when will you come back nga

Bạn đang xem: when will you come back nga

Xem thêm: đặt 3 câu nêu đặc điểm

đã căn vặn trong Lớp 9

Tiếng anh

· 16:09 24/08/2020

 When will you come back, Nga?"

I asked                                                                                                          .

1 câu trả lời 7344

 I asked Nga when she would come back.

Xem thêm: bị chó cắn theo dõi bao lâu

Câu căn vặn loại gián tiếp: S + asked+WH_+ S + V lùi thì...

nghĩa: Tôi đang được căn vặn Nga lúc nào cô ấy tiếp tục quay về.

Câu căn vặn hot nằm trong công ty đề