viết tập hợp các số tự nhiên x thỏa mãn mỗi điều kiện sau


Giải Toán lớp 6 Cánh diều Bài 2: Tập thích hợp những số tự động nhiên

Bài 6 trang 13 Toán lớp 6 Tập 1: Viết giao hội những số đương nhiên x thỏa mãn nhu cầu từng ĐK sau:

a)  x ≤ 6

Bạn đang xem: viết tập hợp các số tự nhiên x thỏa mãn mỗi điều kiện sau

b)  35 ≤ x ≤ 39

c)  216 < x ≤ 219

Lời giải:

a) Ta với số đương nhiên x thỏa mãn nhu cầu x ≤ 6 là x < 6 hoặc x = 6 hoặc tớ hiểu là số đương nhiên x nhỏ rộng lớn hoặc vì như thế (bé rộng lớn hoặc bằng) 6.  

Gọi A là giao hội những số đương nhiên x thỏa mãn nhu cầu x ≤ 6. Khi cơ tớ ghi chép giao hội A là:

A = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6}.

b) Gọi B là giao hội những số đương nhiên x thỏa mãn nhu cầu 35 ≤ x ≤ 39 . 

Khi cơ tớ với B là giao hội những số đương nhiên to hơn hoặc vì như thế 35 và nhỏ rộng lớn hoặc vì như thế 39, bao gồm những số: 35; 36; 37; 38; 39. Nên tớ ghi chép giao hội B là:

B = {35; 36; 37; 38; 39}.

c) Gọi C là giao hội những số đương nhiên x thỏa mãn nhu cầu 216 < x ≤ 219 .

Khi cơ tớ với C là giao hội những số đương nhiên to hơn 216 và nhỏ rộng lớn hoặc vì như thế 219, bao gồm những số: 217; 218; 219. Nên tớ ghi chép giao hội C là:

C = {217; 218; 219}.

Lời giải Toán 6 Bài 2: Tập thích hợp những số đương nhiên hoặc, cụ thể khác:

 • Câu chất vấn phát động trang 9 Toán lớp 6 Tập 1: Trong bảng tiếp sau đây với ghi số lượng dân sinh của một trong những tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh ở việt nam năm 2019. ....

 • Luyện tập luyện 1 trang 9 Toán lớp 6 Tập 1: Phát biểu này sau đấy là đúng? ....

  Xem thêm: ngữ văn 7 ôn tập trang 75

 • Hoạt động 1 trang 9 Toán lớp 6 Tập 1: a) Đọc số sau: 12 123 452. b) Viết số sau: phụ thân mươi tư ngàn sáu trăm năm mươi chín. ....

 • Luyện tập luyện 2 trang 10 Toán lớp 6 Tập 1: Đọc những số sau: 71 219 367; 1 153 692 305. ....

 • Luyện tập luyện 3 trang 10 Toán lớp 6 Tập 1: Viết số sau: Ba tỉ nhị trăm năm mươi chín triệu sáu trăm phụ thân mươi phụ thân ngàn nhị trăm chục bảy. ....

 • Hoạt động 2 trang 10 Toán lớp 6 Tập 1: Cho những số: 966; 953. a) Xác toan chữ số mặt hàng đơn vị chức năng, hàng trăm, hàng ngàn của từng số bên trên. ....

 • Luyện tập luyện 4 trang 11 Toán lớp 6 Tập 1: Viết từng số sau trở nên tổng theo gót kiểu mẫu ở Ví dụ 3: ....

 • Hoạt động 3 trang 11 Toán lớp 6 Tập 1: Quan sát đồng hồ thời trang sau: ....

 • Luyện tập luyện 5 trang 11 Toán lớp 6 Tập 1: a) Đọc những số La Mã sau: XVI; XVIII; XXII; XXVI; XXVIII. ....

 • Hoạt động 4 trang 12 Toán lớp 6 Tập 1: So sánh: a) 9 998 và 10 000 ....

 • Luyện tập luyện 6 trang 12 Toán lớp 6 Tập 1: So sánh: a) 35 216 098 và 8 935 789; ....

 • Bài 1 trang 12 Toán lớp 6 Tập 1: Xác toan số đương nhiên ở Luyện tập luyện 2 trang 6 Toán lớp 6 Tập 1 - Cánh diều hoặc nhất , biết a, b, c là những chữ số ....

 • Bài 2 trang 13 Toán lớp 6 Tập 1: Đọc và viết: a) Số đương nhiên lớn số 1 với sáu chữ số không giống nhau ....

 • Bài 3 trang 13 Toán lớp 6 Tập 1: Đọc số liệu về những biển vô bảng bên dưới đây: ....

 • Bài 4 trang 13 Toán lớp 6 Tập 1: a) Đọc những số La Mã sau: IV, VIII, XI, XXIII, XXIV, XXVII. ....

  Xem thêm: ứng dụng của hiện tượng sóng dừng để

 • Bài 5 trang 13 Toán lớp 6 Tập 1: a) Viết những số sau theo gót trật tự tăng dần: 12 059 369, 9 909 820, 12 058 967, 12 059 305. ....

 • Bài 7 trang 13 Toán lớp 6 Tập 1: Tìm chữ số tương thích ở vết * sao cho: ....

 • Bài 8 trang 13 Toán lớp 6 Tập 1: Cô Ngọc cần thiết mua sắm một cái phích nước. Giá cái phích nước tuy nhiên cô Ngọc toan mua sắm ở năm của mặt hàng như sau: ....