viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa


Giải Toán lớp 6 Cánh diều Bài 5: Phép tính lũy quá với số nón tự động nhiên

Bài 4 trang 25 Toán lớp 6 Tập 1: Viết thành quả từng luật lệ tính sau bên dưới dạng một lũy thừa:

a)  34.35 ; 16.29  ;  16.32 ; 

Bạn đang xem: viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa

b)  128 : 12 ; 243 : 34  ;  109 : 10000 ; 

c)  4.86.2.83 ;  122.2.123.6  ;  63.2.64.3 . 

Lời giải:

a) +) 34. 35 = 34 + 5 = 39

+) 16 . 2= (2 . 2 . 2 . 2) . 29 = 24 . 29 = 24 + 9 = 213.

+) 16 . 32 = 24 . (2 . 2 . 2 . 2 . 2) = 24 . 25 = 24 + 5 = 29.

b) +) 128 : 12 = 128 : 121 = 128 - 1 = 127.

+) 243 : 34 = (3. 81) : 3= (3 . 3 . 27) : 34 = (3 . 3 . 3 . 3. 3) : 34 = 35 : 34 = 35 - 4 =31.

+) 109 : 10 000 = 109 : (10 . 1 000) = 109 : (10. 10 . 100) 

= 109 : (10 . 10 . 10 . 10) 

= 109 : 104 = 109 - 4  = 105.

c) +) 4. 86 . 2 . 83 

= 4 . 2 . 86 . 83 (tính hóa học kí thác hoán) 

= (4 . 2) . 86 . 83 (tính hóa học kết hợp)

= 8 .  86 . 83 

= 81 . 86 . 83 

= 81 + 6 . 83 

= 87 . 83 = 87 + 3 = 810

+) 122 . 2 . 123 . 6 

= (2. 6) . (122 . 123)  (tính hóa học kí thác hoán và kết hợp)

Xem thêm: phương trình điện li của h2so3

= 12 . 122 + 3 

= 121 . 125 = 121 + 5  = 126

+) 63 . 2 . 64 . 3 

= (2 . 3) . (63 . 64) (tính hóa học kí thác hoán và kết hợp)

= 6 . 63 + 4 

= 61 . 67 = 61 + 7 = 68

Lời giải Toán 6 Bài 5: Phép tính lũy quá với số nón đương nhiên hoặc, cụ thể khác:

 • Câu chất vấn phát động trang 22 Toán lớp 6 Tập 1: Vi trùng E.coli vô ĐK nuôi ghép phù hợp cứ trăng tròn phút lại phân song một phen ....

 • Hoạt động 1 trang 22 Toán lớp 6 Tập 1: Người tớ viết lách gọn gàng tổng của không ít số hạng đều nhau trở thành luật lệ nhân, chẳng hạn: ....

 • Luyện tập dượt 1 trang 23 Toán lớp 6 Tập 1: Viết và tính những lũy quá sau: ....

 • Luyện tập dượt 2 trang 23 Toán lớp 6 Tập 1: Viết những số sau bên dưới dạng lũy quá với cơ số cho tới trước: ....

 • Hoạt động 2 trang 23 Toán lớp 6 Tập 1: So sánh: 23.24 và 27 ....

 • Luyện tập dượt 3 trang 24 Toán lớp 6 Tập 1: Viết thành quả từng luật lệ tính sau bên dưới dạng một lũy thừa: ....

 • Hoạt động 3 trang 24 Toán lớp 6 Tập 1: So sánh: 25 : 23 và 22. ....

 • Luyện tập dượt 4 trang 24 Toán lớp 6 Tập 1: Viết thành quả từng luật lệ tính sau bên dưới dạng một lũy thừa: ....

 • Bài 1 trang 24 Toán lớp 6 Tập 1: Viết những tích sau bên dưới dạng lũy thừa: ....

 • Bài 2 trang 25 Toán lớp 6 Tập 1: Xác toan cơ số, số nón và tính từng lũy quá sau: ....

 • Bài 3 trang 25 Toán lớp 6 Tập 1: Viết những số sau bên dưới dạng lũy quá với cơ số cho tới trước: ....

  Xem thêm: soạn gương báu khuyên răn ngắn nhất

 • Bài 5 trang 25 Toán lớp 6 Tập 1: So sánh: ....

 • Bài 6 trang 25 Toán lớp 6 Tập 1: Khối lượng của Mặt Trời khoảng tầm ....

 • Bài 7 trang 25 Toán lớp 6 Tập 1: Đố. Cho biết 112 = 121 ....