ước của 50

Câu hỏi:

10/08/2022 177

Bạn đang xem: ước của 50

A. x\[ \in \]{1; 2; 5; 10; 25; 50};

B. x\[ \in \]{10; 20; 25; 50};

C. x\[ \in \]{15; 20; 25; 50};

D. x\[ \in \]{10; 25; 50}.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Trả lời:

verified

Giải vì như thế Vietjack

Đáp án trúng là: D

Ư(50) = {1; 2; 5; 10; 25; 50}

Vì x là những số đương nhiên đem 2 chữ số nên x\[ \in \]{10; 25; 50}.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tập phù hợp những ước của 15 là:

A. Ư(15) = {1; 2; 3; 5};

B. Ư(15) = {1; 3; 5; 15};

C. Ư(15) = {3; 5; 15};

D. Ư(15) = {0; 3; 5; 15}.

Câu 2:

Tập phù hợp những bội của 11 là:

A. B(11) = {0; 11; 22; 33; …};

B. B(11) = {0; 11; 22; 33};

C. B(11) = {11; 22; 33; …};

D. B(11) = {1; 3; 11; …}.

Xem thêm: soạn văn 7 những kinh nghiệm dân gian về thời tiết

Câu 3:

Các bội của 25 đôi khi là ước của 300 là:

A. x\[ \in \]{15; 25; 50; 80; 95; 100};

B. x\[ \in \]{25; 50; 75; 100};

C. x\[ \in \]{25; 50; 75; 100; 150; 300};

D. x\[ \in \]{50; 75; 100; 150; 300}.

Câu 4:

Trong những số 3; 5; 7; 9; 15; 20; 25, số nào là là ước của 18 và nhỏ rộng lớn 10:

A. x\[ \in \]{3; 5};

B. x\[ \in \]{3; 5; 7; 9};

C. x\[ \in \]{3; 9};

D. x\[ \in \]{3; 5; 7}.

Câu 5:

Số đương nhiên x thỏa mãn nhu cầu “16 phân tách không còn cho tới x và x < 4” là:

A. x\[ \in \]{1; 2};

B. x\[ \in \]{1; 2; 4};

C. x\[ \in \]{1; 2; 3};

D. x\[ \in \]{2; 3; 6}.

Câu 6:

Tập phù hợp những bội của 7 nhỏ rộng lớn 50 là:

A. x\[ \in \]{1; 2; 7; 14; 21};

B. x\[ \in \]{0; 7; 14; 21; 28; 35; 42; 49};

C. x\[ \in \]{0; 7; 14; 21; 35; 42; 49};

D. x\[ \in \]{7; 14; 21; 28; 35; 42; 49}.

Xem thêm: soạn bài cây tre việt nam lớp 7 tập 2 cánh diều