unit 3 lớp 6 skills 2

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: unit 3 lớp 6 skills 2

Video chỉ dẫn giải

Listening

1. What are the students doing in this picture?

(Những học viên đang khiến gì vô hình ảnh này?)

Lời giải chi tiết:

1. They are talking.

(Họ đang được nói chuyện.)

2. They are playing football.

(Họ đang được nghịch tặc đá bóng.)

3. They are walking.

(Họ đang được đi dạo.)

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Listen to tướng Mi and Minh talking about their best friends. Look at the picture below and say which one is Lan and which one is Chi.

(Nghe Mi và Minh đang được nói tới bạn tri kỷ nhất của mình. Nhìn những hình ảnh bên dưới và phát biểu coi ai là Lan và ai là Chi.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Mi: My best friend is Lan. She studies with mạ in class 6A. She's tall and slim. She has short đen ngòm hair and a small mouth. She's very active and friendly. She likes playing sports and has many friends. Look, she's playing football over there!

Minh: Chi is my best friend. We're in class 6B. She's short with long đen ngòm hair and a big nose. I lượt thích her because she's kind to tướng mạ. She helps mạ with my English. She's also hard-working. She always does her homework before class. Look, she's going to tướng the library.

Tạm dịch:

Mi: Bạn đằm thắm nhất của tôi là Lan. Quý khách hàng ấy học tập nằm trong lớp 6A với tôi. Quý khách hàng ấy cao và miếng khảnh. Quý khách hàng ấy với mái đầu đen ngòm ngắn ngủi và chiếc miệng nhỏ. Quý khách hàng ấy vô cùng biến hóa năng động và đằm thắm thiện. Quý khách hàng ấy quí nghịch tặc thể thao và có tương đối nhiều đồng minh. Nhìn tề, các bạn ấy đang được nghịch tặc đá bóng đằng kia!

Minh: Chi là bạn tri kỷ nhất của tôi. Chúng tôi đang được học tập lớp 6B. Quý khách hàng ấy thấp bé bỏng với mái đầu đen ngòm nhiều năm và cái mũi to tướng. Tôi quí các bạn ấy vì thế các bạn ấy đảm bảo chất lượng với tôi. Quý khách hàng ấy canh ty tôi học tập giờ đồng hồ Anh. Quý khách hàng ấy cũng rất siêng năng chỉ. Quý khách hàng ấy luôn luôn thực hiện bài bác tập luyện trước lúc đi học. Nhìn tề, các bạn ấy đang di chuyển cho tới tủ sách.

Lời giải chi tiết:

Lan is the girl wearing a red and white jacket and a red cap. Chi is the girl wearing a white T-shirt and a xanh lơ skirt.

(Lan là cô nàng đem áo khoác bên ngoài đỏ rực white và group nón lưỡi trai red color. Chi là cô nàng đem áo thun white và một cái váy xanh lơ.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Listen to tướng the talk again. Fill each blank with a word/number you hear.

(Nghe lại bài bác nói chuyện. Điền vào cụ thể từng vị trí trống rỗng với cùng 1 kể từ / số lượng nhưng mà em nghe được.)

1. Mi and Lan are studying in class__________.

2. Lan has short_________ hair and a small__________.

3. Lan is active and__________.

4. Chi's hair is long and đen ngòm, and her nose is__________.

5. Chi is __________ to tướng Minh.

Lời giải chi tiết:

1. 6A

Xem thêm: bài tập về phép chia lớp 5

2. black; mouth

3. friendly

4. big

5. kind

1. Mi and Lan are studying in class 6A.

(Mi và Lan đang được học tập lớp 6A.)

2. Lan has short black hair and a small mouth.

(Lan với mái đầu đen ngòm ngắn ngủi và chiếc miệng nhỏ.)

3. Lan is active and friendly.

(Lan biến hóa năng động và đằm thắm thiện.)

4. Chi's hair is long and đen ngòm, and her nose is big.

(Tóc của Chi nhiều năm và đen ngòm, mũi to tướng.)

5. Chi is kind to Minh.

(Chi đảm bảo chất lượng với Minh.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Writing

4. Work in pairs. Ask and answer about your best friend. Use these notes to tướng help you.

(Làm việc theo dõi cặp. Hỏi và vấn đáp về bạn tri kỷ nhất của em. Sử dụng những chú thích này sẽ giúp đỡ em.)

1. What's his / her name?

2. What does he / she look like?

3. What's he / she like?

4. Why vì thế you lượt thích him / her?

Lời giải chi tiết:

1. His name is Minh.

(Bạn ấy thương hiệu gì? – Quý khách hàng ấy thương hiệu Minh.)

2. He is tall and sporty.

(Bạn ấy nhìn như vậy nào? – Quý khách hàng ấy cao và biến hóa năng động.)

3. He's kind, caring and humorous. 

(Bạn ấy là kẻ như vậy nào? – Quý khách hàng ấy đảm bảo chất lượng bụng, biết quan hoài người không giống và vui nhộn.)

4. I lượt thích him because he is kind, he always helps friends. Besides, he is caring, when I am sick, he gets medicine for mạ.

(Tôi quí các bạn ấy cũng chính vì các bạn ấy đàng hoàng, luôn luôn trợ giúp đồng minh. Hơn nữa, các bạn ấy biết quan hoài người không giống, Khi tôi xót các bạn ấy mua sắm dung dịch canh ty tôi.)

Câu 5

Video chỉ dẫn giải

5. Write a diary entry of about 50 words about your best friend. Use the answers to tướng the questions in 4.

(Viết bài bác nhật ký khoảng tầm 50 kể từ về bạn tri kỷ nhất của em. Sử dụng câu vấn đáp cho những thắc mắc ở bài bác 4.)

Lời giải chi tiết:

Dear Diary,

My best friend is Minh. We are both in class 6A. He is tall and sporty. He likes playing soccer and drawing. I lượt thích him because he is kind. He always helps friends with their homework. Besides, he is caring. When I am sick, he gets medicine for mạ.

Xem thêm: ý nào dưới đây không đúng với ưu điểm của thực vật c4 so với thực vật c3

Tạm dịch:

Nhật ký đằm thắm yêu thương,

Bạn đằm thắm nhất của tôi là Minh. Cả nhị công ty chúng tôi đều học tập lớp 6A. Quý khách hàng ấy cao và với dáng vóc vô cùng thể thao. Quý khách hàng ấy quí nghịch tặc đá bóng và vẽ. Tôi quí các bạn ấy vì thế các bạn ấy đảm bảo chất lượng bụng. Quý khách hàng ấy luôn luôn canh ty đồng minh thực hiện bài bác tập luyện về mái ấm. Hơn nữa, các bạn ấy đang được quan hoài. Khi tôi xót, các bạn ấy mua sắm dung dịch canh ty tôi.