unit 2 anh 10 global success


1. Listen and repeat. Pay attention lớn the consonant blends /kl/, /pl/, /gr/, and /pr/. 2. Listen and practise saying the following sentences. 1. Match the words and phrases lớn their meanings. 2. Complete the sentences using the words and phrases in 1. Complete the following sentences with will or the correct forms of be going lớn.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Pronunciation 1

Bạn đang xem: unit 2 anh 10 global success

Video chỉ dẫn giải

/kl/, /pl/, /gr/, and /pr/

1. Listen and repeat. Pay attention lớn the consonant blends /kl/, /pl/, /gr/, and /pr/.

(Nghe và tái diễn. Chú ý cho tới những phụ âm kép /kl/, /pl/, /gr/, và /pr/.)

Lời giải chi tiết:

/kl/

club (n): câu lạc bộ

clean (v): dọn sạch

class (n): lớp

/pl/

please (v): làm ơn

place (n): địa điểm, chỗ

play (n): vở kịch

 /gr/

green (adj): xanh lá

group (n): nhóm

ground (n): mặt đất

/pr/

practise (v): luyện tập

present (v): thuyết trình

protect (v): bảo vệ

Quảng cáo

Pronunciation 2

Video chỉ dẫn giải

2. Listen and practise saying the following sentences.

(Nghe và luyện trình bày những câu tiếp sau đây.)

1. The club members will clean up all the classrooms.

(Các member nhập câu lạc cỗ tiếp tục dọn sạch sẽ những chống học tập.)

2. We are pleased that we created an interesting plot for the school play.

(Chúng tôi vô cùng mừng rằng công ty chúng tôi sẽ khởi tạo rời khỏi một kịch phiên bản thú vị cho tới vở kịch của ngôi trường.)

3. Our group will make the playground green again.

(Nhóm của công ty chúng tôi tiếp tục thực hiện cho tới sảnh đùa “xanh” quay về.)

4. The students are practicing their presentation on environmental protection.

(Các học viên đang được luyện thuyết trình về bảo đảm môi trường thiên nhiên.)

Lời giải chi tiết:

1. The club members will clean up all the classrooms.

2. We are pleased that we created an interesting plot for the school play.

3. Our group will make the playground green again.

4. The students are practicing their presentation on environmental protection.

Vocabulary 1

Video chỉ dẫn giải

The environment (Môi trường)

1. Match the words and phrases lớn their meanings.

(Nối những kể từ và cụm kể từ với nghĩa của bọn chúng.)

1. household appliances

a. the amount of carbon dioxide (CO2) produced by the activities of a person or an organisation

2. energy

b. rubbish lying in an open or public place

3. carbon footprint

c. causing no harm lớn the environment

4. litter

d. devices, such as fridges or TVs, used in people’s homes

5. eco-friendly

e. power used for driving machines, providing heat and light, etc.

Lời giải chi tiết:

1 - d

2 - e

3 - a

4 - b

5 - c

1 – d: household appliances = devices, such as fridges or TVs, used in people’s homes

(thiết bị gia dụng = những tranh bị, ví như tủ giá buốt hoặc TV, được dùng nhập nhà đất của từng người)

2 – e: energy = power used for driving machines, providing heat and light, etc.

(năng lượng = tích điện dùng cho tới công cụ, cung ứng nhiệt độ và độ sáng, v.v.)

3 – a: carbon footprint = the amount of carbon dioxide (CO2) produced by the activities of a person or an organisation

(dấu chân carbon = lượng carbon dioxide (CO2) được đưa đến vì thế những hoạt động và sinh hoạt của một người hoặc một đội nhóm chức)

4 – b: litter = rubbish lying in an open or public place

(rác thải = rác rến nằm tại điểm ngoài thiên nhiên hoặc điểm công cộng)

5 – c: eco-friendly = causing no harm lớn the environment

(thân thiện với môi trường thiên nhiên = không khiến kinh hoàng cho tới môi trường)

Vocabulary 2

Video chỉ dẫn giải

2. Complete the sentences using the words and phrases in 1.

(Hoàn trở thành những câu dùng những kể từ và cụm kể từ ở bài xích 1.)

1. _________ xế hộp models always attract great attention at exhibitions.

2. Remember lớn turn off your _________ when they are not used.

3. Small changes in your daily habits can help reduce the _________ your produce.

4. One of the most important sources of _________ is the sun.

5. Students are reminded lớn pick up _________ that they see on the ground.

Lời giải chi tiết:

1. Eco-friendly

2. household appliances

3. carbon footprint

4. energy

5. litter

1. Eco-friendly xế hộp models always attract great attention at exhibitions.

(Những hình mẫu xe pháo xe hơi đằm thắm thiện với môi trường thiên nhiên luôn luôn thú vị sự để ý rộng lớn bên trên những cuộc triển lãm.)

2. Remember lớn turn off your household appliances when they are not used.

(Nhớ tắt những tranh bị gia dụng của chúng ta khi bọn chúng ko được dùng.)

3. Small changes in your daily habits can help reduce the carbon footprint you produce.

(Những thay cho thay đổi nhỏ nhập thói thân quen từng ngày của chúng ta cũng có thể hùn hạn chế lượng khí thải carbon chúng ta sinh ra rời khỏi.)

4. One of the most important sources of energy is the sun.

(Một trong mỗi mối cung cấp tích điện cần thiết nhất là mặt mày trời.)

5. Students are reminded lớn pick up litter that they see on the ground.

(Học sinh được nhắc nhở nhặt rác rến tuy nhiên những em phát hiện ra bên trên mặt mày khu đất.)

Grammar 1

Video chỉ dẫn giải

The future with will and be going to

(Thì sau này với will và be going to)

Complete the following sentences with will or the correct forms of be going to.

(Hoàn trở thành những câu sau với will hoặc dạng đích của be going lớn.)

Xem thêm: ly cafe sữa bao nhiêu calo

1. I don’t think she ________ come tonight. She has lớn revise for her exam tomorrow.

2. We have already made the decision. We ________ buy a new house next month.

3. I’m sure she ________ pass the final exam.

4. Look at the sun. It ________ be a beautiful day.

5. I forgot lớn phone Dad. I ________ vì thế it right after lunch.

Phương pháp giải:

Chúng tao người sử dụng will nhằm trình bày về:

- plan được kiến thiết ở thời gian trình bày.

- Dự kiến dựa vào những gì tất cả chúng ta nghĩ về hoặc tất cả chúng ta tin yêu về sau này.

Cấu trúc: S + will + V-nguyên thể

Chúng tao người sử dụng be going to nhằm trình bày về:

- plan đang được kiến thiết trước thời gian trình bày.

- Dự kiến dựa vào những gì tất cả chúng ta phát hiện ra hoặc nhờ vào nắm vững.

Cấu trúc:

S (singular) + am/is + going lớn + V-nguyên thể

S (plural) + are + going lớn + V-nguyên thể

Lời giải chi tiết:

1. will

2. are going to

3. will

4. is going to

5. will

1. I don’t think she will come tonight. She has lớn revise for her exam tomorrow.

(Tôi ko nghĩ về tối sư ni ấy sẽ tới. Cô ấy cần ôn tập dượt cho tới kỳ thi đua của tớ vào trong ngày mai.)

Giải thích: Nói về tư duy của một người tao người sử dụng cấu hình “S1 + think + S2 + will V”.

2. We have already made the decision. We are going to buy a new house next month.

(Chúng tôi đã lấy rời khỏi đưa ra quyết định rồi. Chúng tôi tiếp tục mua sắm một mái ấm mới mẻ nhập mon cho tới.)

Giải thích: Nói về plan đang được đưa ra quyết định trước người sử dụng “be going to”.

3. I’m sure she will pass the final exam.

(Tôi chắc chắn là cô ấy tiếp tục vượt lên kỳ thi đua vào cuối kỳ.)

Giải thích: Nói về tâm lý của một người tao người sử dụng cấu hình “S1 + be sure + S2 + will V”.

4. Look at the sun. It is going to be a beautiful day.

(Nhìn mặt mày trời tề. Nó tiếp tục là 1 ngày rất đẹp trời.)

Giải thích: Nói về một tư duy đem hạ tầng “Look at the sun.”

5. I forgot lớn phone Dad. I will vì thế it right after lunch.

(Tôi quên gọi năng lượng điện cho tới phụ thân rồi. Tôi tiếp tục gọi ngay lập tức sau bữa trưa.)

Giải thích: Nói về một đưa ra quyết định hành vi tức thời không tồn tại dự tính trước người sử dụng “will”.

Grammar 2

Video chỉ dẫn giải

Passive voice (Câu bị động)

Rewrite the following sentences using the passive voice. Begin each sentence as shown.

(Viết lại những câu sau người sử dụng câu tiêu cực. Bắt đầu từng câu vì thế kể từ tiếp tục cho tới.)

1. More and more people adopt a green lifestyle.

(Ngày càng có rất nhiều người vận dụng lối sinh sống xanh rì.)

A green lifestyle ________________________________________________________________________.

2. The students didn’t put the rubbish in the bins after the buổi tiệc nhỏ yesterday.

(Học sinh đang không vứt rác rến nhập thùng sau buổi tiệc ngày trong ngày hôm qua.)

The rubbish ____________________________________________________________________________.

3. We will plant more trees in the neighbourhood.

(Chúng tôi tiếp tục trồng nhiều cây rộng lớn nhập thành phố.)

More trees _____________________________________________________________________________.

4. Our club is going lớn organise a lot of clean-up activities this weekend.

(Câu lạc cỗ của công ty chúng tôi tiếp tục tổ chức triển khai thật nhiều hoạt động và sinh hoạt làm sạch sẽ nhập vào buổi tối cuối tuần này.)

A lot of clean-up activities ________________________________________________________________.

5. They discussed important environmental issues at the meeting.

(Họ tiếp tục thảo luận về những yếu tố môi trường thiên nhiên cần thiết bên trên buổi họp.)

Important environmental issues ____________________________________________________________.

Phương pháp giải:

Cấu trúc câu bị động:

- Thì thời điểm hiện tại đơn: S + am/is/are + V-pp

- Thì vượt lên khứ đơn: S + were/was + V-pp

- Thì sau này đơn: S + will be + V-pp

- Thì sau này gần: S + am/is/are + going lớn be + V-pp

Vị trí trạng từ: trạng kể từ chỉ xứ sở + by O + trạng kể từ chỉ thời gian

Lời giải chi tiết:

1. A green lifestyle is adopted by more and more people.

(Lối sinh sống xanh rì càng ngày càng được rất nhiều người lựa lựa chọn sinh sống theo đòi.)

Giải thích: Cấu trúc câu tiêu cực thì thời điểm hiện tại đơn: S + am/is/are + V-pp + by O

2. The rubbish wasn’t put in the bins by the students after the buổi tiệc nhỏ yesterday.

(Rác ko được học viên cho vào thùng rác rến sau buổi tiệc ngày trong ngày hôm qua.)

Giải thích: Cấu trúc câu tiêu cực thì vượt lên khứ đơn: S + were/was + V-pp + by O + trạng kể từ thời gian

3. More trees will be planted in the neighbourhood.

(Nhiều cây trái rộng lớn sẽ tiến hành trồng nhập khu vực buôn.)

Giải thích: Cấu trúc câu tiêu cực thì sau này đơn: S + will be + V-pp (+ by O)

4. A lot of clean-up activities are going lớn be organised by our club this weekend.

(Rất nhiều hoạt động và sinh hoạt dọn dẹp và sắp xếp sẽ tiến hành tổ chức triển khai vì thế câu lạc cỗ của công ty chúng tôi nhập vào buổi tối cuối tuần này.)

Giải thích: Cấu trúc câu tiêu cực thì sau này gần: S + am/is/are + going lớn be + V-pp + by O + trạng kể từ thời gian

5. Important environmental issues were discussed at the meeting.

(Các yếu tố môi trường thiên nhiên cần thiết đang được thảo luận bên trên buổi họp.)

Giải thích: Cấu trúc câu tiêu cực thì vượt lên khứ đơn: S + were/was + V-pp (+ by O)

Từ vựng

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 10 Unit 2 Reading

  1. Work in groups. Look at the pictures and answer the questions. 2. Read the following text and choose the best title for it. 3. Circle the correct meanings of the highlighted words and phrases in the text. 4. Read the text again and decide whether the following statements are true (T) or false (F). 5. Work in pairs. Discuss the following question.

 • Tiếng Anh 10 Unit 2 Speaking

  1. Which of the following activities vì thế you think teenagers should or shouldn’t vì thế lớn live green? Put a tick (✓) in the appropriate column. 2. The table below presents the reasons why teenagers should or shouldn’t vì thế the activities in 1. Work in pairs and match them with the activities. 3. Work in groups. Discuss and present your ideas about what you should or shouldn’t vì thế lớn live green.

 • Tiếng Anh 10 Unit 2 Listening

  1. Work in pairs. Look at the picture and answer the questions. 2. Listen lớn an announcement about a Go Green Weekend sự kiện and decide whether the following statements are true (T) or false (F). 3. Listen again and complete each gap in the table with ONE word from the recording. 4. Work in groups. Discuss the following question.

 • Tiếng Anh 10 Unit 2 Writing
 • Tiếng Anh 10 Unit 2 Communication and culture / CLIL

  1. Listen and complete the conversation with the expressions in the box. Then practise it in pairs. 2. Work in pairs. Make similar conversations asking for and giving advice about green living. Use the expressions below lớn help you. 1. Read the text and complete the table. 2. Work in pairs. Discuss things you can vì thế lớn reduce your carbon footprint.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 10 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: despite his early retirement

Báo lỗi - Góp ý

2k8 Tham gia ngay lập tức group share, trao thay đổi tư liệu tiếp thu kiến thức miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, Cam kết hùn học viên học tập chất lượng tốt, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.