trong ngôn ngữ lập trình pascal khai báo nào trong các khai báo sau là sai khi khai báo xâu kí tự

YOMEDIA

Bạn đang xem: trong ngôn ngữ lập trình pascal khai báo nào trong các khai báo sau là sai khi khai báo xâu kí tự

 • Câu hỏi:

  Trong ngôn từ lập trình sẵn Pascal, khai báo nào là trong số khai báo sau là  sai Lúc khai báo xâu kí tự động ? 

  • A. S : string;
  • B. X1 : string[100];
  • C. S : string[256]; 
  • D. X1 : string[1];

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: C

Mã câu hỏi: 78925

Loại bài: Bài tập

Xem thêm: công chứng sơ yếu lý lịch

Chủ đề :

Môn học:

Câu chất vấn này nằm trong đề đua trắc nghiệm sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Số thành phần của một mảng một chiều là: 
 • Trong Pascal, đoạn lịch trình sau triển khai việc làm gì ? For i := length(S) downto 1 do  If S[i] = ‘ ’ then Delete(S,
 • Trong ngôn từ lập trình sẵn Pascal, với khai báo như sau: Type đem = ARRAY[1..100] of integer ; Var a, b : đem ; c : array[1..
 • Trong ngôn từ lập trình sẵn Pascal, xâu kí tự động với tối nhiều ? 
 • Trong ngôn từ lập trình sẵn Pascal, đoạn lịch trình sau triển khai việc nào là nhập các việc sau (A là mảng số với N phầ
 • Trong ngôn từ lập trình sẵn Pascal, đoạn lịch trình sau triển khai việc làm gì? d :=  0 ;   For i := 1 to 
 • Với khai báo A : Array [1 .. 100] Of Integer; thì việc truy xuất cho tới thành phần loại 5 như sau: 
 • Cú pháp nhằm khai báo trở nên mảng một chiều thẳng là: 
 • Cho sâu sắc s1 = ‘123’; s2 = ‘abc’ sau thời điểm triển khai giấy tờ thủ tục Insert(s1,s2,2) thì: 
 • Trong Pascal, mang đến đoạn lịch trình sau: S := 0; For I := 1 To 5 Do If  (I mod 2 = 0) Then s := s + a[1]; Với mảng a với c�
 • Cho s = ‘123456789’ hàm Copy(s,2,3) mang đến độ quý hiếm bằng: 
 • Trong Pascal, nhằm dò la địa điểm xuất hiện nay thứ nhất của xâu ‘hoa’ nhập xâu S tao hoàn toàn có thể viết bằng cơ hội nào là nhập các
 • Cho str là 1 trong những xâu kí tự động, đoạn lịch trình sau triển khai việc làm gì? for  i := length(str) downto 1 tự write(str[i]
 • Trong những tuyên bố sau hãy dò la rời khỏi tuyên bố sai? 
 • Cho xâu s = ‘123456789’, sau thời điểm triển khai giấy tờ thủ tục delets(s,3,4) thì: 
 • Cho A = ‘abc’; B = ‘ABC’; Khi cơ A + B mang đến sản phẩm nào? 
 • Cho khai báo mảng và đoạn lịch trình như sau: Var a : array[0..
 • Để khai báo loại xâu thẳng tao dùng cú pháp nào? 
 • Hãy điền nhập chổ trống rỗng nhằm đoạn lịch trình sau triển khai kiểm điểm những phẩn tử với giá trị vì chưng 10? Dem := 0;
 • Trong ngôn từ lập trình sẵn Pascal, xâu kí tự động là ? 
 • Xâu ‘ABBA’ to hơn xâu:
 • Cú pháp câu mệnh lệnh nào là sau đấy là đúng? 
 • Đoạn lịch trình sau in rời khỏi sản phẩm nào? Program Welcome ; Var a : string[10]; Begin a := ‘tinhoc ’; writeln(le
 • Trong ngôn từ lập trình sẵn Pascal, khai báo nào là trong số khai báo sau là  sai Lúc khai báo xâu kí tự động ? 
 • Trong ngôn từ lập trình sẵn Pascal, đoạn lịch trình sau triển khai việc làm gì? 
 • Cho đoạn lịch trình sau:  D := 0;For I := 1 To 5 Do If (a[i] > 10) and (a[i] 100) and (a[i] mod 3 = 0)Then d := d + 1;
 • Cho s = ‘500 ki tu’, hàm Length(s) mang đến độ quý hiếm bằng: 
 • Hỏi đoạn lịch trình sau với tác dụng gì? M := a[1];For I := 2 To n Do If ( a[i] m) Then m := a[i];Write(m); 
 • Trong ngôn từ lập trình sẵn Pascal, sau thời điểm lịch trình triển khai kết thúc đoạn chương trình sau, độ quý hiếm của trở nên S là ?&nb
 • Thủ tục delete(st,p,n) thực hiện:  
 • Cho s1 = ‘010’; s2 = ‘1001010’ hàm pos(s1,s2) mang đến độ quý hiếm bằng: 
 • Trong ngôn từ lập trình sẵn Pascal, đoạn lịch trình sau triển khai việc làm gì ? (giá trị của trở nên đếm) d := 0
 • Cho khai báo sau: Var  a : array[0..

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11

YOMEDIA

Xem thêm: bảng lượng giác cơ bản