toán lớp 7 bài tập cuối chương 3 trang 59

Bài 3.32 trang 59Chứng minh rằng: Cho điểm A và đường thẳng liền mạch d thì sở hữu độc nhất đường thẳng liền mạch trải qua A và vuông góc với d, tức là nếu như sở hữu hai tuyến phố trực tiếp trải qua A vuông góc với d thì bọn chúng cần trùng nhau. Xem lời nói giải Bài 3.34 trang 59Cho Hình 3.50, vô cơ nhì tia Ax và By phía trên hai tuyến phố trực tiếp tuy vậy tuy vậy. Chứng minh rằng Xem lời nói giải Bài 3.35 trang 59Cho Hình 3.51, vô cơ Ox và Ox’ là nhì tia đối nhau a) Tính tổng số đo tía góc O1, O2, O3 . Xem lời nói giải

Bài 3.36 trang 59

Cho Hình 3.52, biết xOy= 120, yOz = 110. Tính số đo góc zOx. Gợi ý: Kẻ tăng tia đối của tia Oy

Xem lời nói giải