tiếng anh 10 trang 102Lời giải bài bác tập dượt Unit 9 lớp 10 Language trang 101, 102, 103 vô Unit 9: Protecting The Environment Tiếng Anh 10 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc, cụ thể giúp học viên đơn giản dễ dàng thực hiện bài bác tập dượt Tiếng Anh 10 Unit 9.

Tiếng Anh 10 Unit 9 Language (trang 101, 102, 103) - Tiếng Anh 10 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: tiếng anh 10 trang 102

PRONUNCIATION

1 (trang 101 Tiếng Anh 10 Global Success): Listen and repeat. Pay attention to tát the stressed words in the sentences. (Lắng nghe và tái diễn. Chú ý cho tới những kể từ được nhấn mạnh vấn đề vô câu.)

Bài nghe:

1. ‘Don’t ‘pick the ‘flowers when you ‘go to tát the ‘park.

2. The ‘students ‘clean the ‘school ‘playground ‘every ‘weekend.

3. ‘What’s ‘happening with the ‘polar ‘bears?

4. Did you ‘watch the docu‘mentary about ‘air pol‘lution?

Hướng dẫn dịch:

1. Đừng hái hoa khi chúng ta cho tới khu dã ngoại công viên.

2. Học sinh dọn lau chùi sảnh ngôi trường vào cụ thể từng vào ngày cuối tuần.

3. Chuyện gì đang được xẩy ra với những chú gấu Bắc Cực?

4. quý khách tiếp tục coi phim tư liệu về ô nhiễm và độc hại không gian chưa?

Quảng cáo

2 (trang 101 Tiếng Anh 10 Global Success): Mark the stressed syllables in the words in bold. Then practise saying the sentences with a natural rhythm. (Đánh lốt những trọng âm trong số kể từ được ấn đậm. Sau ê tập dượt thưa những câu với tiết điệu bất ngờ.)

Lời giải:

1. ‘Don't ‘feed the ‘animals in the ‘zoo while they are ‘resting.

2. The ‘teacher ‘asked his ‘students to tát ‘focus on their ‘work.

3. ‘What were you ‘doing when I ‘rang you up an ‘hour ago?

4. Are you ‘reading the ‘book about en’dangered ‘animals in the ‘world?

Hướng dẫn dịch:

1. Không mang lại động vật hoang dã vô vườn thú ăn Lúc bọn chúng đang được nghỉ dưỡng.

Quảng cáo

2. Giáo viên đòi hỏi học viên của tớ triệu tập vô việc làm của mình.

3. quý khách đang khiến gì Lúc tôi gọi cho chính mình một giờ trước?

4. quý khách đang được hiểu cuốn sách về những loại động vật hoang dã với nguy cơ tiềm ẩn tuyệt diệt bên trên trái đất à?

VOCABULARY

1 (trang 102 Tiếng Anh 10 Global Success): Match the words or phrases to tát their meanings (Nối những kể từ hoặc cụm kể từ với nghĩa của chúng)

1. biodiversity

a. the variety of plants and animals in a particular area

2. habitat

b. animals and plants that grow in natural conditions

3. ecosystem

c. changes in the world’s weather, especially an increase in temperature

4. wildlife

d. the natural environment in which a plant or an animal lives

5. climate change

e. all the plants and animals in an area and the way they affect each other and the environment

Quảng cáo

Lời giải:

1. a 2. d 3. e 4. b 5. c

Hướng dẫn dịch:

1. sự phong phú và đa dạng sinh học tập = sự phong phú và đa dạng của thực vật và động vật hoang dã vô một điểm cụ thể

2. môi trường thiên nhiên sinh sống = môi trường thiên nhiên bất ngờ tuy nhiên thực vật hoặc động vật hoang dã sống

3. hệ sinh thái xanh = toàn bộ những loại thực vật và động vật hoang dã vô một điểm và cơ hội bọn chúng tác động cho tới nhau và môi trường

4. động vật hoang dã hoang dại = động vật hoang dã và thực vật trở nên tân tiến vô ĐK tự động nhiên

5. chuyển đổi nhiệt độ = sự thay cho thay đổi của khí hậu bên trên trái đất, nhất là sự tăng thêm nhiệt độ độ

2 (trang 102 Tiếng Anh 10 Global Success): Complete the sentences using the correct size of the words and phrases in 1 (Hoàn trở thành những câu bằng phương pháp dùng dạng đích thị của những kể từ và cụm kể từ vô 1)

1. ______ is important because plants and animals depend on each other to tát survive.

2. A new series of educational programmes shows the importance of ______ to tát humans.

3. Their work involves protecting and creating natural ______ for plants and animals.

4. Countries need to tát work together to tát giảm giá khuyến mãi with global issues such as deforestation and ______.

5. Pollution can have serious effects on the balance of ______.

Lời giải:

1. Biodiversity 2. wildlife 3. habitats 4. climate change 5. ecosystem

Hướng dẫn dịch:

1. Đa dạng sinh học tập rất rất cần thiết vì thế thực vật và động vật hoang dã tùy thuộc vào nhau nhằm tồn bên trên.

2. Một loạt công tác dạy dỗ mới mẻ đã cho chúng ta thấy vai trò của động vật hoang dã hoang dại so với trái đất.

3. Công việc của mình tương quan cho tới việc đảm bảo và tạo nên môi trường thiên nhiên sinh sống bất ngờ mang lại thực vật và động vật hoang dã.

4. Các vương quốc cần thiết liên minh cùng nhau nhằm ứng phó với những yếu tố toàn thế giới như huỷ rừng và chuyển đổi nhiệt độ.

5. Ô nhiễm rất có thể với những tác động nguy hiểm đến việc cân đối của hệ sinh thái xanh.

GRAMMAR

Xem thêm: soạn nói với con lớp 7

1 (trang 102 Tiếng Anh 10 Global Success): Choose the correct word or phrase to tát complete each sentence. (Chọn kể từ hoặc cụm kể từ đích thị nhằm triển khai xong từng câu.)

1. Minh’s teacher asked him if he was / is ready to tát present the following day.

2. Nam’s father suggested / denied that Nam should focus on one aspect of the problem.

3. Tuan said he would complete his project the following week / next week.

4. Mai asked / said her teacher where she could get the information size.

5. Phong said he handed / had handed in his project the previous day.

Lời giải:

1. was 2. suggested 3. the following week
4. asked 5. had handed

Giải thích:

Khi người sử dụng câu loại gián tiếp, tất cả chúng ta thay cho thay đổi đại kể từ nhân xưng, thì của động kể từ, và những trạng kể từ chỉ thời hạn.

Hướng dẫn dịch:

1. Giáo viên của Minh tiếp tục chất vấn anh ấy liệu anh ấy tiếp tục sẵn sàng nhằm thuyết trình vào trong ngày ngày sau ko.

2. Cha của Nam khêu ý rằng Nam nên triệu tập vào một trong những hướng nhìn của yếu tố.

3. Tuấn cho biết thêm anh ấy tiếp tục triển khai xong dự án công trình của tớ vô tuần sau.

4. Mai chất vấn nhà giáo của cô ý ấy rằng cô ấy rất có thể lấy vấn đề kể từ đâu.

5. Phong cho biết thêm anh ấy tiếp tục giao phó dự án công trình của tớ vào trong ngày ngày hôm trước.

2 (trang 103 Tiếng Anh 10 Global Success): Change these sentences into reported speech (Thay thay đổi những câu này trở thành điều thưa loại gián tiếp)

1. ‘The burning of coal leads to tát air pollution,’ Mrs Le explained.

2. ‘I have to tát present my paper on endangered animals next week,’ Nam said.

3. ‘Do human activities have an impact on the environment?’ Linda asked the speaker.

4. ‘What environmental projects is your school working on?’ Nam aksed Mai.

5. ‘I will read more articles before writing the essay, Nam,’ Tom said.

Lời giải:

1. Mrs Le explained that the burning of coal led / leads to tát air pollution.

2. Nam said he had to tát present his paper on endangered animals the following week.

3. Linda asked the speaker if human activities had / have an impact on the environment.

4. Nam asked Mai what environmental projects her school did.

5. Tom said to tát / told Nam that he would read more articles before writing the essay.

Giải thích:

Khi người sử dụng câu loại gián tiếp, tất cả chúng ta thay cho thay đổi đại kể từ nhân xưng, thì của động kể từ, và những trạng kể từ chỉ thời hạn.

Hướng dẫn dịch:

A. Lời thưa trực tiếp

1. ‘Việc châm than vãn dẫn theo ô nhiễm và độc hại ko khí’ bà Lê phân tích và lý giải.

2. ‘Tôi cần xuất trình bài bác báo của tớ về những loại động vật hoang dã với nguy cơ tiềm ẩn tuyệt diệt vô tuần cho tới.’ Nam thưa.

3. ‘Các hoạt động và sinh hoạt của con cái người dân có tác dụng cho tới môi trường thiên nhiên không?’ Linda chất vấn diễn thuyết. 4. ‘Trường các bạn đang được triển khai những dự án công trình môi trường thiên nhiên nào?’ Nam chất vấn Mai.

5. ‘Tôi tiếp tục hiểu nhiều bài bác báo rộng lớn trước lúc ghi chép bài bác luận, Nam.’ Tom thưa.

B. Lời thưa loại gián tiếp

1. Bà Lê phân tích và lý giải rằng việc châm than vãn dẫn theo ô nhiễm và độc hại không gian.

2. Nam cho biết thêm anh ấy cần xuất trình giấy tờ của tớ về động vật hoang dã với nguy cơ tiềm ẩn tuyệt diệt vô tuần sau.

3. Linda chất vấn diễn thuyết rằng những hoạt động và sinh hoạt của con cái người dân có / với tác dụng cho tới môi trường thiên nhiên hay là không.

4. Nam chất vấn Mai ngôi trường cô ấy đã thử những dự án công trình môi trường thiên nhiên này.

5. Tom thưa với Nam rằng anh ấy tiếp tục hiểu nhiều bài bác báo rộng lớn trước lúc ghi chép bài bác luận.

Xem thêm thắt điều giải bài bác tập dượt Tiếng Anh lớp 10 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc khác:

 • Từ vựng Unit 9 lớp 10

 • Getting Started (trang 100, 101)

 • Reading (trang 103)

 • Speaking (trang 104, 105)

 • Listening (trang 106)

 • Writing (trang 106, 107)

 • Communication and Culture (trang 107, 108)

 • Looking Back (trang 108, 109)

 • Project (trang 109)

Đã với điều giải bài bác tập dượt lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài bác tập dượt Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua giành cho nhà giáo và gia sư giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với ứng dụng VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: bài 37 chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


unit-9-preserving-the-environment.jspGiải bài bác tập dượt lớp 10 sách mới mẻ những môn học