the pedestrian asked the policeman a lot of questions

Câu hỏi:

27/03/2023 1,216

Đáp án: It was the policeman who was asked a lot of questions by the pedestrian.

Bạn đang xem: the pedestrian asked the policeman a lot of questions

Giải thích: It is/was ... that/who be Vp2

Dịch: Người công an bị chất vấn thật nhiều thắc mắc bởi người qua quýt đàng.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

It turned out vĩ đại be a ______  journey when the weather became bad.

A. hazard

B. hazardous

C. hazarded

D. hazarding

Câu 2:

I never leave any electrical appliances on standby and I think it is a good way vĩ đại ____ energy in the home page.

A. take care of

B. use

C. keep

D. conserve

Câu 3:

Choose the best answer: Information technology has ____ our lives.

A. evolved 

B. reserved

C. assimilated

D. transfromed

Câu 4:

The rate of urbanization is low, ____ the rate of urban growth is high.

A. but

Xem thêm: các bài toán về phép cộng có nhớ lớp 2

B. however

C. so

D. therefore

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D vĩ đại indicate the word OPPOSITE in meaning vĩ đại the underlined word in each of following question.

There are several interesting things emerging from the report.

A. fading

B. rising

C. coming up

D. developing

Câu 6:

My daughter asks for money every day. I am really annoyed by it.

A. I am really annoyed by my daughter asks for money every day.

B. My daughter is asking for money every day.

C. I am really annoyed by it, my daughter asks for money every day.

D. My daughter is always asking for money every day.

Câu 7:

Choose the best answer:

Oprah Winfrey has played a key role in modern American life, shaping cultural ____ and promoting various liberal causes

A. values

B. trends

C. potentials

Xem thêm: lệnh nào để duyệt từng phần tử của danh sách?

D. prosperity