phép chia hai chữ số

Toán lớp 4 phân chia cho tới số đem 2 chữ số học viên nối tiếp được sản xuất quen thuộc với luật lệ tính phân chia và những bài xích tập dượt áp dụng của luật lệ phân chia.

Bài học tập này mamnontuthuc.edu.vn nối tiếp cung ứng những kiến thức và kỹ năng trọng tâm, bài xích tập dượt áp dụng của toán lớp 4 phân chia cho tới số đem 2 chữ số. Phụ huynh và học sinh nằm trong xem thêm nhé.

Bạn đang xem: phép chia hai chữ số

1. Ôn tập dượt cơ hội phân chia cho tới số có một chữ số 

chia cho tới số có một chữ số

Thực hiện tại luật lệ phân chia theo đòi trật tự kể từ trái khoáy qua chuyện nên.

Áp dụng 3 bước: luật lệ phân chia - nhân - trừ.

 • 2 phân chia 2 vì thế 1, ghi chép 1

1 nhân 2 vì thế 2, 2 trừ 2 vì thế 0

 • Hạ 1, 1 ko phân chia được cho tới 2, ghi chép 0

  0 nhân 2 vì thế 0, 1 trừ 0 vì thế 1

 • Hạ 0 được 10, 10 phân chia 2 được 5, ghi chép 5

5 nhân 2 vì thế 10, 10 trừ 10 vì thế 0

 • Hạ 2, 2 phân chia 2 được một, ghi chép 1

1 nhân 2 được 2, 2 trừ 2 vì thế 0

 • Hạ 4, 4 phân chia 2 được 2, ghi chép 2

2 nhân 2 vì thế 4, 4 trừ 4 vì thế 0

Vậy 21024 : 2 = 10512

2. Cách phân chia cho tới số đem 2 chữ số

2.1. Ví dụ 1. Phép phân chia không tồn tại số dư

ví dụ phân chia cho tới số đem 2 chữ số phân chia hết

Thực hiện tại luật lệ phân chia theo đòi trật tự kể từ trái khoáy qua chuyện nên.

Áp dụng 3 bước: luật lệ phân chia - nhân - trừ.

 • 20 phân chia 14 được một, ghi chép 1

1 nhân 14 được 14, trăng tròn trừ 14 được 6, ghi chép 6

 • Hạ 1 được 61, 61 phân chia 14 được 4, ghi chép 4

4 nhân 14 được 56, 61 trừ 56 vì thế 5, ghi chép 5

 • Hạ 6 được 56, 56 phân chia 14 vì thế 4, ghi chép 4

4 nhân 14 vì thế 56, 56 trừ 56 vì thế 0

Vậy năm nhâm thìn : 14 = 144, luật lệ phân chia này là luật lệ phân chia không còn.

2.2. Ví dụ 2. Phép phân chia đem số dư

chia cho tới số đem nhì chữ số đem dư

Thực hiện tại luật lệ phân chia theo đòi trật tự kể từ trái khoáy qua chuyện nên.

Áp dụng 3 bước: luật lệ phân chia - nhân - trừ.

 • 51 phân chia 19 được 2, ghi chép 2

2 nhân 19 được 38, 51 trừ 38 vì thế 13

 • Hạ 0 xuống được 130 phân chia 19 được 6, ghi chép 6

6 nhân 19 được 114, 130 trừ 114 được 16

 • Hạ 1 được 161 phân chia 19 được 8, ghi chép 8

8 nhân 19 được 152, 161 trừ 152 được 9

 • Hạ 9 được 99 phân chia 19 vì thế 5, ghi chép 5

5 nhân 19 được 95, 99 trừ 95 vì thế 4

Vậy 51019 : 19 = 2685 dư 4

2.3.3. Nhận xét luật lệ phân chia cho tới số đem 2 chữ số

Những Note Lúc triển khai luật lệ phân chia số đem nhì chữ số

 • Phép phân chia không còn là luật lệ phân chia đem số dư vì thế 0

 • Phép phân chia đem dư là luật lệ phân chia đem số dư không giống 0

 • Phép phân chia đem dư thì số dư luôn luôn nhỏ rộng lớn số chia

3. Ôn tập dượt sản phẩm và phần trong số tự động nhiên 

Bảng phân biệt sản phẩm và lớp

 • Hàng đơn trăm, hàng trăm, sản phẩm đơn vị chức năng phù hợp trở thành lớp đơn vị
 • Hàng trăm ngàn, hàng trăm ngàn, sản phẩm ngàn phù hợp trở thành lớp nghìn

4. Bài tập dượt áp dụng toán lớp 4 phân chia cho tới số đem 2 chữ số

4.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 361 : 19

b) 5304 : 24

c) 20520 : 72

d) 168840 : 56

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 569 : 35

b) 2052 : 45

c) 22885 : 46

d) 459476 : 57

Bài 3: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a) 3628 x 24 - 46372

b) 55477- 1258 : 34

c) 22776 : 78 x 25

d) 9841 + 3904 : 64

Bài 4: Tìm x, nó biết

a) 85 x Y = 4760

b) 13345 : x = 85

Bài 5: Một nông trại gà thường ngày gà đẻ được 3000 trứng phân thành những tá trứng, từng tá 12 trái khoáy. Hỏi đem từng nào tá trứng?

4.2. Bài giải

Bài 1:

đặt tính và tính

 • 36 phân chia 19 được một, ghi chép 1

       1 nhân 19 được 19, 36 trừ 19 được 17

 • Hạ 1 được 171, 171 phân chia 19 vì thế 9, ghi chép 9

       9 nhân 19 được 171, 171 trừ 171 vì thế 0

Vậy 361 : 19 = 19

đặt tính và tính

 • 53 phân chia 24 vì thế 2, ghi chép 2

       2 nhân 24 được 48, 53 trừ 48 vì thế 5

 • Hạ 0 được 50, 50 phân chia 24 vì thế 2, ghi chép 2

       2 nhân 24 được 48, 50 trừ 48 vì thế 2

 • Hạ 4 được 24, 24 phân chia 24 vì thế 1

       1 nhân 24 được 24, 24 trừ 24 vì thế 0

Vậy 3304 : 24 = 221 là luật lệ phân chia hết

đặt tính và tính

 • 205 phân chia 72 được 2, ghi chép 2

2 nhân 72 vì thế 144, 205 trừ 144 vì thế 61

 • Hạ 2 được 612 phân chia 72 được 8, ghi chép 8

8 nhân 72 vì thế 576, 612 trừ 576 được 36

 • Hạ 0 được 360 phân chia 72 vì thế 5, ghi chép 5

5 nhân 72 vì thế 360, 360 trừ 360 vì thế 0

Vậy 20320 : 72 = 285 là luật lệ phân chia hết

đặt tính và tính

3 nhân 56 vì thế 168, 168 trừ 168 vì thế 0

 • 0 phân chia 56 vì thế 0, ghi chép 0

 • Hạ 84 phân chia 56 vì thế 1, ghi chép 1

1 nhân 56 vì thế 56, 84 trừ 56 vì thế 28

 • Hạ 0 được 280 phân chia 56 vì thế 5, ghi chép 5

5 nhân 56 vì thế 280, 280 trừ 280 vì thế 0

Vậy 168840 : 56 = 3015 là luật lệ phân chia không còn.

Bài 2:

đặt tính và tính

 • 56 phân chia 35 vì thế 1, ghi chép 1

1 nhân 35 được 35, 56 trừ 35 vì thế 21

 • Hạ 9 được 219 phân chia 35 vì thế 6, ghi chép 6

6 nhân 35 vì thế 210, 219 trừ 210 vì thế 9

Vậy 569 : 35 = 16 dư 9 là luật lệ phân chia đem số dư

đặt tính và tính

 • 205 phân chia 45 vì thế 4, ghi chép 4

4 nhân 45 vì thế 180, 205 trừ 180 vì thế 25

Hạ 2 được 252 phân chia 45 vì thế 5, ghi chép 5

5 nhân 45 vì thế 225, 252 trừ 225 vì thế 27

Vậy 2052 : 45 = 45 dư 27 là luật lệ phân chia đem số dư

đặt tính và tính

 • 228 phân chia 46 vì thế 4, ghi chép 4

4 nhân 46 vì thế 184, 228 trừ 184 vì thế 44

 • Hạ 8 được 448 phân chia 46 vì thế 9, ghi chép 9

9 nhân 46 vì thế 414, 448 trừ 414 vì thế 34

 • Hạ 5 được 345 phân chia 46 vì thế 7, ghi chép 7

7 nhân 46 vì thế 322, 345 trừ 322 vì thế 23

Vậy 22885 : 46 = 497 dư 23 là luật lệ phân chia đem số dư

đặt tính và tính

 • 459 phân chia 57 vì thế 8, ghi chép 8

8 nhân 57 vì thế 456, 459 trừ 456 vì thế 3

 • 3 ko phân chia được cho tới 57 ghi chép 0

 • Hạ 47 được 347 phân chia 57 vì thế 6, ghi chép 6

6 nhân 57 vì thế 342, 347 trừ 342 vì thế 5

 • Hạ 6 được 56 phân chia 57 ko phân chia không còn ghi chép 0

0 nhân 57 vì thế 0, 56 trừ 0 vì thế 56

Vậy 459476 : 57 = 8060 dư 56 là luật lệ phân chia đem số dư

Bài 3:

Thực hiện tại biểu thức theo đòi quy tắc ưu tiên: luật lệ nhân phân chia trước, nằm trong trừ sau

Biểu thức chỉ mất luật lệ nhân, phân chia thì triển khai trật tự kể từ trái khoáy qua chuyện nên.

a) 3628 x 24 - 46372 = (3628 x 24) - 46372 = 87072 - 46372 = 40700

b) 55477- 1258 : 34 = 55477- (1258 : 34) = 55477 - 37 = 55440

c) 22776 : 78 x 25 = 292 x 25 = 7300

d) 9841 + 3904 : 64 =  9841 + (3904 : 64) = 9841 + 61 = 9902

Bài 4:

a) 85 x Y = 4760

Y = 4760 : 85

Y = 56

b) 13345 : x = 85

x = 13345 : 85

x = 157

Bài 5:

Mỗi ngày nông trại đóng góp được số tá trứng là:

3000 : 12 = 250 (tá trứng)

Vậy thường ngày gà đẻ được 250 tá trứng

5. Bài tập dượt thực hành

5.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính và tính

a) 2957 : 23

b) 198475 : 56

c) 9285 : 27

d) 68395 : 36

Bài 2: Tìm x biết

a) 4578 : x = 42

b) 50496 : x = 48

Bài 3: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 2647 + 675 : 45

b) 5797 - 2890 : 34

c) 68 x 234 : 52

d) 15 x 5312 : 40

Bài 4: Vườn cây ăn trái khoáy mái ấm Bác Tư đem 800 cây ăn trái khoáy những loại được trồng vô 16 sản phẩm. Hỏi từng sản phẩm đem từng nào cây ăn quả?

5.2. Đáp án

Bài 1:

a) 128 dư 13

b) 3544 dư 11

c) 343 dư 24

d) 1899 dư 31

Bài 2:

a) x = 109

b) x = 1052

Bài 3:

a) 2662

b) 5712

c) 306

d) 1992

Xem thêm: tháp dinh dưỡng cho người giảm cân

Bài 4:

Đáp án: 50 hàng

Học chất lượng toán lớp 4 phân chia cho tới số đem 2 chữ số, học viên rất cần phải chịu khó thực hiện bài xích tập dượt nhằm trở thành thục quá trình tính luật lệ phân chia. Tiếp tục theo đòi dõi mamnontuthuc.edu.vn và để được cung ứng thêm thắt nhiều kiến thức và kỹ năng hữu ích nhé.