phép chia 2 chữ số cho 2 chữ số

Toán lớp 4 phân tách cho tới số với 2 chữ số học viên kế tiếp được tạo thân quen với quy tắc tính phân tách và những bài xích luyện áp dụng của quy tắc phân tách.

Bài học tập này mamnontuthuc.edu.vn kế tiếp cung ứng những kiến thức và kỹ năng trọng tâm, bài xích luyện áp dụng của toán lớp 4 phân tách cho tới số với 2 chữ số. Phụ huynh và học sinh nằm trong tìm hiểu thêm nhé.

Bạn đang xem: phép chia 2 chữ số cho 2 chữ số

1. Ôn luyện cơ hội phân tách cho tới số có một chữ số 

chia cho tới số có một chữ số

Thực hiện tại quy tắc phân tách theo gót trật tự kể từ trái khoáy qua quýt cần.

Áp dụng 3 bước: quy tắc phân tách - nhân - trừ.

 • 2 phân tách 2 tự 1, ghi chép 1

1 nhân 2 tự 2, 2 trừ 2 tự 0

 • Hạ 1, 1 ko phân tách được cho tới 2, ghi chép 0

  0 nhân 2 tự 0, 1 trừ 0 tự 1

 • Hạ 0 được 10, 10 phân tách 2 được 5, ghi chép 5

5 nhân 2 tự 10, 10 trừ 10 tự 0

 • Hạ 2, 2 phân tách 2 được một, ghi chép 1

1 nhân 2 được 2, 2 trừ 2 tự 0

 • Hạ 4, 4 phân tách 2 được 2, ghi chép 2

2 nhân 2 tự 4, 4 trừ 4 tự 0

Vậy 21024 : 2 = 10512

2. Cách phân tách cho tới số với 2 chữ số

2.1. Ví dụ 1. Phép phân tách không tồn tại số dư

ví dụ phân tách cho tới số với 2 chữ số phân tách hết

Thực hiện tại quy tắc phân tách theo gót trật tự kể từ trái khoáy qua quýt cần.

Áp dụng 3 bước: quy tắc phân tách - nhân - trừ.

 • 20 phân tách 14 được một, ghi chép 1

1 nhân 14 được 14, trăng tròn trừ 14 được 6, ghi chép 6

 • Hạ 1 được 61, 61 phân tách 14 được 4, ghi chép 4

4 nhân 14 được 56, 61 trừ 56 tự 5, ghi chép 5

 • Hạ 6 được 56, 56 phân tách 14 tự 4, ghi chép 4

4 nhân 14 tự 56, 56 trừ 56 tự 0

Vậy năm nhâm thìn : 14 = 144, quy tắc phân tách này là quy tắc phân tách không còn.

2.2. Ví dụ 2. Phép phân tách với số dư

chia cho tới số với nhì chữ số với dư

Thực hiện tại quy tắc phân tách theo gót trật tự kể từ trái khoáy qua quýt cần.

Áp dụng 3 bước: quy tắc phân tách - nhân - trừ.

 • 51 phân tách 19 được 2, ghi chép 2

2 nhân 19 được 38, 51 trừ 38 tự 13

 • Hạ 0 xuống được 130 phân tách 19 được 6, ghi chép 6

6 nhân 19 được 114, 130 trừ 114 được 16

 • Hạ 1 được 161 phân tách 19 được 8, ghi chép 8

8 nhân 19 được 152, 161 trừ 152 được 9

 • Hạ 9 được 99 phân tách 19 tự 5, ghi chép 5

5 nhân 19 được 95, 99 trừ 95 tự 4

Vậy 51019 : 19 = 2685 dư 4

2.3.3. Nhận xét quy tắc phân tách cho tới số với 2 chữ số

Những chú ý Khi tiến hành quy tắc phân tách số với nhì chữ số

 • Phép phân tách không còn là quy tắc phân tách với số dư tự 0

 • Phép phân tách với dư là quy tắc phân tách với số dư không giống 0

 • Phép phân tách với dư thì số dư luôn luôn nhỏ rộng lớn số chia

3. Ôn luyện sản phẩm và phần bên trong số tự động nhiên 

Bảng phân biệt sản phẩm và lớp

 • Hàng đơn trăm, hàng trăm, sản phẩm đơn vị chức năng hợp ý trở thành lớp đơn vị
 • Hàng trăm ngàn, hàng trăm ngàn, sản phẩm ngàn hợp ý trở thành lớp nghìn

4. Bài luyện áp dụng toán lớp 4 phân tách cho tới số với 2 chữ số

4.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 361 : 19

b) 5304 : 24

c) 20520 : 72

d) 168840 : 56

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 569 : 35

b) 2052 : 45

c) 22885 : 46

d) 459476 : 57

Bài 3: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a) 3628 x 24 - 46372

b) 55477- 1258 : 34

c) 22776 : 78 x 25

d) 9841 + 3904 : 64

Bài 4: Tìm x, hắn biết

a) 85 x Y = 4760

b) 13345 : x = 85

Bài 5: Một nông trại gà thường ngày gà đẻ được 3000 trứng phân thành những tá trứng, từng tá 12 trái khoáy. Hỏi với từng nào tá trứng?

4.2. Bài giải

Bài 1:

đặt tính và tính

 • 36 phân tách 19 được một, ghi chép 1

       1 nhân 19 được 19, 36 trừ 19 được 17

 • Hạ 1 được 171, 171 phân tách 19 tự 9, ghi chép 9

       9 nhân 19 được 171, 171 trừ 171 tự 0

Vậy 361 : 19 = 19

đặt tính và tính

 • 53 phân tách 24 tự 2, ghi chép 2

       2 nhân 24 được 48, 53 trừ 48 tự 5

 • Hạ 0 được 50, 50 phân tách 24 tự 2, ghi chép 2

       2 nhân 24 được 48, 50 trừ 48 tự 2

 • Hạ 4 được 24, 24 phân tách 24 tự 1

       1 nhân 24 được 24, 24 trừ 24 tự 0

Vậy 3304 : 24 = 221 là quy tắc phân tách hết

đặt tính và tính

 • 205 phân tách 72 được 2, ghi chép 2

2 nhân 72 tự 144, 205 trừ 144 tự 61

 • Hạ 2 được 612 phân tách 72 được 8, ghi chép 8

8 nhân 72 tự 576, 612 trừ 576 được 36

 • Hạ 0 được 360 phân tách 72 tự 5, ghi chép 5

5 nhân 72 tự 360, 360 trừ 360 tự 0

Vậy 20320 : 72 = 285 là quy tắc phân tách hết

đặt tính và tính

3 nhân 56 tự 168, 168 trừ 168 tự 0

 • 0 phân tách 56 tự 0, ghi chép 0

 • Hạ 84 phân tách 56 tự 1, ghi chép 1

1 nhân 56 tự 56, 84 trừ 56 tự 28

 • Hạ 0 được 280 phân tách 56 tự 5, ghi chép 5

5 nhân 56 tự 280, 280 trừ 280 tự 0

Vậy 168840 : 56 = 3015 là quy tắc phân tách không còn.

Bài 2:

đặt tính và tính

 • 56 phân tách 35 tự 1, ghi chép 1

1 nhân 35 được 35, 56 trừ 35 tự 21

 • Hạ 9 được 219 phân tách 35 tự 6, ghi chép 6

6 nhân 35 tự 210, 219 trừ 210 tự 9

Vậy 569 : 35 = 16 dư 9 là quy tắc phân tách với số dư

đặt tính và tính

 • 205 phân tách 45 tự 4, ghi chép 4

4 nhân 45 tự 180, 205 trừ 180 tự 25

Hạ 2 được 252 phân tách 45 tự 5, ghi chép 5

5 nhân 45 tự 225, 252 trừ 225 tự 27

Vậy 2052 : 45 = 45 dư 27 là quy tắc phân tách với số dư

đặt tính và tính

 • 228 phân tách 46 tự 4, ghi chép 4

4 nhân 46 tự 184, 228 trừ 184 tự 44

 • Hạ 8 được 448 phân tách 46 tự 9, ghi chép 9

9 nhân 46 tự 414, 448 trừ 414 tự 34

 • Hạ 5 được 345 phân tách 46 tự 7, ghi chép 7

7 nhân 46 tự 322, 345 trừ 322 tự 23

Vậy 22885 : 46 = 497 dư 23 là quy tắc phân tách với số dư

đặt tính và tính

 • 459 phân tách 57 tự 8, ghi chép 8

8 nhân 57 tự 456, 459 trừ 456 tự 3

 • 3 ko phân tách được cho tới 57 ghi chép 0

 • Hạ 47 được 347 phân tách 57 tự 6, ghi chép 6

6 nhân 57 tự 342, 347 trừ 342 tự 5

 • Hạ 6 được 56 phân tách 57 ko phân tách không còn ghi chép 0

0 nhân 57 tự 0, 56 trừ 0 tự 56

Vậy 459476 : 57 = 8060 dư 56 là quy tắc phân tách với số dư

Bài 3:

Thực hiện tại biểu thức theo gót quy tắc ưu tiên: quy tắc nhân phân tách trước, nằm trong trừ sau

Biểu thức chỉ mất quy tắc nhân, phân tách thì tiến hành trật tự kể từ trái khoáy qua quýt cần.

a) 3628 x 24 - 46372 = (3628 x 24) - 46372 = 87072 - 46372 = 40700

b) 55477- 1258 : 34 = 55477- (1258 : 34) = 55477 - 37 = 55440

c) 22776 : 78 x 25 = 292 x 25 = 7300

d) 9841 + 3904 : 64 =  9841 + (3904 : 64) = 9841 + 61 = 9902

Bài 4:

a) 85 x Y = 4760

Y = 4760 : 85

Y = 56

b) 13345 : x = 85

x = 13345 : 85

x = 157

Bài 5:

Mỗi ngày nông trại đóng góp được số tá trứng là:

3000 : 12 = 250 (tá trứng)

Vậy thường ngày gà đẻ được 250 tá trứng

5. Bài luyện thực hành

5.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính và tính

a) 2957 : 23

b) 198475 : 56

c) 9285 : 27

d) 68395 : 36

Bài 2: Tìm x biết

a) 4578 : x = 42

b) 50496 : x = 48

Bài 3: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 2647 + 675 : 45

b) 5797 - 2890 : 34

c) 68 x 234 : 52

d) 15 x 5312 : 40

Bài 4: Vườn cây ăn trái khoáy mái ấm Bác Tư với 800 cây ăn trái khoáy những loại được trồng nhập 16 sản phẩm. Hỏi từng sản phẩm với từng nào cây ăn quả?

5.2. Đáp án

Bài 1:

a) 128 dư 13

b) 3544 dư 11

c) 343 dư 24

d) 1899 dư 31

Bài 2:

a) x = 109

b) x = 1052

Bài 3:

a) 2662

b) 5712

c) 306

d) 1992

Xem thêm: bài văn nghị luận có chí thì nên

Bài 4:

Đáp án: 50 hàng

Học đảm bảo chất lượng toán lớp 4 phân tách cho tới số với 2 chữ số, học viên cần được cần mẫn thực hiện bài xích luyện nhằm trở thành thục quá trình tính quy tắc phân tách. Tiếp tục theo gót dõi mamnontuthuc.edu.vn sẽ được cung ứng tăng nhiều kiến thức và kỹ năng hữu dụng nhé.