my mother is very good at her time between work and family

Mã câu hỏi: 124970

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Xem thêm: nh3 + nacl

Môn học:

Câu chất vấn này nằm trong đề đua trắc nghiệm sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

Xem thêm: sắn dây kỵ với gì

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC

  • My mother______ the responsibility for running the household.
  • We share the house with our grandparents and our uncle’s family. It is a(n)_____________ family.
  • Are you miễn phí on Sunday evening? I’d lượt thích to____ to tát the cinema?
  • My mother is very good at_____ her time between work and family.
  • When a couple can_______ chores in a way that both spouses feel satisfied with the outcome, they are showing mutual respect for one another.