my father finds maps hard to follow

Đáp án: My father has difficulty following the maps.

Giải thích: have difficulty Ving: gặp gỡ trở ngại trong những công việc gì

Bạn đang xem: my father finds maps hard to follow

Dịch: Cha tôi gặp gỡ trở ngại trong những công việc theo đòi dõi phiên bản thiết bị.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

It turned out đồ sộ be a ______  journey when the weather became bad.

A. hazard

B. hazardous

C. hazarded

D. hazarding

Câu 2:

I never leave any electrical appliances on standby and I think it is a good way đồ sộ ____ energy in the trang chính.

A. take care of

B. use

C. keep

D. conserve

Câu 3:

Choose the best answer: Information technology has ____ our lives.

A. evolved 

B. reserved

C. assimilated

D. transfromed

Câu 4:

The rate of urbanization is low, ____ the rate of urban growth is high.

A. but

Xem thêm: một ô tô khởi hành lúc 7 giờ nếu chọn mốc thời gian là 5 giờ thì thời điểm ban đầu là

B. however

C. so

D. therefore

Câu 5:

My daughter asks for money every day. I am really annoyed by it.

A. I am really annoyed by my daughter asks for money every day.

B. My daughter is asking for money every day.

C. I am really annoyed by it, my daughter asks for money every day.

D. My daughter is always asking for money every day.

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or D đồ sộ indicate the word OPPOSITE in meaning đồ sộ the underlined word in each of following question.

There are several interesting things emerging from the report.

A. fading

B. rising

C. coming up

D. developing

Câu 7:

Find the mistake: I came đồ sộ class very early ví the teacher was late due đồ sộ heavy traffic.

A. came

B. so

C. was

Xem thêm: trình bày khái quát đặc điểm cơ bản của môn địa lý ở trường phổ thông

D. due to