listening unit 5 lớp 10


1. Complete the sentences with the words in the box. 2. Listen to tát a conversation about RoboVacuum. Fill in each gap in the diagram below with ONE word. 3. Listen again. Put a tick (✓) next to tát the correct way and a cross (x) next to tát the wrong way to tát use RoboVacuum. 4. What other buttons bởi you want RoboVacuum to tát have? Add them to tát the picture below and tell your friend about them.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: listening unit 5 lớp 10

Video chỉ dẫn giải

RoboVacuum

1. Complete the sentences with the words in the box.

(Hoàn trở nên những câu với những kể từ vô vỏ hộp.)

                   button                                      charge                                              stain

1. Press the _________to start the device.

2. There is a dirty ______on your điện thoại thông minh. Wipe it away.

3. You need to tát __________your mobile phone. The battery is very low.

Phương pháp giải:

- button (n): nút

- charge (v): sạc

- stain (n): vết

Lời giải chi tiết:

1. button 2. stain 3. charge

1. Press the button to tát start the device.

(Nhấn nút nhằm phát động khí giới.)

2. There is a dirty stain on your điện thoại thông minh. Wipe it away.

(Có một vết dơ bên trên điện thoại cảm ứng thông minh mưu trí của doanh nghiệp. Xóa sạch sẽ nó cút.)

3. You need to tát charge your mobile phone. The battery is very low.

(Bạn cần thiết sạc điện thoại cảm ứng thông minh địa hình của tôi. Sạc Pin cực kỳ yếu ớt.)

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Listen to tát a conversation about RoboVacuum. Fill in each gap in the diagram below with ONE word.

(Nghe cuộc chuyện trò về RoboVacuum. Điền vào cụ thể từng khoảng chừng trống trải vô sơ vật tiếp sau đây bởi vì MỘT kể từ.)

To clean the whole (1) _______

To remove dirty (2) ________

To start or (3) ________ the device

Phương pháp giải:

Bài nghe: 

Salesman: Good morning, madam. Can I help you?

Woman: Yes, please. What is this device?

Salesman: Well, that is the most helpful invention in the world: The RoboVacuum - a vacuum cleaner!

Woman: Thanks, but we already have a vacuum cleaner at home page.

Salesman: Well, it's not just any vacuum cleaner you've seen before. It's a smart robot and can bởi many things. Why don't you try this? First, place the vacuum cleaner on the floor.

Woman: Like this?

Salesman: Yes. Second, press the Clean button on the left if you want RoboVacuum to tát clean the whole room. Or you can press the Extra clean button on the right if you want to tát remove dirty stains.

Woman: What about this button under the name RoboVacuum?

Salesman: It's the Start button. Press it to tát start or stop the device. Try it!

Woman: Wow. Amazing!

Salesman: Using RoboVacuum is a wonderful way to tát clean your house, but avoid using it on wet floors, or it won't run rẩy.

Woman: I see.

Salesman: Don't use it for more kêu ca an hour either, or it will overheat and break down.

Woman: OK.

Salesman:Finally, you'll need to tát charge your RoboVacuum for five hours before you can use it.

Woman: Five hours?

Salesman: Yes, and RoboVacuum will become your best helper in your house!

Tạm dịch: 

Người chào bán hàng: Chào buổi sớm. Tôi hoàn toàn có thể gom gì được mang đến chị?

Người phụ nữ: Vâng. Thiết bị này là gì vậy?

Người chào bán hàng: Ồ, này đó là phat sminh hữu ích nhất bên trên thế giới: RoboVacuum - một cái máy bú mớm những vết bụi tê liệt ạ!

Người phụ nữ: Cám ơn, tuy nhiên trong nhà Cửa Hàng chúng tôi vẫn mang 1 cái máy bú mớm những vết bụi rồi. 

Người chào bán hàng: Ồ, nó không giống như bất kì cái máy bú mớm những vết bụi nào là chị từng thấy trước đó. Nó là một trong những rô-bốt hoàn toàn có thể thực hiện được thật nhiều loại. Sao chị ko test nó nh? Trước tiên, hãy bịa đặt cái máy bú mớm những vết bụi xuống sàn cút ạ. 

Người phụ nữ: Như thế này sao? 

Người chào bán hàng: Đúng vậy. Tiếp theo gót, hãy ấn nút Làm sạch sẽ ở phía trái nếu như chị mong muốn Robo Vacuum làm sạch sẽ toàn cỗ căn chống. Hoặc chị hoàn toàn có thể nhấn nút Làm sạch sẽ thêm thắt ở ở bên phải nếu như chị mong muốn nó làm sạch sẽ những vết dơ khó khăn sạch sẽ. 

Người phụ nữ: Thế còn nút ở bên dưới cái brand name RoboVacuum này thì sao?

Người chào bán hàng: Đó là nút Khởi động. Hãy nhấn nó nhằm khời động hoặc là tắt khí giới. Chị test cút ạ!

Người phụ nữ: Ồ. Tuyệt thiệt đấy!

Người chào bán hàng: Sử dụng RoboVacuum là một trong những cơ hội ấn tượng nhằm vệ sinh tòa nhà của chị ý, tuy nhiên hãy rời dùng khi sàn mái ấm ướt sũng ạ, nó sẽ không còn sinh hoạt đâu. 

Người phụ nữ: Tôi hiểu rồi. 

Người chào bán hàng: Cũng chớ dùng nó nhiều hơn thế 1 giờ đồng hồ ạ , nếu như không thì máy sẽ ảnh hưởng vượt lên rét và lỗi. 

Người phụ nữ:  Được. 

Người chào bán hàng: Cuối nằm trong, Chị tiếp tục cần thiết sạc cái RoboVacuum trong khoảng 5 giờ đồng hồ trước lúc chị hoàn toàn có thể dùng nó ạ. 

Người phụ nữ: 5 giờ đồng hồ sao? 

Người chào bán hàng: Đúng vậy, và RoboVacuum tiếp tục phát triển thành trợ thủ tâm đắc nhất vô tòa nhà của chị!

Lời giải chi tiết:

Xem thêm: vi khuẩn gram âm gây bệnh gì

1. room

2. stains

3. stop

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Listen again. Put a tick (✓) next to tát the correct way and a cross (x) next to tát the wrong way to tát use RoboVacuum.

(Lắng nghe một lần tiếp nữa. Đánh vết (✓) ở bên cạnh cơ hội chính và vết gạch ốp chéo cánh (x) ở bên cạnh cơ hội dùng RoboVacuum sai.)

Phương pháp giải:

Bài nghe: 

Salesman: Good morning, madam. Can I help you?

Woman: Yes, please. What is this device?

Salesman: Well, that is the most helpful invention in the world: The RoboVacuum - a vacuum cleaner!

Woman: Thanks, but we already have a vacuum cleaner at home page.

Salesman: Well, it's not just any vacuum cleaner you've seen before. It's a smart robot and can bởi many things. Why don't you try this? First, place the vacuum cleaner on the floor.

Woman: Like this?

Salesman: Yes. Second, press the Clean button on the left if you want RoboVacuum to tát clean the whole room. Or you can press the Extra clean button on the right if you want to tát remove dirty stains.

Woman: What about this button under the name RoboVacuum?

Salesman: It's the Start button. Press it to tát start or stop the device. Try it!

Woman: Wow. Amazing!

Salesman: Using RoboVacuum is a wonderful way to tát clean your house, but avoid using it on wet floors, or it won't run rẩy.

Woman: I see.

Salesman: Don't use it for more kêu ca an hour either, or it will overheat and break down.

Woman: OK.

Salesman:Finally, you'll need to tát charge your RoboVacuum for five hours before you can use it.

Woman: Five hours?

Salesman: Yes, and RoboVacuum will become your best helper in your house!

Tạm dịch: 

Người chào bán hàng: Chào buổi sớm. Tôi hoàn toàn có thể gom gì được mang đến chị?

Người phụ nữ: Vâng. Thiết bị này là gì vậy?

Người chào bán hàng: Ồ, này đó là phat sminh hữu ích nhất bên trên thế giới: RoboVacuum - một cái máy bú mớm những vết bụi tê liệt ạ!

Người phụ nữ: Cám ơn, tuy nhiên trong nhà Cửa Hàng chúng tôi vẫn mang 1 cái máy bú mớm những vết bụi rồi. 

Người chào bán hàng: Ồ, nó không giống như bất kì cái máy bú mớm những vết bụi nào là chị từng thấy trước đó. Nó là một trong những rô-bốt hoàn toàn có thể thực hiện được thật nhiều loại. Sao chị ko test nó nh? Trước tiên, hãy bịa đặt cái máy bú mớm những vết bụi xuống sàn cút ạ. 

Người phụ nữ: Như thế này sao? 

Người chào bán hàng: Đúng vậy. Tiếp theo gót, hãy ấn nút Làm sạch sẽ ở phía trái nếu như chị mong muốn Robo Vacuum làm sạch sẽ toàn cỗ căn chống. Hoặc chị hoàn toàn có thể nhấn nút Làm sạch sẽ thêm thắt ở ở bên phải nếu như chị mong muốn nó làm sạch sẽ những vết dơ khó khăn sạch sẽ. 

Người phụ nữ: Thế còn nút ở bên dưới cái brand name RoboVacuum này thì sao?

Người chào bán hàng: Đó là nút Khởi động. Hãy nhấn nó nhằm khời động hoặc là tắt khí giới. Chị test cút ạ!

Người phụ nữ: Ồ. Tuyệt thiệt đấy!

Người chào bán hàng: Sử dụng RoboVacuum là một trong những cơ hội ấn tượng nhằm vệ sinh tòa nhà của chị ý, tuy nhiên hãy rời dùng khi sàn mái ấm ướt sũng ạ, nó sẽ không còn sinh hoạt đâu. 

Người phụ nữ: Tôi hiểu rồi. 

Người chào bán hàng: Cũng chớ dùng nó nhiều hơn thế 1 giờ đồng hồ ạ , nếu như không thì máy sẽ ảnh hưởng vượt lên rét và lỗi. 

Người phụ nữ:  Được. 

Người chào bán hàng: Cuối nằm trong, Chị tiếp tục cần thiết sạc cái RoboVacuum trong khoảng 5 giờ đồng hồ trước lúc chị hoàn toàn có thể dùng nó ạ. 

Người phụ nữ: 5 giờ đồng hồ sao? 

Người chào bán hàng: Đúng vậy, và RoboVacuum tiếp tục phát triển thành trợ thủ tâm đắc nhất vô tòa nhà của chị!

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. What other buttons bởi you want RoboVacuum to tát have? Add them to tát the picture below and tell your friend about them.

(Bạn mong muốn RoboVacuum đem những nút nào là khác? Thêm chúng nó vào hình hình ảnh bên dưới và thưa với bạn hữu của doanh nghiệp về bọn chúng.)

Example: I want my RoboVacuum to tát have a Timer button on the top. First, you press it. Then, you mix the time by pressing the minutes and seconds buttons on the right.

(Ví dụ: Tôi mong muốn RoboVacuum của tôi mang 1 nút Hẹn giờ phía trên nằm trong. Trước tiên, chúng ta nhấn nó. Sau tê liệt, chúng ta thiết lập thời hạn bằng phương pháp nhấn vô phút và nút giây ở ở bên phải.)

Lời giải chi tiết:

I think a RoboVacuum should have a button of bacterial filter. It can filter the air after vacuuming.

(Tôi nghĩ về RoboVacuum nên mang 1 nút thanh lọc vi trùng. Nó hoàn toàn có thể thanh lọc bầu không khí sau thời điểm bú mớm những vết bụi.)


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 10 Unit 5 Writing

  1. Choose an invention in this unit. Draw a diagram to tát show how it is used. Then work in groups to tát guess one another’s inventions. 2. Rewrite the second sentence so sánh that it has a similar meaning to tát the first. Use the expressions and the prompts below to tát help you. 3. Write a paragraph (120 - 150 words) to tát describe two or three benefits of the invention you chose in 1. Use the outline below to tát help you.

 • Tiếng Anh 10 Unit 5 Communication and Culture / CLIL

  1. Listen and complete a conversation at a computer store with the expressions in the box. Then practise it in pairs. 2. Work in pairs. Role – play similar conversations about other devices you want to tát buy. Use the example in 1 and the expressions below to tát help you. 1. Read the text below. Match the highlighted words and phrase with their meanings. 2. Look at the advertisements. Decide which one is most suitable for each person below.

 • Tiếng Anh 10 Unit 5 Looking back

  Solve the crossword. Use the three-syllable nouns in this unit. Read out the correct answers in pairs when you finish. Circle the correct answers.

 • Tiếng Anh 10 Unit 5 Project

  Work in groups. Your class is organizing a Technology Fair. The theme is “inventions for the classroom”. Each group is presenting a useful invention for the classroom. This can be existing or new invention.

 • Tiếng Anh 10 Unit 5 Speaking

  1. Work in pairs. Talk about the uses of these inventions. Use the expressions below to tát help you. 2. Work in groups. Talk more about one of the inventions in 1. Use the outline below to tát help you prepare a group presentation. 3. Present your ideas to tát the whole class. Then vote for the most interesting group presentation.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 10 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: đường biểu diễn độ dịch chuyển thời gian của chuyển động thẳng dưới đây cho biết điều gì

Báo lỗi - Góp ý

2k8 Tham gia ngay lập tức group share, trao thay đổi tư liệu học hành miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, Cam kết gom học viên học tập đảm bảo chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.