i never leave any electrical appliances

Câu hỏi:

27/03/2023 10,359

D. conserve

Bạn đang xem: i never leave any electrical appliances

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án: D

Giải thích: conserve energy = tiết kiệm ngân sách và chi phí năng lượng

Dịch: Tôi ko khi nào nhằm ngẫu nhiên khí giới năng lượng điện này ở cơ chế hóng và tôi nghĩ về tê liệt là 1 trong cơ hội chất lượng tốt nhằm tiết kiệm ngân sách và chi phí tích điện nhập căn nhà.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

It turned out to tát be a ______  journey when the weather became bad.

A. hazard

B. hazardous

C. hazarded

D. hazarding

Câu 2:

Choose the best answer: Information technology has ____ our lives.

A. evolved 

B. reserved

C. assimilated

D. transfromed

Câu 3:

The rate of urbanization is low, ____ the rate of urban growth is high.

A. but

B. however

Xem thêm: al h2so4 đặc

C. so

D. therefore

Câu 4:

My daughter asks for money every day. I am really annoyed by it.

A. I am really annoyed by my daughter asks for money every day.

B. My daughter is asking for money every day.

C. I am really annoyed by it, my daughter asks for money every day.

D. My daughter is always asking for money every day.

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D to tát indicate the word OPPOSITE in meaning to tát the underlined word in each of following question.

There are several interesting things emerging from the report.

A. fading

B. rising

C. coming up

D. developing

Câu 6:

Find the mistake: I came to tát class very early so sánh the teacher was late due to tát heavy traffic.

A. came

B. so

C. was

Xem thêm: tiếng anh lớp 7 trang 89

D. due to