h2so4 đặc nóng + cu

Phản ứng Cu + H2SO4 (đặc, nóng) hoặc Cu rời khỏi SO2 nằm trong loại phản xạ lão hóa khử và được cân đối đúng đắn và cụ thể nhất. Bên cạnh này đó là một vài bài xích tập luyện với tương quan về Cu với tiếng giải, mời mọc chúng ta đón xem:

Cu + 2H2SO4 (đặc, nóng) → CuSO4 + SO2 + 2H2O

Quảng cáo

Bạn đang xem: h2so4 đặc nóng + cu

1. Phương trình phản xạ Cu + H2SO4 quánh nóng

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

2. Điều khiếu nại phản xạ Cu tính năng với hỗn hợp H2SO4

Phản ứng xẩy ra ở tức thì ĐK thông thường, tuy nhiên thuận tiện rộng lớn khi đun rét.

3. Cách cân đối phản xạ cho tới Cu tính năng với hỗn hợp H2SO4 quánh, nóng

Cu0 + H2S+6O4 Cu+2SO4+ S+4O2 + H2O1×1×Cu0Cu+2+2eS+6+2eS+4

Phản ứng hoá học tập được cân nặng bằng:

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

4. Hiện tượng xẩy ra khi cho tới Cu + H2SO4

Lá đồng red color (Cu) tan dần dần vô hỗn hợp axit H2SO4 đặc, hỗn hợp gửi trở nên màu xanh da trời và thấy hiện tượng lạ sủi lớp bọt do khí tạo ra hương thơm hắc tự sulfur đioxit (SO2) sinh rời khỏi.

5. Tính Hóa chất của Cu

Quảng cáo

Tác dụng với phi kim:

Cu phản xạ với oxi khi đun rét tạo nên CuO bảo đảm nên Cu không xẩy ra oxi hoá nối tiếp.

2Cu + O2 to CuO

Khi nối tiếp đun rét cho tới (800-1000oC)

CuO + Cu to Cu2O (đỏ)

Tác dụng với Cl2, Br2, S...

Cu + Cl2 to CuCl2

Tác dụng với axit:

- Cu ko tính năng với hỗn hợp HCl, H2SO4 loãng.

Khi xuất hiện oxi, Cu tính năng với hỗn hợp HCl, điểm xúc tiếp thân mật hỗn hợp axit với bầu không khí.

2Cu + 4HCl + O2 → 2CuCl2 + 2H2O

- Với HNO3, H2SO4 đặc:

Cu + 2H2SO4 đ → CuSO4 + SO2 + 2H2O

Cu + 4HNO3 đ → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

3Cu + 8HNO3 loãng → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Tác dụng với hỗn hợp muối

Khử được ion sắt kẽm kim loại đứng sau nó vô hỗn hợp muối bột.

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

6. Tính hóa học hoá học tập của H2SO4 đặc

Quảng cáo

a) Tính lão hóa mạnh

+ Axit sunfuric quánh oxi hoá đa số những sắt kẽm kim loại (trừ Au và Pt) tạo nên muối bột hoá trị cao và thông thường hóa giải SO2 (có thể H2S, S nếu như sắt kẽm kim loại khử mạnh như Mg).

2Fe + 6H2SO4 to Fe2(SO4)3  + 3SO2 + 6H2O

Cu + 2H2SO4 to CuSO4  + SO2 + 2H2O

Chú ý: Al, Fe, Cr bị thụ động hóa vô H2SO4 quánh, nguội.

+ Tác dụng với tương đối nhiều phi kim:

C + 2H2SO4 to CO2 + 2SO2 + 2H2O

S + 2H2SO4 to 3SO2 + 2H2O

+ Tác dụng với tương đối nhiều thích hợp hóa học với tính khử:

2FeO + 4H2SO4 to Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

2KBr + 2H2SO4 to Br2 + SO2 + 2H2O + K2SO4

b) H2SO4 quánh với tính háo nước

Axit sunfuric quánh lắc nước kết tinh anh của tương đối nhiều muối bột ngậm nước, hoặc lắc những nhân tố H và O (thành phần của nước) trong vô số nhiều thích hợp hóa học.

Ví dụ:

Khi cho tới axit H2SO4 đặc vô đàng, đàng tiếp tục hóa trở nên than thở.

Quảng cáo

C12H22O11  H2SO4đ 12C + 11H2O

Sau bại liệt một trong những phần C sinh rời khỏi lại bị H2SO4 quánh oxi hóa:

C + 2H2SO4 (đặc) → CO2 + 2SO2 + 2H2O

7. Bài tập luyện áp dụng minh họa

Câu 1. Cho vô ống thử 1,2 lá đồng, nhỏ kể từ từ vừa vặn đầy đủ hỗn hợp HNO3 đặc, tiếp sau đó đun rét nhẹ nhàng ống thử. Hiện tượng để ý được khi cho tới Cu vô hỗn hợp HNO3 đặc là

A. Dung dịch gửi quý phái gold color và với khí gray clolor đỏ rực bay ra

B. Dung dịch gửi quý phái gray clolor đỏ rực và với khí màu xanh da trời bay ra

C. Dung dịch gửi quý phái màu xanh da trời và với khí ko color bay ra

D. Dung dịch gửi quý phái màu xanh da trời và với khí gray clolor đỏ rực bay ra

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Cho vô ống thử 1,2 lá đồng, nhỏ kể từ từ vừa vặn đầy đủ hỗn hợp HNO3 đặc, tiếp sau đó đun rét nhẹ nhàng ống thử. Hiện tượng để ý được khi cho tới Cu vô hỗn hợp HNO3 đặc là hỗn hợp gửi quý phái màu xanh da trời và với khí gray clolor đỏ rực bay ra

Phương trình ion thu gọn

3Cu + 8H+ + 2NO3- → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

Câu 2. Để nhận thấy ion nitrat, thông thường người sử dụng Cu và hỗn hợp axit sulfuric loãng đun rét là vì

A. Phản ứng dẫn đến kết tủa gold color và hỗn hợp có màu sắc xanh rờn lam.

B. Phản ứng dẫn đến hỗn hợp có màu sắc xanh rờn và khí ko hương thơm thực hiện xanh rờn giấy má quỳ độ ẩm.

C. Phản ứng dẫn đến kết tủa màu xanh da trời.

D. Dung dịch gửi quý phái màu xanh da trời và với khí ko color hương thơm sốc bay ra

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Để nhận thấy ion nitrat, thông thường người sử dụng Cu và hỗn hợp axit sunfuric loãng đun rét là vì như thế phản xạ tạo nên hỗn hợp có màu sắc xanh rờn và khí ko color sốc bay rời khỏi.

Phương trình phản xạ hóa học

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

Câu 3. Hiện tượng để ý được khi cho tới Cu vô hỗn hợp H2SO4 đặc là

A. Dung dịch gửi quý phái gold color và với khí gray clolor đỏ rực bay ra

B. Dung dịch gửi quý phái gray clolor đỏ rực và với khí màu xanh da trời bay ra

C. Dung dịch ko thay đổi màu sắc và với khí ko color bay ra

D. Dung dịch gửi quý phái màu xanh da trời và với khí ko color hương thơm sốc bay ra

Hướng dẫn giải

Đáp án D 

Hiện tượng để ý được khi cho tới Cu vô hỗn hợp H2SO4 đặc là

Dung dịch gửi quý phái màu xanh da trời và với khí ko color hương thơm sốc bay ra

Phương trình phản xạ hóa học

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

Câu 4. Cho kể từ từ cho tới dư hỗn hợp NaOH vô hỗn hợp CuSO4, tao thấy:

A. Có kết tủa xanh rờn, kết tủa ko tan

B. Có kết tủa White và với khí cất cánh ra

C. Tạo kết tủa White xanh rờn sau gửi trở nên kết tủa đỏ rực nâu.

D. Tạo kết tủa xanh rờn tiếp sau đó kết tủa tan.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Hiện tượng: Cho kể từ từ cho tới dư hỗn hợp NaOH vô hỗn hợp CuSO4, tao thấyc ó kết tủa xanh rờn, kết tủa ko tan

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

2NaOH + CuSO4→ Na2SO4 + Cu(OH)2

Câu 5. Thêm NH3 đến dư vô hỗn hợp láo thích hợp chứa chấp MgCl2, AlCl3, FeCl3 và CuCl2 thu được kết tủa X. Cho X vô hỗn hợp NaOH dư, sót lại hóa học rắn ko tan Z. Chất rắn Z là

A. Cu(OH)2, Fe(OH)3.

B. Mg(OH)2, Cu(OH)2, Fe(OH)3.

C.Fe(OH)3.

D. Mg(OH)2, Fe(OH)3.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

NH3 dư với Cu(OH)2 và Zn(OH)2 tạo phức tan

=> kết tủa chiếm được bao gồm Fe(OH)3, Al(OH)3, Mg(OH)2

Câu 6. Để nhận thấy thân phụ axit quánh nguội HCl, H2SO4, HNO­3 đựng riêng không liên quan gì đến nhau vô thân phụ lọ bị thất lạc nhãn, tao sử dụng thuốc thử

A. Fe.

B. CuO.

C. Al.

D. Cu.

Hướng dẫn giải

Đáp án D

A, C sai vì như thế Fe và Al bị thụ động hóa vô H2SO4 đặc nguội và HNO3 đặc nguội.

B sai vì như thế CuO tính năng với 3 axit đều tạo nên hỗn hợp màu xanh da trời và không tồn tại khí bay ra

D đích vì

Cu + HCl → ko phản ứng

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

Khí hương thơm hắc

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O

Khí color nâu

Câu 7. Thứ tự động một vài cặp lão hóa khử vô sản phẩm năng lượng điện hóa như sau: Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+. Cặp hóa học ko phản xạ cùng nhau là

A. hỗn hợp FeCl3 và Cu.

B. Fe và hỗn hợp CuCl2.

C. Cu và hỗn hợp FeCl3.

D. hỗn hợp FeCl2 và hỗn hợp CuCl2.

Hướng dẫn giải

Đáp án D 

Áp dụng quy tắc anpha, vô sản phẩm năng lượng điện hóa, nhì hóa học ko phản xạ cùng nhau là Fe2+ và Cu2+ 

Câu 8. Phương trình chất hóa học nào là tại đây ko đúng?

A. Cu + 2H2SO4 (đặc) → CuSO4 + SO2 + 2H2O

B. Fe + S → FeS

C. 2Ag + O3 → Ag2O + O2

D. 2Fe + 3H2SO4 (loãng) → Fe2(SO4)3 + 3H2

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2

Câu 9. Cho những hỗn hợp loãng: (1) FeCl3, (2) FeCl2, (3) H2SO4, (4) HNO3, (5) láo thích hợp bao gồm HCl và NaNO3. Những hỗn hợp phản xạ được với Cu là

A. (1), (3), (5).

B. (1), (2), (3).

C. (1), (3), (4).

D. (1), (4), (5).

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Những hỗn hợp phản xạ được với Cu là (1) FeCl3; (4) HNO3; (5) láo thích hợp HCl và NaNO3

Câu 10. Cho những tế bào miêu tả sau:

(1). Hoà tan Cu vày hỗn hợp HCl quánh rét hóa giải khí H2

(2). Ðồng dẫn sức nóng và dẫn năng lượng điện chất lượng tốt, chỉ bại Ag

(3). Ðồng sắt kẽm kim loại rất có thể tan vô hỗn hợp FeCl3

(4). cũng có thể hoà tan Cu vô hỗn hợp HCl khi xuất hiện O2

(5). Ðồng nằm trong group sắt kẽm kim loại nhẹ nhàng (d = 8,98 g/cm3)

(6). Không tồn bên trên Cu2O; Cu2S

Số tế bào miêu tả đích là:

A. 1.

B. 2.

C. 3 .

D. 4.

Hướng dẫn giải

Đáp án C

1. Sai vì như thế Cu ko tính năng với HCl quánh, rét.

2. Ðồng dẫn sức nóng và dẫn năng lượng điện chất lượng tốt, chỉ bại Ag => Đúng

3. Ðồng sắt kẽm kim loại rất có thể tan vô hỗn hợp FeCl3 => Đúng

4. cũng có thể hoà tan Cu vô hỗn hợp HCl khi xuất hiện O2 => Đúng 

5. Sai, đồng nằm trong group sắt kẽm kim loại nặng

6. Sai, với tồn bên trên 2 hóa học bên trên.

Câu 11. Cho những mệnh đề sau

(1) Cu2O vừa vặn với tính oxi hoá vừa vặn với tính khử.

(2) CuO vừa vặn với tính lão hóa vừa vặn với tính khử.

(3) Cu(OH)2 tan dễ dàng và đơn giản vô hỗn hợp NH3.

(4) CuSO4 khan rất có thể dùng để làm phân phát hiện nay nước láo nháo vô dầu hoả hoặc xăng.

(5) CuSO4 có thể dùng để thô khí NH3.

Số tế bào miêu tả sai là

A. 1.

B. 2.

Xem thêm: viết một đoạn văn nêu tình cảm cảm xúc của em về một cảnh đẹp của đất nước

C. 3.

D. 4.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

(1) đích, tự vô Cu2O thì Cu với số lão hóa +1 trung gian ngoan thân mật 0 và +2

(2) sai, CuO chỉ mất tính lão hóa.

(3) đúng

(4) đích,

(5) sai, CuSO4 cho vô khí NH3 ẩm sẽ sở hữu phản xạ xẩy ra.

Câu 12. Cho Cu và hỗn hợp H2SO4 loãng tính năng với hóa học X (một loại phân bón hóa học), thấy bay rời khỏi khí ko color, hóa nâu vô bầu không khí. Mặt không giống, khi X tính năng với hỗn hợp NaOH thì với hương thơm khai bay rời khỏi. Chất X là

A. amophot.

B. ure

C. natri nitrat

D. amoni nitrat

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Cu và H2SO4 tác dụng với hóa học X với khí ko color, hóa nâu vô bầu không khí là NO => Trong X với group NO3-

Khi X tính năng với dd NaOH → khí hương thơm khai → khí này đó là NH3

Vậy công thức của X là NH4NO3: amoni nitrat

Phương trình hóa học

Cu + 4H2SO4 + 8NH4NO3 → 4(NH4)2SO4 + 3Cu(NO3)2 + 4H2O + 2NO↑

NaOH + NH4NO3 → NaNO3 + NH3↑(mùi khai) + H2O

Câu 13. Cho khí CO dư trải qua láo thích hợp bao gồm CuO, Al2O3 và ZnO (nung nóng). Khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn chiếm được hóa học rắn bao gồm :

A. Cu, Al, Zn.

B. Cu, Al, ZnO.

C. Cu, Al2O3, Zn.

D. Cu, Al2O3, ZnO.

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Ở sức nóng phỏng cao, khí CO khử được những oxit của sắt kẽm kim loại sau nhôm vô sản phẩm năng lượng điện hóa.

Vậy nên cho tới CO qua quýt láo thích hợp CuO, Al2O3, ZnO (nung nóng) thì CO chỉ khử được CuO, ko khử được Al2O3 và ZnO.

CO + CuO → Cu + CO2

Vậy hóa học rắn chiếm được sau phản xạ chứa: Cu, Al2O3 và ZnO.

Câu 14. Nhận ấn định nào là sau đó là đúng?

A. Kim loại với tài năng nhượng bộ electron chất lượng tốt rộng lớn thật nhiều đối với phi kim

B. Bán kính của vẹn toàn tử sắt kẽm kim loại bé thêm hơn đối với nửa đường kính của vẹn toàn tử phi kim vô và một chu kì

C. Số electron lớp bên ngoài nằm trong của vẹn toàn tử phi kim tiếp tục thấp hơn số electron lớp bên ngoài nằm trong của kim loại

D. Độ âm năng lượng điện của vẹn toàn tử phi kim thông thường bé thêm hơn vẹn toàn tử kim loại

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Vì trong một chu kì, sắt kẽm kim loại có tính âm năng lượng điện nhỏ rộng lớn phi kim => vẹn toàn tử sắt kẽm kim loại thông thường với tài năng nhượng bộ electron chất lượng tốt rộng lớn thật nhiều đối với phi kim

Câu 15. Trong những sắt kẽm kim loại sau: Mg, Cr, Zn, Cu. Số sắt kẽm kim loại đều tan vô hỗn hợp HCl và hỗn hợp H2SO4 đặc nguội là:

A. 3.

B. 4.

C. 2.

D. 5.

Hướng dẫn giải

Đáp án C

Cu ko tan vô hỗn hợp HCl

Cr ko tan vô hỗn hợp H2SO4 đặc nguội

=> Số sắt kẽm kim loại đều tan vô hỗn hợp HCl và hỗn hợp H2SO4 đặc nguội là: Mg, Zn

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Zn + 2H2SO4 → ZnSO4 + SO2 + 2H2O

Mg + 2H2SO4 → MgSO4 + SO2 + 2H2O

Câu 16. Cho những nhận định và đánh giá sau:

(a) Tính hóa học hoá học tập đặc thù của sắt kẽm kim loại là tính khử.

(b) Đồng (Cu) ko khử được muối bột sắt(III) (Fe3+).

(c) chén hao sắt kẽm kim loại là một trong những quy trình hoá học tập vô bại liệt sắt kẽm kim loại bị làm mòn vày những axit vô môi trường xung quanh bầu không khí.

(d) Để bảo đảm vỏ tàu biển cả thực hiện vày thép, người tao gắn vô mặt phí ngoài vỏ tàu (phần chìm ngập trong nước biển) những khối kẽm.

Số nhận định và đánh giá đích là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

Hướng dẫn giải

Đáp án A

(a) Tính hóa học hoá học tập đặc thù của sắt kẽm kim loại là tính khử.

(d) Để bảo đảm vỏ tàu biển cả thực hiện vày thép, người tao gắn vô mặt phí ngoài vỏ tàu (phần chìm ngập trong nước biển) những khối kẽm.

Câu 17. Cho những nhận định và đánh giá sau:

(a) Để ngăn sự làm mòn Fe, người tao tráng thiếc, kẽm lên Fe.

(b) Ngâm một lá Fe được quấn thừng đồng vô hỗn hợp HCl loãng tiếp tục xẩy ra hiện tượng lạ ăm hao năng lượng điện hóa.

(c) Ngâm một lá nhôm vô hỗn hợp NaOH loãng tiếp tục xẩy ra hiện tượng lạ ăm hao chất hóa học.

(d) Điện phân hỗn hợp NaCl vày năng lượng điện rất rất trơ, ko màng ngăn xốp tiếp tục chiếm được khí Cl2 ở anot.

Số nhận định và đánh giá đích là

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1.

Hướng dẫn giải

Đáp án B

(a) Để ngăn sự làm mòn Fe, người tao tráng thiếc, kẽm lên Fe.

(b) Ngâm một lá Fe được quấn thừng đồng vô hỗn hợp HCl loãng tiếp tục xẩy ra hiện tượng lạ ăm hao năng lượng điện hóa.

(c) Ngâm một lá nhôm vô hỗn hợp NaOH loãng tiếp tục xẩy ra hiện tượng lạ ăm hao chất hóa học.

Câu 18. Cho láo kim loại tổng hợp loại Mg, Fe vô hỗn hợp chứa chấp láo thích hợp muối bột Cu(NO3)2, AgNO3. Phản ứng xẩy ra trọn vẹn, chiếm được láo thích hợp hóa học rắn A bao gồm 3 sắt kẽm kim loại và hỗn hợp B chứa chấp nhì muối bột. Hãy cho thấy trật tự tách những sắt kẽm kim loại vô láo thích hợp hóa học rắn A

A. Trước hết tách Fe, tiếp sau đó tách Ag, sau cùng tách Cu

B. Trước hết tách Ag, tiếp sau đó tách Fe, sau cùng tách Cu

C. Trước hết tách Fe, tiếp sau đó tách Cu, sau cùng tách Ag

D. Trước hết tách Cu, tiếp sau đó tách Fe, sau cùng tách Ag

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Câu 19. Hòa tan trả tàn 6,4 gam Cu và vô hỗn hợp H2SO4 đặc chiếm được V lít thành phầm khử có một không hai khí SO2 ở ĐK chi chuẩn

A. 2,24 lít

B. 3,36 lít

C. 4,48 lít

D. 8,96 lít

Hướng dẫn giải

Đáp án A

nCu= 0,1 mol

Phương trình phản xạ hóa học

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

0,1  → 0,1 mol

nSO2 = 0,1 mol => VSO2 = 0,1.22,4 = 2,24 lít

Câu đôi mươi. Cho 3,2 gam bột Cu tính năng với 100 ml hỗn hợp bao gồm HNO3 0,8M và H2SO4 0,2M. Sau khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, sinh rời khỏi V lít khí NO (sản phẩm khử có một không hai, ở đktc). Giá trị của V là

A. 1,792

B. 0,746

C. 0,672

D. 0,448

Hướng dẫn giải

Đáp án C

Ta với nCu= 0,05 mol, nHNO3 = 0,08 mol, nH2SO4 = 0,02 mol,

nH+ = 0,12 mol ,, nNO3- = 0,08 mol

3Cu + 8H+ + 2NO3- → Cu2+ + 2NO + 4H2O

0,05   0,12      0,08  → 0,03

Ta có: 0,1280,0530,082 => H + phản xạ không còn => nNO = 28.nH+ = 0,03 mol

=> V = 0,672 lít

Câu 21. Nung 6,58 gam Cu(NO3)2 trong bình kín ko chứa chấp bầu không khí, sau đó 1 thời hạn chiếm được 4,96 gam hóa học rắn và láo thích hợp khí X. Hấp thụ trọn vẹn X vô nước sẽ được 300 ml hỗn hợp Y. Dung dịch Y với pH bằng

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 1 .

Hướng dẫn giải

Đáp án C

Gọi a là nCuNO32nhiệt phân

Ta có:

nCuNO32ban đầu= 0,035 mol. Gọi nCuNO32phản ứng = a mol

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 + O2

a → a → 2a → 0,5a

Khối lượng hóa học rắn hạn chế = lượng khí cất cánh lên đường =>mNO2 + mO2 = 2a.46 + 0,5a.32 = 6,58 – 4,96

=> a = 0,015 mol

Hấp thụ X vô VN có:

Phương trình phản xạ hóa học

4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3

0,03 → 0,0075 → 0,03

[H+] = 0.030.3 = 0.1 M

pH = 1

=> Đáp án C

Câu 22. Nhúng một thanh Fe nặng nề 100 gam vô 100 ml hỗn hợp láo thích hợp bao gồm Cu(NO3)2 0,2M và AgNO3 0,2M. Sau một thời hạn lấy thanh sắt kẽm kim loại rời khỏi, cọ tinh khiết thực hiện thô cân nặng được 101,72 gam (giả thiết những sắt kẽm kim loại tạo nên trở nên đều bám không còn vô thanh sắt). Khối lượng Fe vẫn phản xạ là

A. 2,16 gam.

B. 0,84 gam.

C. 1,72 gam.

D. 1,40 gam.

Hướng dẫn giải

Đáp án D

Fe (0,01) + 2Ag+ → Fe2+ + 2Ag (0,02 mol) (1)

mtăng (1) = 0,02.108 – 0,01.56 = 1,6 gam

Theo bài xích rời khỏi mKL tăng = 101,72 – 100 = 1,72 gam.

Tiếp tục với phản ứng:

Fe (a) + Cu2+ → Fe2+ (a mol) + Cu

mtăng (2) = 64a – 56a = 1,72 – 1,6 → a = 0,015 mol

→ mFe = (0,01 + 0,015).56 = 1,4 gam.

Câu 23. Hòa tan trọn vẹn 33,1g láo thích hợp Mg, Fe, Zn vô vào hỗn hợp H2SO4 loãng dư thấy với 13,44 lít khí (đktc) và hỗn hợp X. Cô cạn hỗn hợp X được m gam muối bột khan. Tính độ quý hiếm của m.

A. 90,70 gam

B. 45,35 gam

C. 68,25 gam

D. 45,50 gam

Hướng dẫn giải

Đáp án A

Ta có: nH213,4422,4 = 0,6 (mol)

Phương trình phản xạ hóa học

Mg + H2SO4→ MgSO4 + H2

Fe + H2SO4 → FeSO4+ H2

Zn + H2SO4→ ZnSO4 + H2

Theo phương trình chất hóa học tao thấy: nH2SO4 p/ư = nH2 = 0,6 (mol)

=> mH2SO4 p/ư= 0,6. 98 = 58,8 (g ) ; mH2  = 0,6.2 = 1,2 (g)

Áp dụng ấn định luật bảo toàn khối lượng:

mKL + maxit= mmuối + mhidro

=> mmuối = mKL + maxit - mhidro = 33,1 + 58,8 – 1,2 = 90,7 (g)

Xem thêm: viết đoạn văn nêu tình cảm cảm xúc của em về một cảnh đẹp đất nước

Xem tăng những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • 2Cu + O2 → 2CuO
 • Cu + Cl2 → CuCl2
 • Cu + S → CuS
 • Cu + Br2 → CuBr2
 • Cu + HCl + 1/2O2 → CuCl2 + H2O
 • Cu + H2S + 1/2O2 → CuS + H2O
 • Cu + H2SO4 + 1/2O2 → CuSO4 + H2O
 • 3Cu + 8HNO3 (loãng) → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O
 • Cu + 4HNO3 (đặc, nóng) → Cu(NO3)2 + NO2 + 2H2O
 • 3Cu + 8HCl + 8NaNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 8NaCl + 4H2O
 • 3Cu + 8HCl + 2NaNO3 → 3CuCl2 + 2NO + 2NaCl + 4H2O
 • 3Cu + 8HCl + 8KNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 8KCl + 4H2O
 • 3Cu + 8HCl + 2KNO3 → 3CuCl2 + 2NO + 2KCl + 4H2O
 • Cu + H2O + O2 + CO2 → Cu2CO3(OH)2
 • Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag
 • Cu + 2Fe(NO3)3 → Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2
 • Cu + FeCl3 → CuCl2 + FeCl2
 • Cu + Fe2(SO4)3 → CuSO4 + 2FeSO4

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ người sử dụng học hành giá cực rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề đua, bài xích giảng powerpoint, khóa đào tạo và huấn luyện giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

phuong-trinh-hoa-hoc-cua-dong-cu.jsp