fe3o4 + hno3 đặc

Fe3O4 HNO3

Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O được VnDoc biên soạn là phương trình phản xạ chất hóa học thân thiết Fe3O4 và hỗn hợp HNO3, thành phầm khử của N+5 sinh đi ra tùy nằm trong nhập chừng mạnh yếu ớt của sắt kẽm kim loại và độ đậm đặc của hỗn hợp axit, hỗn hợp HNO3 quánh ứng dụng với Fe3O4 cho tới thành phầm khử là NO2.

Bạn đang xem: fe3o4 + hno3 đặc

1. Phương trình phản xạ Fe3O4 ứng dụng HNO3 đặc

Fe3O4 + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO2 + 5H2O

2. Điều khiếu nại phản xạ Fe3O4 ứng dụng với hỗn hợp HNO3 đặc

Điều kiện: Không có

3. Cân tự phản xạ Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O tự cách thức thăng tự electron

Bước 1: Xác toan sự thay cho thay đổi số oxi hóa

+8/3Fe3O4 + HN+5O3 → Fe+3(NO3)3 + N+4O2 + H2O

Bước 2: Viết quy trình trao thay đổi electron. Quá trình khử, quy trình oxi hóa

1x

1x

+8/33Fe →  3Fe3+ + 1e

N+5 1e → N+4

Bước 3: Đặt thông số mến hợp

Vậy phương trình phản ứng:

Fe3O4 + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO2 + 5H2O

4. Cách tổ chức phản xạ cho tới Fe3O4 ứng dụng với hỗn hợp HNO3

Cho Fe3O4 ứng dụng với hỗn hợp axit nitric HNO3 đặc

5. Hiện tượng phản xạ hóa học

Hiện tượng sau phản xạ bay đi ra khí được màu nâu đỏ rực NO2

6. Tính hóa học của Fe3O

Định nghĩa: Là láo phù hợp của nhị oxit FeO, Fe2O3. Có nhiều nhập quặng manhetit, đem kể từ tính.

Công thức phân tử Fe3O4

6.1. Tính hóa học vật lí

Là hóa học rắn, black color, ko tan nội địa và đem kể từ tính.

6.2. Tính hóa học hóa học

 • Tính oxit bazơ

Fe3O4 ứng dụng với hỗn hợp axit như HCl, H2SO4 loãng dẫn đến láo phù hợp muối hạt Fe (II) và Fe (III).

Fe3O4 + 8HCl → 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O

Fe3O4 + 4H2SO4 loãng → Fe2(SO4)3 + FeSO4 + 4H2O

 • Tính khử

Fe3O4 là hóa học khử Khi ứng dụng với những hóa học đem tính lão hóa mạnh:

3 Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O

2Fe3O4 + 10H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + SO2↑ + 10H2O

 • Tính oxi hóa

Fe3O4 là hóa học lão hóa Khi ứng dụng với những hóa học khử mạnh ở nhiệt độ chừng cao như: H2, CO, Al:

Fe3O4 + 4H2 → 3Fe + 4H2O

Fe3O4 + 4CO → 3Fe + 4CO2

3Fe3O4 + 8Al → 4Al2O3 + 9Fe

7. Bài luyện áp dụng liên quan

Câu 1. Chất này tại đây khí phản xạ với hỗn hợp HNO3 quánh lạnh lẽo sẽ không còn sinh đi ra khí?

A. FeO

B. Fe3O4

C. Fe2O3

D. Fe(OH)2

Xem đáp án

Đáp án C: Phương trình chất hóa học Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)2 + 3H2O

Câu 2. Hòa tan một lượng FexOy tự H2SO4 loãng dư được hỗn hợp X. lõi X vừa vặn đem năng lực làm mất đi color hỗn hợp dung dịch tím, vừa vặn đem năng lực hòa tan được bột Cu. Oxit Fe bại là:

A. FeO

B. Fe2O3

C. Fe3O4

D. A hoặc B

Xem đáp án

Đáp án C

Dung dịch X vừa vặn làm mất đi color hỗn hợp dung dịch tím, vừa vặn đem năng lực hòa tan được bột Cu → nhập hỗn hợp X đem Fe2+

→ Oxit Fe là Fe3O4

Câu 3. Hoà tan trọn vẹn m (g) FexOy tự hỗn hợp H2SO4 quánh lạnh lẽo chiếm được 2,24lit SO2 (đktc). Phần dd chứa chấp 120(g) một loại muối hạt Fe có một không hai. Công thức oxit Fe và lượng m là:

A. Fe3O4; m = 23,2 (g).

B. FeO, m = 32 (g).

C. FeO; m = 7,2 (g).

D. Fe3O4; m = 46,4 (g)

Xem đáp án

Đáp án D

xFe2y/x + → xFe3+ + (3x – 2y)e

S6+ + 2e (0,2) → S4+ (0,1 mol)

nmuối = nFe2(SO4)3 = 0,3 mol ⇒ nFe2y/x + = 0,6 mol

Bảo toàn e: [0,6.(3x - 2y)]/2 = 0,2 ⇒ x : nó = 3 : 4 ⇒ nFe3O4 = 0,2 ⇒ m = 0,2. 232 = 46,4g

Câu 4. Hòa tan trọn vẹn 2,8 gam láo phù hợp FeO, Fe2O3 và Fe3O4 cần thiết vừa vặn đầy đủ V ml hỗn hợp HCl 1M , chiếm được hỗn hợp X. Cho kể từ từ hỗn hợp NaOH dư nhập hỗn hợp X chiếm được kết tủa Y. Nung Y nhập bầu không khí cho tới lượng ko thay đổi chiếm được 3 gam hóa học rắn. Tính V ?

A. 87,5ml

B. 125ml

C. 62,5ml

D. 175ml

Xem đáp án

Đáp án A

Coi láo phù hợp ban sơ bao gồm Fe, O.

nFe = 2nFe2O3 = 0,0375 mol

⇒ nO = (28 - 0,0375. 56) / 16 = 0,04375 mol

Bảo toàn yếu tắc O → nH2O = nO = 0,04375

Bảo toàn yếu tắc H: nHCl = 2nH2O = 0,0875 mol → V = 87,5 ml.

Câu 5. Trong những phản xạ sau, phản xạ này HNO3 ko vào vai trò hóa học oxi hóa?

A. ZnS + HNO3(đặc nóng)

B. Fe2O3 + HNO3(đặc nóng)

C. FeSO4 + HNO3(loãng)

D. Cu + HNO3(đặc nóng)

Xem đáp án

Đáp án B

A. ZnS + 8 HNO3 → 6 NO2 + Zn(NO3)2 + 4 H2O + SO2

B. Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

Trong phản xạ này HNO3 vào vai trò như 1 axit thường thì.

C. 3 FeSO4 + 4 HNO3 → Fe2(SO4)3 + Fe(NO3)3 + 2 H2O + NO

D.  Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O

Câu 6. Hòa tan láo phù hợp phụ vương sắt kẽm kim loại bao gồm Zn, Fe, Cu tự hỗn hợp HNO3 loãng. Sau Khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn, chiếm được hóa học ko tan là láo phù hợp nhị sắt kẽm kim loại. Phần hỗn hợp sau phản xạ đem chứa

A. Zn(NO3)2 và Fe(NO3)3.

B. Zn(NO3)2; Fe(NO3)2 và Cu(NO3)2.

C. Zn(NO3)2 và Fe(NO3)2.

D. Zn(NO3)2; Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2.

Xem đáp án

Đáp án D

Sau phản xạ còn Cu dư, chứng minh HNO3 phản xạ không còn.

3Zn + 8HNO3 → 3Zn(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Fe + 4HNO3→  Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Cu + 2Fe(NO3)3 → Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2

=> Dung dịch sau phản xạ chứa: Zn(NO3)2; Fe(NO3)2; Cu(NO3)2.

Câu 7. Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 thứu tự phản xạ với HNO3 quánh lạnh lẽo thì số phàn ứng ôxi hóa khử xẩy ra là

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Xem đáp án

Đáp án C những hóa học đem phản xạ oxi hóa- khử là: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe3O4, Fe(NO3)2, FeSO4, FeCO3.

Câu 8. Cho m gam Fe ứng dụng trọn vẹn với hỗn hợp H2SO4 quánh, lạnh lẽo (dư) chiếm được 13,44 lít khí SO2 sản phầm khử có một không hai (ở đktc). Tính độ quý hiếm của m?

A. 11,2 gam

B. 22,4 gam

C. 16,8 gam

D. 33, 6 gam

Xem đáp án

Xem thêm: tây tiến tác giả, tác phẩm

Đáp án B

nSO2 = 13,44/22,4 = 0,6

Phương trình hóa học

2Fe + 6H2SO4 quánh lạnh lẽo → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Ta có: nFe = 2/3.nSO2 = 2/3. 0,6 = 0,4 mol

Khối lượng Fe là:

→ mFe = 0,4.56 = 22,4 gam

Câu 9. Hòa tan trọn vẹn trăng tròn gam láo phù hợp Mg và Fe nhập hỗn hợp HCl 4M chiếm được 11,2 lít H2 (đktc) và hỗn hợp X. Để kết tủa trọn vẹn những ion nhập X cần thiết 600 ml hỗn hợp KOH 2M. Thể tích hỗn hợp HCl tiếp tục sử dụng là :

A. 0,1 lít.

B. 0,3 lít.

C. 0,15 lít.

D. 0,2 lít.

Xem đáp án

Đáp án B

Áp dụng toan luật bảo toàn yếu tắc Natri

nKCl = nKOH = 1,2 (mol)

Áp dụng toan luật bảo toàn yếu tắc Clo

=> nHCl = nKCl = 1,2 (mol)

VHCl = 1,2 : 4 = 0,3 lít

Câu 10. Cho m gam Fe ứng dụng không còn với hỗn hợp CuSO4 dư, chiếm được 14,4 gam Cu. Giá trị của m là

A. 50,4.

B. 12,6.

C. 16,8.

D. 25,2.

Xem đáp án

Đáp án B

nCu = 0,225 mol

Phương trình chất hóa học phản xạ xảy ra:

CuSO4 + Fe → FeSO4 + Cu

0,225 ← 0,225 mol

⟹ mFe = 0,225.56 = 12,6 gam

Câu 11. Sắt ứng dụng được với toàn bộ những hóa học nằm trong mặt hàng hóa học này sau đây?

A. HNO3 quánh nguội, Cl2, hỗn hợp CuSO4.

B. O2, hỗn hợp HCl, hỗn hợp Cu(NO3)2, hỗn hợp NaOH.

C. Al2O3, H2O, HNO3 loãng, hỗn hợp AgNO3.

D. S, hỗn hợp Fe(NO3)3, hỗn hợp H2SO4 loãng

Xem đáp án

Đáp án D

S, hỗn hợp Fe(NO3)3, hỗn hợp H2SO4 loãng.

HNO3 quánh nguội, hỗn hợp NaOH, Al2O3 ko phản xạ với Fe.

Fe + S → FeS

Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2↑.

Câu 12. Cho 4 sắt kẽm kim loại Al, Fe, Mg, Cu và 4 hỗn hợp ZnSO4, AgNO3­, CuCl2, Al2(SO4)3. Kim loại khử được cả 4 hỗn hợp muối hạt tiếp tục cho tới là

A. Fe.

B. Mg.

C. Al.

D. Cu.

Xem đáp án

Đáp án A

Mg là sắt kẽm kim loại mạnh rộng lớn những sắt kẽm kim loại nhập muối hạt → Mg khử được cả 4 hỗn hợp muối

Phương trình phản ứng

Mg + ZnSO4 → MgSO4 + Zn

Mg + 2AgNO3 → Mg(NO3)2 + 2Ag

Mg + CuCl2 → MgCl2 + Cu

3Mg + Al2(SO4)3 → 3MgSO4 + 2Al

Câu 13. Cho những phản xạ xẩy ra sau đây:

(1) AgNO3 + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag↓

(2) Mn + 2HCl → MnCl2 + H2

Dãy những ion được bố trí theo hướng tăng dần dần tính oxi hoá là

A. Ag+, Mn2+, H+, Fe3+.

B. Mn2+, H+, Ag+, Fe3+.

C. Ag+, Fe3+, H+, Mn2+

D. Mn2+, H+, Fe3+, Ag+

Xem đáp án

Đáp án D

Dựa nhập phản xạ xác lập ion này đem tính lão hóa mạnh rộng lớn rồi chuẩn bị xếp

KL mạnh + hóa học lão hóa mạnh => KL yếu ớt + hóa học lão hóa yếu

(1) AgNO3 + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag↓

→ tính lão hóa của Fe3+ < Ag+

(2) Mn + 2HCl → MnCl2 + H2

→ tính lão hóa của Mn2+ < H+

Câu 14. Một pin năng lượng điện hoá đem năng lượng điện đặc biệt Zn nhúng nhập hỗn hợp ZnSO4 và năng lượng điện đặc biệt Cu nhúng nhập hỗn hợp CuSO4. Ta thấy

A. năng lượng điện đặc biệt Cu xẩy ra quy trình khử.

B. năng lượng điện đặc biệt Zn tăng còn lượng năng lượng điện đặc biệt Cu hạn chế.

C. năng lượng điện đặc biệt Cu xẩy ra sự oxi hoá.

D. năng lượng điện đặc biệt Zn xẩy ra sự khử

Xem đáp án

Đáp án A

Trong pin năng lượng điện hóa Zn- Cu xẩy ra quy trình :

Zn → Zn2+ + 2e (sự lão hóa, thực hiện thanh Zn bị hao mòn đi)

Cu2+ + 2e → Cu (sự khử, thực hiện thanh Cu dày lên)

Câu 15. Để khử trọn vẹn 6,08 gam láo phù hợp X bao gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3, cần thiết 2,24 lít khí H2 (đktc). Mặt không giống hoà tan trọn vẹn 6,08 gam láo phù hợp X nhập hỗn hợp H2SO4 quánh lạnh lẽo thì chiếm được thể tích V (ml) SO2 (đktc). Giá trị V(ml) là:

A. 112 ml

B. 224 ml

C. 336 ml

D. 448 ml.

Xem đáp án

Đáp án D

Quy thay đổi láo phù hợp X về láo phù hợp nhị hóa học FeO và Fe2O3 với số mol là x, y

Ta có:

FeO + H2 → Fe + H2O (1)

x → x → x

Fe2O3 + 3H2 → 2Fe + 3H2O (2)

y → 3y → 2y

Có: x + 3y = 0,1 và 72x +160y = 6,08

=> x = 0,04 mol; nó = 0,02 mol

2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O (3)

0,04 → 0,02 mol

Vậy VSO2 = 0,02. 22,4 = 0,448 lít hoặc 448 ml

--------------------------------

Mời chúng ta xem thêm tăng tư liệu liên quan 

Xem thêm: người ta tác dụng lực f có độ lớn 80n

 • Fe3O4 + H2 → Fe + H2O
 • Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
 • Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O
 • Fe(OH)3 → Fe2O3 + H2O
 • Fe2O3 + HCl → FeCl3 + H2O
 • FeCl3 + KOH → Fe(OH)3 + KCl
 • AgNO3 + NaCl → AgCl + NaNO3
 • AgNO3 + H2O + NH3 + HCOOH → (NH4)2CO3 + Ag + NH4NO3

VnDoc tiếp tục gửi cho tới các bạn phương trình Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O là phương trình lão hóa khử được VnDoc biên soạn, Khi cho tới Fe3O4 ứng dụng với hỗn hợp HNO3 quánh, sau phản ứng  thấy bay đi ra khí gray clolor đỏ rực NO2. Hy vọng tư liệu hùn những viết lách và cân đối đích phương trình phản xạ.

Để rất có thể nâng lên sản phẩm nhập học hành, VnDoc van lơn ra mắt cho tới chúng ta học viên tư liệu Giải bài xích luyện Toán 11, Chuyên đề Hóa học tập 11, Giải bài xích luyện Hoá học tập 11. Tài liệu học hành lớp 11 nhưng mà VnDoc tổ hợp và đăng lên.

Để tiện trao thay đổi, share kinh nghiệm tay nghề giảng dạy dỗ và học hành môn học tập trung học phổ thông, VnDoc chào chúng ta truy vấn group riêng rẽ dành riêng cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học hành lớp 11 nhằm rất có thể update được những tư liệu tiên tiến nhất.