fe2o3 hno3 loãng

Fe2O3 HNO3

Fe2O3 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2O được VnDoc biên soạn là phương trình phản xạ hóa thân thích Fe (III) oxit với axit nitric. Tại phương trình phản xạ này Fe2O3 tính năng với HNO3 loãng chỉ dẫn đến muối hạt Fe (III) và nước.

Bạn đang xem: fe2o3 hno3 loãng

>> Mời chúng ta tham lam kham khảo thêm thắt phản xạ về Fe2O3:

 • Fe2O3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2O
 • Fe3O4 + H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O
 • Fe3O4 + HCl → FeCl3 + FeCl2 + H2O
 • Fe3O4 + CO → FeO + CO2
 • Fe3O4 + H2 → Fe + H2O
 • Fe2O3 + CO → Fe + CO2
 • Fe2O3 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2O
 • Fe2O3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2O
 • Fe3O4 + H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O
 • Fe3O4 + HCl → FeCl3 + FeCl2 + H2O
 • Fe3O4 + CO → FeO + CO2
 • Fe3O4 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

1. Phương trình phản xạ Fe2O3 tính năng HNO3 loãng

Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

2. Điều khiếu nại phản xạ Fe2O3 và hỗn hợp HNO3

Không có

3. Cách tiến hành phản xạ Fe2O3 và hỗn hợp HNO3

Cho Fe2O3 tính năng với axit nitric

4. Hiện tượng nhận biết

Chất rắn black color Sắt III Oxit (Fe2O3) tan dần dần.

5. tin tức về Fe2O3

5.1. Tính hóa học vật lí Fe2O3

Là hóa học rắn, nâu đỏ chót, ko tan nội địa.

5.2. Tính hóa học hoá học tập Fe2O3

 • Tính oxit bazơ

Fe2O3 tính năng với hỗn hợp axit dẫn đến hỗn hợp bazơ dẫn đến hỗn hợp muối hạt và nước.

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

 • Tính oxi hóa

Fe2O3 là hóa học lão hóa Khi tính năng với những hóa học khử mạnh ở nhiệt độ chừng cao như: H2, CO, Al → Fe:

Fe2O3 + 3H2 \overset{t^{o} }{\rightarrow} 2Fe + 3H2O

Fe2O3 + 3CO \overset{t^{o} }{\rightarrow} 2Fe + 3CO2

Fe2O3 + 2Al \overset{t^{o} }{\rightarrow} Al2O3 + 2Fe

5.5. Điều chế Fe2O3

Fe2O3 là bộ phận chủ yếu của quặng hematit.

Nhiệt phân Fe(OH)3

2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O (t0)

6. Bài tập luyện áp dụng liên quan

Câu 1. Cho mặt hàng hóa học sau: FeO, Fe2O3, Fe3O4, Fe(OH)2, Fe(OH)3. Lần lượt cho những hóa học này tính năng với axit HNO3. Số phản xạ nằm trong loại phản xạ lão hóa – khử là

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Xem đáp án

Đáp án B

Các phản xạ là phản xạ lão hóa khử là:

(1) 3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

(2) 3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO↑ + 14H2O

(3) Fe(OH)2 + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 3H2O

Câu 2. Cho những mặt hàng hóa học và ion: Cl2, F2, SO2, Na+, Fe2+, Al3+, Mn2+, S2-, Cl-. Số hóa học và ion vô mặt hàng đều phải có tính lão hóa và tính khử là

A. 3

B. 4

C. 6

D. 5

Xem đáp án

Đáp án B

Chất vừa vặn sở hữu tính OXH và khử là hóa học sở hữu kĩ năng tăng hoặc rời số OXH (sở hữu số OXH trung gian)

Chất và ion vô mặt hàng đều phải có tính lão hóa và tính khử là: Cl2, SO2, Fe2+, Mn2+

Câu 3. Trong những phản xạ tiếp sau đây, phản xạ nào là ko cần là phản xạ oxi hoá - khử?

A. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

B. FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S

C. 2FeCl3 + Cu → 2FeCl2 + CuCl2

D. Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Xem đáp án

Đáp án B

Phản ứng ko cần là phản xạ oxi hoá - khử là phản xạ ko thực hiện thay cho thay đổi số lão hóa những chất

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S

Câu 3. Chất nào là tiếp sau đây phản xạ với Fe tạo nên trở nên thích hợp hóa học Fe(II)?

A. Cl2

B. hỗn hợp HNO3 loãng

C. hỗn hợp AgNO3

D. hỗn hợp HCl đặc

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình chất hóa học xảy ra:

A. 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

B. Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO ↑ + 2H2O

C. Fe + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + 3Ag

D. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Câu 4. Dãy những phi kim nào là tại đây Khi lấy dư tính năng với Fe thì chỉ oxi hoá Fe trở nên Fe (III)?

A. Cl2, O2, S

B. Cl2, Br2, I2

C. Br2, Cl2, F2

D. O2, Cl2, Br2

Xem đáp án

Đáp án C

Phương trình chất hóa học xảy ra:

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

2Fe + 3Br2 → 2FeBr3

2Fe + 3l2 → 2Fel3

Câu 5. Khi pha chế FeCl2 bằng phương pháp cho tới Fe tính năng với hỗn hợp axit HCl. Để bảo vệ hỗn hợp FeCl2 nhận được không xẩy ra fake trở nên thích hợp hóa học Fe (III), người tớ rất có thể cho thêm nữa vô dung dịch

A. một lượng Fe dư .

B. một lượng kẽm dư.

C. một lượng HCl dư.

D. một lượng HNO3 dư.

Xem đáp án

Đáp án A

Dung dịch FeCl2 dễ dẫn đến không gian lão hóa trở nên muối hạt Fe3+ . Để bảo vệ FeCl2 người tớ thêm một lượng Fe vì:

Fe + 2Fe3+ → 3Fe2+

Không sử dụng HNO3 vì như thế HNO3 lão hóa luôn luôn ion Fe2+ thành Fe3+,

Không sử dụng Zn sẽ tạo nên rời khỏi 1 lượng muối hạt Zn2+,

Không sử dụng HCl sẽ không còn ngăn ngừa quy trình tạo nên Fe3+.

Câu 6. Cho 2,24 gam Fe tính năng với oxi, nhận được 3,04 gam lếu láo thích hợp X bao gồm 2 oxit. Để hoà tan không còn X cần thiết thể tích hỗn hợp HCl 2M là

A. 25 ml.

B. 50 ml.

C. 100 ml.

D. 150 ml.

Xem đáp án

Đáp án B

Áp dụng bảo toàn yếu tắc tớ có:

nH = 2nO = 2.(3,04 - 2,24)/16 = 0,1 mol

Thể tích hỗn hợp HCl 1M là:

0,một nửa = 0,05 lít = 50 ml

Câu 7. Dãy những hóa học và hỗn hợp nào là tại đây Khi lấy dư rất có thể oxi hoá Fe trở nên Fe(III)?

A. HCl, HNO3 đặc, nóng, H2SO4 đặc, nóng

B. Cl2, HNO3 nóng, H2SO4 đặc, nguội

C. bột lưu hoàng, H2SO4 đặc, nóng, HCl

D. Cl2, AgNO3, HNO3 loãng

Xem đáp án

Đáp án D

Các hóa học và hỗn hợp tại đây Khi lấy dư rất có thể oxi hoá Fe trở nên Fe(III): Cl2, AgNO3, HNO3 loãng

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Fe(NO3)2 + AgNO3 dư → Fe(NO3)3 + Ag

Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 ↑ + 3H2O

Câu 8. Dung dịch FeSO4 ko làm mất đi color hỗn hợp nào là tại đây ?

A. Dung dịch KMnO4 vô môi trường thiên nhiên H2SO4

B. Dung dịch K2Cr2O7 vô môi trường thiên nhiên H2SO4

C. Dung dịch Br2

D. Dung dịch CuCl2

Xem đáp án

Đáp án D

A. Mất color dung dịch tím

10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O

B. Mất color domain authority cam

2K2CrO7 + 18FeSO4 + 14H2SO4 → Cr2(SO4)3 + 2K2SO4 + 9Fe2(SO4)3 + 14H2O

C. Mất red color nâu

6FeSO4 + 3Br2 → 2Fe2(SO4)3 + 2FeBr3

Câu 9. Nếu cho tới hỗn hợp NaOH vô hỗn hợp FeCl3 thì xuất hiện

A. kết tủa gray clolor đỏ chót.

B. kết tủa white color tương đối xanh lơ, tiếp sau đó fake dẩn sang trọng gray clolor đỏ chót.

C. kết tủa white color tương đối xanh lơ.

D. kết tủa greed color lam.

Xem đáp án

Đáp án A

Khi tớ cho tới hỗn hợp FeCl3 tính năng với hỗn hợp NaOH tạo nên trở nên kết tủa làm nên màu nâu đỏ chót.

Ta sở hữu phương trình phản ứng:

FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3↓ nâu đỏ chót + 3NaCl

Câu 10. Hòa tan không còn m gam Fe vì như thế 400ml hỗn hợp HNO3 1M. Sau Khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn, nhận được hỗn hợp chứa chấp 26,44 gam hóa học tan và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là:

A. 7,84

B. 6,12

C. 5,60

D. 12,24

Xem đáp án

Đáp án A

nHNO3 = 0,4 mol ⇒ mHNO3 = 0,4.63 = 25,2 gam

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O (1)

Phản ứng (1) xẩy ra, lượng hóa học tan sụt giảm, nhưng mà theo dõi đề bài xích, lượng hóa học tan là 26,44 gam > 25,2 gam nên xẩy ra phản xạ hoà tan Fe dư

2Fe3+ + Fe → 3Fe2+ (2)

⇒ phản xạ (1) xẩy ra trọn vẹn,

nFe(1) = 1/4nHNO3 = 0,1 mol

⇒ mFe(1) = 5,6 gam ⇒ mFe(2) = 26,44 – 0,1.242 = 2,24 gam

mFe = 5,6 + 2,24 = 7,84 gam

Câu 11. Hoà tan trọn vẹn m (g) FexOy bằng hỗn hợp H2SO4 đặc rét nhận được 2,24 lít SO2 (đktc). Phần dd chứa chấp 120(g) một loại muối hạt Fe độc nhất. Công thức oxit Fe và lượng m là:

A. Fe3O4; m = 23,2(g).

B. FeO, m = 32(g).

C. FeO; m = 7,2(g).

D. Fe3O4; m = 46,4(g)

Xem đáp án

Đáp án D

xFe2y/x + → xFe3+ + (3x – 2y)e

S6+ + 2e (0,2) → S4+ (0,1 mol)

nmuối = nFe2(SO4)3 = 0,3 mol ⇒ nFe2y/x+ = 0,6 mol

Xem thêm: cư dân đông nam á cổ đại là kết quả của sự pha trộn giữa hai chủng tộc

Bảo toàn e: [0,6.(3x - 2y)]/2 = 0,2 ⇒ x : nó = 3 : 4 ⇒ nFe3O4 = 0,2 ⇒ m = 0,2. 232 = 46,4g

Câu 12. Phát biểu nào là tại đây ko đúng?

A. Kim loại Fe phản xạ với hỗn hợp HCl dẫn đến muối hạt Fe (II).

B. Dung dịch FeCl3 phản xạ được với sắt kẽm kim loại Fe.

C. Trong những phản xạ chất hóa học, ion Fe2+ chỉ thể hiện tại tính khử.

D. Kim loại Fe ko tan vô hỗn hợp H2SO4 đặc, nguội.

Xem đáp án

Đáp án C

Phương trình phản xạ minh họa

A. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

B. 2FeCl3 + Fe → 3FeCl2

C. sai Fe2+ thể hiện tại cả tính lão hóa ví dụ:

2Al + 3FeCl2 → 2AlCl3 + 3Fe

D. Fe bị thụ động vô H2SO4 đặc nguội

Câu 13. Có 4 hỗn hợp muối hạt riêng biệt biệt; CuCl2, ZnCl2, FeCl3, AlCl3. Nếu thêm thắt hỗn hợp NaOH dư, rồi thêm thắt tiếp hỗn hợp NH3 dư vô 4 hỗn hợp bên trên thì số hóa học kết tủa nhận được là

A. 1.

B. 3.

C. 2.

D. 4.

Xem đáp án

Đáp án A

CuCl2, ZnCl2, FeCl3, AlCl3 \overset{KOH}{\rightarrow}Cu(OH)2, Fe(OH)3 \overset{NH_{3} }{\rightarrow}Fe(OH)3

Do NaOH dư => kết tủa Zn(OH)2 , Al(OH)3 tan không còn (Vì Zn(OH)2, Al(OH)3 là những hóa học lưỡng tính tan vô NaOH)

Phương trình phản xạ minh họa

Zn(OH)2 + 2NaOH → Na2ZnO2 + 2H2O

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

Cu(OH)2 tạo phức với hỗn hợp NH3 => hóa học rắn chỉ từ Fe(OH)3

Cu(OH)2 + 4NH3 → [Cu(NH3)4](OH)2

Câu 14. Cho 6 gam lếu láo thích hợp nhì sắt kẽm kim loại Fe, Cu tính năng vừa vặn đầy đủ với hỗn hợp HNO3 63%. Sau phản xạ nhận được hỗn hợp A và 5,6 lít khí NO2 độc nhất (đktc). Nồng chừng % những hóa học sở hữu vô hỗn hợp A là :

A. 36,66% và 28,48%.

B. 27,19% và 21,12%.

C. 27,19% và 72,81%.

D. 78,88% và 21,12%.

Xem đáp án

Đáp án B

Áp dụng tấp tểnh luật bảo toàn yếu tắc Nito

=> nHNO3 = nNO3 + nNO2

Do nNO3 = ne trao đổi = nNO2

=> nHNO3 = 0,5 mol

mHNO3 = 0,5.63 = 31,5 gam

=> mdd HNO3 = 31.5:C% = 31,5: 63 . 100 = 50 (gam)

Áp dụng tấp tểnh luật bảo toàn lượng tớ có:

m dung dịch muối = m lếu láo kim loại tổng hợp loại + m dd HNO3 – m NO2

= 6 + 50 – 0,25 .46 = 44,5 (gam)

Gọi số mol của Fe, Cu theo lần lượt là x, nó mol

Ta sở hữu hệ phương trình như sau:

56x + 64y = 6

3x + 2y = 0,25

=> x = 0,05 ; nó = 0,05

m Fe(NO3)3 = 0,05.(56 + 62.3) = 12,1 (gam)

mCu(NO3)2 = 0,05.(64 + 62.2) = 9,4 (gam)

% mFe(NO3)3 = 12,1 : 44,5. 100% = 27,19%

% mCu(NO3)2 = 9,4 : 44,5. 100% = 21,1%

Câu 15. Cho 16,8 gam bột Fe vô 200 ml hỗn hợp bao gồm AgNO3 2M và Cu(NO3)2 1M; Khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn nhận được m gam hóa học rắn X. Giá trị của m là

A. 24,8

B. 32

C. 21,6

D. 49,6

Xem đáp án

Đáp án D

nFe = 0,3 mol;

nAgNO3 = 0,4 mol;

nCu(NO3)2 = 0,2 mol

Nhận xét: 2nFe > nAg => ko xẩy ra phản xạ Ag+ + Fe2+ → Ag + Fe3+ => Fe tạo nên muối hạt Fe2+

ne Fe cho tới tối nhiều = 0,3.2 = 0,6 mol

ne Ag+ nhận tối nhiều = 0,4 mol

ne Cu2+ nhận tối nhiều = 0,2.2 = 0,4 mol

Ta thấy : 0,4 < ne Fe cho tới tối nhiều < 0,4 + 0,4

=> Ag+ phản xạ không còn, Cu2+ phản xạ 1 phần

=> ne Cu2+ nhận tạo nên Cu = 0,6 – 0,4 = 0,2 mol => nCu = 0,1 mol

=> m = mAg + mCu = 0,4.108 + 0,1.64 = 24,8 gam

Câu 16. Cho từng chất: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe(OH)3, Fe3O4, Fe2O3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeSO4, Fe2(SO4)3, FeCO3 theo lần lượt phản xạ với HNO3 đặc, rét. Số phản xạ nằm trong loại phản xạ lão hóa – khử là

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Xem đáp án

Đáp án C

phản ứng lão hóa khử xẩy ra Khi Fe vô thích hợp hóa học ko đạt số lão hóa tối đa

=> những hóa học vừa lòng là: Fe, FeO, Fe(OH)2, Fe3O4, Fe(NO3)2, FeSO4, FeCO3

Câu 17. Để pha chế Fe(OH)2 vô chống thực nghiệm, người tớ tổ chức như sau: Đun sôi hỗn hợp NaOH tiếp sau đó cho tới nhanh chóng hỗn hợp FeCl2 vô hỗn hợp NaOH này. Mục đích chủ yếu của việc hâm sôi hỗn hợp NaOH là?

A. Phân bỏ không còn muối hạt cacbonat, rời việc tạo nên kết tủa FeCO3.

B. Đẩy không còn oxi hòa tan, rời việc oxi hòa tan lão hóa Fe(II) lên Fe(III).

C. Để nước khử Fe(III) trở nên Fe(II).

D. Đẩy nhanh chóng vận tốc phản xạ.

Xem đáp án

Đáp án B

Mục đích chủ yếu của việc hâm sôi hỗn hợp NaOH là đẩy không còn oxi hòa tan, rời việc oxi hòa tan lão hóa Fe(II) lên Fe(III).

Câu 18. Cho những hỗn hợp sau: HCl, Na2CO3, AgNO3, Na2SO4, NaOH và KHSO4. Số hỗn hợp tính năng được với hỗn hợp Fe(NO3)2 là:

A. 4

B. 3

C. 6

D. 5

Xem đáp án

Đáp án D

Có 5 hỗn hợp tính năng được với Fe(NO3)2 là HCl, AgNO3, NaOH và KHSO4.

Phương trình phản xạ minh họa

12HCl + 9Fe(NO3)2 → 5Fe(NO3)3 + 4FeCl3 + 3NO + 6H2O

Fe(NO3)2 + Na2CO3 → FeCO3↓ + 2NaNO3

Fe(NO3)2 + AgNO3 → Ag↓ + Fe(NO3)3

Fe(NO3)2 + NaOH → NaNO3 + Fe(OH)2

48 KHSO4 + Fe(NO3)2 + 5 Fe3O4 → 24 K2SO4 + 8 Fe2(SO4)3 + 2 NO + 24 H2O

Câu 19. Thực hiện tại những thực nghiệm sau:

(1) Đốt chạc Fe vô khí Clo.

(2) Đốt rét lếu láo thích hợp Fe và S (trong ĐK sở hữu oxi)

(3) Cho FeO vô hỗn hợp HNO3 (loãng, dư)

(4) Cho Fe vô hỗn hợp Fe2(SO4)3

(5) Cho Fe vô hỗn hợp H2SO4 ( loãng dư)

Có từng nào thực nghiệm dẫn đến muối hạt sắt(II)?

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4

Xem đáp án

Đáp án A

(1) 2Fe + 3Cl2 \overset{t^{o} }{\rightarrow} 3FeCl3

(2) Fe + S \overset{t^{o} }{\rightarrow} FeS

(3) 3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

(4) Fe + Fe2(SO4)3 → 3FeSO4

(5) Fe + H2SO4 loãng, dư → FeSO4 + H2

=> Các thực nghiệm (2), (4) và (5) dẫn đến muối hạt Fe (II)

Câu đôi mươi. Tiến hành những thực nghiệm sau:

(a) Cho Cu dư vô hỗn hợp Fe(NO3)3.

(b) Sục khí CO2 dư vô hỗn hợp NaOH.

(c) Cho Na2CO3 dư vô hỗn hợp Ca(HCO3)2.

(d) Cho bột Fe dư vô hỗn hợp FeCl3.

(e) Hòa tan lếu láo thích hợp rắn bao gồm Na và Al (có nằm trong số mol) vô lượng nước dư.

(g) Sục khí Cl2 dư vô hỗn hợp FeCl2.

Sau Khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, số thực nghiệm nhưng mà hỗn hợp nhận được chỉ có một muối hạt tan là

A. 4.

B. 3.

C. 6.

D. 5.

Xem đáp án

Đáp án A

(a) Cu + 2Fe(NO3)3 → Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2

Sau phản xạ nhận được 2 muối hạt tan là Cu(NO3)2 và Fe(NO3)2.

(b) CO2 + NaOH → NaHCO3

Sau phản xạ thu được một muối hạt tan là NaHCO3.

(c) Na2CO3 + Ca(HCO3)2 → CaCO3 + 2NaHCO3

Sau phản xạ nhận được 2 muối hạt tan là NaHCO3 và Na2CO3 dư.

(d) Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2

Sau phản xạ thu được một muối hạt tan là FeCl2.

(e) Na + H2O → NaOH + 1/2H2

Al + NaOH + H2O → NaAlO2 + 3/2 H2

Sau phản xạ thu được một muối hạt tan là NaAlO2.

(g) Cl2 dư + 2FeCl2 → 2FeCl3

Sau phản xạ thu được một muối hạt tan là FeCl3.

Vậy sở hữu 4 thực nghiệm nhưng mà hỗn hợp nhận được chỉ có một muối hạt tan là (b), (d), (e) và (g)

.........................

Xem thêm: bình ngô đại cáo chân trời sáng tạo

>> Các chúng ta cũng có thể tìm hiểu thêm thêm thắt một trong những tư liệu bên trên đây

 • Phương pháp cân đối phản xạ lão hóa khử
 • Wiki đặc điểm chất hóa học của Nhôm
 • Cho 5,6 gam Fe tính năng không còn với hỗn hợp HNO3 (dư), sinh rời khỏi V lít khí NO2

Các chúng ta cũng có thể những em nằm trong tìm hiểu thêm thêm thắt một trong những tư liệu tương quan hữu ích vô quy trình tiếp thu kiến thức như: Giải bài xích tập luyện Hóa 12, Giải bài xích tập luyện Toán lớp 12, Giải bài xích tập luyện Vật Lí 12 ,....

Ngoài rời khỏi, VnDoc.com đang được xây dựng group share tư liệu ôn tập luyện trung học phổ thông Quốc gia không tính phí bên trên Facebook: Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 12 Mời chúng ta học viên nhập cuộc group, nhằm rất có thể cảm nhận được những tư liệu, đề thi đua tiên tiến nhất.