đồ thị hình sin

★★★★★

CHƯƠNG 1: DAO ĐỘNG CƠ − 0107

ĐẠI CƯƠNG ĐỒ THỊ HÌNH SIN

Câu 1: [VNA] Đồ thị li chừng – thời hạn của một hóa học điểm xấp xỉ điều tiết như hình vẽ. Phương

trình trình diễn sự dựa vào của li chừng theo dõi thời hạn của dao

Bạn đang xem: đồ thị hình sin

động này là

A.

2 π x 4 cos 2πt 3






cm.

B.

2 π x 4 cos 2πt 3






cm.

C.

2 π x 4 cos πt 3






cm.

D.

2 π x 4 cos πt 3






cm.

Câu 2: [VNA] Đồ thị xấp xỉ của một hóa học điểm xấp xỉ điều tiết được cho tới như hình vẽ. Phương

trình trình diễn sự dựa vào của véc tơ vận tốc tức thời của vật theo dõi thời

gian là

A.

4 π π π v cos t 3 3 6





cm/s.

B.

4 π π 5π v cos t 3 6 6





cm/s.

C.

ππ v4πcos t 33





cm/s.

D.

ππ v4πcos t 63





cm/s.

Câu 3: [VNA] Một hóa học điểm xấp xỉ điều tiết theo dõi trục Ox , với O trùng với địa điểm thăng bằng của

chất điểm. Đường trình diễn sự dựa vào li chừng hóa học điểm

theo thời hạn t cho tới ở hình vẽ. Phương trình véc tơ vận tốc tức thời của chất

điểm là:

A.

π v 30πcos 5πt 6





cm/s.

B.

π v 60πcos 10πt 3





cm/s.

C.

π v 60πcos 10πt 6





cm/s.

D.

π v 30πcos 5πt 3





cm/s.

x cm ()  4

O ts ()

 4 4 8 12

x cm ()  6

O ts ()  3

0,1 0, 2

 6

O ts ()

 4

 4

x cm ()

 2

12

Câu 4: [VNA] Một vật xấp xỉ điều tiết với vật thị li chừng – thời hạn như hình vẽ. Phương trình dao

động của vật là

A.

π 5π x 8 cos t 56





cm.

B.

π 5π x 8 cos t 56





cm.

C.

3 π 3π x 8 cos t 10 4





cm.

D.

3 π 3π x 8 cos t 10 4





cm.

Câu 5: [VNA] Một hóa học điểm xấp xỉ điều tiết xung quanh vị trí

cân vì thế O bên trên trục Ox. Một phần vật thị li chừng – thời gian

của hóa học điểm được cho tới như hình vẽ. Phương trình dao động

của hóa học điểm là

A.

π x 4 cos 2πt 2





cm.

B.

π x 4 cos 2πt 2





cm.

C.

π x 4 cos 2πt 4





cm.

D.

π x 4 cos 2πt 4





cm.

Câu 6: [VNA] Một hóa học điểm xấp xỉ điều tiết xung quanh vị

trí thăng bằng O bên trên trục Ox. Một phần vật thị li chừng – thời

gian của hóa học điểm được cho tới như hình vẽ. Phương trình

dao động của hóa học điểm là

A.

π x 8 cos 2πt 2





cm.

B.

π x 8 cos 2πt 3





cm.

C.

π x 8 cos 2πt 8





cm.

D. x 8 cos 2    πt centimet.

x cm ()

5 12

 4

ts ()

 2

O

 4 13 12

x cm ()

 8

O ts ()  4

 8

 4

2 3

5 6

x cm ()  8

O ts ()  3

 8 25 6

5 6

Câu 10: [VNA] Một hóa học điểm xấp xỉ điều tiết xung quanh vị

trí thăng bằng O bên trên trục Ox. Một phần vật thị li chừng – thời

gian của hóa học điểm được cho tới như hình vẽ. Phương trình

dao động của hóa học điểm là

A.

π x 4 cos 2πt 3






cm.

B.

π x 4 cos 2πt 3






cm.

C.

π x 4 cos 2πt 6






cm.

D.

π x 4 cos 2πt 6






cm.

Câu 11: [VNA] Một con cái nhấp lên xuống lốc xoáy xấp xỉ điều tiết với đồ

thị như hình vẽ mặt mày. Phương trình xấp xỉ điều tiết của

chất điểm là

A.

π x 3 cos 2πt 6





cm.

B.

π x 6 cos 2πt 4





cm.

C.

π x 6 cos 2πt 6





cm.

D.

π x 6 cos πt 4





cm.

Câu 12: [VNA] Một hóa học điểm xấp xỉ điều tiết xung quanh vị

trí thăng bằng O bên trên trục Ox. Một phần vật thị li chừng – thời

gian của hóa học điểm được cho tới như hình vẽ. Phương trình

dao động của hóa học điểm là

A.

π x 4 cos 2πt 3





cm.

B.

π x 4 cos 2πt 3





cm.

C.

π x 4 cos 2πt 6





cm.

D.

π x 4 cos 2πt 6





cm.

x cm ()

 6 0, 25

O ts ()

 3

x cm ()

 4

O

 4

ts ()

7 12

9 12

 2

 2

x cm ()

O

 4

ts ()

7 12

10 12

 23

 2

Câu 13: [VNA] Một hóa học điểm xấp xỉ điều tiết xung quanh vị

trí thăng bằng O bên trên trục Ox. Một phần vật thị li chừng – thời

gian của hóa học điểm được cho tới như hình vẽ. Phương trình

dao động của hóa học điểm là

A.

π x 4 cos 2πt 3






cm.

B.

π x 4 cos 2πt 3






cm.

C.

π x 4 cos 2πt 6






cm.

D.

π x 4 cos 2πt 6






cm.

Câu 14: [VNA] Một vật xấp xỉ điều tiết với vật thị như hình

vẽ. Phương trình xấp xỉ của vật là

A.
5

8cos 56

xt







cm.

B.
5

8cos 56

xt






cm.

C.
33

8cos 10 4

xt







cm.

D.
33

8cos 10 4

xt






cm.

Câu 15: [VNA] Một hóa học diểm xấp xỉ điều tiết bên trên trục

Ox. Một phần vật thị li chừng – thời hạn của hóa học điểm được

cho như hình vẽ. Phương trình li chừng xấp xỉ của chất

điểm này là

Xem thêm: bình ngô đại cáo chân trời sáng tạo

A. 8 cos 2

6

xt





cm.

B. 8 cos

4

xt






cm.

C. 8 cos 6

xt





cm.

D. 8 cos 6

xt





cm.

x cm ()

O

 4

ts ()

3 12

5 12

 4

 2

7 12

O

x cm ()

 4

 8

ts ()

 8 9 12

13 12

x cm ()  8

O ts ()  3

 8 25 6

5 6

Câu 19: [VNA] Một hóa học diểm xấp xỉ điều tiết bên trên trục

Ox. Một phần vật thị li chừng – thời hạn của hóa học điểm được

cho như hình vẽ. thạo rằng tt 31 1,5s và 2

2
3

t  s. Phương

trình li chừng xấp xỉ của hóa học đặc điểm đó là

A.
2

10 cos 3

xt





cm.

B. 10 cos 3

xt





cm.

C.
2

10 cos 3

xt





cm.

D. 10 cos

3

xt





cm.

Câu 20: [VNA] Một hóa học điểm xấp xỉ điều tiết trên

trục Ox. Đồ thị trình diễn li chừng của hóa học điểm phụ thuộc

thời gian dối như hình vẽ mặt mày. Phương trình véc tơ vận tốc tức thời của chất

điểm là

Câu 21: [VNA] Một vật xấp xỉ điều tiết bên trên trục Ox.

Hình mặt mày là vật thị trình diễn sự dựa vào của véc tơ vận tốc tức thời v vào

thời gian dối t. Biên chừng xấp xỉ của vật là

A. 1 cm

B. 2 cm

C. 3 cm

D. 4 cm

Câu 22: [VNA] Một vật xấp xỉ điều tiết bên trên trục Ox.

Hình mặt mày là vật thị trình diễn sự dựa vào của li chừng x vào

thời gian dối t. Gia tốc khi vật cơ hội biên dương 3 centimet có mức giá trị là

A. 10π 2 cm/s 2

B. 20π 2 cm/s 2

C. –10π 2 cm/s 2

D. –20π 2 cm/s 2

O

x cm ()

 10

ts ()

 10 t 1 t 2 t 3

O

O

t (s)

v (cm/s)

5/4 7/

O

t (s)

x (cm/s)

1/6 1/
8
BÀI TẬP VỀ NHÀ ĐẠI CƯƠNG ĐỒ THỊ HÌNH SIN

Câu 1: [VNA] Một vật xấp xỉ điều tiết bên trên trục Ox. Hình

bên là vật thị trình diễn sự dựa vào của véc tơ vận tốc tức thời v vô thời

gian t. thạo rằng t 2 − t 1 = 0,5 s. Tần số của xấp xỉ là

A. 1,0 Hz

B. 2,0 Hz

C. 1,5 Hz

D. 0,5 Hz

HD:

Ta có: 21

T

t t T 1,0 f 1, 2T

       Hz.

Chọn A.

Câu 2: [VNA] Một vật xấp xỉ điều tiết bên trên trục Ox. Hình

bên là vật thị trình diễn sự dựa vào của li chừng x vô thời gian

t. thạo rằng vận tốc cực to của vật là 4π cm/s. Giá trị của t 1 là

A. 1,0 s

B. 1,5 s

C. 2,0 s

D. 0,5 s

HD:

Dựa vô vật thị tao có: A = 4 centimet.

Mặt khác: vmax = ωA = 4π cm/s → ω = π rad/s → T = 2,0 s.

Vậy: 1

3T

t 1, 5 4

 s.

Chọn B.

O

t (s)

v

t 1 t 2

O

t (s)

x (cm)

t 1

4

Câu 5: [VNA] Một vật xấp xỉ điều tiết bên trên trục Ox. Hình

bên là vật thị trình diễn sự dựa vào của li chừng x vô thời gian

t. thạo rằng t 2 − t 1 = 0,75 s. Khi x = 3 centimet thì vận tốc của vật là

A. 12π cm/s 2

B. 8π cm/s 2

C. −12π 2 cm/s 2

D. −8π cm/s 2

HD:

Dựa vô vật thị tao có: 21

3T 2 π t t 0,75 T 1,0 ω 2π 4T

        rad/s.

Vậy:  

222 a     ω x 2π .3 12π   cm/s 2.

Chọn C.

Câu 6: [VNA] Một vật xấp xỉ điều tiết bên trên trục Ox. Hình

bên là vật thị trình diễn sự dựa vào của véc tơ vận tốc tức thời v vô thời

gian t. Khi li chừng của vật cơ hội biên âm 4 centimet thì vận tốc của vật

bằng

A. 2π 2 cm/s

B. 4π 2 cm/s

C. 8π 2 cm/s

D. π 2 cm/s

HD:

Dựa vô vật thị tao có: vmax = 4π cm/s.

Lại có:

T2ππ 1,0 T 4,0 ω 4 T 2

      rad/s.

Suy ra: max v 4 π A ω π/ 2

   → vật cơ hội biên âm 4 centimet thì vật với li chừng x = −4 centimet.

Vậy:  

2 22 π a ω x. 4 π 4

      cm/s 2.

Chọn D.

O

t (s)

x (cm)

t 1 t 2

O

t (s)

v (cm/s)

1,

Câu 7: [VNA] Một vật xấp xỉ điều tiết bên trên trục Ox. Hình

bên là vật thị trình diễn sự dựa vào của véc tơ vận tốc tức thời v vô thời

gian t. Phương trình li chừng của vật là

A. x = 4cos(πt) cm

B. x = 2cos(πt − π/2) cm

C. x = 4cos(2πt + π/2) cm

D. x = 4cos(πt − π/2) cm

HD:

Ta có:

3T 2 π 1, 5 T 2,0 ωπ 4T

      rad/s.

Suy ra: max v 4 π A ωπ

   centimet.

Phương trình vận tốc: v = 4πcos(πt) cm/s.

Phương trình li độ: x = 4cos(πt − π/2) centimet.

Chọn D.

Câu 8: [VNA] Một vật xấp xỉ điều tiết bên trên trục Ox. Hình

bên là vật thị trình diễn sự dựa vào của li chừng x vô thời gian

t. Phương trình vận tốc của vật là

A. a = π 2 cos(πt/2) cm/s 2

B. a = 2π 2 cos(πt/2) cm/s 2

C. a = 2π 2 cos(πt + π/2) cm/s 2

D. a = π 2 cos(πt + π/2) cm/s 2

HD:

Ta có:

T2ππ 1,0 T 4,0 ω 4 T 2

      rad/s.

Lại có: A = 4 centimet.

Phương trình li độ: x = 4cos(πt/2 + π) centimet.

Phương trình gia tốc: a = π 2 cos(πt/2) cm/s 2.

Chọn A.

Nếu học tập cho tới bài xích sau

mà những em vẫn gạt bỏ kỹ năng của bài xích cũ

thì coi như các em vẫn THẤT BẠI !!!

O

t (s)

Xem thêm: thủy ngân la gì

v (cm)

1,
4
O

t (s)

x (cm)

1,