đồ thị hàm số y=cosx

Đại số Ví dụ

Step 1

Sử dụng dạng nhằm dò la những phát triển thành được dùng nhằm dò la biên chừng, chu kỳ luân hồi, chừng lệch sóng, và sự dịch fake dọc.

Bạn đang xem: đồ thị hàm số y=cosx

Step 3

Tìm chu kỳ luân hồi của .

Nhấp nhằm coi thêm thắt quá trình...

Chu kỳ của hàm số rất có thể được xem vì thế .

Thay thế với vô công thức mang lại chu kỳ luân hồi.

Giá trị vô cùng là khoảng cách thân ái một vài và số 0. Khoảng cơ hội thân ái và là .

Step 4

Tìm chừng lệch sóng vì thế công thức .

Nhấp nhằm coi thêm thắt quá trình...

Độ lệch sóng của hàm số rất có thể được xem kể từ .

Độ nghiêng pha:

Thay thế những độ quý hiếm của và vô phương trình mang lại chừng lệch sóng.

Độ nghiêng pha:

Step 5

Liệt kê những đặc điểm của nồng độ giác.

Biên độ:

Chu kỳ:

Độ nghiêng pha: Không có

Dịch fake dọc: Không có

Step 6

Chọn một vài ba điểm nhằm vẽ vật thị.

Nhấp nhằm coi thêm thắt quá trình...

Tìm một điểm bên trên .

Nhấp nhằm coi thêm thắt quá trình...

Thay thế phát triển thành vì thế vô biểu thức.

Rút gọn gàng sản phẩm.

Nhấp nhằm coi thêm thắt quá trình...

Giá trị đúng chuẩn của là .

Câu vấn đáp sau cùng là .

Tìm một điểm bên trên .

Nhấp nhằm coi thêm thắt quá trình...

Thay thế phát triển thành vì thế vô biểu thức.

Rút gọn gàng sản phẩm.

Xem thêm: dao động điều hòa gia tốc biến đổi

Nhấp nhằm coi thêm thắt quá trình...

Giá trị đúng chuẩn của là .

Câu vấn đáp sau cùng là .

Tìm một điểm bên trên .

Nhấp nhằm coi thêm thắt quá trình...

Thay thế phát triển thành vì thế vô biểu thức.

Rút gọn gàng sản phẩm.

Nhấp nhằm coi thêm thắt quá trình...

Áp dụng góc tham lam chiếu bằng phương pháp dò la góc đem những độ quý hiếm lượng giác tương tự vô góc phần tư loại nhất. Làm mang lại biểu thức âm vì thế cosin âm vô góc phần tư loại nhị.

Giá trị đúng chuẩn của là .

Câu vấn đáp sau cùng là .

Tìm một điểm bên trên .

Nhấp nhằm coi thêm thắt quá trình...

Thay thế phát triển thành vì thế vô biểu thức.

Rút gọn gàng sản phẩm.

Nhấp nhằm coi thêm thắt quá trình...

Áp dụng góc tham lam chiếu bằng phương pháp dò la góc đem những độ quý hiếm lượng giác tương tự vô góc phần tư loại nhất.

Giá trị đúng chuẩn của là .

Câu vấn đáp sau cùng là .

Tìm một điểm bên trên .

Nhấp nhằm coi thêm thắt quá trình...

Thay thế phát triển thành vì thế vô biểu thức.

Rút gọn gàng sản phẩm.

Nhấp nhằm coi thêm thắt quá trình...

Trừ vòng xoay hoàn hảo của cho tới khi góc to hơn hoặc vì thế và nhỏ rộng lớn .

Giá trị đúng chuẩn của là .

Câu vấn đáp sau cùng là .

Liệt kê những điểm vô một bảng.

Step 7

Hàm lượng giác rất có thể được vẽ vật thị vì thế biên chừng, chu kỳ luân hồi, chừng lệch sóng, sự dịch fake dọc và những điểm.

Biên độ:

Xem thêm: cách đẩy nhanh quá trình tái tạo da

Chu kỳ:

Độ nghiêng pha: Không có

Dịch fake dọc: Không có