điều nào sau đây đúng khi nói về bước sóng

Câu hỏi:

12/03/2023 2,885

A. Cách sóng là quãng lối nhưng mà sóng truyền được nhập một chu kì.

Bạn đang xem: điều nào sau đây đúng khi nói về bước sóng

B. Cách sóng là khoảng cách thân thiết nhị điểm dao dộng nằm trong trộn nhau bên trên phương truyền sóng.

C. Cách sóng là khoảng cách thân thiết nhị điểm ngay gần nhau nhất bên trên phương truyền sóng và xấp xỉ nằm trong trộn.

D. Cả A và C.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án đúng: D

A, C đích.

B – sai, thiếu hụt “gần nhau nhất”.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một mối cung cấp O vạc sóng cơ xấp xỉ theo gót phương trình: u = 2cos(20πt + π/3) ( nhập bại liệt u (mm), t (s) ) sóng truyền theo gót đường thẳng liền mạch Ox với vận tốc ko thay đổi 1 (m/s). M là 1 trong điểm bên trên lối truyền cơ hội O một khoảng tầm 42,5 centimet. Trong khoảng tầm kể từ O cho tới M với từng nào điểm xấp xỉ lệch sóng π6 với nguồn?

A. 9

B. 4

C. 5

D. 8

Câu 2:

Một vật xấp xỉ điều hoà dọc từ trục Ox. Lúc vật ở li phỏng x =2 cm thì với véc tơ vận tốc tức thời v=π2cm/s và vận tốc a=π22 cm/s2. Biên phỏng A và tần số góc ω là

A. 2 cm; π rad/s.

B. trăng tròn cm; π rad/s.

C. 2 cm; 2π rad/s.

D. 22 cm; π rad/s.

Câu 3:

Đại lượng nào là tại đây của sóng ko dựa vào môi trường thiên nhiên truyền sóng?

A. Tốc phỏng truyền sóng.

B. Tần số, vận tốc truyền sóng và bước sóng.

C. Tần số.

Xem thêm: viết các biểu thức sau dưới dạng lũy thừa của một số hữu tỉ

D. Cách sóng.

Câu 4:

Một vật xấp xỉ điều tiết với tần số góc ω=105 rad/s. Tại thời gian t = 0, vật với li phỏng x = 2 centimet và với véc tơ vận tốc tức thời 2015cm/s. Phương trình xấp xỉ của vật là

A. x=4cos105t2π3cm.

B. x=2sin105t+π6cm.

C. x=4cos105t4π3cm.

D. x=4cos105t+π3cm.

Câu 5:

Con rung lắc xoắn ốc với lượng m = 2 kg xấp xỉ điều tiết theo gót phương ở ngang. Vận tốc vật có tính rộng lớn cực to là 0,6 m/s. Chọn thời gian t = 0 khi vật qua quýt địa điểm x = 32 cm và bên trên bại liệt thế năng tự động năng tính chu kì xấp xỉ của con cái rung lắc và kích thước lực đàn hồi bên trên thời gian t = π20s.

A. T = 0,628 s và F = 3 N.

B. T = 0,314 s và F = 3 N.

C. T = 0,314 s và F = 6 N.

D. T = 0,628 s và F = 6 N.

Câu 6:

Nguồn sóng ở O được truyền theo gót phương Ox. Trên phương này còn có nhị điểm Phường và Q xa nhau PQ = 15 centimet. thạo tần số sóng là 10 Hz, vận tốc truyền sóng v = 40 cm/s, biên phỏng sóng ko thay đổi khi truyền sóng và tự 3 cm. Nếu bên trên thời gian nào là bại liệt Phường với li phỏng 32 cm thì li phỏng bên trên Q có tính rộng lớn là:

A. 0 centimet.

B. 0,75 centimet.

C. 3 cm.

D. 1,5 centimet.

Câu 7:

Khoảng thời hạn sớm nhất thân thiết nhị đợt Wd = Wt  khi một vật xấp xỉ điều hoà là 0,05 s. Tần số xấp xỉ của vật là:

A. 2,5 Hz.

B. 3,75 Hz.

C. 5 Hz.

Xem thêm: nghị luận nói tục chửi thề

D. 5,5 Hz.