để gắn tệp kq.txt cho biến tệp f1 ta sử dụng câu lệnh

hint-header

Bạn đang xem: để gắn tệp kq.txt cho biến tệp f1 ta sử dụng câu lệnh

Cập nhật ngày: 09-09-2022


Chia sẻ bởi: Nguyễn Thị Thu Trang


Để gắn tệp KQ.TXT cho tới phát triển thành tệp f1 tao dùng câu lệnh

Chủ đề liên quan

Trong PASCAL cởi tệp nhằm gọi tài liệu tao nên dùng thủ tục

D

Rewrite(<tên phát triển thành tệp>);

Trong PASCAL cởi tệp nhằm ghi thành phẩm tao nên dùng thủ tục

D

Rewrite(<tên phát triển thành tệp>);

Để biết con cái trỏ tệp vẫn ở cuối dòng sản phẩm của tệp f hoặc ko, tao dùng hàm:

Vị trí của con cái trỏ tệp sau điều gọi giấy tờ thủ tục Reset

D

Nằm tình cờ ở ngẫu nhiên địa điểm nào là.

Để gọi tài liệu kể từ tệp văn phiên bản tao rất có thể dùng thủ tục

A

Read(<tên tệp>,<danh sách biến>);

B

Read(<tên phát triển thành tệp>,<danh sách biến>);

C

Write(<tên tệp>,<danh sách biến>);

D

Write(<tên phát triển thành tệp>,<danh sách biến>);

Để ghi thành phẩm nhập tệp văn phiên bản tao rất có thể dùng thủ tục

A

Read(<tên tệp>,<danh sách kết quả>);

B

Read(<tên phát triển thành tệp>,<danh sách kết quả>);

C

Write(<tên tệp>,<danh sách kết quả>);

D

Write(<tên phát triển thành tệp>,<danh sách kết quả>);

Nếu hàm eof(<tên phát triển thành tệp>) cho tới độ quý hiếm vì chưng true thì con cái trỏ tệp nằm tại địa điểm

Nếu hàm eoln(<tên phát triển thành tệp>) cho tới độ quý hiếm vì chưng true thì con cái trỏ tệp nằm tại vị trí

Trong Pascal nhằm đóng góp tệp tao người sử dụng thủ tục

Var <tên phát triển thành tệp> : Text ; có ý nghĩa sâu sắc gì ?

A

Thủ tục gán thương hiệu tệp cho tới thương hiệu phát triển thành tệp.

B

Thủ tục cởi thương hiệu nhằm gọi tài liệu.

Assign(<tên phát triển thành tệp>,<tên tệp) ; có ý nghĩa sâu sắc gì ?

A

Thủ tục gán thương hiệu tệp cho tới thương hiệu phát triển thành tệp.

B

Thủ tục cởi thương hiệu nhằm gọi tài liệu.

Reset(<tên phát triển thành tệp>) ; có ý nghĩa sâu sắc gì ?

A

Thủ tục gán thương hiệu tệp cho tới thương hiệu phát triển thành tệp.

B

Thủ tục cởi thương hiệu nhằm gọi tài liệu.

Close(<tên phát triển thành tệp>) ; có ý nghĩa sâu sắc gì ?

A

Thủ tục gán thương hiệu tệp cho tới thương hiệu phát triển thành tệp.

B

Thủ tục cởi thương hiệu nhằm gọi tài liệu.

Xem thêm: hồ sơ xin việc cần những gì

Rewrite(<tên phát triển thành tệp>) ; có ý nghĩa sâu sắc gì ?

A

Thủ tục cởi tệp nhằm ghi tài liệu.

B

Thủ tục gọi tài liệu kể từ tệp.

C

Thủ tục ghi tài liệu nhập tệp.

read(<tên phát triển thành tệp>,<danh sách biến>) ; có ý nghĩa sâu sắc gì ?

A

Thủ tục cởi tệp nhằm ghi tài liệu.

B

Thủ tục gọi tài liệu kể từ tệp.

C

Thủ tục ghi tài liệu nhập tệp.

write(<tên phát triển thành tệp>,<danh sách kết quả>) ; có ý nghĩa sâu sắc gì ?

A

Thủ tục cởi tệp nhằm ghi tài liệu.

B

Thủ tục gọi tài liệu kể từ tệp.

C

Thủ tục ghi tài liệu nhập tệp.

Hãy lựa chọn phương án ghép chính . Tệp văn bản

A

Cho luật lệ truy vấn cho tới một tài liệu nào là cơ nhập tệp chỉ bằng phương pháp chính thức từ trên đầu tệp và trải qua theo thứ tự toàn bộ những tài liệu trước nó.

B

Cho luật lệ tham ô chiếu cho tới tài liệu cần thiết truy vấn bằng phương pháp xác lập thẳng địa điểm của tài liệu cơ.

C

Là tệp nhưng mà những thành phần của chính nó được tổ chức triển khai theo dõi một cấu tạo chắc chắn.

D

Là tệp nhưng mà tài liệu được ghi bên dưới dạng những ký tự động theo dõi mã ASCII.

Hãy lựa chọn phương án ghép chính . Tệp sở hữu cấu trúc

A

Cho luật lệ truy vấn cho tới một tài liệu nào là cơ nhập tệp chỉ bằng phương pháp chính thức từ trên đầu tệp và trải qua theo thứ tự toàn bộ những tài liệu trước nó.

B

Cho luật lệ tham ô chiếu cho tới tài liệu cần thiết truy vấn bằng phương pháp xác lập thẳng địa điểm của tài liệu cơ.

C

Là tệp nhưng mà những thành phần của chính nó được tổ chức triển khai theo dõi một cấu tạo chắc chắn.

D

Là tệp nhưng mà tài liệu được ghi bên dưới dạng những ký tự động theo dõi mã ASCII.

Hãy lựa chọn phương án ghép chính . Tệp truy vấn tuần tự

A

Cho luật lệ truy vấn cho tới một tài liệu nào là cơ nhập tệp chỉ bằng phương pháp chính thức từ trên đầu tệp và trải qua theo thứ tự toàn bộ những tài liệu trước nó.

B

Cho luật lệ tham ô chiếu cho tới tài liệu cần thiết truy vấn bằng phương pháp xác lập thẳng địa điểm của tài liệu cơ.

C

Là tệp nhưng mà những thành phần của chính nó được tổ chức triển khai theo dõi một cấu tạo chắc chắn.

D

Là tệp nhưng mà tài liệu được ghi bên dưới dạng những ký tự động theo dõi mã ASCII.

Hãy lựa chọn phương án ghép chính . Tệp truy vấn trực tiếp

A

Cho luật lệ truy vấn cho tới một tài liệu nào là cơ nhập tệp chỉ bằng phương pháp chính thức từ trên đầu tệp và trải qua theo thứ tự toàn bộ những tài liệu trước nó.

B

Cho luật lệ tham ô chiếu cho tới tài liệu cần thiết truy vấn bằng phương pháp xác lập thẳng địa điểm của tài liệu cơ.

C

Là tệp nhưng mà những thành phần của chính nó được tổ chức triển khai theo dõi một cấu tạo chắc chắn.

D

Là tệp nhưng mà tài liệu được ghi bên dưới dạng những ký tự động theo dõi mã ASCII.

Xem thêm: vẽ sơ đồ online