đặt tính rồi tính lớp 3 phép chia

Toán lớp 3 bịa tính rồi tính con trẻ thích nghi với phép tắc tính. Từ ê chung con trẻ ghi lưu giữ trật tự đo lường và tính toán, tập luyện trí tuệ logic và tính nhanh chóng những bài bác luyện rộng lớn.

Toán lớp 3 bịa tính rồi tính rất rất thông dụng nhất vô toán tè học tập chung tập luyện năng lực đo lường và tính toán và trí tuệ logic. Bài ghi chép sau đây tiếp tục share toàn bộ những kỹ năng chú ý và bài bác luyện về bịa tính nhằm cha mẹ và con trẻ tìm hiểu thêm.

Bạn đang xem: đặt tính rồi tính lớp 3 phép chia

1. Kiến thức chú ý Khi thực hiện toán lớp 3 bịa tính rồi tính

Trong công tác học tập lớp 3, con trẻ chính thức được tạo quen thuộc với những phép tắc tính với lưu giữ, nên là việc lớp 3 bịa tính rồi tính được chia thành 5 dạng: Phép nằm trong (trừ) ko nhớ; Phép nằm trong (trừ) với nhớ; Phép nhân; Phép phân tách hết; Phép phân tách với dư.

1.1. Phép nằm trong (trừ) ko nhớ:

phép nằm trong (trừ) không tồn tại nhớ

Ví dụ: Đặt tính rồi tính:

a) 203 + 525

b) 864 - 624

Trả lời:

a) Đặt tính rồi tính

phép tính 203 + 525

Thực hiện nay phép tắc tính kể từ nên qua quýt trái ngược tao có:

 • 3 nằm trong 5 vì như thế 8, ghi chép 8

 • 0 nằm trong 2 vì như thế 2, ghi chép 2

 • 2 nằm trong 5 vì như thế 7, ghi chép 7

Vậy 203 + 525 = 728

b) 

Thực hiện nay phép tắc tính kể từ nên qua quýt trái ngược tao có:

 • 4 trừ 4 vì như thế 0, ghi chép 0

 • 6 trừ 2 vì như thế 4, ghi chép 4

 • 8 trừ 6 vì như thế 2, ghi chép 2

Vậy 864 - 624 = 240

1.2. Phép cùng theo với nhớ:

phép cùng theo với nhớ

Ví dụ: Đặt tính rồi tính: 754 + 67

phép nằm trong 754 + 67

Thực hiện nay phép tắc tính kể từ nên qua quýt trái ngược tao có:

 • 4 nằm trong 7 vì như thế 11, ghi chép 1 lưu giữ 1

 • 5 nằm trong 6 vì như thế 11, thêm một vì như thế 12, ghi chép 2 lưu giữ 1

 • 7 thêm một vì như thế 8, ghi chép 8

Vậy 754 + 67 = 821

1.3. Phép trừ với nhớ

phép trừ với nhớ

Ví dụ: Đặt tính rồi tính: 562 - 443

phép trừ 562 - 443

Thực hiện nay phép tắc tính kể từ nên qua quýt trái ngược tao có:

 • 12 trừ 3 vì như thế 9, ghi chép 9 lưu giữ 1

 • 6 trừ 4 vì như thế 2, 2 trừ 1 vì như thế 1, ghi chép 1

 • 5 trừ 4 vì như thế 1, ghi chép 1

Vậy 562 - 443 = 119

Học cơ hội trừ những số với 3 chữ số nằm trong cô Nhung vuihoc >>

1.4. Phép nhân:

Cách làm:

Thực hiện nay nhân kể từ phải qua trái ngược, nhân số ở mặt hàng đơn vị chức năng của số hạng loại nhất với số hạng thứ hai, tiếp sau đó nối tiếp nhân số hàng trăm, hàng trăm ngàn của số hạng loại nhất với số hạng thứ hai. Nếu trong số phép tắc tính bên trên, phép tắc tính này với lưu giữ, ta nằm trong lưu giữ vô kết quả phép tính tiếp sau.

Ví dụ: Đặt tính rồi tính: 314 x 3

phép tính 314 x 3

Thực hiện nay phép tắc tính kể từ nên qua quýt trái ngược tao có:

 • 3 nhân 4 vì như thế 12, ghi chép 2 lưu giữ 1

 • 3 nhân 1 vì như thế 3, thêm một vì như thế 4, ghi chép 4

 • 3 nhân 3 vì như thế 9, ghi chép 9

Vậy 314 x 3 = 942

1.5. Phép chia:

Cách làm:

Thực hiện nay phân tách theo lần lượt kể từ trái ngược qua quýt nên những chữ số của số bị phân tách cho tới số phân tách.

Ví dụ: Đặt tính rồi tính:

a) 834 : 2 

b) 234 : 7

Trả lời:

a)

phép phân tách 834 : 2

Thực hiện nay phép tắc tính kể từ trái ngược qua quýt nên tao có:

8 : 2 = 4, ghi chép 4

4 x 2 = 8, 8 - 8 = 0, hạ 3,

3 : 2 = 1 ghi chép 1 

1 x 2 = 2, 3 - 2 = 1, ghi chép 1 hạ 4, tao được 14

14 : 2 = 7 ghi chép 7, 7 x 2 = 14, 14 - 14 = 0

Như vậy 834 : 2 = 417.

b)

phép phân tách 234 : 7

Thực hiện nay phép tắc tính kể từ trái ngược qua quýt nên tao có:

2 ko phân tách được cho tới 7, tao lấy 23 : 7 được 3.

7 x 3 = 21, 23 - 21 = 2, hạ 4 tao được 24

24 : 7 = 3, 3 x 7 = 21, 24 - 21 = 3

Vậy, 234 : 7 = 33 dư 3

Nếu con cái vẫn gặp gỡ trở ngại Khi thực hiện phép tắc bịa tính phân tách số với 3 chữ số, con cái rất có thể ôn luyện lại nằm trong cô Nhung vuihoc qua quýt những ví dụ thiệt sống động sau đây nhé

toán lớp 3 bịa tính rồi tính cô Nhung

Ôn luyện phép tắc phân tách 3 chữ số cho tới số có một chữ số >>

2. 5 Bài toán lớp 3 bịa tính rồi tính với tiếng giải

2.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 234 + 679

b) 385 + 126

c) 340 + 657

d) 782 + 234

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

a) 568 - 484

b) 896 - 769

c) 468 - 370

d) 784 - 590

Bài 3: Đặt tính rồi tính:

a) 344 x 2

b) 126 x 4

c) 458 x 2

d) 119 x 6

Bài 4: Đặt tính rồi tính

a) 255 : 5 

b) 386 : 2 

c) 617 : 3  

d) 728 : 4 

Bài 5: Đặt tính rồi tính:

a) 63724 + 21436      

b) 93207 - 8236       

c) 47267 x 4        

d) 396 : 7

2.2. Hướng dẫn giải

Bài 1.

Đặt tính rồi tính và tiến hành phép tắc tính kể từ nên qua quýt trái ngược tao có:

a)

phép nằm trong 234 + 679

 • 4 nằm trong 9 vì như thế 13, ghi chép 3 lưu giữ 1

 • 3 nằm trong 7 vì như thế 10 thêm một vì như thế 11, ghi chép 1 lưu giữ 1

 • 2 nằm trong 6 vì như thế 8 thêm một vì như thế 9, ghi chép 9

Vậy 234 + 479 = 913

b)

phép tính 385 + 126

 • 5 nằm trong 6 vì như thế 11, ghi chép 1 lưu giữ 1

 • 8 nằm trong 2 vì như thế 10 thêm một vì như thế 11, ghi chép 1 lưu giữ 1

 • 3 nằm trong 1 vì như thế 4 thêm một vì như thế 5, ghi chép 5

Vậy 385 + 126 = 511

c) 

phép tính 340 + 657

 • 0 nằm trong 7 vì như thế 7, ghi chép 7

 • 4 nằm trong 5 vì như thế 9, ghi chép 9

 • 3 nằm trong 6 vì như thế 9, ghi chép 9

Vậy 340 + 657 = 997

d)

phép tính 782 + 234

 • 2 nằm trong 4 vì như thế 6, ghi chép 6

 • 8 nằm trong 3 vì như thế 11, ghi chép 1 lưu giữ 1

 • 7 nằm trong 2 vì như thế 9 thêm một vì như thế 10, ghi chép 10

Vậy 782 + 234 = 1016

Bài 2:

Đặt tính rồi tính và tiến hành phép tắc tính kể từ nên qua quýt trái ngược tao có:

a)

Xem thêm: người ta tác dụng lực f có độ lớn 80n

phép trừ 568 - 484

 • 8 trừ 4 vì như thế 4, ghi chép 4

 • 16 trừ 8 vì như thế 8, ghi chép 8 lưu giữ 1

 • 5 trừ 4 vì như thế 1, 1 trừ 1 vì như thế 0

Vậy 568 - 484 = 84

b)

Phép trừ 896 - 769

 • 16 trừ 9 vì như thế 7, ghi chép 7 lưu giữ 1

 • 9 trừ 6 vì như thế 3, 3 trừ 1 vì như thế 2, ghi chép 2

 • 8 trừ 7 vì như thế 1, ghi chép 1

Vậy 896 - 769 = 127

c)

phép trừ 468 - 370

 • 8 trừ 0 vì như thế 8, ghi chép 8

 • 16 trừ 7 vì như thế 9, ghi chép 9 lưu giữ 1

 • 4 trừ 3 vì như thế 1, 1 trừ 1 vì như thế 0

Vậy 468 - 370 = 98

d)

phép trừ 784 - 590 

 • 4 trừ 0 vì như thế 4, ghi chép 4

 • 18 trừ 9 vì như thế 9, ghi chép 9

 • 7 trừ 5 vì như thế 2, 2 trừ 1 vì như thế 1

Vậy 784 - 590 = 194

Bài 3:

a)

phép tính 344 x 2

 • 4 nhân 2 vì như thế 8, ghi chép 8

 • 2 nhân 4 vì như thế 8, ghi chép 8

 • 2 nhân 3 vì như thế 6, ghi chép 6

Vậy 344 x 2 = 688

b)

phép tính 126 x 4

 • 4 nhân 6 vì như thế 24, ghi chép 4 lưu giữ 2

 • 4 nhân 2 vì như thế 8 tăng 2 vì như thế 10, ghi chép 0 lưu giữ 1

 • 4 nhân 1 vì như thế 4, ghi chép 4 thêm một vì như thế 5

Vậy 126 x 4 = 504

c)

phép nhân 458 x 2

 • 2 nhân 8 vì như thế 16, ghi chép 6 lưu giữ 1

 • 2 nhân 5 vì như thế 10 thêm một vì như thế 11, ghi chép 1 lưu giữ 1

 • 2 nhân 4 vì như thế 8 thêm một vì như thế 9, ghi chép 9

Vậy 458 x 2 = 916

d)

phép nhân 119 x 6

 • 6 nhân 9 vì như thế 54, ghi chép 4 lưu giữ 5

 • 6 nhân 1 vì như thế 6 tăng 5 vì như thế 11, ghi chép 1 lưu giữ 1

 • 6 nhân 1 vì như thế 6 thêm một vì như thế 7, ghi chép 7

Vậy 119 x 6 = 714

Bài 4:

a)

phép phân tách 255 : 5

 • 25 phân tách 5 vì như thế 5, ghi chép 5

5 nhân 5 vì như thế 25, 25 trừ 25 vì như thế 0

 • 5 phân tách 5 vì như thế 1, ghi chép 1

1 nhân 5 vì như thế 5, 5 trừ 5 vì như thế 0

Vậy 255 : 5 = 51

b) 

phép phân tách 386 : 2

 • 3 phân tách 2 vì như thế 1, ghi chép 1

1 nhân 2 vì như thế 2, 3 trừ 2 vì như thế 1

 • Hạ 8 được 18 phân tách 2 vì như thế 9

9 nhân 2 vì như thế 18, 18 trừ 18 vì như thế 0

 • 6 phân tách 2 vì như thế 3, ghi chép 3

3 nhân 2 vì như thế 6, 6 trừ 6 vì như thế 0

Vậy 386 : 2 = 193

c)

phép phân tách 617 : 3

 • 6 phân tách 3 vì như thế 2, ghi chép 2

      2 nhân 3 vì như thế 6, 6 trừ 6 vì như thế 0

 • 1 chia 3 vì như thế 0, ghi chép 0
 • 0 nhân 3 vì như thế 0, 1 trừ 0 bằng 1
 • Hạ 7 được 17 phân tách 3 vì như thế 5, ghi chép 5

5 nhân 3 vì như thế 15, 17 trừ 15 vì như thế 2

Vậy 617 : 3 = 205 (dư 2)

d) 

phép phân tách 728 : 4

 • 7 phân tách 4 vì như thế 1, ghi chép 1

4 nhân 1 vì như thế 4, 7 trừ 4 vì như thế 3

 • 32 phân tách 4 vì như thế 8, ghi chép 8

8 nhân 4 vì như thế 32, 32 trừ 32 vì như thế 0

 • 8 phân tách 4 vì như thế 2, ghi chép 2

2 nhân 4 vì như thế 8, 8 trừ 8 vì như thế 0

Vậy 728 : 4 = 182

Bài 5: 

a)

phép nằm trong 63724 + 21436

 • 6 nằm trong 4 vì như thế 10, ghi chép 0 lưu giữ 1

 • 3 nằm trong 2 vì như thế 5 thêm một vì như thế 6 ghi chép 6

 • 4 nằm trong 7 vì như thế 11, ghi chép 1 lưu giữ 1

 • 3 nằm trong 1 vì như thế 4 thêm một vì như thế 5, ghi chép 5

 • 2 nằm trong 6 vì như thế 8, ghi chép 8

Vậy 63724 + 21436 = 85160

b) 

phép trừ 93207 - 8236

 • 7 trừ 6 vì như thế 1, ghi chép 1

 • 10 trừ 3 vì như thế 7, ghi chép 7 lưu giữ 1

 • 12 trừ 2 vì như thế 10, 10 trừ 1 vì như thế 9, ghi chép 9 lưu giữ 1

 • 13 trừ 8 vì như thế 5, 5 trừ 1 vì như thế 4, ghi chép 4 lưu giữ 1

 • 9 trừ 1 vì như thế 8, ghi chép 8

Vậy 93207 - 8236 = 84971

c)

phép nhân 47267 x 4 = 189068

 • 4 nhân 7 vì như thế 28, ghi chép 8 lưu giữ 2

 • 4 nhân 6 vì như thế 24 tăng 2 vì như thế 26, ghi chép 6 lưu giữ 2

 • 4 nhân 2 vì như thế 8 tăng 2 vì như thế 10, ghi chép 0 lưu giữ 1

 • 4 nhân 7 vì như thế 28 thêm một vì như thế 29, ghi chép 9 lưu giữ 2

 • 4 nhân 4 vì như thế 16 tăng 2 vì như thế 18, ghi chép 18

Vậy 47267 x 4 = 189068

d)

phép phân tách 396 : 7

 • 39 phân tách 7 vì như thế 5, ghi chép 5

       5 nhân 7 vì như thế 35, 39 trừ 35 vì như thế 4

 • 46 phân tách 7 vì như thế 6, ghi chép 6

         6 nhân 7 vì như thế 42, 46 trừ 42 vì như thế 4

3. 10 việc lớp 3 bịa tính rồi tính tự động luyện 

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 84371 – 45263 

b) 21470 + 34252

c) 7236 - 1857

d) 3782 + 5469       

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

a) 1608 x 5

b) 12000 x 3 

c)  347 x 3

d) 254 x 5

Bài 3: Đặt tính rồi tính:

a) 216 : 2

b) 2649 : 3

c) 6546 : 2

d) 7925 : 5

Bài 4: Đặt tính rồi tính:

a) 6857 : 4

b) 9540 : 3

c) 4320 : 5

d) 9152 : 4

Bài 5: Đặt tính rồi tính:

a) 18329 + 875

b) 4582 - 3982

Xem thêm: soạn văn lớp 10 chiến thắng mtao mxây

c) 465 x 2

d) 1253 : 3

Bài toán lớp 3 bịa tính rồi tính trẻ cần phải có nền tảng kỹ năng chất lượng và tính toán cẩn trọng. Phụ huynh rất có thể cho tới con trẻ tìm hiểu thêm tăng những bài bác giảng và bài bác luyện bên trên Vuihoc.vn.