công thức tính thời gian

Toán hoạt động lớp 5

Bạn đang xem: công thức tính thời gian

Công thức tính Thời gian tham nhập lịch trình Toán hoạt động lớp 5. Các bài xích tập luyện về véc tơ vận tốc tức thời và những ví dụ cụ thể. Mời những em học viên nằm trong xem thêm cụ thể tại đây.

1. Thời gian tham là gì?

Thời gian tham là quãng lối đi được nhập một đơn vị chức năng véc tơ vận tốc tức thời.

2. Công thức tính Thời gian

t = s : v

Trong đó

  • v là véc tơ vận tốc tức thời di chuyển
  • s là quãng đàng di chuyển
  • t là thời hạn di chuyển

Lưu ý:

Các đơn vị chức năng của quãng đàng, véc tơ vận tốc tức thời và thời hạn nên ứng cùng nhau. Ví dụ véc tơ vận tốc tức thời đem đơn vị chức năng đo là km/giờ, thời hạn đem đơn vị chức năng là giờ thì quãng đàng cũng nên đem đơn vị chức năng là km.

Đơn vị của véc tơ vận tốc tức thời và thời hạn nên ứng cùng nhau thì mới có thể triển khai luật lệ tính nhân nhằm dò la quãng đàng. Ví dụ véc tơ vận tốc tức thời đem đơn vị chức năng là km/giờ, thời hạn đem đơn vị chức năng là phút thì tớ nên thay đổi thời hạn kể từ đơn vị chức năng phút lịch sự đơn vị chức năng là giờ rồi mới nhất vận dụng quy tắc nhằm tính quãng đàng.

3. Ví dụ tính Thời gian

Ví dụ: Quãng đàng AB nhiều năm 120 km . Lúc 7 giờ một xe hơi chuồn kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 50 km /giờ và nghỉ ngơi trả khách hàng 45 phút. Sau tê liệt xe hơi chuồn kể từ B về A với véc tơ vận tốc tức thời 60km/giờ. Hỏi xe hơi về cho tới A khi bao nhiêu giờ?

Gợi ý trả lời

Thời gian tham xe hơi tiếp cận B là:

120 : 50 = 2,4 (giờ)

2,4 giờ =2 giờ 24 phút

Ô tô cho tới B lúc:

7 giờ + 2 tiếng đồng hồ 24 phút = 9h 24 phút

Ô tô về A lúc:

9 giờ 24 phút + 45 phút = 10 giờ 9 phút

Thời gian tham về A là:

120 : 60 = 2 (giờ)

Ô tô về A lúc:

10 giờ 9 phút + 2 tiếng đồng hồ = 12 giờ 9 phút

Đáp số: 12 giờ 9 phút

4. Lý thuyết Thời gian

a) Bài toán 1: Một xe hơi chuồn được quãng đàng 170km với véc tơ vận tốc tức thời 42,5km/giờ. Tính thời hạn xe hơi chuồn quãng đàng tê liệt.

Bài giải:

Thời gian tham xe hơi chuồn là:

Xem thêm: chương trình toán lớp 6

170 : 42,5 = 4 (giờ)

Đáp số: 4 giờ.

Nhận xét: Để tính thời hạn chuồn của xe hơi tớ lấy quãng lối đi được phân tách mang đến quãng đàng xe hơi chuồn được nhập 11 giờ hoặc véc tơ vận tốc tức thời của xe hơi.

Muốn tính thời hạn tớ lấy quãng đàng phân tách mang đến vận tốc

Ta có: t = s : v

Gọi véc tơ vận tốc tức thời là v, quãng đàng là s, thời hạn là t, tớ có:

- Một số công thức cần thiết nhớ:

+) Thời gian tham chuồn = thời hạn cho tới – thời hạn xuất phát – thời hạn nghỉ ngơi (nếu có).

+) Thời gian tham cho tới = thời hạn xuất phát + thời hạn chuồn + thời hạn nghỉ ngơi (nếu có).

+) Thời gian tham xuất phát = thời hạn cho tới – thời hạn chuồn – thời hạn nghỉ ngơi (nếu có).

b) Bài toán 2: Một ca nô chuồn với véc tơ vận tốc tức thời 36km/giờ bên trên quãng đàng sông nhiều năm 42km. Tính thời hạn chuồn của ca nô bên trên quãng đàng tê liệt.

Bài giải:

Thời gian tham chuồn của ca nô là:

42 : 36 = \dfrac{7}{6} (giờ)

\dfrac{7}{6} giờ = 1\dfrac{1}{6} giờ = 1 giờ 10 phút.

Đáp số: 1 giờ 10 phút.

c) Bài toán 3: Trên quãng đàng nhiều năm 2km, một người chạy với véc tơ vận tốc tức thời 8 m/giây. Hỏi người tê liệt chạy quãng đàng tê liệt không còn từng nào giây?.

Bài giải:

Đổi 2km = 2000m

Thời gian tham chạy của những người tê liệt là:

2000:8 = 250 (giây)

Đáp số: 250 giây.

Chú ý:

- Đơn vị của thời hạn tiếp tục ứng với đơn vị chức năng của quãng đàng và véc tơ vận tốc tức thời, ví dụ quãng đàng đem đơn vị chức năng là km, véc tơ vận tốc tức thời đem đơn vị chức năng đo là km/giờ thì thời hạn đem đơn vị chức năng là giờ; …

- Đơn vị của quãng đàng và véc tơ vận tốc tức thời nên ứng cùng nhau thì mới có thể triển khai được luật lệ tính phân tách nhằm dò la thời hạn.

Ví dụ quãng đàng đem đơn vị chức năng thực hiện, véc tơ vận tốc tức thời đem đơn vị chức năng là km/giờ, mong muốn dò la thời hạn đem đơn vị chức năng là giờ thì tớ nên thay đổi quãng đàng rời khỏi đơn vị chức năng là km rồi mới nhất vận dụng quy tắc nhằm tính thời gian; hoặc là phải thay đổi véc tơ vận tốc tức thời kể từ rời khỏi đơn vị chức năng km/giờ rời khỏi đơn vị chức năng là m/giây, hoặc m/phút, … kể từ tê liệt vận dụng quy tắc tiếp tục tính được thời hạn ứng đem đơn vị chức năng giây hoặc phút.

Xem thêm: tính chất phân giác

5. Bài thói quen thời gian

  • Bài tập luyện Toán lớp 5: Thời gian tham (Có đáp án)
  • Bài tập luyện nâng lên Toán lớp 5: Thời gian
  • Toán lớp 5 trang 142, 143 Thời gian
  • Vở bài xích tập luyện Toán lớp 5 bài xích 134 Thời gian

6. Trắc nghiệm Thời gian