chủ nghĩa phát xít là gì

Bách khoa toàn thư phanh Wikipedia

Benito Mussolini (trái) và Adolf Hitler (phải), nhị thủ lĩnh vạc xít.
Bài ghi chép nằm trong một trong những phần của loại bài xích về
Chủ nghĩa dân tộc

Hình trở nên dân tộc

 • Chủ nghĩa dân tộc bản địa thời Trung Cổ
 • Quốc ca
 • Quốc huy
 • Quốc kỳ
 • Quốc hoa
 • Quốc ngữ
 • Quốc gia dân tộc
 • Biểu tượng quốc gia
 • Bảo vật quốc gia
 • Quốc thụ

Giá trị cốt lõi

 • Trung thành
 • Độc lập
 • Chủ nghĩa yêu thương nước
 • Quyền tự động quyết
 • Đoàn kết

Các thể loại

 • Chủ nghĩa dân tộc bản địa châu Phi
 • Alt-right
 • Chủ nghĩa dân tộc bản địa tầm thường
 • Chủ nghĩa dân tộc bản địa quáng gà quáng
 • Chủ nghĩa dân tộc bản địa tư sản
 • Chủ nghĩa Sô vanh
  • Chủ nghĩa Sô vanh phúc lợi
  • Chủ nghĩa Sô vanh hiếu chiến
 • Chủ nghĩa dân tộc bản địa công dân
  • American
  • Indian
  • Ireland
 • Chủ nghĩa nằm trong sản dân tộc
 • Chủ nghĩa thủ cựu dân tộc
 • Chủ nghĩa yêu thương nước lập hiến
 • Chủ nghĩa dân tộc bản địa văn hóa
 • Chủ nghĩa dân tộc bản địa Internet (Internet-nationalism)
 • Chủ nghĩa dân tộc bản địa sinh thái
 • Chủ nghĩa dân tộc bản địa kinh tế
 • Chủ nghĩa dân tộc bản địa tộc người
  • Chủ nghĩa nhiều vẹn toàn tộc người (ethno-pluralism)
 • Chủ nghĩa dân tộc bản địa châu Âu
 • Chủ nghĩa dân tộc bản địa bành trướng
 • Chủ nghĩa vạc xít (Chủ nghĩa quốc xã)
 • Integral
 • Chủ nghĩa dân tộc bản địa cánh mô tả (Chủ nghĩa dân túy cánh tả)
 • Moderate
 • Musical
 • Liberal
 • Chủ nghĩa thần túng thiếu dân tộc
 • Chủ nghĩa vô chính phủ nước nhà dân tộc
 • Chủ nghĩa Bolshevik dân tộc
 • National syndicalist
 • Chủ nghĩa dân tộc bản địa mới
 • Chủ nghĩa tân dân tộc
 • Pan-
 • Chủ nghĩa dân tộc bản địa nhiều nguyên
 • Chủ nghĩa dân túy cánh hữu
 • Post-
 • Chủ nghĩa dân tộc bản địa chủng tộc
  • Nhật Bản
  • Ả Rập
  • Triều Tiên
  • Chủ nghĩa dân tộc bản địa domain authority trắng
  • Chủ nghĩa dân tộc bản địa domain authority đen
 • Chủ nghĩa dân tộc bản địa tôn giáo
 • Chủ nghĩa dân tộc bản địa tài nguyên
 • Chủ nghĩa dân tộc bản địa cơ hội mạng
 • Chủ nghĩa dân tộc bản địa lãng mạn
 • Chủ nghĩa dân tộc bản địa công nghệ
 • Chủ nghĩa dân tộc bản địa lãnh thổ
 • Chủ nghĩa xuyên quốc gia
 • Chủ nghĩa dân tộc bản địa rất rất đoan

Tổ chức

Danh sách những tổ chức triển khai dân tộc bản địa căn nhà nghĩa

Vấn đề liên quan

 • Anationalism
 • Anti-nationalism
 • Phong trào kháng toàn thị trường quốc tế hóa
 • Chống căn nhà nghĩa đế quốc
 • Tôn giáo dân sự
 • Chủ nghĩa nằm trong đồng
 • Chủ nghĩa toàn cầu (Cosmopolitanism)
 • Di cư ko tự động nguyện (Diaspora politic)
 • Chủ nghĩa vị chủng (hay căn nhà nghĩa duy dân tộc)
 • Chủ nghĩa dân tộc bản địa và giới tính
 • Chủ nghĩa toàn thị trường quốc tế (Globalism)
 • Chủ nghĩa dân tộc bản địa và thuật chép sử
 • Cộng đồng tưởng tượng
 • Chủ nghĩa đế quốc
 • Chủ nghĩa quốc tế (Internationalism)
 • Chủ nghĩa hồi phục lãnh thổ
 • chủ nghĩa trang phương (Localism)
 • Thờ ơ dân tộc bản địa (National indifference)
 • Nghiên cứu vớt căn nhà nghĩa dân tộc
 • Chủ nghĩa bạn dạng địa bài xích ngoại
 • Phân biệt chủng tộc
 • Chủ nghĩa phục oán (Revanchism)
 • Lễ hội
 • Nguyên tắc hỗ trợ (Subsidiarity)
 • Chủ nghĩa Trump
 • Bài ngoại
 • x
 • t
 • s
Một phần của loạt bài xích về Chính trị
Chính trị đảng phái

Phổ chủ yếu trị

Cánh tả
  • Cực tả
  • Trung gian trá thiên tả
Trung gian
  • Trung gian trá thiên tả
  • Trung gian trá cung cấp tiến
  • Trung gian trá thiên hữu
Cánh hữu
  • Trung gian trá thiên hữu
  • Cực hữu

Ý thức hệ/Cương lĩnh

 • Vô trị
 • Cộng sản
 • Xã hội
 • Dân căn nhà xã hội
 • Tự do
 • Tự bởi ý chí
 • Cộng hòa
 • Tiến bộ
 • Nguyên hợp
 • Dân chủ
 • Dân túy
 • Toàn cầu
 • Quốc tế
 • Môi trường
 • Xanh
 • Đường lối loại ba
 • Bảo thủ
 • Bảo hoàng
 • Quân chủ
 • Dân tộc (quốc gia)
 • Nhà nước
 • Tư bản
 • Phát xít
 • Đế quốc

Hệ thống đảng phái

 • Phi đảng phái
 • Đơn đảng
 • Đảng ưu thế
 • Lưỡng đảng
 • Đa đảng

Liên minh đảng phái

 • Đảng cụ quyền
 • Đảng đối lập
 • Đảng nhiều số
 • Đảng thiểu số
 • Chính phủ liên hiệp
 • Mặt trận những đảng phái
 • x
 • t
 • s
Một phần của loạt bài xích về Chính trị
Các dạng chủ yếu phủ
Danh sách những dạng chủ yếu phủ

Nguồn gốc quyền lực

Dân căn nhà (nhiều người cai trị)
 • Demarchy
 • Trực tiếp
 • Tự do
 • Đại nghị
 • Xã hội
 • Xã hội căn nhà nghĩa
 • Khác

Đầu sỏ (ít người cai trị)
 • Bán dân chủ
 • Chế chừng quý tộc
 • Lão nhân
 • Đạo tặc
 • Kritarchy
 • Nhân tài
 • Noocracy
 • Đảng trị
 • Tài phiệt
 • Quân trị
 • Kỹ trị
 • Thần quyền

Chuyên quyền (một người cai trị)
 • Despotism
 • Độc tài
 • Độc tài quân sự
 • Bạo chúa

Vô trị (không ai cai trị)
 • Vô trị
 • Không căn nhà nước

Tư tưởng quyền lực

 • Quân chủ
 • Cộng hoà
(các hệ tư tưởng xã hội–chính trị)
 • Tuyệt đối
 • Lập hiến
 • Pháp gia
 • Đại nghị
 • Cộng hòa lập hiến
 • Tổng thống
 • Bán tổng thống
 • Xã hội căn nhà nghĩa

 • Chuyên chế
 • Tự do
(các hệ tư tưởng xã hội–kinh tế)
 • Vô trị
 • Thực dân
 • Cộng sản
 • Despotism
 • Phát xít
 • Phong loài kiến châu Âu
 • Xã hội căn nhà nghĩa
 • Toàn trị

 • Tôn giáo
 • Phi tôn giáo
 • Quốc giáo
 • Nhà nước thế tục

 • Quốc tế
 • Địa phương
(các hệ tư tưởng văn hoá–địa lý)
 • Thành bang
 • Tổ chức quốc tế
 • Quốc gia dân tộc
 • Chính phủ thế giới
 • Chủ nghĩa dân tộc
 • Chủ nghĩa quốc tế
 • Chủ nghĩa toàn cầu

Xem thêm: các con vật bằng tiếng anh

Cấu trúc quyền lực

Chủ nghĩa đơn nhất
 • Nhà nước đơn nhất
 • Đế quốc
 • Thân vương vãi quốc

Quốc gia phụ thuộc
 • Quốc gia liên kết
 • Danh sách cương vực phụ thuộc
 • Nước tự động trị (Anh)
 • Bảo hộ
 • Chính phủ bù nhìn
 • Quân vương vãi bù nhìn
 • Quốc gia vệ tinh
 • Thuộc địa tự động trị
 • Quốc gia phụ lưu
 • Quốc gia đệm
 • Nước chư hầu
 • Phó vương vãi quốc

Chủ nghĩa liên bang
 • Bang liên
 • Phân quyền
 • Liên bang

Quan hệ quốc tế
 • Cường quốc nhỏ
 • Cường quốc vùng
 • Trung cường quốc
 • Đại cường quốc
 • Siêu cường quốc
 • Cường quốc siêu cấp

Đơn vị hành chính

Liên quan
 • Chế chừng lai
 • Dân căn nhà thụt lùi
 • Dân căn nhà hoá
 • x
 • t
 • s

Chủ nghĩa vạc xít là một trong hệ tư tưởng chủ yếu trị và trào lưu chủ yếu trị rất rất hữu đặc thù bởi sức khỏe độc tài, chống chế, đàn áp trái lập, và sự liên hiệp mạnh mẽ và uy lực thân ái xã hội và kinh tế tài chính, nổi trội nhất là ở châu Âu vô thời điểm đầu thế kỷ trăng tròn.[1][2][3] Số đông đúc vô cơ, ham muốn trả vương quốc lên bên trên về lịch sử vẻ vang, văn hóa truyền thống, sinh học tập tốt nhất, toàn bộ là dựa vào động lực của lòng trung thành với chủ, và ham muốn tạo thành một xã hội công cộng của vương quốc được kêu gọi.[4] Rất nhiều Điểm lưu ý được quy mang đến căn nhà nghĩa vạc xít bởi nhiều học tập fake không giống nhau, tuy nhiên những nguyên tố sau thông thường được coi như cấu thành: căn nhà nghĩa dân tộc bản địa hẹp hòi, căn nhà nghĩa tư bạn dạng, căn nhà nghĩa độc tài quân sự chiến lược, căn nhà nghĩa binh phiệt, căn nhà nghĩa kháng nằm trong, căn nhà nghĩa liên minh, căn nhà nghĩa toàn trị, căn nhà nghĩa chuyên nghiệp chế[5], căn nhà nghĩa phân biệt chủng tộc, ngăn chặn căn nhà nghĩa tự tại và căn nhà nghĩa Cộng sản. Có thật nhiều giành giật cãi Một trong những học tập fake về thực chất của căn nhà nghĩa vạc xít và những loại trào lưu chủ yếu trị và những chính phủ nước nhà tuy nhiên hoàn toàn có thể bị gọi là vạc xít. Trên thực tiễn căn nhà nghĩa vạc xít ở Ý, điểm khởi điểm của chính nó, không giống với ở Đức, hoặc "chủ nghĩa vạc xít" ở Nhật, ở Tây Ban Nha, và một trong những điểm không giống, và cũng tựa như các trào lưu vạc xít mới mẻ cải cách và phát triển ở châu Âu lúc này, kiểm tra những hướng nhìn kinh tế tài chính, mẹo nhỏ giành cơ quan ban ngành, cương lĩnh, tư tưởng, quy mô giang sơn,... tuy nhiên đem điểm công cộng là gắn kèm với lòng tin dân tộc bản địa.

Trong lịch trình dạy dỗ bên trên nước Việt Nam, như vô Sách giáo khoa Lịch sử lớp 8, nước Việt Nam đem khái niệm không giống, nhận định rằng căn nhà nghĩa vạc xít là "hình thức chuyên nghiệp chủ yếu của tư bạn dạng căn nhà nghĩa, là lực lượng đế quốc máu chiến nhất, đem căn nhà trương thủ tiêu xài từng quyền tự tại cơ bạn dạng của thế giới, xịn phụ thân, đàn áp tàn bạo quần chúng, tạo nên cuộc chiến tranh xâm lăng nhằm cai trị thế giới".[6].

Phát xít đem xuất xứ đầu tiên bên trên Ý, còn mang tên gọi là Fasium. Lúc đầu tổ chức triển khai này chỉ mất phụ thân người, từng người cần cút tuyên truyền căn nhà nghĩa này mang đến phụ thân người không giống và lại nối tiếp vì vậy, nên cả tổ chức triển khai trở thành vững mạnh. điều đặc biệt người được tuyên truyền sau ko biết mặt mày những người dân chỉ đạo to hơn bản thân.

Từ nguyên[sửa | sửa mã nguồn]

Chủ nghĩa phát xít đem xuất xứ kể từ Fasces (tiếng Latinh), Fascismo (tiếng Ý), Fasciste (tiếng Pháp), Fascist (tiếng Anh), tức là hoặc group.

Câu chuyện chính thức kể từ thời Servius Tullius (578-535 BC), vua (Rex) loại sáu của La Mã cổ. Servius gả phụ nữ của tớ mang đến con cái của nhà vua loại 5, Tarquinius. Tuy nhiên cô phụ nữ của Servius là một trong người vô nằm trong tham ô lam và ko quý trọng bất kể một qui định đạo đức nghề nghiệp nào là. Chính cô này tiếp tục xui Tarquinius xông vô Viện Nguyên Lão nhằm cướp ngôi của thân phụ bản thân và xua thân phụ bản thân thoát khỏi ngai rồng vàng. Tệ rộng lớn, Servius đã trở nên thịt bởi một group người theo dõi mệnh lệnh của Tarquinius khi về cung. Sau khi đăng quang, Tarquinius thực hiện đầy đủ từng chuyện ác tạo nên thịnh nộ vô dân bọn chúng. Cuối nằm trong, người đàn ông của phòng buôn từng bị Tarquinius thịt bị tiêu diệt tiếp tục lôi kéo quần chúng nổi dậy và giành lại quyền quản lý nước nhà. Sau sự vụ chủ nghĩa này, Rome không hề ngôi vua nữa tuy nhiên quần chúng bầu đi ra nhị người hàng đầu gọi là Quan chấp chủ yếu. Vị quan lại chấp chủ yếu thông thường đem những thị vệ (vệ sĩ) theo dõi hầu, từng thị vệ vác theo dõi bản thân một bó hèo (là một bó bao gồm nhiều que gỗ), thân ái bó hèo được buộc chặt với một chiếc rìu dùng làm trừng trị những người dân thực hiện sai pháp lý bởi những hình trị thân xác và xử tử.[7][8]. Tuy nhiên, đó là một quy mô khôn xiết dân căn nhà và văn minh đối với những quy mô ở thời cổ truyền bởi đem nhị vị Quan chấp chủ yếu đem quyền bính ngang nhau, thời hạn chấp chủ yếu chỉ là 1 trong năm và nếu như người dân đem chủ kiến sự không tương đồng với Quan chấp chủ yếu thì hoàn toàn có thể thể hiện Hội đồng Nhân dân hoặc Viện vẹn toàn lão. Bó hèo tuy nhiên người thị vệ vác theo dõi bản thân được gọi là Fasces.

Ý nghĩa biểu tượng của bó que là sức khỏe trải qua sự thống nhất: một que mộc thì đơn giản và dễ dàng bị bẻ gãy tuy nhiên một bó mộc thì rất rất khó khăn nhằm bẻ gãy.[9] Từ cơ những hình tượng tương tự động đang được những trào lưu vạc xít không giống tế bào phỏng theo dõi. Ví dụ như hình tượng bó thương hiệu của Đảng vạc xít Falange Tây Ban Nha. Biểu tượng bó hèo cũng hoàn toàn có thể là

 • Biểu trưng mang đến uy quyền hoặc pháp luật của giai cung cấp cai trị.
 • Tượng trưng mang đến quyền lực tối cao của anh hùng hàng đầu Nhà nước.
 • Biểu tượng của cơ quan ban ngành hành chủ yếu quần chúng. Ví dụ con cái vết của Thượng nghị viện Hoa Kỳ vẫn còn đấy dùng hình tượng bó gậy nhằm thực hiện hình thay mặt mang đến pháp luật của riêng biệt Viện này. Từ Fascismo cũng rất được dùng làm chỉ những tổ chức triển khai chủ yếu trị bên trên Ý như fasci, tương tự động với công đoàn và phường hội.

Định nghĩa[sửa | sửa mã nguồn]

Các căn nhà sử học tập, khoa học tập chủ yếu trị, và những học tập fake không giống tiếp tục có tương đối nhiều giành giật cãi xoay xung quanh thực chất ngẫu nhiên của căn nhà nghĩa vạc xít. [10] Kể kể từ những năm 90, những học tập ví thử Stanley Payne, Roger Eatwell, Roger Griffin và Robert O. Paxton tiếp tục dành được sự tán đồng mạnh mẽ và uy lực về những triết lý cốt lõi của căn nhà nghĩa. Mỗi dạng của căn nhà nghĩa vạc xít đem sự khác lạ. Như vậy thực hiện mang đến nó có tương đối nhiều khái niệm khi thì quá rộng lớn khi thì quá hẹp.[11][12]

Griffin lăm le nghĩa:

"[Fascism is] a genuinely revolutionary, trans-class size of anti-liberal, and in the last analysis, anti-conservative nationalism. As such it is an ideology deeply bound up with modernization and modernity, one which has assumed a considerable variety of external forms to lớn adapt itself to lớn the particular historical and national context in which it appears, and has drawn a wide range of cultural and intellectual currents, both left and right, anti-modern and pro-modern, to lớn articulate itself as a toàn thân of ideas, slogans, and doctrine. In the inter-war period it manifested itself primarily in the size of an elite-led "armed party" which attempted, mostly unsuccessfully, to lớn generate a populist mass movement through a liturgical style of politics and a programme of radical policies which promised to lớn overcome a threat posed by international socialism, to lớn kết thúc the degeneration affecting the nation under liberalism, and to lớn bring about a radical renewal of its social, political and cultural life as part of what was widely imagined to lớn be the new era being inaugurated in Western civilization. The core mobilizing myth of fascism which conditions its ideology, propaganda, style of politics and actions is the vision of the nation's imminent rebirth from decadence." [13]

Còn theo dõi Paxton thì căn nhà nghĩa vạc xít là:

"a size of political behavior marked by obsessive preoccupation with community decline, humiliation or victimhood and by compensatory cults of unity, energy and purity, in which a mass-based tiệc ngọt of committed nationalist militants, working in uneasy but effective collaboration with traditional elites, abandons democratic liberties and pursues with redemptive violence and without ethical or legal restraints goals of internal cleansing and external expansion." [14]

Được dịch là: "một kiểu dáng của hành động chủ yếu trị được ghi vết bởi ông tơ bận tâm ám ảnh với việc suy thoái và khủng hoảng của xã hội, sự sỉ nhục hoặc thèm khát vị thế và bởi sự tôn thờ bù phủ của liên hiệp, tích điện và sự tinh khiết, vô cơ một Đảng của những binh lực dân tộc bản địa khẳng định, thao tác vô sự hiệp tác khó khăn nhằn tuy nhiên hiệu suất cao với những tinh tuý truyền thống lịch sử, kể từ quăng quật tự tại dân căn nhà và theo dõi xua với đấm đá bạo lực tương trợ và không tồn tại tiềm năng giới hạn về đạo đức nghề nghiệp, pháp luật của khai trừ nội cỗ và không ngừng mở rộng mặt mày ngoài."[14]

Hình thành[sửa | sửa mã nguồn]

Có nhiều ý kiến không giống nhau về vẹn toàn nhân dẫn tới việc trỗi dậy của căn nhà nghĩa vạc xít. Trong số đó mang 1 ý kiến nhận định rằng căn nhà nghĩa vạc xít Ý Thành lập là một trong sự đáp lại những thất bại của nền dân căn nhà, căn nhà nghĩa tự tại và căn nhà nghĩa Marx. Những căn nhà nghĩa này được nhìn nhận là đem thiên khuynh hướng về căn nhà nghĩa cá thể và toàn thị trường quốc tế hóa, thực hiện tổn sợ hãi cho tới vương quốc. Và căn nhà nghĩa vạc xít khi này đã tự động xưng bản thân là sự việc thay cho thế căn bạn dạng mang ý nghĩa vương quốc mang đến căn nhà nghĩa bolshevik. Dù vậy, này lại đem nhiều đặc thù của căn nhà nghĩa bolshevik như: giang sơn Đảng trị; quyền đưa ra quyết định theo dõi số đông và chuyển động cỗ vũ kể từ giai cung cấp vô sản đặc trưng khi nhiều cựu binh về bên kể từ cuộc chiến tranh lại cần đương đầu với nàn thất nghiệp và những yếu tố kinh tế tài chính khác; giang sơn trấn áp nền kinh tế tài chính và những nghành nghề không giống của xã hội; sùng bái lãnh tụ... Chủ nghĩa vạc xít đã mang đi ra quy mô căn nhà nghĩa tập dượt thể và quốc hữu hóa những doanh nghiệp độc quyền, rưa rứa đối đầu với căn nhà nghĩa Marx vì như thế nhận định rằng căn nhà nghĩa này ngăn chặn căn nhà nghĩa vương quốc và căn nhà nghĩa yêu thương nước.[15][16] Hannah Arendt nhận định rằng Liên Xô bên dưới thời Stalin lộn nước Đức bên dưới thời Hitler đều là những giang sơn toàn trị vô cơ giang sơn nỗ lực khích lệ toàn thể dân bọn chúng liên hiệp trong các việc tương hỗ hệ tư tưởng, những tiềm năng của phòng nước kèm theo với việc trấn áp ko nhân nhượng so với những hoạt động và sinh hoạt cút ngược lại tiềm năng của phòng nước; mặt khác là sự việc trấn áp toàn vẹn những cơ sở quyền lực tối cao giang sơn (lập pháp, hành pháp, tư pháp, công an, quân team...); sự tinh chỉnh của phòng nước so với những tổ chức triển khai quần bọn chúng như công đoàn làm việc, những cơ sở truyền thông đại bọn chúng, những hạ tầng học tập thuật, những hạ tầng tôn giáo như nhà thời thánh, những tổ chức triển khai chủ yếu trị như thể những đảng phái chủ yếu trị.[17] Trotsky nhận định rằng nếu như không tồn tại Stalin thì cũng không tồn tại Hitler[18]. Benito Mussolini từng là chỉ đạo của Đảng Xã hội Ý còn Hitler học tập cơ hội tuyên truyền và tổ chức triển khai của những người dân dân căn nhà xã hội Đức và gọi là tổ chức triển khai chủ yếu trị của tớ là Đảng Công nhân Đức Quốc gia Xã hội căn nhà nghĩa.

Tư tưởng[sửa | sửa mã nguồn]

Là thành phẩm cuộc bạo loàn của giai cung cấp tè tư sản, bởi nó bị chèn lấn thân ái giới đại tư sản và trào lưu người công nhân. Vì vậy nó ko mang ý nghĩa hóa học hóa giải áp bức, bất công tuy nhiên nó chỉ mang ý nghĩa hóa học chung giới tè tư sản dễ dàng thở rộng lớn vô cuộc đấu giành giật của giới đại tư sản (bóc lột) và giai cung cấp người công nhân (bị tách bóc lột) tuy nhiên ko sớm hoặc muộn giới tè tư sản có khả năng sẽ bị mách bảo nhảy vô cuộc. Tuy nhiên nó ko tạm dừng ở đặc điểm của cuộc cách mệnh tè tư sản, nó thể hiện nay ý thức phi lý của thế giới đã trở nên bóp méo, trở thành ngu si dẫn theo những tư tưởng ảo tưởng tuy nhiên coi cơ là sự việc thiệt và rất cần được đấu giành giật tiến hành nó. Nhà sử học tập người Italia, Dele Piane, gọi căn nhà nghĩa vạc xít là "cuộc phản cách mệnh triệt để"; còn L. Longo thì coi này là "một trong mỗi sắc thái phản cách mệnh triệt để".

Đặc điểm[sửa | sửa mã nguồn]

Chủ nghĩa vạc xít Thành lập vô toàn cảnh rủi ro kinh tế tài chính, sự thất trận của một trong những vương quốc (Đức) tổn sợ hãi niềm kiêu hãnh dân tộc bản địa, những nguy hại của những cuộc cách mệnh túc trực bởi phân hóa xã hội thâm thúy, sự yếu ớt thông thường của những nền dân căn nhà đại nghị trước nguy hại của căn nhà nghĩa Cộng sản, hoặc vô chính phủ nước nhà, những nguy hại xâm lấn của những nền văn minh bên phía ngoài, cho nên vì vậy căn nhà nghĩa vạc xít mang 1 mức độ mê hoặc so với dân bọn chúng ở một trong những vương quốc trong mỗi thực trạng xã hội chắc chắn. Các Điểm lưu ý cơ bạn dạng của chính nó hoàn toàn có thể được thể hiện nay góc nhìn chính:

 • Xây dựng một Nhà nước triệu tập hùng cường nhằm ứng phó những nguy hại bạo loàn và những nguy hại xâm lăng kể từ phía bên phía ngoài, thủ tiêu xài dân căn nhà, giang sơn một Đảng vạc xít cầm quyền
 • Xây dựng một quân team hùng cường, những sĩ quan lại quân team mang 1 địa điểm chủ yếu trị cần thiết theo dõi hình mẫu của căn nhà nghĩa binh phiệt
 • Đàn áp toàn bộ những trào lưu cánh mô tả như căn nhà nghĩa xã hội, căn nhà nghĩa Cộng sản, căn nhà nghĩa công đoàn, căn nhà nghĩa vô chính phủ nước nhà,...(mà chúng ta nghĩ rằng thực hiện tổn sợ hãi cho tới vương quốc, giang sơn hoặc dẫn tới việc bất ổn), những tư tưởng dân căn nhà hoặc những yên cầu số lượng dân sinh.
 • Thủ tiêu xài kinh tế tài chính thị ngôi trường, bịa toàn cỗ nền kinh tế tài chính bên dưới sự trấn áp ngặt nghèo giang sơn, đáp ứng mang đến giang sơn và vương quốc, tuy nhiên ko xóa sổ giai cung cấp tuy nhiên phía toàn bộ giai cung cấp thao tác phụng sự mang đến vương quốc, mất mát những quyền hạn hoặc yên cầu cá thể, khơi gợi một sự liên hiệp bên trên hạ tầng của một trật tự động xã hội đem phân hóa và nếp sinh sống kỷ luật
 • Khêu khêu lòng tin yêu thương nước phụng sự Tổ quốc của tất cả dân tộc bản địa, khích động tư tưởng dân tộc bản địa, ngăn chặn những dân tộc bản địa mà người ta nghĩ rằng thực hiện tổn sợ hãi cho tới quyền lợi dân tộc bản địa chúng ta (như người Do Thái ở Đức,..)
 • Đưa đi ra những chiêu trò theo lần lượt lấy lòng của những đẳng cấp không giống nhau vô xã hội, thông thường trước không còn là đẳng cấp trung lưu, tiếp sau đó cho tới tư sản và vô sản, dân cày (đây ko cần Điểm lưu ý riêng biệt đem của căn nhà nghĩa vạc xít tuy nhiên ko thể thiếu)
 • Đưa đi ra những luận điệu đem sắc tố của căn nhà nghĩa sô vanh hoặc căn nhà nghĩa bá quyền (nhưng chỉ mất một trong những nước), bịa dân tộc bản địa trước những nguy hại bị hủy hoại hoặc xâm lấn, Phục hồi lại một trong những truyền thống lịch sử bị quên béng nhằm mục tiêu xác minh tư tưởng dân tộc bản địa, khích động những tư tưởng phân biệt sắc (chủng) tộc một cơ hội rất rất đoan

Tuy nhiên căn nhà nghĩa vạc xít vẫn hoặc tạo nên giành giật cãi, vì như thế đem trào lưu đem một trong những Điểm lưu ý kiểu như với căn nhà nghĩa vạc xít tuy nhiên ko toàn cỗ. Một số trào lưu vạc xít hoặc được gán là vạc xít vẫn hoạt động và sinh hoạt ở một trong những nước tuy nhiên Điểm lưu ý cơ bạn dạng hình thức của chính nó là ngăn chặn người nhập cảnh một cơ hội rất rất đoan, hoặc những dân tộc bản địa thiểu số ở nước chúng ta (như người Hồi giáo ở một trong những nước châu Âu,...) thông thường được theo dõi dõi ngặt nghèo, song một trong những có những lúc nổi lên như 1 lực lượng chủ yếu trị rộng lớn.

Về cơ bạn dạng căn nhà nghĩa vạc xít trước không còn là một trong trào lưu dân tộc bản địa rất rất đoan, và là một trong dạng "cánh hữu cơ hội mạng", nhằm ngăn chặn cánh mô tả. Nguồn gốc quyền lực tối cao Nhà nước là vương quốc, dân tộc bản địa, bên dưới bàn tay tạo nên hóa Thượng đế, khác hoàn toàn cơ hội phân tích và lý giải quyền lực tối cao Nhà nước kể từ phát sinh tư hữu và phân hóa giai cung cấp của những người dân Cộng sản. Tư tưởng vạc xít trái lập trọn vẹn với căn nhà nghĩa vô chính phủ nước nhà.

Xem thêm: nguyên tử khối của al

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

 • Chủ nghĩa thực dân
 • Chủ nghĩa tự động do
 • Chủ nghĩa tư bản
 • Chủ nghĩa xã hội
 • Chủ nghĩa dân túy

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ Paxton (2004), pp. 32, 45, 173; Nolte (1965) p. 300.
 2. ^ “fascism”. Merriam-Webster Online. Truy cập ngày 22 mon 8 năm 2017.
 3. ^ Peter Davies; Derek Lynch (2002). The Routledge Companion to lớn Fascism and the Far Right. Routledge. tr. 1–5.
 4. ^ Kevin Passmore, Fascism: A Very Short Introduction, pages 25-31. Oxford University Press, 2002
 5. ^ "collectivism." Encyclopædia Britannica. 2007. Encyclopædia Britannica Online. 12 Jan. 2007 <http://www.britannica.com/eb/article-9024764> "Collectivism has found varying degrees of expression in the 20th century in such movements as socialism, communism, and fascism."; Grant, Moyra. Key Ideas in Politics. Nelson Thomas 2003. p. 21; De Grand, Alexander. Italian Fascism: Its Origins and Development. U of Nebraska Press. p. 147 "Nationalism, statism, and authoritarianism culminated in the cult of the Duce. Finally, collectivism was important...Despite general agreement on these four themes, it was hard to lớn formulate a definition of fascism..."
 6. ^ Sách giáo khoa lịch sử vẻ vang lớp 8,Sách giáo khoa lịch sử vẻ vang lớp 8, Sở Giáo dục đào tạo và Đào Tạo,trang 154
 7. ^ New World, Websters (2005). Webster's II New College Dictionary. Houghton Mifflin Reference Books. ISBN 0618396012.
 8. ^ Payne, Stanley (1995). A History of Fascism, 1914-45. University of Wisconsin Press. ISBN 0299148742.
 9. ^ Doordan, Dennis Phường (1995). In the Shadow of the Fasces: Political Design in Fascist Italy. The MIT Press. ISBN 0299148742.
 10. ^ Gregor, A. James (2002). Phoenix: Fascism in Our Time. Transaction Publishers. ISBN 0765808552.
 11. ^ Payne, Stanley G (1983). Fascism, Comparison and Definition. University of Wisconsin Press. ISBN 0299080641.
 12. ^ Griffiths, Richard (2000). An Intelligent Person's Guide to lớn Fascism. Duckworth.
 13. ^ Roger Griffin, The palingenetic core of generic fascist ideology Lưu trữ 2008-09-10 bên trên Wayback Machine, Chapter published in Alessandro Campi (ed.), Che cos'è il fascismo? Interpretazioni e prospettive di ricerche, Ideazione editrice, Roma, 2003, pp. 97–122.
 14. ^ a b Paxton, Robert (2005). The Anatomy of Fascism. Vintage Books. ISBN 1-4000-4094-9.
 15. ^ Judging Nazism and Communism, Martin Malia, The National Interest, No. 69 (Fall 2002), pp. 63-78
 16. ^ The Doctrine of Fascism, Benito Mussolini, 1932
 17. ^ Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism, New York: Harcourt, Brace & Co., 1951
 18. ^ Stalin tiếp tục vượt mặt cánh mô tả như vậy nào?, Leon Trotsky, Báo thực sự, Tháng 11/1935

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]