chia số có hai chữ số

Toán lớp 4 phân tách mang lại số đem 2 chữ số học viên kế tiếp được sản xuất quen thuộc với phép tắc tính phân tách và những bài bác tập dượt áp dụng của phép tắc phân tách.

Bài học tập này mamnontuthuc.edu.vn kế tiếp hỗ trợ những kỹ năng và kiến thức trọng tâm, bài bác tập dượt áp dụng của toán lớp 4 phân tách mang lại số đem 2 chữ số. Phụ huynh và học sinh nằm trong tìm hiểu thêm nhé.

Bạn đang xem: chia số có hai chữ số

1. Ôn tập dượt cơ hội phân tách mang lại số có một chữ số 

chia mang lại số có một chữ số

Thực hiện tại phép tắc phân tách theo đuổi trật tự kể từ ngược qua chuyện cần.

Áp dụng 3 bước: phép tắc phân tách - nhân - trừ.

 • 2 phân tách 2 vày 1, ghi chép 1

1 nhân 2 vày 2, 2 trừ 2 vày 0

 • Hạ 1, 1 ko phân tách được mang lại 2, ghi chép 0

  0 nhân 2 vày 0, 1 trừ 0 vày 1

 • Hạ 0 được 10, 10 phân tách 2 được 5, ghi chép 5

5 nhân 2 vày 10, 10 trừ 10 vày 0

 • Hạ 2, 2 phân tách 2 được một, ghi chép 1

1 nhân 2 được 2, 2 trừ 2 vày 0

 • Hạ 4, 4 phân tách 2 được 2, ghi chép 2

2 nhân 2 vày 4, 4 trừ 4 vày 0

Vậy 21024 : 2 = 10512

2. Cách phân tách mang lại số đem 2 chữ số

2.1. Ví dụ 1. Phép phân tách không tồn tại số dư

ví dụ phân tách mang lại số đem 2 chữ số phân tách hết

Thực hiện tại phép tắc phân tách theo đuổi trật tự kể từ ngược qua chuyện cần.

Áp dụng 3 bước: phép tắc phân tách - nhân - trừ.

 • 20 phân tách 14 được một, ghi chép 1

1 nhân 14 được 14, đôi mươi trừ 14 được 6, ghi chép 6

 • Hạ 1 được 61, 61 phân tách 14 được 4, ghi chép 4

4 nhân 14 được 56, 61 trừ 56 vày 5, ghi chép 5

 • Hạ 6 được 56, 56 phân tách 14 vày 4, ghi chép 4

4 nhân 14 vày 56, 56 trừ 56 vày 0

Vậy năm nhâm thìn : 14 = 144, phép tắc phân tách này là phép tắc phân tách không còn.

2.2. Ví dụ 2. Phép phân tách đem số dư

chia mang lại số đem nhì chữ số đem dư

Thực hiện tại phép tắc phân tách theo đuổi trật tự kể từ ngược qua chuyện cần.

Áp dụng 3 bước: phép tắc phân tách - nhân - trừ.

 • 51 phân tách 19 được 2, ghi chép 2

2 nhân 19 được 38, 51 trừ 38 vày 13

 • Hạ 0 xuống được 130 phân tách 19 được 6, ghi chép 6

6 nhân 19 được 114, 130 trừ 114 được 16

 • Hạ 1 được 161 phân tách 19 được 8, ghi chép 8

8 nhân 19 được 152, 161 trừ 152 được 9

 • Hạ 9 được 99 phân tách 19 vày 5, ghi chép 5

5 nhân 19 được 95, 99 trừ 95 vày 4

Vậy 51019 : 19 = 2685 dư 4

2.3.3. Nhận xét phép tắc phân tách mang lại số đem 2 chữ số

Những cảnh báo khi tiến hành phép tắc chia số có hai chữ số

 • Phép phân tách không còn là phép tắc phân tách đem số dư vày 0

 • Phép phân tách đem dư là phép tắc phân tách đem số dư không giống 0

 • Phép phân tách đem dư thì số dư luôn luôn nhỏ rộng lớn số chia

3. Ôn tập dượt mặt hàng và phần trong số tự động nhiên 

Bảng phân biệt mặt hàng và lớp

 • Hàng đơn trăm, hàng trăm, mặt hàng đơn vị chức năng thích hợp trở nên lớp đơn vị
 • Hàng trăm ngàn, hàng trăm ngàn, mặt hàng ngàn thích hợp trở nên lớp nghìn

4. Bài tập dượt áp dụng toán lớp 4 phân tách mang lại số đem 2 chữ số

4.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 361 : 19

b) 5304 : 24

c) 20520 : 72

d) 168840 : 56

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 569 : 35

b) 2052 : 45

c) 22885 : 46

d) 459476 : 57

Bài 3: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a) 3628 x 24 - 46372

b) 55477- 1258 : 34

c) 22776 : 78 x 25

d) 9841 + 3904 : 64

Bài 4: Tìm x, hắn biết

a) 85 x Y = 4760

b) 13345 : x = 85

Bài 5: Một nông trại gà thường ngày gà đẻ được 3000 trứng phân thành những tá trứng, từng tá 12 ngược. Hỏi đem từng nào tá trứng?

4.2. Bài giải

Bài 1:

đặt tính và tính

 • 36 phân tách 19 được một, ghi chép 1

       1 nhân 19 được 19, 36 trừ 19 được 17

 • Hạ 1 được 171, 171 phân tách 19 vày 9, ghi chép 9

       9 nhân 19 được 171, 171 trừ 171 vày 0

Vậy 361 : 19 = 19

đặt tính và tính

 • 53 phân tách 24 vày 2, ghi chép 2

       2 nhân 24 được 48, 53 trừ 48 vày 5

 • Hạ 0 được 50, 50 phân tách 24 vày 2, ghi chép 2

       2 nhân 24 được 48, 50 trừ 48 vày 2

 • Hạ 4 được 24, 24 phân tách 24 vày 1

       1 nhân 24 được 24, 24 trừ 24 vày 0

Vậy 3304 : 24 = 221 là phép tắc phân tách hết

đặt tính và tính

 • 205 phân tách 72 được 2, ghi chép 2

2 nhân 72 vày 144, 205 trừ 144 vày 61

 • Hạ 2 được 612 phân tách 72 được 8, ghi chép 8

8 nhân 72 vày 576, 612 trừ 576 được 36

 • Hạ 0 được 360 phân tách 72 vày 5, ghi chép 5

5 nhân 72 vày 360, 360 trừ 360 vày 0

Vậy 20320 : 72 = 285 là phép tắc phân tách hết

đặt tính và tính

3 nhân 56 vày 168, 168 trừ 168 vày 0

 • 0 phân tách 56 vày 0, ghi chép 0

 • Hạ 84 phân tách 56 vày 1, ghi chép 1

1 nhân 56 vày 56, 84 trừ 56 vày 28

 • Hạ 0 được 280 phân tách 56 vày 5, ghi chép 5

5 nhân 56 vày 280, 280 trừ 280 vày 0

Vậy 168840 : 56 = 3015 là phép tắc phân tách không còn.

Bài 2:

đặt tính và tính

 • 56 phân tách 35 vày 1, ghi chép 1

1 nhân 35 được 35, 56 trừ 35 vày 21

 • Hạ 9 được 219 phân tách 35 vày 6, ghi chép 6

6 nhân 35 vày 210, 219 trừ 210 vày 9

Vậy 569 : 35 = 16 dư 9 là phép tắc phân tách đem số dư

đặt tính và tính

 • 205 phân tách 45 vày 4, ghi chép 4

4 nhân 45 vày 180, 205 trừ 180 vày 25

Hạ 2 được 252 phân tách 45 vày 5, ghi chép 5

5 nhân 45 vày 225, 252 trừ 225 vày 27

Vậy 2052 : 45 = 45 dư 27 là phép tắc phân tách đem số dư

đặt tính và tính

 • 228 phân tách 46 vày 4, ghi chép 4

4 nhân 46 vày 184, 228 trừ 184 vày 44

 • Hạ 8 được 448 phân tách 46 vày 9, ghi chép 9

9 nhân 46 vày 414, 448 trừ 414 vày 34

 • Hạ 5 được 345 phân tách 46 vày 7, ghi chép 7

7 nhân 46 vày 322, 345 trừ 322 vày 23

Vậy 22885 : 46 = 497 dư 23 là phép tắc phân tách đem số dư

đặt tính và tính

 • 459 phân tách 57 vày 8, ghi chép 8

8 nhân 57 vày 456, 459 trừ 456 vày 3

 • 3 ko phân tách được mang lại 57 ghi chép 0

 • Hạ 47 được 347 phân tách 57 vày 6, ghi chép 6

6 nhân 57 vày 342, 347 trừ 342 vày 5

 • Hạ 6 được 56 phân tách 57 ko phân tách không còn ghi chép 0

0 nhân 57 vày 0, 56 trừ 0 vày 56

Vậy 459476 : 57 = 8060 dư 56 là phép tắc phân tách đem số dư

Bài 3:

Thực hiện tại biểu thức theo đuổi quy tắc ưu tiên: phép tắc nhân phân tách trước, nằm trong trừ sau

Biểu thức chỉ mất phép tắc nhân, phân tách thì tiến hành trật tự kể từ ngược qua chuyện cần.

a) 3628 x 24 - 46372 = (3628 x 24) - 46372 = 87072 - 46372 = 40700

b) 55477- 1258 : 34 = 55477- (1258 : 34) = 55477 - 37 = 55440

c) 22776 : 78 x 25 = 292 x 25 = 7300

d) 9841 + 3904 : 64 =  9841 + (3904 : 64) = 9841 + 61 = 9902

Bài 4:

a) 85 x Y = 4760

Y = 4760 : 85

Y = 56

b) 13345 : x = 85

x = 13345 : 85

x = 157

Bài 5:

Mỗi ngày nông trại đóng góp được số tá trứng là:

3000 : 12 = 250 (tá trứng)

Vậy thường ngày gà đẻ được 250 tá trứng

5. Bài tập dượt thực hành

5.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính và tính

a) 2957 : 23

b) 198475 : 56

c) 9285 : 27

d) 68395 : 36

Bài 2: Tìm x biết

a) 4578 : x = 42

b) 50496 : x = 48

Bài 3: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 2647 + 675 : 45

b) 5797 - 2890 : 34

c) 68 x 234 : 52

d) 15 x 5312 : 40

Bài 4: Vườn cây ăn ngược ngôi nhà Bác Tư đem 800 cây ăn ngược những loại được trồng vô 16 mặt hàng. Hỏi từng mặt hàng đem từng nào cây ăn quả?

5.2. Đáp án

Bài 1:

a) 128 dư 13

b) 3544 dư 11

c) 343 dư 24

d) 1899 dư 31

Bài 2:

a) x = 109

b) x = 1052

Bài 3:

a) 2662

b) 5712

c) 306

d) 1992

Xem thêm: dòng điện xoay chiều có tần số f = 60 hz trong một giây dòng điện đổi chiều

Bài 4:

Đáp án: 50 hàng

Học chất lượng toán lớp 4 phân tách mang lại số đem 2 chữ số, học viên rất cần được chuyên cần thực hiện bài bác tập dượt nhằm trở nên thục công việc tính phép tắc phân tách. Tiếp tục theo đuổi dõi mamnontuthuc.edu.vn và để được hỗ trợ thêm thắt nhiều kỹ năng và kiến thức hữu dụng nhé.