chia cho số có hai chữ số lớp 4

Toán lớp 4 phân chia mang đến số sở hữu 2 chữ số học viên kế tiếp được sản xuất quen thuộc với phép tắc tính phân chia và những bài xích tập luyện áp dụng của phép tắc phân chia.

Bài học tập này mamnontuthuc.edu.vn kế tiếp cung ứng những kiến thức và kỹ năng trọng tâm, bài xích tập luyện áp dụng của toán lớp 4 phân chia mang đến số sở hữu 2 chữ số. Phụ huynh và học sinh nằm trong xem thêm nhé.

Bạn đang xem: chia cho số có hai chữ số lớp 4

1. Ôn tập luyện cơ hội phân chia mang đến số có một chữ số 

chia mang đến số có một chữ số

Thực hiện nay phép tắc phân chia theo đòi trật tự kể từ trái ngược qua chuyện nên.

Áp dụng 3 bước: phép tắc phân chia - nhân - trừ.

 • 2 phân chia 2 bởi 1, ghi chép 1

1 nhân 2 bởi 2, 2 trừ 2 bởi 0

 • Hạ 1, 1 ko phân chia được mang đến 2, ghi chép 0

  0 nhân 2 bởi 0, 1 trừ 0 bởi 1

 • Hạ 0 được 10, 10 phân chia 2 được 5, ghi chép 5

5 nhân 2 bởi 10, 10 trừ 10 bởi 0

 • Hạ 2, 2 phân chia 2 được một, ghi chép 1

1 nhân 2 được 2, 2 trừ 2 bởi 0

 • Hạ 4, 4 phân chia 2 được 2, ghi chép 2

2 nhân 2 bởi 4, 4 trừ 4 bởi 0

Vậy 21024 : 2 = 10512

2. Cách phân chia mang đến số sở hữu 2 chữ số

2.1. Ví dụ 1. Phép phân chia không tồn tại số dư

ví dụ phân chia mang đến số sở hữu 2 chữ số phân chia hết

Thực hiện nay phép tắc phân chia theo đòi trật tự kể từ trái ngược qua chuyện nên.

Áp dụng 3 bước: phép tắc phân chia - nhân - trừ.

 • 20 phân chia 14 được một, ghi chép 1

1 nhân 14 được 14, trăng tròn trừ 14 được 6, ghi chép 6

 • Hạ 1 được 61, 61 phân chia 14 được 4, ghi chép 4

4 nhân 14 được 56, 61 trừ 56 bởi 5, ghi chép 5

 • Hạ 6 được 56, 56 phân chia 14 bởi 4, ghi chép 4

4 nhân 14 bởi 56, 56 trừ 56 bởi 0

Vậy năm nhâm thìn : 14 = 144, phép tắc phân chia này là phép tắc phân chia không còn.

2.2. Ví dụ 2. Phép phân chia sở hữu số dư

chia mang đến số sở hữu nhị chữ số sở hữu dư

Thực hiện nay phép tắc phân chia theo đòi trật tự kể từ trái ngược qua chuyện nên.

Áp dụng 3 bước: phép tắc phân chia - nhân - trừ.

 • 51 phân chia 19 được 2, ghi chép 2

2 nhân 19 được 38, 51 trừ 38 bởi 13

 • Hạ 0 xuống được 130 phân chia 19 được 6, ghi chép 6

6 nhân 19 được 114, 130 trừ 114 được 16

 • Hạ 1 được 161 phân chia 19 được 8, ghi chép 8

8 nhân 19 được 152, 161 trừ 152 được 9

 • Hạ 9 được 99 phân chia 19 bởi 5, ghi chép 5

5 nhân 19 được 95, 99 trừ 95 bởi 4

Vậy 51019 : 19 = 2685 dư 4

2.3.3. Nhận xét phép tắc phân chia mang đến số sở hữu 2 chữ số

Những cảnh báo Khi triển khai phép tắc phân chia số sở hữu nhị chữ số

 • Phép phân chia không còn là phép tắc phân chia sở hữu số dư bởi 0

 • Phép phân chia sở hữu dư là phép tắc phân chia sở hữu số dư không giống 0

 • Phép phân chia sở hữu dư thì số dư luôn luôn nhỏ rộng lớn số chia

3. Ôn tập luyện sản phẩm và phần bên trong số tự động nhiên 

Bảng phân biệt sản phẩm và lớp

 • Hàng đơn trăm, hàng trăm, sản phẩm đơn vị chức năng phù hợp trở nên lớp đơn vị
 • Hàng trăm ngàn, hàng trăm ngàn, sản phẩm ngàn phù hợp trở nên lớp nghìn

4. Bài tập luyện áp dụng toán lớp 4 phân chia mang đến số sở hữu 2 chữ số

4.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 361 : 19

b) 5304 : 24

c) 20520 : 72

d) 168840 : 56

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 569 : 35

b) 2052 : 45

c) 22885 : 46

d) 459476 : 57

Bài 3: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a) 3628 x 24 - 46372

b) 55477- 1258 : 34

c) 22776 : 78 x 25

d) 9841 + 3904 : 64

Bài 4: Tìm x, nó biết

a) 85 x Y = 4760

b) 13345 : x = 85

Bài 5: Một nông trại gà thường ngày gà đẻ được 3000 trứng phân thành những tá trứng, từng tá 12 trái ngược. Hỏi sở hữu từng nào tá trứng?

4.2. Bài giải

Bài 1:

đặt tính và tính

 • 36 phân chia 19 được một, ghi chép 1

       1 nhân 19 được 19, 36 trừ 19 được 17

 • Hạ 1 được 171, 171 phân chia 19 bởi 9, ghi chép 9

       9 nhân 19 được 171, 171 trừ 171 bởi 0

Vậy 361 : 19 = 19

đặt tính và tính

 • 53 phân chia 24 bởi 2, ghi chép 2

       2 nhân 24 được 48, 53 trừ 48 bởi 5

 • Hạ 0 được 50, 50 phân chia 24 bởi 2, ghi chép 2

       2 nhân 24 được 48, 50 trừ 48 bởi 2

 • Hạ 4 được 24, 24 phân chia 24 bởi 1

       1 nhân 24 được 24, 24 trừ 24 bởi 0

Vậy 3304 : 24 = 221 là phép tắc phân chia hết

đặt tính và tính

 • 205 phân chia 72 được 2, ghi chép 2

2 nhân 72 bởi 144, 205 trừ 144 bởi 61

 • Hạ 2 được 612 phân chia 72 được 8, ghi chép 8

8 nhân 72 bởi 576, 612 trừ 576 được 36

 • Hạ 0 được 360 phân chia 72 bởi 5, ghi chép 5

5 nhân 72 bởi 360, 360 trừ 360 bởi 0

Vậy 20320 : 72 = 285 là phép tắc phân chia hết

đặt tính và tính

3 nhân 56 bởi 168, 168 trừ 168 bởi 0

 • 0 phân chia 56 bởi 0, ghi chép 0

 • Hạ 84 phân chia 56 bởi 1, ghi chép 1

1 nhân 56 bởi 56, 84 trừ 56 bởi 28

 • Hạ 0 được 280 phân chia 56 bởi 5, ghi chép 5

5 nhân 56 bởi 280, 280 trừ 280 bởi 0

Vậy 168840 : 56 = 3015 là phép tắc phân chia không còn.

Bài 2:

đặt tính và tính

 • 56 phân chia 35 bởi 1, ghi chép 1

1 nhân 35 được 35, 56 trừ 35 bởi 21

 • Hạ 9 được 219 phân chia 35 bởi 6, ghi chép 6

6 nhân 35 bởi 210, 219 trừ 210 bởi 9

Vậy 569 : 35 = 16 dư 9 là phép tắc phân chia sở hữu số dư

đặt tính và tính

 • 205 phân chia 45 bởi 4, ghi chép 4

4 nhân 45 bởi 180, 205 trừ 180 bởi 25

Hạ 2 được 252 phân chia 45 bởi 5, ghi chép 5

5 nhân 45 bởi 225, 252 trừ 225 bởi 27

Vậy 2052 : 45 = 45 dư 27 là phép tắc phân chia sở hữu số dư

đặt tính và tính

 • 228 phân chia 46 bởi 4, ghi chép 4

4 nhân 46 bởi 184, 228 trừ 184 bởi 44

 • Hạ 8 được 448 phân chia 46 bởi 9, ghi chép 9

9 nhân 46 bởi 414, 448 trừ 414 bởi 34

 • Hạ 5 được 345 phân chia 46 bởi 7, ghi chép 7

7 nhân 46 bởi 322, 345 trừ 322 bởi 23

Vậy 22885 : 46 = 497 dư 23 là phép tắc phân chia sở hữu số dư

đặt tính và tính

 • 459 phân chia 57 bởi 8, ghi chép 8

8 nhân 57 bởi 456, 459 trừ 456 bởi 3

 • 3 ko phân chia được mang đến 57 ghi chép 0

 • Hạ 47 được 347 phân chia 57 bởi 6, ghi chép 6

6 nhân 57 bởi 342, 347 trừ 342 bởi 5

 • Hạ 6 được 56 phân chia 57 ko phân chia không còn ghi chép 0

0 nhân 57 bởi 0, 56 trừ 0 bởi 56

Vậy 459476 : 57 = 8060 dư 56 là phép tắc phân chia sở hữu số dư

Bài 3:

Thực hiện nay biểu thức theo đòi quy tắc ưu tiên: phép tắc nhân phân chia trước, nằm trong trừ sau

Biểu thức chỉ mất phép tắc nhân, phân chia thì triển khai trật tự kể từ trái ngược qua chuyện nên.

a) 3628 x 24 - 46372 = (3628 x 24) - 46372 = 87072 - 46372 = 40700

b) 55477- 1258 : 34 = 55477- (1258 : 34) = 55477 - 37 = 55440

c) 22776 : 78 x 25 = 292 x 25 = 7300

d) 9841 + 3904 : 64 =  9841 + (3904 : 64) = 9841 + 61 = 9902

Bài 4:

a) 85 x Y = 4760

Y = 4760 : 85

Y = 56

b) 13345 : x = 85

x = 13345 : 85

x = 157

Bài 5:

Mỗi ngày nông trại đóng góp được số tá trứng là:

3000 : 12 = 250 (tá trứng)

Vậy thường ngày gà đẻ được 250 tá trứng

5. Bài tập luyện thực hành

5.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính và tính

a) 2957 : 23

b) 198475 : 56

c) 9285 : 27

d) 68395 : 36

Bài 2: Tìm x biết

a) 4578 : x = 42

b) 50496 : x = 48

Bài 3: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 2647 + 675 : 45

b) 5797 - 2890 : 34

c) 68 x 234 : 52

d) 15 x 5312 : 40

Bài 4: Vườn cây ăn trái ngược ngôi nhà Bác Tư sở hữu 800 cây ăn trái ngược những loại được trồng vô 16 sản phẩm. Hỏi từng sản phẩm sở hữu từng nào cây ăn quả?

5.2. Đáp án

Bài 1:

a) 128 dư 13

b) 3544 dư 11

c) 343 dư 24

d) 1899 dư 31

Bài 2:

a) x = 109

b) x = 1052

Bài 3:

a) 2662

b) 5712

c) 306

d) 1992

Xem thêm: dòng điện xoay chiều có tần số f = 60 hz trong một giây dòng điện đổi chiều

Bài 4:

Đáp án: 50 hàng

Học chất lượng tốt toán lớp 4 phân chia mang đến số sở hữu 2 chữ số, học viên cần được cần cù thực hiện bài xích tập luyện nhằm trở nên thục quá trình tính phép tắc phân chia. Tiếp tục theo đòi dõi mamnontuthuc.edu.vn sẽ được cung ứng tăng nhiều kiến thức và kỹ năng hữu ích nhé.