chia cho số có hai chữ số

Toán lớp 4 phân chia mang đến số đem 2 chữ số học viên kế tiếp được tạo quen thuộc với quy tắc tính phân chia và những bài xích tập dượt áp dụng của quy tắc phân chia.

Bài học tập này mamnontuthuc.edu.vn kế tiếp hỗ trợ những kỹ năng và kiến thức trọng tâm, bài xích tập dượt áp dụng của toán lớp 4 phân chia mang đến số đem 2 chữ số. Phụ huynh và học sinh nằm trong tìm hiểu thêm nhé.

Bạn đang xem: chia cho số có hai chữ số

1. Ôn tập dượt cơ hội phân chia mang đến số có một chữ số 

chia mang đến số có một chữ số

Thực hiện nay quy tắc phân chia theo đuổi trật tự kể từ ngược qua loa nên.

Áp dụng 3 bước: quy tắc phân chia - nhân - trừ.

 • 2 phân chia 2 bởi vì 1, ghi chép 1

1 nhân 2 bởi vì 2, 2 trừ 2 bởi vì 0

 • Hạ 1, 1 ko phân chia được mang đến 2, ghi chép 0

  0 nhân 2 bởi vì 0, 1 trừ 0 bởi vì 1

 • Hạ 0 được 10, 10 phân chia 2 được 5, ghi chép 5

5 nhân 2 bởi vì 10, 10 trừ 10 bởi vì 0

 • Hạ 2, 2 phân chia 2 được một, ghi chép 1

1 nhân 2 được 2, 2 trừ 2 bởi vì 0

 • Hạ 4, 4 phân chia 2 được 2, ghi chép 2

2 nhân 2 bởi vì 4, 4 trừ 4 bởi vì 0

Vậy 21024 : 2 = 10512

2. Cách phân chia mang đến số đem 2 chữ số

2.1. Ví dụ 1. Phép phân chia không tồn tại số dư

ví dụ phân chia mang đến số đem 2 chữ số phân chia hết

Thực hiện nay quy tắc phân chia theo đuổi trật tự kể từ ngược qua loa nên.

Áp dụng 3 bước: quy tắc phân chia - nhân - trừ.

 • 20 phân chia 14 được một, ghi chép 1

1 nhân 14 được 14, trăng tròn trừ 14 được 6, ghi chép 6

 • Hạ 1 được 61, 61 phân chia 14 được 4, ghi chép 4

4 nhân 14 được 56, 61 trừ 56 bởi vì 5, ghi chép 5

 • Hạ 6 được 56, 56 phân chia 14 bởi vì 4, ghi chép 4

4 nhân 14 bởi vì 56, 56 trừ 56 bởi vì 0

Vậy năm 2016 : 14 = 144, quy tắc phân chia này là quy tắc phân chia không còn.

2.2. Ví dụ 2. Phép phân chia đem số dư

chia cho số có hai chữ số đem dư

Thực hiện nay quy tắc phân chia theo đuổi trật tự kể từ ngược qua loa nên.

Áp dụng 3 bước: quy tắc phân chia - nhân - trừ.

 • 51 phân chia 19 được 2, ghi chép 2

2 nhân 19 được 38, 51 trừ 38 bởi vì 13

 • Hạ 0 xuống được 130 phân chia 19 được 6, ghi chép 6

6 nhân 19 được 114, 130 trừ 114 được 16

 • Hạ 1 được 161 phân chia 19 được 8, ghi chép 8

8 nhân 19 được 152, 161 trừ 152 được 9

 • Hạ 9 được 99 phân chia 19 bởi vì 5, ghi chép 5

5 nhân 19 được 95, 99 trừ 95 bởi vì 4

Vậy 51019 : 19 = 2685 dư 4

2.3.3. Nhận xét quy tắc phân chia mang đến số đem 2 chữ số

Những chú ý Khi triển khai quy tắc phân chia số đem nhị chữ số

 • Phép phân chia không còn là quy tắc phân chia đem số dư bởi vì 0

 • Phép phân chia đem dư là quy tắc phân chia đem số dư không giống 0

 • Phép phân chia đem dư thì số dư luôn luôn nhỏ rộng lớn số chia

3. Ôn tập dượt sản phẩm và phần bên trong số tự động nhiên 

Bảng phân biệt sản phẩm và lớp

 • Hàng đơn trăm, hàng trăm, sản phẩm đơn vị chức năng ăn ý trở thành lớp đơn vị
 • Hàng trăm ngàn, hàng trăm ngàn, sản phẩm ngàn ăn ý trở thành lớp nghìn

4. Bài tập dượt áp dụng toán lớp 4 phân chia mang đến số đem 2 chữ số

4.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 361 : 19

b) 5304 : 24

c) 20520 : 72

d) 168840 : 56

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 569 : 35

b) 2052 : 45

c) 22885 : 46

d) 459476 : 57

Bài 3: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a) 3628 x 24 - 46372

b) 55477- 1258 : 34

c) 22776 : 78 x 25

d) 9841 + 3904 : 64

Bài 4: Tìm x, hắn biết

a) 85 x Y = 4760

b) 13345 : x = 85

Bài 5: Một nông trại gà thường ngày gà đẻ được 3000 trứng phân thành những tá trứng, từng tá 12 ngược. Hỏi đem từng nào tá trứng?

4.2. Bài giải

Bài 1:

đặt tính và tính

 • 36 phân chia 19 được một, ghi chép 1

       1 nhân 19 được 19, 36 trừ 19 được 17

 • Hạ 1 được 171, 171 phân chia 19 bởi vì 9, ghi chép 9

       9 nhân 19 được 171, 171 trừ 171 bởi vì 0

Vậy 361 : 19 = 19

đặt tính và tính

 • 53 phân chia 24 bởi vì 2, ghi chép 2

       2 nhân 24 được 48, 53 trừ 48 bởi vì 5

 • Hạ 0 được 50, 50 phân chia 24 bởi vì 2, ghi chép 2

       2 nhân 24 được 48, 50 trừ 48 bởi vì 2

 • Hạ 4 được 24, 24 phân chia 24 bởi vì 1

       1 nhân 24 được 24, 24 trừ 24 bởi vì 0

Vậy 3304 : 24 = 221 là quy tắc phân chia hết

đặt tính và tính

 • 205 phân chia 72 được 2, ghi chép 2

2 nhân 72 bởi vì 144, 205 trừ 144 bởi vì 61

 • Hạ 2 được 612 phân chia 72 được 8, ghi chép 8

8 nhân 72 bởi vì 576, 612 trừ 576 được 36

 • Hạ 0 được 360 phân chia 72 bởi vì 5, ghi chép 5

5 nhân 72 bởi vì 360, 360 trừ 360 bởi vì 0

Vậy 20320 : 72 = 285 là quy tắc phân chia hết

đặt tính và tính

 • 168 phân chia 56 bởi vì 3, ghi chép 3

  Xem thêm: c2h2+h2o

3 nhân 56 bởi vì 168, 168 trừ 168 bởi vì 0

 • 0 phân chia 56 bởi vì 0, ghi chép 0

 • Hạ 84 phân chia 56 bởi vì 1, ghi chép 1

1 nhân 56 bởi vì 56, 84 trừ 56 bởi vì 28

 • Hạ 0 được 280 phân chia 56 bởi vì 5, ghi chép 5

5 nhân 56 bởi vì 280, 280 trừ 280 bởi vì 0

Vậy 168840 : 56 = 3015 là quy tắc phân chia không còn.

Bài 2:

đặt tính và tính

 • 56 phân chia 35 bởi vì 1, ghi chép 1

1 nhân 35 được 35, 56 trừ 35 bởi vì 21

 • Hạ 9 được 219 phân chia 35 bởi vì 6, ghi chép 6

6 nhân 35 bởi vì 210, 219 trừ 210 bởi vì 9

Vậy 569 : 35 = 16 dư 9 là quy tắc phân chia đem số dư

đặt tính và tính

 • 205 phân chia 45 bởi vì 4, ghi chép 4

4 nhân 45 bởi vì 180, 205 trừ 180 bởi vì 25

Hạ 2 được 252 phân chia 45 bởi vì 5, ghi chép 5

5 nhân 45 bởi vì 225, 252 trừ 225 bởi vì 27

Vậy 2052 : 45 = 45 dư 27 là quy tắc phân chia đem số dư

đặt tính và tính

 • 228 phân chia 46 bởi vì 4, ghi chép 4

4 nhân 46 bởi vì 184, 228 trừ 184 bởi vì 44

 • Hạ 8 được 448 phân chia 46 bởi vì 9, ghi chép 9

9 nhân 46 bởi vì 414, 448 trừ 414 bởi vì 34

 • Hạ 5 được 345 phân chia 46 bởi vì 7, ghi chép 7

7 nhân 46 bởi vì 322, 345 trừ 322 bởi vì 23

Vậy 22885 : 46 = 497 dư 23 là quy tắc phân chia đem số dư

đặt tính và tính

 • 459 phân chia 57 bởi vì 8, ghi chép 8

8 nhân 57 bởi vì 456, 459 trừ 456 bởi vì 3

 • 3 ko phân chia được mang đến 57 ghi chép 0

 • Hạ 47 được 347 phân chia 57 bởi vì 6, ghi chép 6

6 nhân 57 bởi vì 342, 347 trừ 342 bởi vì 5

 • Hạ 6 được 56 phân chia 57 ko phân chia không còn ghi chép 0

0 nhân 57 bởi vì 0, 56 trừ 0 bởi vì 56

Vậy 459476 : 57 = 8060 dư 56 là quy tắc phân chia đem số dư

Bài 3:

Thực hiện nay biểu thức theo đuổi quy tắc ưu tiên: quy tắc nhân phân chia trước, nằm trong trừ sau

Biểu thức chỉ mất quy tắc nhân, phân chia thì triển khai trật tự kể từ ngược qua loa nên.

a) 3628 x 24 - 46372 = (3628 x 24) - 46372 = 87072 - 46372 = 40700

b) 55477- 1258 : 34 = 55477- (1258 : 34) = 55477 - 37 = 55440

c) 22776 : 78 x 25 = 292 x 25 = 7300

d) 9841 + 3904 : 64 =  9841 + (3904 : 64) = 9841 + 61 = 9902

Bài 4:

a) 85 x Y = 4760

Y = 4760 : 85

Y = 56

b) 13345 : x = 85

x = 13345 : 85

x = 157

Bài 5:

Mỗi ngày nông trại đóng góp được số tá trứng là:

3000 : 12 = 250 (tá trứng)

Vậy thường ngày gà đẻ được 250 tá trứng

5. Bài tập dượt thực hành

5.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính và tính

a) 2957 : 23

b) 198475 : 56

c) 9285 : 27

d) 68395 : 36

Bài 2: Tìm x biết

a) 4578 : x = 42

b) 50496 : x = 48

Bài 3: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 2647 + 675 : 45

b) 5797 - 2890 : 34

c) 68 x 234 : 52

d) 15 x 5312 : 40

Bài 4: Vườn cây ăn ngược mái ấm Bác Tư đem 800 cây ăn ngược những loại được trồng nhập 16 sản phẩm. Hỏi từng sản phẩm đem từng nào cây ăn quả?

5.2. Đáp án

Bài 1:

a) 128 dư 13

b) 3544 dư 11

c) 343 dư 24

d) 1899 dư 31

Bài 2:

a) x = 109

b) x = 1052

Bài 3:

a) 2662

b) 5712

c) 306

d) 1992

Xem thêm: tác giả của thánh gióng

Bài 4:

Đáp án: 50 hàng

Học đảm bảo chất lượng toán lớp 4 phân chia mang đến số đem 2 chữ số, học viên rất cần được chịu thương chịu khó thực hiện bài xích tập dượt nhằm trở thành thục công việc tính quy tắc phân chia. Tiếp tục theo đuổi dõi mamnontuthuc.edu.vn sẽ được hỗ trợ tăng nhiều kỹ năng và kiến thức hữu dụng nhé.