(ch3)2chch2ch3

4. Alkanes and Cycloalkanes

IUPAC Naming

Bạn đang xem: (ch3)2chch2ch3