cân bằng phương trình fe + hno3

Fe HNO3 loãng

Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO+ H2O là phản xạ lão hóa khử, được VnDoc biên soạn, phương trình này tiếp tục xuất hiện tại vô nội dung những bài học kinh nghiệm Hóa học tập ở những lịch trình.

Bạn đang xem: cân bằng phương trình fe + hno3

>> Tham khảo thêm thắt một số trong những phương trình liên quan:

  • Fe + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
  • Fe + HNO3 → FeNO3)3 + NO+ H2O
  • Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O
  • Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2O + H2O
  • FeCl2 + AgNO3 → Fe(NO3)2 + AgCl

1. Phương trình phản xạ Fe HNO3 loãng

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

2. Cách thăng bằng phương trình Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

Xác toan số lão hóa của những nhân tố thay cho đổi

Fe0 + HN+5O3 → Fe+3(NO3)3 + N+2O + H2O

1x

1x

Fe0 → Fe3+ + 3e

N+5 + 3e → N+2

Vậy tớ với phương trình: Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

3. Điều khiếu nại phản xạ Fe thuộc tính với HNO3

HNO3 loãng dư

4. Cách tổ chức phản xạ cho tới Fe thuộc tính HNO3

Cho Fe (sắt) thuộc tính với hỗn hợp axit nitric HNO3

5. Hiện tượng Hóa học

Kim loại tan dần dần tạo ra trở thành hỗn hợp muối hạt Muối sắt(III) nitrat và khí ko color hóa nâu vô bầu không khí NO bay đi ra.

6. Tính Hóa chất cơ phiên bản của sắt

6.1. Tác dụng với phi kim 

Với oxi: 3Fe + 2O2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} Fe3O

Với clo: 2Fe + 3Cl2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} 2FeCl3

Với lưu huỳnh: Fe + S \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} FeS

Ở sức nóng chừng cao, Fe phản xạ được với tương đối nhiều phi kim.

6.2. Tác dụng với hỗn hợp axit

Tác dụng với với HCl, H2SO4 loãng

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Tác dụng với H2SO4 quánh, nóng; HNO3 đặc:

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 ↑ + 3H2O

Không thuộc tính với H2SO4 quánh nguội, HNO3 quánh, nguội

6.3. Tác dụng với hỗn hợp muối

Đẩy được sắt kẽm kim loại yếu đuối rộng lớn thoát ra khỏi muối

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Fe + AgNO3 → Fe(NO3)2 + Ag

7. Bài tập  áp dụng liên quan

Câu 1. Cho 11,2 gam Fe tan trọn vẹn vô hỗn hợp HNO3 loãng dư, sau phản xạ chiếm được V lít NO (đktc, thành phầm khử duy nhất). Giá trị của V là:

A. 6,72 lít

B. 2,24 lít

C. 3,36 lít

D. 4,48 lít

Xem đáp án

Đáp án D: Số mol của Fe bằng:  nFe = 0,2 mol.Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑+ 2H2O =>  nNO = 0,2 => VNO = 0,2.22,4 = 4,48 lít

Câu 2. Tính hóa học vật lý cơ này bên dưới đó là của sắt:

A.  Sắt được màu sắc vàng nâu, nhẹ nhàng, với ánh kim, dẫn năng lượng điện và dẫn sức nóng xoàng.

B. Sắt với white color bạc, nặng nề, với ánh kim, dẫn năng lượng điện, dẫn sức nóng tốt

C. Sắt với white color xám, nặng nề, với ánh kim, dẫn năng lượng điện và dẫn sức nóng tốt

D. Sắt với white color xám, nhẹ nhàng, với ánh kim, dẫn năng lượng điện và dẫn sức nóng chất lượng.

Xem đáp án

Đáp án C

Tính hóa học vật lý cơ này bên dưới đó là của sắt:

C. Sắt với white color xám, nặng nề, với ánh kim, dẫn năng lượng điện và dẫn sức nóng tốt

Câu 3. Hoà tan m gam láo lếu phù hợp bao gồm Al, Fe vô hỗn hợp H2SO4 loãng (dư). Sau khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, chiếm được hỗn hợp X. Cho hỗn hợp Ba(OH)2 (dư) vô hỗn hợp X, chiếm được kết tủa Y. Nung Y vô bầu không khí cho tới lượng ko thay đổi, chiếm được hóa học rắn Z là:

A. láo lếu phù hợp bao gồm Al2O3 và Fe2O3

B. láo lếu phù hợp bao gồm BaSO4 và Fe2O3

C. láo lếu phù hợp bao gồm BaSO4 và FeO

D. Fe2O3

Xem đáp án

Đáp án B

Phương trình phản xạ hóa học

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

Dung dịch X gồm  Al2(SO4) và FeSO4 + Ba(OH)2

Ba(OH)2 + Al2(SO4)3 → BaSO4↓ + Al(OH)3

Ba(OH)2 + Al(OH)3 → Ba(AlO2)2 + H2O

Ba(OH)2 + FeSO4 → Fe(OH)2↓ + BaSO4

Nung kết tủa Y được Fe2O3 và BaSO4

Câu 4. thạo A là oxit, B là muối hạt, C và D là sắt kẽm kim loại. Cho những phản xạ sau:

a) A + HCl → 2 muối hạt + H2O

b) B + NaOH → 2 muối hạt + H2O

c) C + muối hạt → 1 muối

d) D + muối hạt → 2 muối

Các hóa học A, B, C, D rất có thể là

A. Fe3O4, CaCO3, Fe, Cu.

B. Fe3O4, CaCO3, Cu, Fe.

C. Fe2O3, Ca(HCO3)2, Fe, Cu.

D. Fe3O4, Ca(HCO3)2, Fe, Cu.

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình phản xạ xảy ra

a) Fe3O4 (A) + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

b) Ca(HCO3)2 (B) + NaOH → CaCO3 + Na2CO3 + 2H2O

c) Fe (C) + 2FeCl3 → 3FeCl2

d) Cu (D) + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2

Câu 5. Nhận toan này sau đó là sai?

A. HNO3 phản xạ với toàn bộ bazơ.

B. HNO3 (loãng, quánh, nóng) phản xạ với đa số sắt kẽm kim loại trừ Au, Pt.

C. Tất cả những muối hạt amoni khi sức nóng phân đều tạo ra khí amoniac.

D. Hỗn phù hợp muối hạt nitrat và phù hợp hóa học cơ học giá buốt chảy rất có thể bốc cháy.

Xem đáp án

Đáp án C

C. Tất cả những muối hạt amoni khi sức nóng phân đều tạo ra khí amoniac.

Câu 6. Dung dịch của hóa học X thực hiện quỳ tím hóa đỏ gay, hỗn hợp của hóa học Y thực hiện quỳ tím hóa xanh xao. Trộn lộn hỗn hợp X của nhị hóa học lại thì xuất hiện tại kết tủa. Vậy X và Y rất có thể thứu tự là

A. H­2SO4 và Ba(OH)2.

B. H2SO4 và KOH.

C. KHSO4 và BaCl2.

D. HCl và K2CO3.

Xem đáp án

Đáp án A

Dung dịch hóa học X thực hiện quỳ tím trả quý phái red color => hỗn hợp X với môi trường thiên nhiên axit

Dung dich hóa học Y thực hiện quỳ tím hóa xanh xao => hỗn hợp Y với môi trường thiên nhiên bazo

Trộn X với Y với kết tủa

=> X là H2SO4 và Y là Ba(OH)2

Phương trình phản xạ minh họa

H2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4↓ + 2H2O

Câu 7. Để pha chế Fe(NO3)2 tớ rất có thể sử dụng phản xạ này sau đây?

A. Fe + hỗn hợp AgNO3

B. Fe + hỗn hợp Cu(NO3)2

C. FeO + hỗn hợp HNO3

D. FeS + hỗn hợp HNO3

Xem đáp án

Đáp án B:

A. Fe + hỗn hợp AgNO3 dư => loại vì

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Fe(NO3)2 + AgNO3 dư → Fe(NO3)3 + Ag

B. Fe + hỗn hợp Cu(NO3)2

Fe + Cu(NO3)2 → Cu + Fe(NO3)2

C. FeO + hỗn hợp HNO3

3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

D. FeS + hỗn hợp HNO3

FeS + 12HNO3 → 9NO2 + Fe(NO3)3 + 5H2O + H2SO4

Câu 8. Chỉ dùng hỗn hợp HNO3 loãng, rất có thể phân biệt được từng nào hóa học rắn riêng lẻ sau: MgCO3, Fe3O4, CuO, Al2O3?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Xem đáp án

Đáp án D

Dùng HNO3 rất có thể phân biệt được cả 4 hóa học.

Chất rắn tan dần dần, với khí ko color bay đi ra → MgCO3

MgCO3 + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + CO2 ↑ + H2O

+ Chất rắn tan dần dần, bay đi ra khí ko color hóa nâu vô bầu không khí, hỗn hợp chiếm được gold color nâu → Fe3O4

3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 (vàng nâu) + NO + 14H2O

2NO (không màu) + O2 → 2NO2 (nâu đỏ)

Chất rắn tan dần dần, sau phản xạ chiếm được hỗn hợp color xanh

CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 (xanh) + H2O

Chất rắn tan dần dần, sau phản xạ chiếm được hỗn hợp ko màu

Al2O3 + 6HNO3 → 2Al(NO3)3(không màu) + 3H2O

Câu 9. Trong những phản xạ sau, phản xạ này HNO3 ko vào vai trò hóa học oxi hóa?

A. ZnS + HNO3(đặc nóng)

B. Fe2O3 + HNO3(đặc nóng)

C. FeSO4 + HNO3(loãng)

D. Cu + HNO3(đặc nóng)

Xem đáp án

Đáp án B:

Phương trình phản xạ xảy ra

A. ZnS + HNO3 (đặc nóng)

ZnS + 8HNO3 → 6NO2 + Zn(NO3)2 + 4H2O + SO2

B. Fe2O3 + HNO3 (đặc nóng)

Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

C. FeSO4 + HNO3(loãng)

FeSO4 + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO2 + H2O

D. Cu + HNO3 (đặc nóng)

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O

Câu 10. Cho 16,8 gam bột Fe vô 400 ml hỗn hợp HNO3 1M, chiếm được khí NO có một không hai, lượng muối hạt chiếm được cho tới vô hỗn hợp NaOH dư chiếm được kết tủa. Nung giá buốt kết tủa nhưng mà không tồn tại bầu không khí chiếm được m gam hóa học rắn. Tính m?

A. 10,8 gam

B. 21,6 gam

C. 7,2 gam

D. 16,2 gam

Xem đáp án

Đáp án A

nFe = 0,3 mol , nHNO3 = 0,4 mol

Phương trình hóa học

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

Ban đầu:  0,3      0,4

Phản ứng 0,1     0,4                 0,1          0,1

Kết thúc  0,2      0                   0,1           0,1

→ 2Fe(NO3)3 + Fe dư → 3Fe(NO3)2

Bđ  0,1                0,2

Pư 0,1               0,05              0,15

Kt  0                    0,15             0,15

Fe(NO3)2 → Fe(OH)2 → FeO

0,15                                   0,15

→ Khối lượng FeO thu được: 0,15.72 = 10,8 gam

Câu 11. Cho những mệnh đề sau:

1) Các muối hạt nitrat đều tan nội địa và đều là hóa học năng lượng điện li mạnh.

2) Ion NO3- với tính lão hóa vô môi trường thiên nhiên axit.

3) Khi sức nóng phân muối hạt nitrat rắn tớ đều chiếm được khí NO2.

4) Hầu không còn muối hạt nitrat đều bền sức nóng. Các mệnh đề thực sự :

A. (1), (2), (3).

B. (2) và (4).

C. (2) và (3).

D. (1) và (2).

Xem đáp án

Xem thêm: nước là dung môi hòa tan nhiều chất khác vì

Đáp án D

Các mệnh đề đích là: (1) và (2)

(3) sai vì thế muối hạt nitrat của K, Na, Ba, Ca sức nóng phân ko chiếm được khí NO2

(4) sai vì thế những muối hạt nitrat đa số xoàng bền nhiệt

Câu 12. Cho m gam bột Fe vô 800 ml hỗn hợp láo lếu phù hợp bao gồm Cu(NO3)2 0,2M và H2SO4 0,25M. Sau khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, chiếm được 0,6m gam láo lếu phù hợp bột sắt kẽm kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử có một không hai của N+5, ở đktc). Giá trị của m và V thứu tự là:

A. 10,8 và 4,48.

B. 10,8 và 2,24.

C. 17,8 và 4,48.

D. 17,8 và 2,24.

Xem đáp án

Đáp án D

nCu(NO3)2 = 0,8.0,2 = 0,16 mol

nH2SO4 = 0,8.0,25 = 0,2 mol

Do sau phản xạ còn dư láo lếu phù hợp bột sắt kẽm kim loại ⇒ Fe còn dư, Cu2+ không còn, muối hạt Fe2+

3Fe + 2NO3- + 8H+ → 3Fe2+ + 2NO + 4H2O (1)

0,32        0,4

0,15      0,1        0,4                     0,1

Fe + Cu2+ →  Fe2+ + Cu

V = 0,1.22,4 = 2,24 lít

m – (0,15 + 0,16).56 + 0,16.64 = 0,6m

m = 17,8 gam

Câu 13. Dãy những hóa học và hỗn hợp này tại đây khi lấy dư rất có thể oxi hoá Fe trở thành Fe (III)?

A. HCl, HNO3 đặc, nóng, H2SO4 quánh, nóng

B. Cl2, HNO3 nóng, H2SO4 quánh, nguội

C. bột sulfur, H2SO4 quánh, nóng, HCl

D. Cl2, AgNO3, HNO3 loãng

Xem đáp án

Đáp án D: Cl2, AgNO3, HNO3 loãng

Phương trình phản xạ xảy ra

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Các phản xạ chất hóa học xẩy ra là:

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag (1)

Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag (2)

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

Câu 14. Dung dịch FeSO4 ko làm mất đi color hỗn hợp này sau đây?

A. Dung dịch KMnO4 vô môi trường thiên nhiên H2SO4

B. Dung dịch K2Cr2O7 vô môi trường thiên nhiên H2SO4

C. Dung dịch Br2

D. Dung dịch CuCl2

Xem đáp án

Đáp án D Dung dịch CuCl2

Dung dịch FeSO4 ko thể làm mất đi color CuSO4

10 FeSO4 + 2 KMnO4 + 8 H2SO4 → 5 Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2 MnSO4+ 8 H2O

FeSO4 + K2Cr2O7 + 7H2SO4 → 3 Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O

SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4

Câu 15. Cho m gam bột Fe vô 800 ml hỗn hợp láo lếu phù hợp bao gồm Cu(NO3)2 0,2M và H2SO4 0,25M. Sau khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, chiếm được 0,6m gam láo lếu phù hợp bột sắt kẽm kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử có một không hai của N+5, ở đktc). Giá trị của m và V thứu tự là:

A. 10,8 và 4,48.

B. 10,8 và 2,24.

C. 17,8 và 4,48.

D. 17,8 và 2,24.

Xem đáp án

Đáp án D

Do sau phản xạ chiếm được láo lếu phù hợp bột KL nên Fe dư, phản xạ tạo ra muối hạt Fe2+

nCu2+ = nCu(NO3)2 = 0,16mol;

nNO3- = 2nCu(NO3)2 = 0,32 mol;

nH+ = 2nH2SO4 = 0,4 mol

Phương trình hóa học

3Fe + 8H+ + 2NO3- → 3Fe2+ + 2NO + 4H2O (Ta thấy: 0,4/8 < 0,32/2 nên H+ không còn, NO3- dư)

0,15 ← 0,4 → 0,1 → 0,1

Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu

0,16 ← 0,16 → 0,16

Vậy nFe pư = 0,15 + 0,16 = 0,31 mol

=> m KL sau = mFe dư + mCu => m - 0,31.56 + 0,16.64 = 0,6m => m = 17,8 gam

=> VNO = 0,1.22,4 = 2,24 lít

Câu 16. Dãy những hóa học và hỗn hợp này tại đây khi lấy dư rất có thể oxi hoá Fe trở thành Fe(III)?

A. HCl, HNO3 quánh, giá buốt, H2SO4 quánh, nóng

B. Cl2, HNO3 giá buốt, H2SO4 quánh, nguội

C. bột sulfur, H2SO4 quánh, giá buốt, HCl

D. Cl2, AgNO3, HNO3 loãng

Xem đáp án

Đáp án D

Dãy những hóa học và hỗn hợp khi lấy dư rất có thể oxi hoá Fe trở thành Fe(III) là: Cl2, AgNO3, HNO3 loãng

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 ↑ + 3H2O

Câu 17. Có 4 sắt kẽm kim loại nhằm riêng rẽ biệt: Ag, Al, Mg, Fe. Chỉ sử dụng nhị dung dịch test rất có thể phân biệt được từng chất

A. Dung dịch NaOH; phenolphtalein

B. Dung dịch NaOH, hỗn hợp HCl

C. Dung dịch HCl, giấy má quỳ xanh

D. Dung dịch HCl, hỗn hợp AgNO

Xem đáp án

Đáp án B

Dùng hỗn hợp HCl thì xem sét được :

Kim loại Ag vì thế không tồn tại phản ứng

+ 3 sắt kẽm kim loại còn sót lại đều tạo ra khí

Phương trình chất hóa học xảy ra

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Dùng vài ba giọt hỗn hợp NaOH thì xem sét được

+ Dung dịch MgCl2 ( với chứa chấp sắt kẽm kim loại ban sơ là Mg ) với hiện tượng lạ với kết tủa Trắng xuất hiện

Phương trình hóa học:

MgCl2 + 2NaOH → Mg(OH)2↓+ 2NaCl

+ Dung dịch AlCl3 ( với chứa chấp sắt kẽm kim loại ban sơ là Al ) với hiện tượng lạ với kết tủa keo dán Trắng tiếp sau đó tan dần

Phương trình hóa học:

AlCl3 + 4NaOH → NaAlO2 + 3 NaCl + 2H2O (PTHH ghi chép gộp )

+ Dung dịch FeCl3 ( với chứa chấp sắt kẽm kim loại ban sơ là Fe) với hiện tượng lạ với kết tủa white color xanh xao xuất hiện tại , tiếp sau đó trả quý phái gray clolor khi nhằm lâu ngoài ko khí

Phương trình hóa học: FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2↓+ 2NaCl

Câu 18. Hòa tan Fe3O4 vô hỗn hợp H2SO4 loãng dư chiếm được hỗn hợp X. Tìm tuyên bố sai

A. Dung dịch X làm mất đi color dung dịch tím

B. Cho NaOH dư vô hỗn hợp X chiếm được kết tủa nhằm lâu ngoài bầu không khí kết tủa với lượng tạo thêm.

C. Dung dịch X thuộc tính được với Zn

D. Dung dịch X ko thể hòa tan Cu

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

Fe3O4 + 4H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O

A đúng: FeSO4 làm mất đi color dung dịch tím vô H2SO4 loãng

B. FeSO4 + 2NaOH → Fe(OH)2 + Na2SO4

C. FeSO4 + Zn → ZnSO4 + Fe

D sai: Cu + Fe2(SO4)3 → 2FeSO4 + CuSO4

Câu 19. Cho Fe thuộc tính với hỗn hợp H2SO4 loãng chiếm được V lít khí H2 (đktc), hỗn hợp chiếm được cho tới cất cánh khá được tinh anh thể FeSO4.7H2O với lượng là  27,8 gam. Thể tích khí H2 (đktc) được giải hòa là

A. 4,48 lít.

B. 8,19 lít.

C. 2,24 lít.

D. 6,23 lít.

Xem đáp án

Đáp án C

Bảo toàn nhân tố Fe: nFe = nFeSO4.7H2O = 27,8/278 = 0,1 mol

=> nH2 = 0,1 mol => V = 0,1.22,4 =2,24 lít

Câu trăng tròn. Cho 22,72 gam láo lếu phù hợp bao gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản xạ không còn với hỗn hợp HNO3 loãng (dư), chiếm được 2,688 lít khí NO (sản phẩm khử có một không hai, ở đktc) và hỗn hợp X. Cô cạn hỗn hợp X chiếm được m gam muối hạt khan. Tính m?

A. 49,09.

B. 38,72.

C. 77,44.

D. 34,36.

Xem đáp án

Đáp án C

nNO = 2,688/22,4 = 0,12 mol

Coi láo lếu phù hợp bao gồm Fe (x mol), O (y mol)

=> 56x + 16y = 22,72 (1)

Fe0 → Fe+3 + 3e

x → x → 3x

O0 + 2e → O-2

y →  2y

N+5 + 3e → N+2

0,36→ 0,12

Bảo toàn e => 3x = 2y + 0,36 (2)

(1),(2) => x = 0,32; nó = 0,3

=> nFe(NO3)3 = nFe = 0,32mol

=> m = 0,32.242 = 77,44 gam

Câu 21. Nung giá buốt 25,2 gam Fe ngoài bầu không khí sau đó 1 thời hạn chiếm được m gam láo lếu phù hợp X bao gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4. Hỗn phù hợp này phản xạ không còn với hỗn hợp H2SO4 quánh giá buốt (dư), chiếm được 8,4 lít khí SO2 (sản phẩm khử có một không hai, ở đktc). Tính m?

A. 15 gam

B. 30 gam

C. 25 gam

D. trăng tròn gam

Xem đáp án

Đáp án B

Ta với, nFe = 0,05 mol và nSO2 = 0.375 mol

Quy láo lếu xấc phù hợp X về 2 nhân tố Fe và O

Quá trình nhường: Fe0 → Fe+3 + 3e

Quá trình nhận e: O0 + 2e → O-2

S+6 + 2e → S+4

Áp dụng toan luật bảo toàn electron tớ có:

1,35 = 2x + 0,75 → x = 0,3

Mặt không giống tớ có: nên: m = 25,2 + 0,3.16 = 30(gam).

Câu 22. Hoà tan m gam láo lếu phù hợp bao gồm Al, Fe vô hỗn hợp H2SO4 loãng (dư). Sau khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, chiếm được hỗn hợp X. Cho hỗn hợp Ba(OH)2 (dư) vô hỗn hợp X, chiếm được kết tủa Y. Nung Y vô bầu không khí cho tới lượng ko thay đổi, chiếm được hóa học rắn Z là:

A. láo lếu phù hợp bao gồm Al2O3 và Fe2O3

B. láo lếu phù hợp bao gồm BaSO4 và Fe2O3

C. láo lếu phù hợp bao gồm BaSO4 và FeO

D. Fe2O3

Xem đáp án

Đáp án 

Phương trình phản xạ hóa học

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

Dung dịch X bao gồm Al2(SO4)3 và FeSO4 + Ba(OH)2

Ba(OH)2 + Al2(SO4)3 → BaSO4↓ + Al(OH)3

Ba(OH)2 + Al(OH)3 → Ba(AlO2)2 + H2O

Ba(OH)2 + FeSO4 → Fe(OH)2↓ + BaSO4

Nung kết tủa Y được Fe2O3 và BaSO4

...................................................

Xem thêm: đa ối tuần 38

>> Mời chúng ta xem thêm thêm thắt một số trong những phương trình phản xạ liên quan 

  • Fe + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
  • Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O
  • Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2O + H2O

Các chúng ta cũng có thể những em nằm trong xem thêm thêm thắt một số trong những tư liệu tương quan hữu ích vô quy trình học hành như: Giải bài bác tập dượt Hóa 12, Giải bài bác tập dượt Toán lớp 12, Giải bài bác tập dượt Vật Lí 12 ,....

Ngoài đi ra, VnDoc.com tiếp tục xây dựng group share tư liệu ôn tập dượt trung học phổ thông Quốc gia không tính tiền bên trên Facebook: Tài liệu học hành lớp 12 Mời chúng ta học viên nhập cuộc group, nhằm rất có thể sẽ có được những tư liệu, đề ganh đua tiên tiến nhất.