cân bằng feo + hno3

FeO HNO3 loãng

FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O được VnDoc biên soạn là phản xạ lão hóa khử khi mang đến Fe oxit tác ứng dụng với hỗn hợp HNO3 loãng sau phản xạ chiếm được muối bột Fe (III) và khí ko màu sắc hóa nâu nhập không gian.

Bạn đang xem: cân bằng feo + hno3

1. Phương trình phản xạ FeO ứng dụng HNO3 loãng

3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

2. Cân bởi vì phương trình FeO + HNO3 loãng

Fe+2O + HN+5O3 → Fe+3(NO3)3 + N+2O + H2O

Ta có 

3x

1x

Fe2+ → Fe3+ + 1e

N+5 + 3e → N+2

Phương trình phản ứng

3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

3. Điều khiếu nại phản xạ thân thiết FeO+ HNO3 loãng

Nhiệt độ

4. Cách tổ chức phản xạ thân thiết FeO và axit HNO3 loãng

Cho oxit Fe II ứng dụng với hỗn hợp axit HNO3.

5. Hiện tượng phản xạ FeO và axit HNO3 loãng

Chất rắn black color Sắt II Oxit (FeO) tan dần dần và xuất hiện nay khí Nito oxit (NO) hóa nâu ngoài không gian.

6. Phương trình phản xạ liên quan

  • FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + H2O
  • FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2O + H2O
  • FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
  • Fe2O3 + CO → Fe + CO2
  • Fe2O3 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2O
  • Fe2O3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2O
  • Fe3O4 + H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O

7. Tính Hóa chất của FeO

Các ăn ý hóa học Fe (II) đem cả tính khử và tính lão hóa tuy nhiên tính khử đặc thù rộng lớn, bởi trong số phản xạ chất hóa học ion Fe2+ dễ dàng nhượng bộ 1e trở nên ion Fe3+:

Fe2+ + 1e → Fe3+

7.1. Tính hóa học đặc thù của ăn ý hóa học Fe (II) là tính khử.

Các ăn ý hóa học Fe (II) thông thường tầm thường bền dễ dẫn đến lão hóa trở nên ăn ý hóa học Fe (III).

FeO là 1 trong oxit bazơ, ngoại giả, bởi đem số lão hóa +2 – số lão hóa trung gian lận => FeO đem tính khử và tính lão hóa.

FeO là 1 trong oxit bazơ:

7.2. Tác dụng với hỗn hợp axit: HCl; H2SO4 loãng

FeO + 2HCl → FeCl2 + H2

FeO + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2O

FeO là hóa học lão hóa khi ứng dụng với những hóa học khử mạnh: H2, CO, Al → Fe:
FeO + H2 \overset{t^{o} }{\rightarrow}​ Fe + H2O

FeO + CO\overset{t^{o} }{\rightarrow}​ Fe + CO2

3FeO + 2Al\overset{t^{o} }{\rightarrow}​ Al2O3 + 3Fe

FeO là hóa học khử khi ứng dụng với những hóa học đem tính lão hóa mạnh: HNO3; H2SO4 đặc; O2
4FeO + O2 \overset{t^{o} }{\rightarrow}​ 2Fe2O3

3FeO + 10HNO3 loãng → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

FeO + 4HNO3 quánh,nóng → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

2FeO + 4H2SO4 quánh, giá → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

8. Bài luyện áp dụng liên quan

Câu 1. HNO3 chỉ thể hiện nay tính lão hóa khi ứng dụng với những hóa học nằm trong mặt hàng này bên dưới đây?

A. Mg, H2S, C, Fe3O4, Fe(OH)2.

B. Na2SO3, Phường, CuO, BaCO3, Ag.

C. Al, FeCO3, HI, BaO, FeO.

D. Cu, C, Fe2O3, Fe(OH)2, SO2.

Xem đáp án

Đáp án B

A đúng

Phương trình phản xạ minh họa

3Mg + 8HNO3 → 3Mg(NO3)2 + 2NO + 4H2O2

HNO3 + 3H2S → 4H2O + 2NO + 3S

C + 4HNO3 → CO2 + 4NO2 + 2H2O

3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO↑ + 14H2O

Fe(OH)2 + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 3H2O

B loại CuO, BaCO3

C loại BaO

D loại Fe2O3

Đáp án nên cần chọn là: A

Câu 2. Hòa tan một lượng FexOy bởi vì H2SO4 loãng dư được hỗn hợp X. sành X một vừa hai phải đem kĩ năng làm mất đi màu sắc hỗn hợp dung dịch tím, một vừa hai phải đem kĩ năng hòa tan được bột Cu. Oxit Fe ê là:

A. FeO

B. Fe2O3

C. Fe3O4

D. A hoặc B

Xem đáp án

Đáp án C

Hòa tan được Cu là đặc điểm của muối bột Fe (III), hít vào được khí Cl2 là đặc điểm của muối bột Fe(II). FexOy hòa tao nhập H2SO4 loãng tạo nên đôi khi muối bột Fe (III) và muối bột Fe (II) là Fe kể từ oxit Fe3O4.

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

Fe3O4 + 4H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O

Cu + Fe2(SO4)3 → CuSO4 + 2FeSO4

6FeSO4 + 3Cl2 → 2Fe2(SO4)3 + 2FeCl2.

Câu 3. Hòa tan một oxit Fe FexOy bởi vì một lượng H2SO4 loãng một vừa hai phải đầy đủ chiếm được hỗn hợp A. Dung dịch A hòa tan trọn vẹn được bột Cu tạo nên trở nên hỗn hợp được màu xanh lơ thực hiện và cũng hít vào được khí clo tạo nên trở nên hỗn hợp được màu vàng nâu nhạt nhẽo. Xác lăm le công thức phân tử của oxit sắt

A. Fe3O4

FeO

Fe2O3

Xem đáp án

Đáp án A

Hòa tan được Cu là đặc điểm của muối bột Fe (III), hít vào được khí Cl2 là đặc điểm của muối bột Fe(II). FexOy hòa tao nhập H2SO4 loãng tạo nên đôi khi muối bột Fe (III) và muối bột Fe (II) là Fe kể từ oxit Fe3O4.

Phương trình phản xạ chất hóa học xảy ra

Fe3O4 + 4H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O

Cu + Fe2(SO4)3 → CuSO4 + 2FeSO4

6FeSO4 + 3Cl2 → 2Fe2(SO4)3 + 2FeCl2.

Câu 4. Hòa tan không còn m gam Fe bởi vì 400ml hỗn hợp HNO3 1M. Sau khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn, chiếm được hỗn hợp chứa chấp 26,44 gam hóa học tan và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là:

A. 7,84

B. 6,12

C. 5,60

D. 12,24

Xem đáp án

Đáp án A

nHNO3 = 0,4 mol ⇒ mHNO3 = 0,4.63 = 25,2 gam

Phương trình hóa học

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O (1)

Phản ứng (1) xẩy ra, lượng hóa học tan sụt giảm, nhưng mà bám theo đề bài bác, lượng hóa học tan là 26,44 gam > 25,2 gam nên xẩy ra phản xạ hoà tan Fe dư

2Fe3+ + Fe → 3Fe2+ (2)

⇒ phản xạ (1) xẩy ra trọn vẹn,

nFe(1) = 1/4nHNO3 = 0,1 mol

⇒ mFe(1) = 5,6 gam ⇒ mFe(2) = 26,44 – 0,1.242 = 2,24 gam

mFe = 5,6 + 2,24 = 7,84 gam

Câu 5. Câu tuyên bố này bên dưới đấy là đích ?

A. Thép là kim loại tổng hợp của Fe không tồn tại C và mang trong mình một không nhiều S, Mn, Phường, Si.

B. Thép là kim loại tổng hợp của Fe đem kể từ 0,01 - 2% C và một không nhiều Si, Mn, Cr, Ni.

C. Thép là kim loại tổng hợp của Fe đem kể từ 2-5% C và một không nhiều S, Mn, p, Si.

D. Thép là kim loại tổng hợp của Fe đem kể từ 5-10% C và một lượng cực kỳ không nhiều Si, Mn, Cr, Ni.

Câu 6: Dãy những hóa học và hỗn hợp này tại đây khi lấy dư rất có thể oxi hoá Fe trở nên Fe (III)?

A. HCl, HNO3 đặc, giá, H2SO4 quánh, nóng

B. Cl2, HNO3 nóng, H2SO4 quánh, nguội

C. bột sulfur, H2SO4 đặc, giá, HCl

D. Cl2, AgNO3, HNO3 loãng

Xem đáp án

Đáp án D

Loại A vì như thế Fe ứng dụng với HCl tạo nên muối bột Fe (II)

Fe + 2HCl → FeCl+ H2

Loại B vì như thế Fe bị thụ động nhập H2SO4 quánh, nguội

Loại C vì như thế Fe ứng dụng với HCl tạo nên muối bột Fe (II)

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Đáp án D đúng

Phương trình phản xạ minh họa đáp án D

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Fe + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + 3Ag

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

Câu 7. Dung dịch FeSO4 làm mất đi màu sắc hỗn hợp này sau đây?

A. Dung dịch K2Cr2O7 trong môi trường xung quanh H2SO4

B. Dung dịch KMnO4 nhập môi trường xung quanh H2SO4

C. Dung dịch Br2

D. Dung dịch KMnO4 nhập môi trường xung quanh H2SO4, Dung dịch K2Cr2O7 nhập môi trường xung quanh H2SO4 ; Dung dịch Br2

Xem đáp án

Đáp án D

Các hỗn hợp KMnO4/ H2SO4; K2Cr2O7/ H2SO4; Br2 đều là những hóa học lão hóa → Fe2+ sẽ đem phản xạ lão hóa khử làm mất đi màu sắc những hỗn hợp trên

10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O

6FeSO4 + K2Cr2O7+ 7H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O

2 FeSO4 + Br2 + 3H2O → Fe2O3 + 2HBr + 2 H2SO4

Câu 8. Để a gam bột Fe nhập không gian một thời hạn, chiếm được 9,6 gam hóa học rắn X. Hoà tan trọn vẹn X nhập hỗn hợp HNO3 loãng (dư), chiếm được hỗn hợp Y và khí NO (sản phẩm khử có một không hai của). Cho hỗn hợp NaOH dư nhập Y, chiếm được kết tủa, Lọc kết tủa rồi nung ở nhiệt độ phỏng cao cho tới lượng ko thay đổi, chiếm được 12,0 gam hóa học rắn. Số mol HNO3 đang được phản xạ là:

A. 0,75.

B. 0,65.

C. 0,55.

D. 0,45.

Xem đáp án

Đáp án C

(a gam Fe + O) → 9,6 gam X (Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4)

+HNO3 → dd Y (Fe3+,H+,NO3- ) + NO)

Y + NaOH (dư) → Fe(OH)3 → Fe2O3 (12 gam)

mO = 9,6 – 8,4 = 1,2 gam

⇒ nFe = 0,15 mol; nO = 0,075 mol

a = 12.112/160 = 8,4 gam

mO = 9,6 - 8,4 = 1,2 gam

=> nFe = 0,15 mol; nO = 0,075 mol

Fe → Fe3+ + 3e                             O + 2e → O2-

0,15    0,15      0,45                           0,075      0,15

N+5 + 3e → N+2

0,1     0,3       0,1

Câu 9. Dãy sắt kẽm kim loại ứng dụng được HNO3 quánh nguội:

A. Ag, Al, Zn, Cu

B. Ag, Zn, Cu, Mg

C. Fe, Cu, Mg, Zn

D. Mg, Cu, Fe, Zn

Xem đáp án

Đáp án B

Fe, Al, Cr ko ứng dụng với HNO3 quánh nguội vì như thế bị thụ động

3Ag + 4HNO3 → 3AgNO3 + NO + 2H2O

3Zn + 8HNO3 → 3Zn(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Xem thêm: nhiệt phân fe no3 3

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

3Mg + 8HNO3 → 3Mg(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Câu 10. Hoà tan 15,6 gam lếu láo ăn ý bột Al và Mg nhập hỗn hợp HCl dư. Sau phản xạ lượng hỗn hợp axit gia tăng 14 gam. Khối lượng nhôm và magie nhập lếu láo ăn ý đầu là:

A. 2,7 gam và 1,2 gam

B. 5,4 gam và 2,4 gam

C. 5,8 gam và 3,6 gam

D. 10,8 gam và 4,8 gam

Xem đáp án

Đáp án D

Áp dụng lăm le luật bảo toàn lượng tao có: mH2 = 15,6 - 14 = 1,6 gam

Mặt không giống bám theo công thức 1 và bám theo đề tao đem hệ phương trình:

(Khi nhập cuộc phản xạ Al nhượng bộ 3 e, Mg nhượng bộ 2 e và H2 thu về 2 e)

3.nAl + 2.nMg = 2.nH2 = 2.1,6/2 (1)

27.nAl +24.nMg = 15,6 (2)

Giải phương trình (1), (2) tao đem nAl = 0,4 mol và nMg = 0,2 mol

Từ ê tao tính được mAl = 27.0,4 = 10,8 gam và mMg = 24.0,2 = 4,8 gam

Câu 11. Cho lếu láo ăn ý bột X bao gồm 0,04 mol Fe và 0,015 mol Cu ứng dụng với oxi ở nhiệt độ phỏng cao chiếm được 3,24 g lếu láo ăn ý Y. Cho Y tan không còn nhập hỗn hợp chứa chấp 0,12 mol HCl và 0,035 mol HNO3 thu được một,05 khí NO có một không hai và hỗn hợp Z (không chứa chấp NH4+) . Thêm hỗn hợp AgNO3 dư nhập Z chiếm được m gam hóa học rắn. sành những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, N (5+) chỉ bị khử trở nên NO, độ quý hiếm của m là :

A. trăng tròn,73

B. 41,46

C. 34,44

D. 40,65

Xem đáp án

Đáp án A

Qui lếu láo ăn ý Y về: Fe; Cu; O

Bảo toàn khối lượng: mFe + mCu + mO = mY

=> nO(Y) = 0,0025 mol

Ta thấy : nNO = nHNO3 => Sau phản xạ không hề NO3- trong hỗn hợp.

Bảo toàn O: nO(Y) + 3nHNO3 = nNO + nH2O => nH2O = 0,0725 mol

Bảo toàn H: nHCl + nHNO3 = nH+(X) + 2nH2O

=> nH+ dư = 0,01 mol

Bảo toàn năng lượng điện nhập X: 2nFe2+ + 3nFe3+ + 2nCu2+ + nH+ = nCl-

Mặt không giống nFe2+ + nFe3+ = 0,04 mol

=> nFe2+ = 0,08; nFe3+ = 0

Khi mang đến AgNO3 nhập :

3Fe2+ + 4H+ + NO3- → 3Fe3+ + NO + 2H2O

0,0075 ← 0,01

Fe2+ + Ag+ → Fe3+ + Ag

0,0325

Cl- + Ag+→AgCl

0,12

=> m = trăng tròn,73 g

Câu 12. Hoà tan không còn 9,4 gam lếu láo ăn ý Fe; FeO; Fe3O4; Fe2O3 nhập hỗn hợp HNO3 quánh giá dư được một,68 lít khí NO2 (đktc, thành phầm khử duy nhất) và hỗn hợp Y. Cô cạn hỗn hợp Y được m gam muối bột. Giá trị của m:

A. 64,90

B. 60,50

C. 30,25

D. 65,30

Xem đáp án

Đáp án B

Ta quy thay đổi trở nên Fe và O

Fe0 → Fe3+

N5+ → N4+

O0 → O2−

Bảo toàn mol e: 3nFe = nNO2 + 2nO

⇔3nFe = 0,15 + 2nO

56nFe + 16nO = 9,4

nFe = 0,125 (mol)

nO = 0,15 (mol)

nNO3−= 3nFe = 0,375 (mol)

⇒mFe(NO3)3 = mFe + mNO3− = 0,125.56 + 0,375.62 = 30,25 (g)

Câu 13. Nung m bột Cu nhập oxi, sau 1 thời hạn chiếm được 14,8 gam lếu láo ăn ý hóa học rắn A bao gồm (Cu, CuO, Cu2O). Hòa tan lếu láo ăn ý A nhập HNO3 quánh, giá một vừa hai phải đầy đủ chiếm được 3,36 lít khí NO2 (đktc, thành phầm khử duy nhất) và hỗn hợp B. Giá trị của m là:

A. 41,6

B. 19,2

C. 25,6

D. 12,8

Xem đáp án

Đáp án D:  chỉ bảo toàn e tao có: m/64.2 = (14,8 - m)/32.4 + 0,15.1 => m = 12,8 gam

Câu 14. Cho 9,12 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl dư. Sau khi các phản ứng xảy rời khỏi hoàn toàn, thu được dung dịch A. Cô cạn dung dịch A thu được 7,62 gam FeCl2 và m gam FeCl3. Giá trị của m là:

A. 9,75

B. 8,75

C. 7,80

D. 6,50

Xem đáp án

Đáp án A

Xem Fe3O4 là FeO.Fe2O3

Ta có: nFeCl2 = 7,62/127 = 0,06 (mol)

Phương trình phản ứng

FeO + 2HCl → FeCl2 + H2O

0,06 0,06

⇒ nFe2O3 = (9,12 - 0,06. 72)/160 = 0,03 mol

Phương trình phản ứng

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

0,03 0,06

⇒ mFeCl3 = 0,06. 162,5 = 9,75 (g)

Câu 15. Để khử trọn vẹn 6,08 gam lếu láo ăn ý A bao gồm những oxit Fe sau: FeO, Fe3O4, Fe2O3, cần thiết 2,24 lít khí H2 (đktc). Mặt không giống hoà tan trọn vẹn 6,08 gam lếu láo ăn ý A nhập hỗn hợp H2SO4 quánh giá thì chiếm được thể tích V (ml) SO2 (đktc). Giá trị V(ml) là:

A. 112 ml

B. 224 ml

C. 336 ml

D. 448 ml.

Xem đáp án

Đáp án D

Quy thay đổi lếu láo ăn ý A về lếu láo ăn ý nhị hóa học FeO và Fe2O3 với số mol là x, y

Ta có: Phương trình phản ứng

FeO + H2 → Fe + H2O (1)

x → x → x

Fe2O3 + 3H2 → 2Fe + 3H2O (2)

y → 3y → 2y

Có: x + 3y = 0,1 và 72x + 160y = 6,08

=> x = 0,04 mol; nó = 0,02 mol

Phương trình phản ứng

2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O (3)

0,04                                 →  0,02 mol

Vậy VSO2 = 0,02. 22,4 = 0,448 lít hoặc 448 ml

Câu 16. Cho hỗn hợp NaOH nhập ống thử đựng hỗn hợp FeCl3, hiện tượng lạ để ý được là:

A. Có kết tủa White xanh lơ.

B. Có khí bay rời khỏi.

C. Có kết tủa đỏ gay nâu.

D. Kết tủa white color.

Xem đáp án

Đáp án C

Cho hỗn hợp NaOH nhập ống thử đựng hỗn hợp FeCl3, xẩy ra phản ứng:

Phương trình phản xạ minh họa xảy ra

3NaOH + FeCl3 → Fe(OH)3 ↓ + 3NaCl

Fe(OH)3 kết tủa red color nâu

Câu 17. Nhiệt phân một lượng MgCO3 sau đó 1 thời hạn chiếm được hóa học rắn A và khí B. Hấp thụ không còn khí B bởi vì hỗn hợp NaOH chiếm được hỗn hợp C. Dung dịch C một vừa hai phải ứng dụng được với BaCl2, một vừa hai phải ứng dụng với KOH. Hòa tan hóa học rắn A bởi vì hỗn hợp H2SO4 loãng dư chiếm được khí B và hỗn hợp D. Xác lăm le bộ phận của D

A. MgSO4, H2SO4

B. MgSO4

C. H2SO4

D. NaHCO3 và Na2CO3

Xem đáp án

Đáp án A

A: MgCO3 và MgO

B: CO2

C: NaHCO3 và Na2CO3

D: MgSO4, H2SO4

Phương trình phản xạ minh họa xảy ra

MgCO3 ⟶ MgO + CO2

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

CO2 + NaOH → NaHCO3

BaCl2 + Na2CO3 → BaCO3↓ + 2NaCl

2NaHCO3 + 2KOH → Na2CO3 + 2H2O + K2CO3

MgCO3 + H2SO4 → MgSO4 + H2O + CO2

MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O

Câu 18. Cho những phản xạ sau:

(a) 4HCl + MnO2→ MnCl2 + Cl2 + 2H2O.

(b) HCl + NH4HCO3→ NH4Cl + CO2 + H2O.

(c) 2HCl + 2HNO3 → 2NO2 + Cl2 + 2H2O.

(d) 2HCl + Zn → ZnCl2 + H2.

Số phản xạ nhập ê HCl thể hiện nay tính khử là

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Xem đáp án

Đáp án B

(a) 4HCl + MnO2→ MnCl2 + Cl2 + 2H2O.

Xem thêm: con đường ko chọn

(c) 2HCl + 2HNO3 → 2NO2 + Cl2 + 2H2O.

--------------------------------------

>> Mời chúng ta tìm hiểu thêm tăng một vài tư liệu liên quan

  • Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NO + H2O
  • Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O
  • Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO+ H2O