cách tính thời gian

Toán hoạt động lớp 5

Bạn đang xem: cách tính thời gian

Công thức tính Thời gian trá nhập lịch trình Toán hoạt động lớp 5. Các bài bác tập dượt về véc tơ vận tốc tức thời và những ví dụ cụ thể. Mời những em học viên nằm trong xem thêm cụ thể tại đây.

1. Thời gian trá là gì?

Thời gian trá là quãng lối đi được nhập một đơn vị chức năng véc tơ vận tốc tức thời.

2. Công thức tính Thời gian

t = s : v

Trong đó

  • v là véc tơ vận tốc tức thời di chuyển
  • s là quãng đàng di chuyển
  • t là thời hạn di chuyển

Lưu ý:

Các đơn vị chức năng của quãng đàng, véc tơ vận tốc tức thời và thời hạn cần ứng cùng nhau. Ví dụ véc tơ vận tốc tức thời sở hữu đơn vị chức năng đo là km/giờ, thời hạn sở hữu đơn vị chức năng là giờ thì quãng đàng cũng cần sở hữu đơn vị chức năng là km.

Đơn vị của véc tơ vận tốc tức thời và thời hạn cần ứng cùng nhau thì mới có thể triển khai luật lệ tính nhân nhằm dò la quãng đàng. Ví dụ véc tơ vận tốc tức thời sở hữu đơn vị chức năng là km/giờ, thời hạn sở hữu đơn vị chức năng là phút thì tớ cần thay đổi thời hạn kể từ đơn vị chức năng phút sang trọng đơn vị chức năng là giờ rồi mới nhất vận dụng quy tắc nhằm tính quãng đàng.

3. Ví dụ tính Thời gian

Ví dụ: Quãng đàng AB lâu năm 120 km . Lúc 7 giờ một xe hơi cút kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 50 km /giờ và nghỉ ngơi trả khách hàng 45 phút. Sau bại liệt xe hơi cút kể từ B về A với véc tơ vận tốc tức thời 60km/giờ. Hỏi xe hơi về cho tới A khi bao nhiêu giờ?

Gợi ý trả lời

Thời gian trá xe hơi tiếp cận B là:

120 : 50 = 2,4 (giờ)

2,4 giờ =2 giờ 24 phút

Ô tô cho tới B lúc:

7 giờ + 2 tiếng 24 phút = 9h 24 phút

Ô tô về A lúc:

9 giờ 24 phút + 45 phút = 10 giờ 9 phút

Thời gian trá về A là:

120 : 60 = 2 (giờ)

Ô tô về A lúc:

10 giờ 9 phút + 2 tiếng = 12 giờ 9 phút

Đáp số: 12 giờ 9 phút

4. Lý thuyết Thời gian

a) Bài toán 1: Một xe hơi cút được quãng đàng 170km với véc tơ vận tốc tức thời 42,5km/giờ. Tính thời hạn xe hơi cút quãng đàng bại liệt.

Bài giải:

Thời gian trá xe hơi cút là:

Xem thêm: so2+o2

170 : 42,5 = 4 (giờ)

Đáp số: 4 giờ.

Nhận xét: Để tính thời hạn cút của xe hơi tớ lấy quãng lối đi được phân chia mang lại quãng đàng xe hơi cút được nhập 11 giờ hoặc véc tơ vận tốc tức thời của xe hơi.

Muốn tính thời hạn tớ lấy quãng đàng phân chia mang lại vận tốc

Ta có: t = s : v

Gọi véc tơ vận tốc tức thời là v, quãng đàng là s, thời hạn là t, tớ có:

- Một số công thức cần thiết nhớ:

+) Thời gian trá cút = thời hạn cho tới – thời hạn xuất phát – thời hạn nghỉ ngơi (nếu có).

+) Thời gian trá cho tới = thời hạn xuất phát + thời hạn cút + thời hạn nghỉ ngơi (nếu có).

+) Thời gian trá xuất phát = thời hạn cho tới – thời hạn cút – thời hạn nghỉ ngơi (nếu có).

b) Bài toán 2: Một ca nô cút với véc tơ vận tốc tức thời 36km/giờ bên trên quãng đàng sông lâu năm 42km. Tính thời hạn cút của ca nô bên trên quãng đàng bại liệt.

Bài giải:

Thời gian trá cút của ca nô là:

42 : 36 = \dfrac{7}{6} (giờ)

\dfrac{7}{6} giờ = 1\dfrac{1}{6} giờ = 1 giờ 10 phút.

Đáp số: 1 giờ 10 phút.

c) Bài toán 3: Trên quãng đàng lâu năm 2km, một người chạy với véc tơ vận tốc tức thời 8 m/giây. Hỏi người bại liệt chạy quãng đàng bại liệt không còn từng nào giây?.

Bài giải:

Đổi 2km = 2000m

Thời gian trá chạy của những người bại liệt là:

2000:8 = 250 (giây)

Đáp số: 250 giây.

Chú ý:

- Đơn vị của thời hạn tiếp tục ứng với đơn vị chức năng của quãng đàng và véc tơ vận tốc tức thời, ví dụ quãng đàng sở hữu đơn vị chức năng là km, véc tơ vận tốc tức thời sở hữu đơn vị chức năng đo là km/giờ thì thời hạn sở hữu đơn vị chức năng là giờ; …

- Đơn vị của quãng đàng và véc tơ vận tốc tức thời cần ứng cùng nhau thì mới có thể triển khai được luật lệ tính phân chia nhằm dò la thời hạn.

Ví dụ quãng đàng sở hữu đơn vị chức năng thực hiện, véc tơ vận tốc tức thời sở hữu đơn vị chức năng là km/giờ, mong muốn dò la thời hạn sở hữu đơn vị chức năng là giờ thì tớ cần thay đổi quãng đàng đi ra đơn vị chức năng là km rồi mới nhất vận dụng quy tắc nhằm tính thời gian; hoặc là phải thay đổi véc tơ vận tốc tức thời kể từ đi ra đơn vị chức năng km/giờ đi ra đơn vị chức năng là m/giây, hoặc m/phút, … kể từ bại liệt vận dụng quy tắc tiếp tục tính được thời hạn ứng sở hữu đơn vị chức năng giây hoặc phút.

Xem thêm: cạnh huyền tam giác vuông

5. Bài thói quen thời gian

  • Bài tập dượt Toán lớp 5: Thời gian trá (Có đáp án)
  • Bài tập dượt nâng lên Toán lớp 5: Thời gian
  • Toán lớp 5 trang 142, 143 Thời gian
  • Vở bài bác tập dượt Toán lớp 5 bài bác 134 Thời gian

6. Trắc nghiệm Thời gian