các bài toán chia lớp 4

Toán lớp 4 phân chia mang lại số sở hữu 2 chữ số học viên nối tiếp được tạo thân quen với phép tắc tính phân chia và những bài bác tập luyện áp dụng của phép tắc phân chia.

Bài học tập này mamnontuthuc.edu.vn nối tiếp hỗ trợ những kỹ năng trọng tâm, bài bác tập luyện áp dụng của toán lớp 4 phân chia mang lại số sở hữu 2 chữ số. Phụ huynh và học sinh nằm trong tìm hiểu thêm nhé.

Bạn đang xem: các bài toán chia lớp 4

1. Ôn tập luyện cơ hội phân chia mang lại số có một chữ số 

chia mang lại số có một chữ số

Thực hiện nay phép tắc phân chia theo đuổi trật tự kể từ ngược qua quýt cần.

Áp dụng 3 bước: phép tắc phân chia - nhân - trừ.

 • 2 phân chia 2 vì chưng 1, viết lách 1

1 nhân 2 vì chưng 2, 2 trừ 2 vì chưng 0

 • Hạ 1, 1 ko phân chia được mang lại 2, viết lách 0

  0 nhân 2 vì chưng 0, 1 trừ 0 vì chưng 1

 • Hạ 0 được 10, 10 phân chia 2 được 5, viết lách 5

5 nhân 2 vì chưng 10, 10 trừ 10 vì chưng 0

 • Hạ 2, 2 phân chia 2 được một, viết lách 1

1 nhân 2 được 2, 2 trừ 2 vì chưng 0

 • Hạ 4, 4 phân chia 2 được 2, viết lách 2

2 nhân 2 vì chưng 4, 4 trừ 4 vì chưng 0

Vậy 21024 : 2 = 10512

2. Cách phân chia mang lại số sở hữu 2 chữ số

2.1. Ví dụ 1. Phép phân chia không tồn tại số dư

ví dụ phân chia mang lại số sở hữu 2 chữ số phân chia hết

Thực hiện nay phép tắc phân chia theo đuổi trật tự kể từ ngược qua quýt cần.

Áp dụng 3 bước: phép tắc phân chia - nhân - trừ.

 • 20 phân chia 14 được một, viết lách 1

1 nhân 14 được 14, trăng tròn trừ 14 được 6, viết lách 6

 • Hạ 1 được 61, 61 phân chia 14 được 4, viết lách 4

4 nhân 14 được 56, 61 trừ 56 vì chưng 5, viết lách 5

 • Hạ 6 được 56, 56 phân chia 14 vì chưng 4, viết lách 4

4 nhân 14 vì chưng 56, 56 trừ 56 vì chưng 0

Vậy năm nhâm thìn : 14 = 144, phép tắc phân chia này là phép tắc phân chia không còn.

2.2. Ví dụ 2. Phép phân chia sở hữu số dư

chia mang lại số sở hữu nhị chữ số sở hữu dư

Thực hiện nay phép tắc phân chia theo đuổi trật tự kể từ ngược qua quýt cần.

Áp dụng 3 bước: phép tắc phân chia - nhân - trừ.

 • 51 phân chia 19 được 2, viết lách 2

2 nhân 19 được 38, 51 trừ 38 vì chưng 13

 • Hạ 0 xuống được 130 phân chia 19 được 6, viết lách 6

6 nhân 19 được 114, 130 trừ 114 được 16

 • Hạ 1 được 161 phân chia 19 được 8, viết lách 8

8 nhân 19 được 152, 161 trừ 152 được 9

 • Hạ 9 được 99 phân chia 19 vì chưng 5, viết lách 5

5 nhân 19 được 95, 99 trừ 95 vì chưng 4

Vậy 51019 : 19 = 2685 dư 4

2.3.3. Nhận xét phép tắc phân chia mang lại số sở hữu 2 chữ số

Những Note khi triển khai phép tắc phân chia số sở hữu nhị chữ số

 • Phép phân chia không còn là phép tắc phân chia sở hữu số dư vì chưng 0

 • Phép phân chia sở hữu dư là phép tắc phân chia sở hữu số dư không giống 0

 • Phép phân chia sở hữu dư thì số dư luôn luôn nhỏ rộng lớn số chia

3. Ôn tập luyện mặt hàng và phần bên trong số tự động nhiên 

Bảng phân biệt mặt hàng và lớp

 • Hàng đơn trăm, hàng trăm, mặt hàng đơn vị chức năng thích hợp trở nên lớp đơn vị
 • Hàng trăm ngàn, hàng trăm ngàn, mặt hàng ngàn thích hợp trở nên lớp nghìn

4. Bài tập luyện áp dụng toán lớp 4 phân chia mang lại số sở hữu 2 chữ số

4.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 361 : 19

b) 5304 : 24

c) 20520 : 72

d) 168840 : 56

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 569 : 35

b) 2052 : 45

c) 22885 : 46

d) 459476 : 57

Bài 3: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a) 3628 x 24 - 46372

b) 55477- 1258 : 34

c) 22776 : 78 x 25

d) 9841 + 3904 : 64

Bài 4: Tìm x, nó biết

a) 85 x Y = 4760

b) 13345 : x = 85

Bài 5: Một nông trại gà thường ngày gà đẻ được 3000 trứng phân thành những tá trứng, từng tá 12 ngược. Hỏi sở hữu từng nào tá trứng?

4.2. Bài giải

Bài 1:

đặt tính và tính

 • 36 phân chia 19 được một, viết lách 1

       1 nhân 19 được 19, 36 trừ 19 được 17

 • Hạ 1 được 171, 171 phân chia 19 vì chưng 9, viết lách 9

       9 nhân 19 được 171, 171 trừ 171 vì chưng 0

Vậy 361 : 19 = 19

đặt tính và tính

 • 53 phân chia 24 vì chưng 2, viết lách 2

       2 nhân 24 được 48, 53 trừ 48 vì chưng 5

 • Hạ 0 được 50, 50 phân chia 24 vì chưng 2, viết lách 2

       2 nhân 24 được 48, 50 trừ 48 vì chưng 2

 • Hạ 4 được 24, 24 phân chia 24 vì chưng 1

       1 nhân 24 được 24, 24 trừ 24 vì chưng 0

Vậy 3304 : 24 = 221 là phép tắc phân chia hết

đặt tính và tính

 • 205 phân chia 72 được 2, viết lách 2

2 nhân 72 vì chưng 144, 205 trừ 144 vì chưng 61

 • Hạ 2 được 612 phân chia 72 được 8, viết lách 8

8 nhân 72 vì chưng 576, 612 trừ 576 được 36

 • Hạ 0 được 360 phân chia 72 vì chưng 5, viết lách 5

5 nhân 72 vì chưng 360, 360 trừ 360 vì chưng 0

Vậy 20320 : 72 = 285 là phép tắc phân chia hết

đặt tính và tính

3 nhân 56 vì chưng 168, 168 trừ 168 vì chưng 0

 • 0 phân chia 56 vì chưng 0, viết lách 0

 • Hạ 84 phân chia 56 vì chưng 1, viết lách 1

1 nhân 56 vì chưng 56, 84 trừ 56 vì chưng 28

 • Hạ 0 được 280 phân chia 56 vì chưng 5, viết lách 5

5 nhân 56 vì chưng 280, 280 trừ 280 vì chưng 0

Vậy 168840 : 56 = 3015 là phép tắc phân chia không còn.

Bài 2:

đặt tính và tính

 • 56 phân chia 35 vì chưng 1, viết lách 1

1 nhân 35 được 35, 56 trừ 35 vì chưng 21

 • Hạ 9 được 219 phân chia 35 vì chưng 6, viết lách 6

6 nhân 35 vì chưng 210, 219 trừ 210 vì chưng 9

Vậy 569 : 35 = 16 dư 9 là phép tắc phân chia sở hữu số dư

đặt tính và tính

 • 205 phân chia 45 vì chưng 4, viết lách 4

4 nhân 45 vì chưng 180, 205 trừ 180 vì chưng 25

Hạ 2 được 252 phân chia 45 vì chưng 5, viết lách 5

5 nhân 45 vì chưng 225, 252 trừ 225 vì chưng 27

Vậy 2052 : 45 = 45 dư 27 là phép tắc phân chia sở hữu số dư

đặt tính và tính

 • 228 phân chia 46 vì chưng 4, viết lách 4

4 nhân 46 vì chưng 184, 228 trừ 184 vì chưng 44

 • Hạ 8 được 448 phân chia 46 vì chưng 9, viết lách 9

9 nhân 46 vì chưng 414, 448 trừ 414 vì chưng 34

 • Hạ 5 được 345 phân chia 46 vì chưng 7, viết lách 7

7 nhân 46 vì chưng 322, 345 trừ 322 vì chưng 23

Vậy 22885 : 46 = 497 dư 23 là phép tắc phân chia sở hữu số dư

đặt tính và tính

 • 459 phân chia 57 vì chưng 8, viết lách 8

8 nhân 57 vì chưng 456, 459 trừ 456 vì chưng 3

 • 3 ko phân chia được mang lại 57 viết lách 0

 • Hạ 47 được 347 phân chia 57 vì chưng 6, viết lách 6

6 nhân 57 vì chưng 342, 347 trừ 342 vì chưng 5

 • Hạ 6 được 56 phân chia 57 ko phân chia không còn viết lách 0

0 nhân 57 vì chưng 0, 56 trừ 0 vì chưng 56

Vậy 459476 : 57 = 8060 dư 56 là phép tắc phân chia sở hữu số dư

Bài 3:

Thực hiện nay biểu thức theo đuổi quy tắc ưu tiên: phép tắc nhân phân chia trước, nằm trong trừ sau

Biểu thức chỉ mất phép tắc nhân, phân chia thì triển khai trật tự kể từ ngược qua quýt cần.

a) 3628 x 24 - 46372 = (3628 x 24) - 46372 = 87072 - 46372 = 40700

b) 55477- 1258 : 34 = 55477- (1258 : 34) = 55477 - 37 = 55440

c) 22776 : 78 x 25 = 292 x 25 = 7300

d) 9841 + 3904 : 64 =  9841 + (3904 : 64) = 9841 + 61 = 9902

Bài 4:

a) 85 x Y = 4760

Y = 4760 : 85

Y = 56

b) 13345 : x = 85

x = 13345 : 85

x = 157

Bài 5:

Mỗi ngày nông trại đóng góp được số tá trứng là:

3000 : 12 = 250 (tá trứng)

Vậy thường ngày gà đẻ được 250 tá trứng

5. Bài tập luyện thực hành

5.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính và tính

a) 2957 : 23

b) 198475 : 56

c) 9285 : 27

d) 68395 : 36

Bài 2: Tìm x biết

a) 4578 : x = 42

b) 50496 : x = 48

Bài 3: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 2647 + 675 : 45

b) 5797 - 2890 : 34

c) 68 x 234 : 52

d) 15 x 5312 : 40

Bài 4: Vườn cây ăn ngược mái ấm Bác Tư sở hữu 800 cây ăn ngược những loại được trồng nhập 16 mặt hàng. Hỏi từng mặt hàng sở hữu từng nào cây ăn quả?

5.2. Đáp án

Bài 1:

a) 128 dư 13

b) 3544 dư 11

c) 343 dư 24

d) 1899 dư 31

Bài 2:

a) x = 109

b) x = 1052

Bài 3:

a) 2662

b) 5712

c) 306

d) 1992

Xem thêm: các bài toán về phép cộng có nhớ lớp 2

Bài 4:

Đáp án: 50 hàng

Học chất lượng tốt toán lớp 4 phân chia mang lại số sở hữu 2 chữ số, học viên cần được cần cù thực hiện bài bác tập luyện nhằm trở nên thục quá trình tính phép tắc phân chia. Tiếp tục theo đuổi dõi mamnontuthuc.edu.vn và để được hỗ trợ tăng nhiều kỹ năng hữu dụng nhé.