bài tập về hình lăng trụ đứng lớp 7

mamnontuthuc.edu.vn van lơn giới thiệu: Tổng thích hợp những dạng bài bác tập dượt về Hình lăng trụ đứng tam giác. Hình lăng trụ đứng tứ giác Toán 7. Đây được xem là tư liệu tìm hiểu thêm hữu ích, gom chúng ta học viên ôn tập dượt và gia tăng kỹ năng đang được học tập, tự động rèn luyện nhằm mục tiêu học tập đảm bảo chất lượng môn Toán 7, giải bài bác tập dượt Toán 7 đảm bảo chất lượng rộng lớn. Mời chúng ta nằm trong tìm hiểu thêm cụ thể nội dung bài viết sau đây.

Hình lăng trụ đứng tam giác. Hình lăng trụ đứng tứ giác

Bạn đang xem: bài tập về hình lăng trụ đứng lớp 7

Kiến thức cần thiết nhớ

1. Hình lăng trụ đứng tam giác

- Hình lăng trụ đứng tam giác với 5 mặt mũi, 9 cạnh, 6 đỉnh.

- Hai mặt mũi lòng nằm trong là tam giác và trực thuộc nhì mặt mũi bằng tuy nhiên song với nhau; Mỗi mặt mũi mặt là hình chữ nhật;

- Các cạnh mặt mũi vì thế nhau;

- Chiều cao của hình lăng trụ đứng tam giác là chừng nhiều năm cạnh mặt mũi.

Ví dụ:

Tài liệu VietJack

Hình lăng trụ đứng tam giác ABC.A'B'C' có:

- Đáy bên dưới là tam giác ABC, lòng bên trên là tam giác A'B'C';

Các mặt mũi mặt là những hình chữ nhật: AA'B'B, BB'C'C, CC'A'A;

- Các cạnh:

+ Cạnh đáy: AB, BC, CA, A'B', B'C', C'A'

+ Cạnh bên: AA', BB', CC';

- Các đỉnh: A, B, C, A', B', C'.

- Chiều cao là chừng nhiều năm một cạnh bên: AA' hoặc BB' hoặc CC'.

2. Hình lăng trụ đứng tứ giác

- Lăng trụ đứng tứ giác với 6 mặt mũi, 12 cạnh, 8 đỉnh.

- Hai mặt mũi lòng nằm trong là tứ giác và tuy nhiên song cùng nhau. Mỗi mặt mũi mặt là hình chữ nhật.

- Các cạnh mặt mũi cân nhau.

- Chiều cao của hình lăng trụ đứng tứ giác là chừng nhiều năm một cạnh mặt mũi.

Ví dụ:

Tài liệu VietJack

Hình lăng trụ đứng tứ giác ABCD.A'B'C'D' có:

- Đáy bên dưới là tứ giác ABCD, lòng bên trên là tứ giác A'B'C'D';

Các mặt mũi mặt là những hình chữ nhật:  AA'B'B, BB'C'C, CC'D'D, DD'A'A;

- Các cạnh:

+ Cạnh đáy: AB, BC, CD, DA, A'B', B'C', C'D', D'A'

+ Các cạnh bên: AA', BB', CC', DD' cân nhau.

- Các đỉnh: A, B, C, D, A', B', C', D'.

- Chiều cao là chừng nhiều năm một cạnh bên: AA' hoặc BB' hoặc CC' hoặc DD'.

Chú ý: Hình vỏ hộp chữ nhật và hình lập phương cũng chính là lăng trụ đứng tứ giác.

3. Thể tích và diện tích S xung xung quanh của hình lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác

- Thể tích của hình lăng trụ đứng tứ giác vì thế diện tích S lòng nhân với độ cao.

Tức là: V = S . h, nhập cơ V là thể tích, S là diện tích S lòng và h là độ cao của hình lăng trụ đứng tứ giác.

- Thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác vì thế diện tích S lòng nhân với độ cao.

Tức là: V = S . h, nhập cơ V là thể tích, S là diện tích S lòng và h là độ cao của hình lăng trụ đứng tam giác.

- Diện tích xung xung quanh của hình lăng trụ đứng tam giác hoặc hình lăng trụ đứng tứ giác vì thế chu vi lòng nhân với độ cao.

Tức là Sxq = C . h, nhập cơ Sxq là diện tích S xung xung quanh, C là chu vi lòng, h là độ cao của hình lăng trụ đứng tam giác hoặc của hình lăng trụ đứng tứ giác.

Ví dụ:

Tài liệu VietJack

a) Cho hình lăng trụ đứng tam giác ABC.A'B'C'.

Sxq  = C . h, nhập cơ C là chu vi của tam giác ABC (hoặc tam giác A'B'C'), h là chừng nhiều năm cạnh mặt mũi AA' (hoặc BB, hoặc CC').

V = S . h, nhập cơ S là diện tích S tam giác ABC (hoặc A'B'C'), h là chừng nhiều năm cạnh mặt mũi AA' (hoặc BB' hoặc CC').

b) Cho hình lăng trụ đứng tứ giác ABCD.A'B'C'D':

Tài liệu VietJack

Sxq  = C . h, nhập cơ C là chu vi của tứ giác ABCD (hoặc tứ giác A'B'C'D'), h là chừng nhiều năm cạnh mặt mũi AA' (hoặc BB, hoặc CC', hoặc DD').

V = S . h, nhập cơ S là diện tích S tứ giác ABCD (hoặc A'B'C'D'), h là chừng nhiều năm cạnh mặt mũi AA' (hoặc BB' hoặc CC', hoặc DD').

Dạng 1. Nhận biết những nguyên tố của lăng trụ đứng tam giác, tứ giác

Phương pháp giải

+ Học sinh vẽ hình, để ý nhằm xác lập những mặt mũi, những cạnh, những đỉnh.

+ Để vẽ hình lăng trụ đứng , tớ thông thường vẽ một lòng, tiếp sau đó vẽ những cạnh mặt mũi là những đoạn trực tiếp tuy nhiên song và cân nhau.

Dạng 2. Tính diện tích S, thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác

Dạng 3. Tính diện tích S, thể tích của hình lăng trụ đứng tứ giác

Bài tập dượt tự động luyện

1. Bài tập dượt vận dụng

A. Bài tập dượt tự động luận

Bài 1. Tính diện tích S xung xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác biết, lòng của chính nó là tam giác vuông và những độ dài rộng như hình vẽ (đơn vị của những cạnh là cm).

Tài liệu VietJack

Hướng dẫn giải

Xem thêm: móng tay bị dập tụ máu

Ta tính chu vi lòng là tam giác ABC: C = 3 + 4 + 5 = 12 (cm), độ cao h = 6 centimet.

Diện tích xung xung quanh của hình lăng trụ đứng tam giác ABC.DEF là:

Sxq = C . h = 12 . 6 = 72 (cm2).

Ta tính diện tích S đáy S=1234=6 (cm2).

Thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác ABC.DEF là:

V = S.h = 6 . 6 = 36 (cm3).

Bài 2. Tính diện tích S xung xung quanh và thể tích của lăng trụ đứng tứ giác, biết lòng của chính nó là hình chữ nhật (độ nhiều năm những cạnh đơn vị chức năng cm).

Hướng dẫn giải

Ta tính chu vi lòng C = 2(1 + 3 ) = 8 (cm), độ cao h = 5 cm

Diện tích của hình lăng trụ đứng tứ giác này là: Sxq = C . h = 8 . 5 = 40 (cm2).

Ta tính diện tích S lòng S = 1 . 3 = 3 (cm2)

Thể tích hình lăng trụ đứng tứ giác là: V = S . h = 3 . 5 = 15 (cm3).

B. Bài tập dượt trắc nghiệm

Câu 1. Số cạnh của hình lăng trụ đứng tam giác là?

A. 9 cạnh;                                                                      

B. 8 cạnh;                                                                      

C. 5 cạnh;                                                                      

D. 6 cạnh.

Hướng dẫn giải

Đáp án trúng là: A

Lăng trụ đứng tam giác với 5 mặt mũi, 9 cạnh, 6 đỉnh.

Câu 2. Thể tích hình lăng trụ đứng tứ giác với những độ dài rộng như hình vẽ sau đây là?

A. V = 80 cm3;

B. V = 18 cm3;

C. V = 19 cm3;

D. V = 90 cm3.                                                                   

Hướng dẫn giải

Đáp án trúng là: D

Hai mặt mũi lòng của hình lăng trụ đứng tứ giác là nhì hình thang cân nhau nên, diện tích S một phía lòng là:S=12.(4+8).3=18 (cm2)

Thể tích hình lăng trụ đứng tứ giác là: V = 18 . 5 = 90 (cm3)

Vậy thể tích hình lăng trụ đứng tam giác là V = 90 cm3.

Câu 3. Cho hình lăng trụ đứng tam giác với nhì lòng là nhì tam giác và những độ dài rộng như hình vẽ.

Diện tích xung xung quanh của hình lăng trụ đứng tam giác cơ bằng?

A. 7 200 cm2;                                                                 

B. 6 900 cm2;                                                                 

C. 6 250 cm2;                                                                 

D. 7 900 cm2.

Hướng dẫn giải

Đáp án trúng là: B

Diện tích xung xung quanh của hình lăng trụ đứng tam giác cơ là:

Sxq = (45 + đôi mươi + 50) . 60 = 6 900 (cm2)

Vậy diện tích S xung xung quanh của hình lăng trụ đứng tam giác là Sxq = 6 900 cm2.

2. Bài tập dượt tự động luyện (có phía dẫn)

(Xem nhập tệp tin lắp đặt kèm)

Xem thêm thắt những dạng bài bác tập dượt tương quan khác:

60 Bài tập dượt về hình lăng trụ đứng (có đáp án năm 2024)

60 Bài tập dượt về diện tích S xung xung quanh của hình lăng trụ. Thể tích của hình lăng trụ (có đáp án năm 2024)

Xem thêm: lịch sử 7 chân trời sáng tạo bài 14

300 Bài tập dượt Toán 8 chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều (có đáp án năm 2024)

70 Bài tập dượt Hình lăng trụ đứng tam giác. Hình lăng trụ đứng tứ giác (có đáp án năm 2024)

Diện tích xung xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác