bài tập về hình bình hành

Các dạng toán về hình bình hành và cơ hội giải

Với Các dạng toán về hình bình hành và cơ hội giải môn Toán lớp 8 phần Hình học tập sẽ hỗ trợ học viên nắm rõ lý thuyết, biết phương pháp thực hiện những dạng bài bác luyện kể từ cơ lên kế hoạch ôn luyện hiệu suất cao nhằm đạt thành quả cao trong những bài bác ganh đua môn Toán 8.

                              Các dạng toán về hình bình hành và cơ hội giải

Bạn đang xem: bài tập về hình bình hành

I. Kiến thức cần thiết nhớ

1. Định nghĩa

Hình bình hành là tứ giác với những cặp cạnh đối tuy nhiên song

Các dạng toán về hình bình hành và cơ hội giải 

Tứ giác ABCD là hình bình hành Các dạng toán về hình bình hành và cơ hội giải 

2. Tính chất: Trong hình bình hành 

a) Các cạnh đối tự nhau;

b) Các góc đối tự nhau;

c) Hai đàng chéo cánh hạn chế nhau bên trên trung điểm từng đàng.

3. Dấu hiệu nhận biết

a) Tứ giác với những cạnh đối tuy nhiên song là hình bình hành;

b) Tứ giác với những cạnh đối đều bằng nhau là hình bình hành;

c) Tứ giác với nhì cạnh đối tuy nhiên song và đều bằng nhau là hình bình hành;

d) Tứ giác với những góc đối đều bằng nhau là hình bình hành;

e) Tứ giác với hai tuyến đường chéo cánh hạn chế nhau bên trên trung điểm từng đàng là hình bình hành.

II. Các dạng toán và cách thức giải

Dạng 1. Vận dụng đặc thù của hình bình hành nhằm chứng tỏ những đặc thù hình học

Phương pháp giải: Vận dụng khái niệm, những đặc thù về cạnh, góc và đàng chéo cánh của hình bình hành.

Ví dụ: Cho hình bình hành ABCD. Gọi E là trung điểm của AD, F là trung điểm của BC. Chứng minh: 

a) BE = DF; Các dạng toán về hình bình hành và cơ hội giải                                b) BE//DF

Lời giải:

Các dạng toán về hình bình hành và cơ hội giải

a) Vì E là trung điểm của AD, F là trung điểm của BC

Các dạng toán về hình bình hành và cơ hội giải 

Mà AD = BC tự ABCD là hình bình hành.

Do đó:  

Lại với tự ABCD là hình bình hành:

Các dạng toán về hình bình hành và cơ hội giải

Xét tam giác ABE và tam giác CDF có:

Các dạng toán về hình bình hành và cơ hội giải 

=> ΔABE = ΔCDF (c – g – c)

=> BE = DF (hai cạnh tương ứng) và Các dạng toán về hình bình hành và cơ hội giải (hai góc tương ứng)

b) Xét tứ giác EBFD có:

Các dạng toán về hình bình hành và cơ hội giải (chứng minh trên)

Nên tứ giác EBFD là hình bình hành (dấu hiệu nhận biết).

=> BE // DF 

Dạng 2. Chứng minh tứ giác là hình bình hành

Phương pháp giải: Áp dụng những tín hiệu nhận thấy của hình bình hành

a) Tứ giác với những cạnh đối tuy nhiên song là hình bình hành;

b) Tứ giác với những cạnh đối đều bằng nhau là hình bình hành;

c) Tứ giác với nhì cạnh đối tuy nhiên song và đều bằng nhau là hình bình hành;

d) Tứ giác với những góc đối đều bằng nhau là hình bình hành;

e) Tứ giác với hai tuyến đường chéo cánh hạn chế nhau bên trên trung điểm từng đàng là hình bình hành.

Ví dụ: Cho hình bình hành ABCD, đàng chéo cánh BD. Kẻ AH và CK vuông góc với BD theo thứ tự bên trên H và bên trên K. Chứng minh tứ giác AHCK là hình bình hành.

Lời giải:

Các dạng toán về hình bình hành và cơ hội giải

Vì tứ gác ABCD là hình bình hành:

Các dạng toán về hình bình hành và cơ hội giải 

Vì AD // BC nên Các dạng toán về hình bình hành và cơ hội giải (hai góc so sánh le trong)

Ta có:

Các dạng toán về hình bình hành và cơ hội giải 

Các dạng toán về hình bình hành và cơ hội giải 

Xét tam giác AHD và tam giác CKB có:

Các dạng toán về hình bình hành và cơ hội giải 

=> ΔAHD = ΔCKB (cạnh huyền - góc nhọn)

=> AH = CK (hai cạnh tương ứng)

Xét tứ giác AHCK có:

Các dạng toán về hình bình hành và cơ hội giải 

=> tứ giác AHCK là hình bình hành (dấu hiệu nhận biết)

Dạng 3. Chứng minh tía điểm trực tiếp mặt hàng, những đường thẳng liền mạch đồng quy

Phương pháp giải: Vận dụng đặc thù về đàng chéo cánh của hình bình hành: Hai đàng chéo cánh hạn chế nhau bên trên trung điểm từng đàng.

Ví dụ 1. Cho tam giác ABC và O là 1 trong điểm nằm trong miền nhập của tam giác. Gọi D, E, F theo thứ tự là trung điểm của những cạnh AB, BC, AC và L, M, N theo thứ tự là trung điểm của những đoạn OA, OB, OC. Chứng minh rằng những đoạn trực tiếp EL, FM và Doanh Nghiệp đồng quy. 

Lời giải:

Các dạng toán về hình bình hành và cơ hội giải

Gọi I là trung điểm của LE.

Vì D là trung điểm của AB, L là trung điểm của AO nên LD là đàng khoảng của tam giác AOB. 

Các dạng toán về hình bình hành và cơ hội giải

Vì N là trung điểm của OC, E là trung điểm BC nên NE là đàng khoảng của tam giác OBC

Các dạng toán về hình bình hành và cơ hội giải

Từ (1) và (2)

Các dạng toán về hình bình hành và cơ hội giải 

Xét tứ giác DENL có:

NE // LD

NE = LD

Nên tứ giác DENL là hình bình hành

=> Hai đàng chéo cánh Doanh Nghiệp và LE hạn chế nhau bên trên trung điểm I của của LE (*)

Xem thêm: tiếng việt lớp 4 trang 34

L là trung điểm của AO, M là trung điểm của OB nên LM là đàng khoảng của tam giác OAB

Các dạng toán về hình bình hành và cơ hội giải

F là trung điểm của AC, E là trung điểm của BC nên FE là đàng khoảng của tam giác ABC

Các dạng toán về hình bình hành và cơ hội giải 

Từ (3) và (4)

Các dạng toán về hình bình hành và cơ hội giải 

Xét tứ giác LMEF có:

FE // LM

FE = LM

Nên tứ giác LMEF là hình bình hành

=> Hai đàng chéo cánh MF là LE hạn chế nhau bên trên trung điểm I của LE (**)

Từ (*) và (**) tớ với EL, FM, Doanh Nghiệp đồng quy (do nằm trong trải qua trung điểm I của EL)

                                 Các dạng toán về hình bình hành và cơ hội giải

III. Bài luyện tự động luyện

Bài 1. Cho hình bình hành ABCD (AB > BC). Tia phân giác của góc D hạn chế AB bên trên E, tia phân giác của góc B hạn chế CD bên trên F.

a) Chứng minh DE // BF;

b) Tứ giác DEBF là hình gì?

Bài 2. Cho tam giác ABC. Từ một điểm E bên trên cạnh AC vẽ đường thẳng liền mạch tuy nhiên song với BC hạn chế AB bên trên F và đường thẳng liền mạch tuy nhiên song với AB hạn chế BC bên trên D. Giả sử AE = BF, triệu chứng minh:

a) Tam giác AED cân nặng                                   b) AD là phân giác của góc A.

Bài 3. Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N, P.., Q theo thứ tự là trung điểm của những cạnh AB, BC, CD, DA và I, K là trung điểm của những đàng chéo cánh AC, BD. Chứng minh:

a) Các tứ giác MNPQ, INKQ là hình bình hành.

b) Các đường thẳng liền mạch MP, NQ, IK đồng quy.

Bài 4. Cho tam giác ABC, H là trực tâm. Các đường thẳng liền mạch vuông góc với AB bên trên B, vuông góc với AC bên trên C hạn chế nhau ở D. 

a) Chứng minh tứ giác BDCH là hình bình hành.

b) Tính số đo góc Các dạng toán về hình bình hành và cơ hội giải

Bài 5. Cho hình bình hành ABCD với AD = 2AB. Từ C vẽ CE vuông góc với AB. Nối E với trung điểm M của AD. Từ M vẽ MF vuông góc với CE hạn chế BC bên trên N.

a) Tứ giác MNCD là hình gì?

b) Tam giác EMC là tam giác gì?

c) Chứng minh Các dạng toán về hình bình hành và cơ hội giải

Bài 6. Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N, P.., Q theo thứ tự là trung điểm của những cạnh AB, BC, CD, DA.

a) Chứng minh tứ giác MNPQ là hình bình hành;

b) So sánh chu vi tứ giác MNPQ và tổng hai tuyến đường chéo cánh của tứ giác ABCD.

Bài 7. Cho hình bình hành ABCD. Gọi M, N theo thứ tự là trung điểm của BC, CD. Hai đường thẳng liền mạch AM, AN hạn chế BD bên trên E, F. CMR:

a) E, F theo thứ tự là trọng tâm của những tam giác ABC và ACD;                

b) EB = EF = DF.

Bài 8. Cho tứ giác ABCD. Gọi E, F theo thứ tự là trung điểm của AB, CD. Gọi M, N, P.., Q theo thứ tự là trung điểm của AF, EC, DE, BF. Chứng minh những tứ giác EQFM, ENFP, MNPQ là hình bình hành.

Bài 9. Cho tam giác ABC, M là trung điểm của AB, N là trung điểm của AC, O là trung điểm của MN. Gọi I là vấn đề đối xứng của A qua chuyện O. Chứng minh:

a) Tứ giác AMIN là hình bình hành.

b) Tứ giác MNIB là hình bình hành.

c) Tứ giác MNCI là hình bình hành.

d) B và C đối xứng nhau qua chuyện I.

Bài 10. Cho tam giác ABC và O là vấn đề nằm trong tam giác, M, N bám theo trật tự là trung điểm của BC, CA. Gọi A’, B’ theo thứ tự là những điểm đối xứng của điểm O qua chuyện M, N. Chứng minh:

a) Tứ giác AB’CO là hình bình hành.

b) Tứ giác BOCA’ là hình bình hành.

c) Tứ giác AB’A’B là hình bình hành.

Bài 11. Cho tam giác ABC cân nặng bên trên A. Gọi M, N, P.. theo thứ tự là trung điểm của BC, AC, AB. Điểm E đối xứng với P.. qua chuyện N, điểm F đối xứng với N qua chuyện đường thẳng liền mạch BC.

a) Tứ giác ANFM là hình gì? Vì sao?

b) Đường trực tiếp ME hạn chế đường thẳng liền mạch AB bên trên K. Chứng minh K đối xứng với P.. qua chuyện B.

c) Chứng minh tía điểm C, E, F trực tiếp mặt hàng.

Bài 12. Cho hình bình hành ABCD. Gọi E là vấn đề đối xứng với D qua chuyện A, F là vấn đề đối xứng với D qua chuyện C. 

a) Chứng minh AEBC và ABFC là những hình bình hành.

b) Các điểm E và F với đối xứng cùng nhau qua chuyện điểm B không? Vì sao?

c) Tìm ĐK của hình bình hành ABCD nhằm E đối xứng với F qua chuyện đường thẳng liền mạch BD.

Bài 13. Cho tam giác ABC cân nặng bên trên A. Trên AB lấy D, bên trên AC lấy E sao cho tới AD = CE. Gọi O là trung điểm của DE, K là gửi gắm điểm của AO và BC. Tứ giác ADKE là hình bình hành.

Bài 14. Cho tứ giác ABCD với M, N theo thứ tự là trung điểm của AB, CD. Lấy P.., Q theo thứ tự nằm trong cạnh BC, AD (PB ≠ PC, QA ≠ QD). tường tứ giác MPNQ là hình bình hành. Chứng minh BC // AD.

Bài 15. Cho hình bình hành ABCD. Gọi E, F bám theo trật tự là trung điểm của AB, CD. Gọi M là gửi gắm điểm của AF và DE, N là gửi gắm điểm của BF và CE. Chứng minh:

a) EMFN là hình bình hành;

b) Các đường thẳng liền mạch AC, BD, EF, GH đồng quy.

Bài 16*. Cho hình bình hành ABCD. Qua C kẻ đường thẳng liền mạch xy có duy nhất một điểm công cộng C với hình bình hành. Gọi AA, BB, CC’, DD’ là những đàng vuông góc kẻ kể từ A, B. C, D cho tới đường thẳng liền mạch xy. Chứng minh AA’ = BB’ + DD'.

Bài 17*. Cho hình bình hành ABCD và đường thẳng liền mạch xy không tồn tại điểm công cộng với hình bình hành. Gọi AA’, BB’, CC’, DD’ là những đàng vuông góc kẻ kể từ A, B, C, D cho tới đường thẳng liền mạch xy. Tìm ông tơ contact chừng nhiều năm thân ái AA’, BB’, CC’, DD'.

Bài 18*. Cho hình bình hành ABCD với Các dạng toán về hình bình hành và cơ hội giải. Tại phía ngoài hình bình hành vẽ những tam giác đều ADF, ABE.

a) Tính Các dạng toán về hình bình hành và cơ hội giải

b) Chứng minh tam giác CEF là tam giác đều.

Bài 19. Cho tam giác ABC. Tại phía ngoài tam giác, vẽ những tam giác vuông cân nặng bên trên A là BD, ACE. Vẽ hình bình hành ADIE. Chứng minh:

a) IA = BC                                                  b) IA ⊥ BC .

Xem thêm thắt những dạng bài bác luyện Toán lớp 8 tinh lọc hoặc khác:

 • Các dạng bài bác luyện về góc nhập tứ giác
 • Các dạng toán về hình chữ nhật
 • Các dạng bài bác luyện về hình thoi
 • Các dạng toán về hình vuông
 • Các dạng toán về đường thẳng liền mạch tuy nhiên song với đường thẳng liền mạch cho tới trước

Xem thêm thắt những loạt bài bác Để học tập chất lượng Toán lớp 8 hoặc khác:

 • Giải bài bác luyện Toán 8
 • Giải sách bài bác luyện Toán 8
 • Top 75 Đề ganh đua Toán 8 với đáp án

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng học hành giá thành rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua giành riêng cho nhà giáo và gia sư giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với ứng dụng VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm học hành facebook không tính tiền cho tới teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi Shop chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: người ở bến sông châu tóm tắt

Loạt bài bác Lý thuyết & 700 Bài luyện Toán lớp 8 với câu nói. giải chi tiết với rất đầy đủ Lý thuyết và những dạng bài bác với câu nói. giải cụ thể được biên soạn bám sát nội dung lịch trình sgk Đại số 8 và Hình học tập 8.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


Giải bài bác luyện lớp 8 sách mới mẻ những môn học