bài tập về biến thiên enthalpy

Câu 1: Methane cháy lan nhiệt độ rộng lớn nên được sử dụng thực hiện nhiên liệu. Khi trộn methane và oxygen với tỉ lệ thành phần tương thích thì sẽ khởi tạo rời khỏi láo lếu thích hợp nổ. Biến thiên enthalpy của phản xạ bên trên được xem toán dựa vào những độ quý hiếm nào?
Câu 3: Để tính thay đổi thiên enthalpy của phản xạ nhờ vào tích điện links cần ghi chép được công thức kết cấu của toàn bộ những hóa học vô phản xạ nhằm xác lập con số và loại links. Xác ấn định con số từng loại links trong những phân tử sau: CH4, CH3Cl, NH3, CO2.
Câu 5: Xác định ∆ rH298o của phản xạ sau nhờ vào độ quý hiếm Eb ở Bảng 14.1: CH4(g) + Cl2(g) →a skt CH3Cl(g) + HCl(g) Hãy cho thấy phản xạ bên trên lan nhiệt độ hoặc thu nhiệt?
Câu 7: Tính ∆ rH298o của nhị phản xạ sau: 3O2(g) → 2O3(g)    (1) 2O3(g) → 3O2(g)    (2) Liên hệ thân thiện độ quý hiếm ∆ rH298o với độ tốt của O3, O2 và lý giải, biết phân tử O3 bao gồm 1 links song O=O và 1 links đơn O-O.
Câu 9: Giá trị thay đổi thiên enthalpy của phản xạ sở hữu tương quan cho tới thông số những hóa học vô phương trình nhiệt độ chất hóa học không? Giá trị enthalpy tạo ra trở thành thông thường được đo ở ĐK nào?

Câu 10:

Xem thêm: fe3o4+al

Dựa vô độ quý hiếm enthalpy tạo ra trở thành ở Bảng 13.1, hãy tính độ quý hiếm ∆ rH298o của những phản xạ sau:

CS2(l) + 3O2(g)  t° CO2(g) + 2SO2(g)                           (1)

4NH3(g) + 3O2(g) t° 2N2(g) + 6H2O(g)                         (2)

Dựa vô độ quý hiếm enthalpy tạo ra trở thành ở Bảng 13.1, hãy tính độ quý hiếm delta r H 0 298 (ảnh 1)


Câu 11: Tính ∆ rH298o của những phản xạ sau dựa trên tích điện links (sử dụng số liệu kể từ Bảng 14.1): a) N2H4(g) → N2(g) + 2H2(g) b) 4HCl(g) + O2(g) →t° 2Cl2(g) + 2H2O(g)
Câu 13: Dựa vô enthalpy tạo ra trở thành ở Bảng 13.1, tính thay đổi thiên enthalpy chuẩn chỉnh của phản xạ nhiệt độ nhôm: 2Al(s) + Fe2O3(s) →t° 2Fe(s) + Al2O3(s) Từ thành phẩm tính được phía trên, hãy rút rời khỏi chân thành và ý nghĩa của lốt và độ quý hiếm ∆ rH298ođối với phản xạ.
Câu 15: Khí hydrogen cháy vô không gian tạo ra trở thành nước theo đuổi phương trình chất hóa học sau: 2H2(g) + O2(g) → 2H2O(g)                     ∆ rH298o = -483,64 kJ a) Nước hoặc láo lếu thích hợp của oxygen và hydrogen sở hữu tích điện rộng lớn hơn? Giải mến. b) Vẽ sơ thiết bị thay đổi thiên tích điện của phản xạ thân thiện hydrogen và oxygen.

Câu 16:

Xét quy trình nhen cháy khí propane C3H8(g):

Xem thêm: soạn văn lớp 7 đi lấy mật

C3H8(g) + 5O2(g) t° 3CO2(g) + 4H2O(g)

Tính thay đổi thiên enthalpy chuẩn chỉnh của phản xạ nhờ vào nhiệt độ tạo ra trở thành của thích hợp hóa học (Bảng 13.1) và nhờ vào tích điện links (Bảng 14.1). So sánh nhị độ quý hiếm cơ và rút rời khỏi Kết luận.

Xét quy trình nhen cháy khí propane C3H8(g): C3H8(g) + 5O2(g) (ảnh 1)Xét quy trình nhen cháy khí propane C3H8(g): C3H8(g) + 5O2(g) (ảnh 2)