bài tập về bảng đơn vị đo khối lượng

Giải bài bác luyện Toán lớp 4

Bài luyện toán lớp 4 bảng đơn vị chức năng đo lượng bao hàm đáp án cụ thể mang lại từng bài bác luyện gom những em học viên rèn luyện cơ hội giải Toán quy thay đổi đơn vị chức năng đo lượng, những quy tắc tính với đơn vị chức năng đo lượng. Mời những em học viên xem thêm.

Bạn đang xem: bài tập về bảng đơn vị đo khối lượng

Mục chi bài bác học:

Bài giảng sẽ hỗ trợ những con cái đạt được những kỹ năng, kĩ năng sau:

  • Tìm hiểu về những đơn vị chức năng đo lượng Tấn, tạ, yến và quan hệ Một trong những đơn vị chức năng cơ với ki-lô-gam
  • Bài thực hiện gom những con cái biết thay đổi đơn vị chức năng đo lượng và những bài bác giải phần mềm thực tiễn cuộc sống thường ngày.

1. Lý thuyết cần thiết tóm bài bác Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng

Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng:

Lớn rộng lớn ki-lô-gamKi-lô-gamBé rộng lớn ki-lô-gam
TấnTạYếnkgg
1 tấn = 10 tạ

= 1000 kg

1 tạ = 10 yến

= 100 kg

1 yến = 10 kg

= 1000 g

1g

Theo quy ước thay đổi đơn vị chức năng đo khối lượng tiếp tục tách dần dần 10 đợt kể từ ngược thanh lịch cần bám theo trật tự sau đây: Tấn -> Tạ -> Yến -> Ki-lô-gam và tách 1000 đợt kể từ Ki-lô-gam -> gam

Như vậy:

1 Tấn = 10 Tạ
1 Tạ = 10 Yến
1 Yến = 10 Kg
1 Kg = 1000g

2. Dạng vấn đề thay đổi đơn vị chức năng lớp 4

2.1. Dạng 1: Đổi những đơn vị chức năng đo khối lượng

1. Phương pháp

Sử dụng bảng đơn vị chức năng đo lượng và đánh giá rằng với nhị đơn vị chức năng đo lượng ngay lập tức nhau thì đơn vị chức năng rộng lớn vội vàng 10 đợt đơn vị chức năng bé nhỏ, và đơn vị chức năng ki-lô-gam vì chưng 1000 đợt đơn vị chức năng gam.

2. Bài tập

Bài 1. Điền số tương thích nhập địa điểm trống

a) 145kg = ... g

b) 43 tấn 76 yến = ... kg

c) 56kg 72g = ... g

d) 68000kg = ... tạ

3. Bài giải

Bài 1:

Dựa nhập bảng đơn vị chức năng đo chừng nhiều năm tao có:

a) 145kg = 145 x 1000 = 145 000 g

Vậy 145kg = 1450g

b) 43 tấn = 43 x 1000 = 43000kg

76 yến = 76 x 10 = 760kg

43 tấn 76 yến = 43000kg + 760kg = 43760 kg

Vậy 43 tấn 76 yến = 43 760 kg

c) 56kg = 56 x 1000 = 56 000 g

56kg 72g = 56 000g + 72g = 56 072 g

Vậy 56kg 72hg = 63200g

d) 68000kg = 68000 : 100 = 680 tạ

Vậy 68000kg = 680 tạ

2.2. Dạng 2: Các quy tắc tính với đơn vị chức năng đo khối lượng

1. Phương pháp:

Khi triển khai quy tắc tính nằm trong hoặc trừ những lượng đem tất nhiên những đơn vị chức năng đo tương đương nhau, tao triển khai tương tự động giống như những quy tắc tính với số đương nhiên, tiếp sau đó tăng đơn vị chức năng đo lượng nhập thành phẩm.

Khi triển khai quy tắc tính đem tất nhiên những đơn vị chức năng đo không giống nhau, trước không còn tao cần thay đổi về nằm trong 1 đơn vị chức năng đo tiếp sau đó triển khai tính thông thường.

Khi nhân hoặc phân chia một đơn vị chức năng đo lượng với một số trong những, tao nhân hoặc phân chia số cơ với một số trong những như cơ hội thường thì, tiếp sau đó tăng đơn vị chức năng đo lượng nhập thành phẩm.

2. Bài tập

Bài 1. Tính những độ quý hiếm sau:

a) 57 kilogam + 56 g

b) 275 tấn - 849 tạ

c) 73 kilogam x 8

d) 9357 g : 3

Bài 2. Tính những độ quý hiếm sau:

a) 7 tạ 67 yến + 782kg

b) 500kg 700 g - 77777 g

c) 700hg 50g x 8

d) 35 tấn 5 tạ : 4

3. Bài giải

Bài 1

a) 57kg = 57 x 1000 = 57000g

57kg + 56g = 57000g + 56g = 57056g

b) 275 tấn = 275 x 10 = 2750 tạ

275 tấn - 849 tạ = 2750 - 849 = 1901 tạ

c) 73kg x 8 = 584kg

d) 9357g : 3 = 3119g

Bài 2

a) 7 tạ 67 yến + 782kg

Đổi:

7 tạ 67 yến = 7 x 100 + 67 x 10 = 700 + 670 = 1370kg

7 tạ 67 yến + 782kg = 1370kg + 782kg = 2152kg

b) 500kg 700dag - 77777 g

Đổi:

500kg = 500 x 1000 = 500000g

500kg 700 g - 77777 g = 500000 + 7000 - 77777 = 429223g

c) 700kg 50g x 8

Đổi 700 kilogam 50g = 700 × 1000 + 50 = 700 050

Nên 700 kilogam 50g = 700 050g x 8 = 5 600 400 g

Vậy 700hg 50g x 8 = 5 600 400 g

d) 35 tấn 5 tạ : 4

Đổi 35 tấn = 35 x 10 = 350 tạ

35 tấn 5 tạ = 350 + 5 = 355 tạ : 4 = 88 tạ dư 3 tạ

2.3. Dạng 3: So sánh những đơn vị chức năng đo khối lượng

1. Phương pháp:

Khi đối chiếu những đơn vị chức năng đo tương đương nhau, tao đối chiếu tương tự động như đối chiếu nhị số đương nhiên.

Khi đối chiếu những đơn vị chức năng đo không giống nhau, trước không còn tao cần thay đổi về nằm trong 1 đơn vị chức năng đo tiếp sau đó triển khai đối chiếu thông thường.

2. Bài tập

Bài 1: So sánh

a) 43000 g … 43 kg

b) 4357 kilogam ...5000 g

Xem thêm: trái đất cái nôi của sự sống ngắn nhất

c) 4 tấn 3 tạ 7 yến …. 4370kg

d) 512kg 700g … 3 tạ 75kg

3. Bài giải

Bài 1:

a) 43000 g … 43kg

Đổi 43000 g = 43000 : 1000 = 43kg

Vậy 43000 g = 43k g

b) 4357kg ...5000g

Đổi 5000g = 5000 : 1000 = 5kg

Vậy 4357kg > 5000g

c) 4 tấn 3 tạ 7 yến …. 4370kg

Đổi 4 tấn 3 tạ 7 yến = 4 x 1000 + 3 x 100 + 7 x 10 = 4370kg

Vậy 4 tấn 3 tạ 7 yến = 4370kg

d) 512kg 700g … 3 tạ 75kg

512kg 700dag = 512 000kg + 700kg = 512 700kg

3 tạ 75kg = 300kg + 75kg = 375kg

Vậy 512kg 700 g > 3 tạ 75kg

2.4. Dạng 4: Toán đem lời nói văn

1. Phương pháp

Đọc đề và xác lập rõ rệt đòi hỏi đề bài

Thực hiện tại quy tắc tính bám theo đòi hỏi (cùng đơn vị chức năng đo)

Kiểm tra và kết luận

2. Bài tập

Bài 1. Bình lên đường chợ mua sắm 1 bó rau củ nặng trĩu 1250 g, một loại cá nặng trĩu 4500g, 1 ngược túng thiếu nặng trĩu 750g. Hỏi lượng tuy nhiên Bình cần đem về là bao nhiêu?

Bài 2. Trong mùa đánh giá sức mạnh. An khối lượng là 32kg; Đức nặng trĩu 34000 g, Hải nặng trĩu 41000g. Hỏi cả phụ vương chúng ta nặng trĩu từng nào ki-lô-gam?

3. Bài giải

Bài 1

Khối lượng tuy nhiên Bình cần đem về là:

4500 + 750 + 1250 = 6500 (g)

Vậy lượng tuy nhiên Bình đem là 6500 g

Bài 2.

Đổi 34000g = 34kg

41000g = 41kg

Cả 3 chúng ta nặng trĩu số ki-lô-gam là: 32 + 34 + 41 = 107 (kg)

Vậy cả 3 nặng trĩu 107kg

3. Bài luyện thay đổi đơn vị chức năng đo lượng lớp 4

Bài 1. Điền số tương thích nhập địa điểm trống

a) 1kg = ... g

b) 23 kilogam 7g = ... g

c) 51 yến 73kg = ... kg

d) 7000kg 10 tạ = ... tấn

Bài 2. Tính

a) 516 kilogam + 234 kg

b) 948 g - 284 g

c) 57g x 14

d) 96 tấn : 3

Bài 3. Điền vệt >, <, = nhập địa điểm trống

a) 93 yến … 380 kg

b) 573 kilogam … 5730 g

c) 3 tấn 150kg … 3150kg

d) 67 tạ 50 yến … 8395kg

Bài 4. Mẹ mua sắm 5 ngược dưa đỏ, đem 2 ngược nặng trĩu 4000 g, 1 ngược nặng trĩu 3k g, 2 ngược nặng trĩu 6 000g. Hỏi 5 ngược dưa nặng trĩu từng nào kg?

Bài 5. Một loại cá trê nặng trĩu 10000g, biết đầu nặng trĩu 700g, đuôi nặng trĩu 400g. Hỏi thân thiện cá nặng trĩu từng nào ki-lô-gam?

Đáp án tham ô khảo:

Bài 1.

a) 1kg = 1000 g

b) 23 kilogam 7g = 23 007 g

c) 51 yến 73kg = 583kg

d) 7000kg 10 tạ = 8 tấn

Bài 2.

a) 516 kilogam + 234 kilogam = 750kg

b) 948g - 284g = 664g

c) 57hg x 14 = 798hg

d) 96 tấn : 3 = 32 tấn

Bài 3. Điền vệt >, <, = nhập địa điểm trống

a) 93hg > 380dag

b) 573kg = 5730hg

c) 3 tấn 150kg < 3150hg

d) 67 tạ 50 yến < 8395kg

Bài 4.

Đổi 4000g = 4kg ; 6000g = 6kg

5 ngược dưa đỏ nặng trĩu số ki-lô-gam là:

4 + 3 + 6 = 13 (kg)

Đáp số: 13kg

Bài 5.

Thân loại cá nặng trĩu là:

10000 - (1730 + 270) = 8000g = 8kg

Xem thêm: thai nhi 13 tuần nặng bao nhiêu

Đáp số: 8kg

Ngoài những bài bác Giải Toán lớp 4 bên trên, những em học viên hoặc quý cha mẹ còn hoàn toàn có thể xem thêm tăng đề ganh đua học tập kì 1 lớp 4 và đề ganh đua học tập kì 2 lớp 4 những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa bám theo chuẩn chỉnh kỹ năng của cục Giáo Dục. Những đề ganh đua này được thuế tầm và tinh lọc kể từ những ngôi trường tè học tập bên trên toàn nước nhằm mục tiêu đưa đến mang lại học viên lớp 4 những đề ôn ganh đua học tập kì unique nhất. Mời những em nằm trong quý cha mẹ vận tải không lấy phí đề ganh đua về và ôn luyện.

Để tiện trao thay đổi, share kinh nghiệm tay nghề về giảng dạy dỗ và học hành những môn học tập lớp 4, VnDoc chào những thầy thầy giáo, những bậc cha mẹ và chúng ta học viên truy vấn group riêng rẽ dành riêng cho lớp 4 sau: Nhóm Tài liệu học hành lớp 4. Rất ao ước sẽ có được sự cỗ vũ của những thầy cô và chúng ta.