bài tập phép chia 2 chữ số lớp 4

Toán lớp 4 phân tách cho tới số đem 2 chữ số học viên kế tiếp được tạo thân quen với luật lệ tính phân tách và những bài bác tập dượt áp dụng của luật lệ phân tách.

Bài học tập này mamnontuthuc.edu.vn kế tiếp hỗ trợ những kiến thức và kỹ năng trọng tâm, bài bác tập dượt áp dụng của toán lớp 4 phân tách cho tới số đem 2 chữ số. Phụ huynh và học sinh nằm trong xem thêm nhé.

Bạn đang xem: bài tập phép chia 2 chữ số lớp 4

1. Ôn tập dượt cơ hội phân tách cho tới số có một chữ số 

chia cho tới số có một chữ số

Thực hiện tại luật lệ phân tách theo đòi trật tự kể từ ngược qua quýt nên.

Áp dụng 3 bước: luật lệ phân tách - nhân - trừ.

 • 2 phân tách 2 vày 1, viết lách 1

1 nhân 2 vày 2, 2 trừ 2 vày 0

 • Hạ 1, 1 ko phân tách được cho tới 2, viết lách 0

  0 nhân 2 vày 0, 1 trừ 0 vày 1

 • Hạ 0 được 10, 10 phân tách 2 được 5, viết lách 5

5 nhân 2 vày 10, 10 trừ 10 vày 0

 • Hạ 2, 2 phân tách 2 được một, viết lách 1

1 nhân 2 được 2, 2 trừ 2 vày 0

 • Hạ 4, 4 phân tách 2 được 2, viết lách 2

2 nhân 2 vày 4, 4 trừ 4 vày 0

Vậy 21024 : 2 = 10512

2. Cách phân tách cho tới số đem 2 chữ số

2.1. Ví dụ 1. Phép phân tách không tồn tại số dư

ví dụ phân tách cho tới số đem 2 chữ số phân tách hết

Thực hiện tại luật lệ phân tách theo đòi trật tự kể từ ngược qua quýt nên.

Áp dụng 3 bước: luật lệ phân tách - nhân - trừ.

 • 20 phân tách 14 được một, viết lách 1

1 nhân 14 được 14, trăng tròn trừ 14 được 6, viết lách 6

 • Hạ 1 được 61, 61 phân tách 14 được 4, viết lách 4

4 nhân 14 được 56, 61 trừ 56 vày 5, viết lách 5

 • Hạ 6 được 56, 56 phân tách 14 vày 4, viết lách 4

4 nhân 14 vày 56, 56 trừ 56 vày 0

Vậy năm 2016 : 14 = 144, luật lệ phân tách này là luật lệ phân tách không còn.

2.2. Ví dụ 2. Phép phân tách đem số dư

chia cho tới số đem nhị chữ số đem dư

Thực hiện tại luật lệ phân tách theo đòi trật tự kể từ ngược qua quýt nên.

Áp dụng 3 bước: luật lệ phân tách - nhân - trừ.

 • 51 phân tách 19 được 2, viết lách 2

2 nhân 19 được 38, 51 trừ 38 vày 13

 • Hạ 0 xuống được 130 phân tách 19 được 6, viết lách 6

6 nhân 19 được 114, 130 trừ 114 được 16

 • Hạ 1 được 161 phân tách 19 được 8, viết lách 8

8 nhân 19 được 152, 161 trừ 152 được 9

 • Hạ 9 được 99 phân tách 19 vày 5, viết lách 5

5 nhân 19 được 95, 99 trừ 95 vày 4

Vậy 51019 : 19 = 2685 dư 4

2.3.3. Nhận xét luật lệ phân tách cho tới số đem 2 chữ số

Những cảnh báo Khi triển khai luật lệ phân tách số đem nhị chữ số

 • Phép phân tách không còn là luật lệ phân tách đem số dư vày 0

 • Phép phân tách đem dư là luật lệ phân tách đem số dư không giống 0

 • Phép phân tách đem dư thì số dư luôn luôn nhỏ rộng lớn số chia

3. Ôn tập dượt sản phẩm và phần trong số tự động nhiên 

Bảng phân biệt sản phẩm và lớp

 • Hàng đơn trăm, hàng trăm, sản phẩm đơn vị chức năng hợp ý trở thành lớp đơn vị
 • Hàng trăm ngàn, hàng trăm ngàn, sản phẩm ngàn hợp ý trở thành lớp nghìn

4. Bài tập dượt áp dụng toán lớp 4 phân tách cho tới số đem 2 chữ số

4.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 361 : 19

b) 5304 : 24

c) 20520 : 72

d) 168840 : 56

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 569 : 35

b) 2052 : 45

c) 22885 : 46

d) 459476 : 57

Bài 3: Tính độ quý hiếm của biểu thức

a) 3628 x 24 - 46372

b) 55477- 1258 : 34

c) 22776 : 78 x 25

d) 9841 + 3904 : 64

Bài 4: Tìm x, hắn biết

a) 85 x Y = 4760

b) 13345 : x = 85

Bài 5: Một nông trại gà thường ngày gà đẻ được 3000 trứng tạo thành những tá trứng, từng tá 12 ngược. Hỏi đem từng nào tá trứng?

4.2. Bài giải

Bài 1:

đặt tính và tính

 • 36 phân tách 19 được một, viết lách 1

       1 nhân 19 được 19, 36 trừ 19 được 17

 • Hạ 1 được 171, 171 phân tách 19 vày 9, viết lách 9

       9 nhân 19 được 171, 171 trừ 171 vày 0

Vậy 361 : 19 = 19

đặt tính và tính

 • 53 phân tách 24 vày 2, viết lách 2

       2 nhân 24 được 48, 53 trừ 48 vày 5

 • Hạ 0 được 50, 50 phân tách 24 vày 2, viết lách 2

       2 nhân 24 được 48, 50 trừ 48 vày 2

 • Hạ 4 được 24, 24 phân tách 24 vày 1

       1 nhân 24 được 24, 24 trừ 24 vày 0

Vậy 3304 : 24 = 221 là luật lệ phân tách hết

đặt tính và tính

 • 205 phân tách 72 được 2, viết lách 2

2 nhân 72 vày 144, 205 trừ 144 vày 61

 • Hạ 2 được 612 phân tách 72 được 8, viết lách 8

8 nhân 72 vày 576, 612 trừ 576 được 36

 • Hạ 0 được 360 phân tách 72 vày 5, viết lách 5

5 nhân 72 vày 360, 360 trừ 360 vày 0

Vậy 20320 : 72 = 285 là luật lệ phân tách hết

đặt tính và tính

3 nhân 56 vày 168, 168 trừ 168 vày 0

 • 0 phân tách 56 vày 0, viết lách 0

 • Hạ 84 phân tách 56 vày 1, viết lách 1

1 nhân 56 vày 56, 84 trừ 56 vày 28

 • Hạ 0 được 280 phân tách 56 vày 5, viết lách 5

5 nhân 56 vày 280, 280 trừ 280 vày 0

Vậy 168840 : 56 = 3015 là luật lệ phân tách không còn.

Bài 2:

đặt tính và tính

 • 56 phân tách 35 vày 1, viết lách 1

1 nhân 35 được 35, 56 trừ 35 vày 21

 • Hạ 9 được 219 phân tách 35 vày 6, viết lách 6

6 nhân 35 vày 210, 219 trừ 210 vày 9

Vậy 569 : 35 = 16 dư 9 là luật lệ phân tách đem số dư

đặt tính và tính

 • 205 phân tách 45 vày 4, viết lách 4

4 nhân 45 vày 180, 205 trừ 180 vày 25

Hạ 2 được 252 phân tách 45 vày 5, viết lách 5

5 nhân 45 vày 225, 252 trừ 225 vày 27

Vậy 2052 : 45 = 45 dư 27 là luật lệ phân tách đem số dư

đặt tính và tính

 • 228 phân tách 46 vày 4, viết lách 4

4 nhân 46 vày 184, 228 trừ 184 vày 44

 • Hạ 8 được 448 phân tách 46 vày 9, viết lách 9

9 nhân 46 vày 414, 448 trừ 414 vày 34

 • Hạ 5 được 345 phân tách 46 vày 7, viết lách 7

7 nhân 46 vày 322, 345 trừ 322 vày 23

Vậy 22885 : 46 = 497 dư 23 là luật lệ phân tách đem số dư

đặt tính và tính

 • 459 phân tách 57 vày 8, viết lách 8

8 nhân 57 vày 456, 459 trừ 456 vày 3

 • 3 ko phân tách được cho tới 57 viết lách 0

 • Hạ 47 được 347 phân tách 57 vày 6, viết lách 6

6 nhân 57 vày 342, 347 trừ 342 vày 5

 • Hạ 6 được 56 phân tách 57 ko phân tách không còn viết lách 0

0 nhân 57 vày 0, 56 trừ 0 vày 56

Vậy 459476 : 57 = 8060 dư 56 là luật lệ phân tách đem số dư

Bài 3:

Thực hiện tại biểu thức theo đòi quy tắc ưu tiên: luật lệ nhân phân tách trước, nằm trong trừ sau

Biểu thức chỉ mất luật lệ nhân, phân tách thì triển khai trật tự kể từ ngược qua quýt nên.

a) 3628 x 24 - 46372 = (3628 x 24) - 46372 = 87072 - 46372 = 40700

b) 55477- 1258 : 34 = 55477- (1258 : 34) = 55477 - 37 = 55440

c) 22776 : 78 x 25 = 292 x 25 = 7300

d) 9841 + 3904 : 64 =  9841 + (3904 : 64) = 9841 + 61 = 9902

Bài 4:

a) 85 x Y = 4760

Y = 4760 : 85

Y = 56

b) 13345 : x = 85

x = 13345 : 85

x = 157

Bài 5:

Mỗi ngày nông trại đóng góp được số tá trứng là:

3000 : 12 = 250 (tá trứng)

Vậy thường ngày gà đẻ được 250 tá trứng

5. Bài tập dượt thực hành

5.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính và tính

a) 2957 : 23

b) 198475 : 56

c) 9285 : 27

d) 68395 : 36

Bài 2: Tìm x biết

a) 4578 : x = 42

b) 50496 : x = 48

Bài 3: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 2647 + 675 : 45

b) 5797 - 2890 : 34

c) 68 x 234 : 52

d) 15 x 5312 : 40

Bài 4: Vườn cây ăn ngược căn nhà Bác Tư đem 800 cây ăn ngược những loại được trồng nhập 16 sản phẩm. Hỏi từng sản phẩm đem từng nào cây ăn quả?

5.2. Đáp án

Bài 1:

a) 128 dư 13

b) 3544 dư 11

c) 343 dư 24

d) 1899 dư 31

Bài 2:

a) x = 109

b) x = 1052

Bài 3:

a) 2662

b) 5712

c) 306

d) 1992

Xem thêm: my father usually helps me ... english

Bài 4:

Đáp án: 50 hàng

Học đảm bảo chất lượng toán lớp 4 phân tách cho tới số đem 2 chữ số, học viên rất cần được siêng năng thực hiện bài bác tập dượt nhằm trở thành thục công việc tính luật lệ phân tách. Tiếp tục theo đòi dõi mamnontuthuc.edu.vn và để được hỗ trợ tăng nhiều kiến thức và kỹ năng hữu dụng nhé.