assign là gì

/ə'sain/

Chuyên ngành

Cơ khí & công trình

quy tấp tểnh (dung sai)

Toán & tin yêu

gán giá chỉ trị

Xây dựng

ấn tấp tểnh (chỉ định)
phân công (lao động)

Kỹ thuật cộng đồng

gán

Giải mến VN: Ví dụ gán độ quý hiếm cho 1 trở nên số.

Bạn đang xem: assign là gì

Kinh tế

bổ dụng
chỉ định
chuyển nhượng
định (ngày ...)
người được nhượng quyền
người tận hưởng quyền
người kế tiếp quyền
phân phối

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

verb
accredit , allow , appoint , ascribe , attach , attribute , authorize , cast , charge , choice , commission , commit , credit , delegate , deputize , designate , downlink , tải về , draft , elect , empower , enroll , entrust , hốc on * , hire , hold responsible , impute , name , nominate , ordain , pin on , refer , reference , select , slot , tab , tag , allocate , allot , apportion , appropriate , consign , detail , determine , dish out * , distribute , divide , earmark , fix , fork out * , give , grant , hand out * , hand over , indicate , mete , prescribe , relegate , shell out * , specify , stipulate , admeasure , lot , measure out , lắc , affix , blame , fasten , place , cede , deed , make over , sign over , post , phối , adduce , adjudge , advance , affect , convey , convey:advance , depute , dispose , order , predicate , rate , seal , sign , transfer

Từ trái khoáy nghĩa

Xem thêm: 1 cosx bằng gì