anh 10 global success unit 3


1. Listen and repeat. Pay attention to lớn the stressed syllable in each word. 2. Listen and mark the stressed syllables in the words in bold. 1. Match the words with their meanings. 2. Complete the sentences using the words in 1. Make compound sentences using the correct conjunctions in brackets. Complete the following sentences using the to-infinitive or bare infinitive of the verbs in brackets.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Pronunciation 1

Bạn đang xem: anh 10 global success unit 3

Video chỉ dẫn giải

Stress in two-syllable words

(Trọng âm những kể từ với 2 âm tiết)

1. Listen and repeat. Pay attention to lớn the stressed syllable in each word.

(Nghe và tái diễn. Chú ý cho tới những âm tiết nhận trọng âm ở từng kể từ.)

Stress on the first syllable

Stress on the second syllable

singer

programme

common

careful

relax

perform

attract

decide

Phương pháp giải:

- Đa số những danh kể từ và tính kể từ 2 âm tiết với trọng âm rớt vào âm tiết loại nhất.

- Đa số những động kể từ 2 âm tiết với trọng âm rớt vào âm tiết loại nhị.

Lời giải chi tiết:

Stress on the first syllable

(Trọng âm rớt vào âm tiết loại nhất)

Stress on the second syllable

(Trọng âm rớt vào âm tiết loại hai)

singer /ˈsɪŋə(r)/ (n): ca sĩ

programme /ˈprəʊɡræm/ (n): chương trình

common /ˈkɒmən/ (adj): phổ biến

careful /ˈkeəfl/ (adj): cẩn thận

relax /rɪˈlæks/ (v): thư giãn

perform /pəˈfɔːm/ (v): trình bày, thể hiện

attract /əˈtrækt/ (v): thu hút

decide /dɪˈsaɪd/ (v): quyết định

Quảng cáo

Pronunciation 2

Video chỉ dẫn giải

2. Listen and mark the stressed syllables in the words in bold.

(Nghe và lưu lại những âm tiết được nhấn trọng âm trong số kể từ được in ấn đậm.)

1. She is a famous artist.

(Cô ấy là 1 người nghệ sỹ có tiếng.)

2. I enjoy his tuy nhiên about friendship.

(Tôi quí những bài bác hát của anh ấy ấy về tình các bạn.)

3. Their latest show received a lot of good comments.

(Chương trình mới gần đây nhất của mình đã nhận được được thật nhiều comment chất lượng tốt.)

Lời giải chi tiết:

1. ‘famous /ˈfeɪməs/ (adj): nổi tiếng

    ‘artist /ˈɑːtɪst/ (n): nghệ sĩ

2. en‘joy /ɪnˈdʒɔɪ/ (v): thích

    ‘friendship /ˈfrendʃɪp/ (n): tình bạn

3. ‘latest /ˈleɪtɪst/ (adj): gần phía trên nhất

     re‘ceived /rɪˈsiːvd/ (v): nhận được

     ‘comments /ˈkɒments/ (n): bình luận

Vocabulary 1

Video chỉ dẫn giải

Music (Âm nhạc)

1. Match the words with their meanings.

(Nối những kể từ với nghĩa của bọn chúng.)

1. perform (v)

a. having a natural ability to lớn bởi something well

2. judge (n)

b. a music recording that has one song

3. audience (n)

c. to lớn dance, sing or play music in order to lớn interest or please people

4. talented (adj)

d. a person who decides on the results of a competition

5. single (n)

e. the people who watch, read or listen to lớn the same thing

Lời giải chi tiết:

1 - c

2 - d

3 - e

4 - a

5 - b

1 – c: perform (v): to lớn dance, sing or play music in order to lớn interest or please people

(biểu trình diễn = nhảy, hát hoặc đùa nhạc nhằm tạo ra hào hứng hoặc thực hiện lý tưởng từng người)

2 – d: judge (n): a person who decides on the results of a competition

(giám khảo = một người đưa ra quyết định thành quả của một cuộc thi)

3 – e: audience (n): the people who watch, read or listen to lớn the same thing

(khán fake = những người dân coi, phát âm hoặc nghe và một thứ)

4 – a: talented (adj): having a natural ability to lớn bởi something well

(tài năng = với kỹ năng bất ngờ nhằm thực hiện chất lượng tốt điều gì đó)

5 – b: single (n): a music recording that has one song

(đĩa đơn = phiên bản ghi âm thanh với 1 bài bác hát)

Vocabulary 2

Video chỉ dẫn giải

2. Complete the sentences using the words in 1.

(Hoàn trở nên những câu dùng những kể từ ở bài bác 1.)

1. He has a nice voice, and he is a(n) _________ musician.

2. The TV show attracted a(n) _________ of more than vãn 5 million.

3. Have you heard their new _________?

4. She was invited to lớn be a(n) _________ in a popular TV talent show.

5. Many famous artists decided to lớn _________ at the charity concert.

Lời giải chi tiết:

1. talented

2. audience

3. single

Xem thêm: con đường ko chọn

4. judge

5. perform

1. He has a nice voice, and he is a talented musician.

(Anh ấy với 1 giọng hát hoặc, và anh ấy là 1 nhạc sĩ tài năng.)

2. The TV show attracted an audience of more than vãn 5 million.

(Chương trình truyền hình hấp dẫn rộng lớn 5 triệu người theo dõi.)

3. Have you heard their new single?

(Bạn tiếp tục nghe đĩa đơn mới nhất của mình chưa?)

4. She was invited to lớn be a judge in a popular TV talent show.

(Cô ấy và đã được chào thực hiện giám khảo vô một công tác tài năng truyền hình có tiếng.)

5. Many famous artists decided to lớn perform at the charity concert.

(Nhiều người nghệ sỹ có tiếng tiếp tục đưa ra quyết định màn trình diễn bên trên buổi hòa nhạc kể từ thiện.)

Grammar 1

Video chỉ dẫn giải

Compound sentences (Câu ghép)

Make compound sentences using the correct conjunctions in brackets.

(Tạo câu ghép bằng phương pháp dùng những liên kể từ đúng trong những ngoặc.)

1. I am a jazz người yêu thích. My favourite style is from the late 1960s. (and / but)

(Tôi là 1 fan hâm mộ nhạc jazz. Phong cơ hội yêu thương quí của tôi là từ lúc cuối trong những năm 1960.)

2. Jackson wants to lớn go to lớn the music festival on Saturday. He has a maths exam on that day. (but / so)

(Jackson mong muốn cho tới liên hoan âm thanh vô loại Bảy. Anh ấy với 1 bài bác đánh giá toán vào trong ngày hôm cơ.)

3. You can book the tickets online. You can buy them at the stadium ticket office. (but / or)

(Bạn rất có thể đặt điều vé trực tuyến. Quý Khách rất có thể mua sắm bọn chúng bên trên chống vé Sảnh hoạt động.)

4. The concert didn’t happen. We stayed at trang chính. (or / so)

(Buổi hòa nhạc đang không ra mắt. Chúng tôi tiếp tục trong nhà.)

Phương pháp giải:

Câu ghép bao gồm 2 hoặc nhiều mệnh đề ko dựa vào được ghép lại vị một liên kể từ kết hợp:

- and:

- or: hoặc

- but: nhưng

- so: vì vậy

Lời giải chi tiết:

1. and

2. but

3. or

4. so

1. I am a jazz người yêu thích, and my favourite style is from the late 1960s.

(Tôi là 1 fan hâm mộ nhạc jazz, và phong thái yêu thương quí của tôi là từ lúc cuối trong những năm 1960.)

2. Jackson wants to lớn go to lớn the music festival on Saturday, but he has a maths exam on that day.

(Jackson mong muốn lên đường dự liên hoan âm thanh vô loại bảy, tuy nhiên anh ấy với 1 bài bác đánh giá toán vào trong ngày hôm cơ.)

3. You can book the tickets online, or you can buy them at the stadium ticket office.

(Bạn rất có thể đặt điều vé trực tuyến hoặc rất có thể mua sắm bên trên chống vé Sảnh hoạt động.)

4. The concert didn’t happen, so we stayed at trang chính.

(Buổi hòa nhạc đang không ra mắt, chính vì vậy công ty chúng tôi trong nhà.)

Grammar 2

Video chỉ dẫn giải

To-infinitives and bare infinitives (Nguyên khuôn mẫu với To và nguyên vẹn mẫu)

Complete the following sentences using the to-infinitive or bare infinitive of the verbs in brackets.

(Hoàn trở nên những câu sau bằng phương pháp dùng nguyên vẹn khuôn mẫu với to lớn hoặc nguyên vẹn khuôn mẫu của những động kể từ vô ngoặc.)

1. Her fans planned (send) _______ her a surprise present on her birthday.

2. Their performance was so sánh boring that it made us (fall) _______ asleep.

3. Due to lớn the bad weather, the band decided (delay) _______ their live concert.

4. Her parents won’t let her (watch) _______ such TV shows.

Phương pháp giải:

* Một số động kể từ được theo gót sau vị nguyên vẹn khuôn mẫu với to, như: decide, expect, plan, want, promise, agree, hope, hesitate, ask,…

* Một số động kể từ được theo gót sau vị nguyên vẹn khuôn mẫu (không to), như: make, let, hear, notice,…

Lời giải chi tiết:

1. to lớn send 2. fall 3. to lớn delay 4. watch

1. Her fans planned to send her a surprise present on her birthday.

(Người hâm mộ của cô ý ấy tiếp tục lên plan nhằm thân tặng cô ấy một phần quà bất thần vào trong ngày sinh nhật của cô ý ấy.)

Giải thích: plan + to lớn V (có plan thao tác làm việc gì)

2. Their performance was so sánh boring that it made us fall asleep.

(Màn trình trình diễn của mình nhàm ngán mà đến mức khiến cho công ty chúng tôi buồn ngủ.)

Giải thích: make + O + V (bắt ai cơ thao tác làm việc gì)

3. Due to lớn the bad weather, the band decided to delay their live concert.

(Do khí hậu xấu xa, group nhạc tiếp tục đưa ra quyết định thôi buổi hòa nhạc thẳng của mình.)

Giải thích: decide + to lớn V (quyết toan thao tác làm việc gì)

4. Her parents won’t let her watch such TV shows.

(Bố u cô ấy sẽ không còn mang lại cô ấy coi những công tác truyền hình vì vậy.)

Giải thích: let + O + V (để ai thao tác làm việc gì)

Từ vựng

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 10 Unit 3 Reading

  1. Work in pairs. Look at the pictures and discuss the following questions. 2. Read a text about a famous music show. Match the highlighted words and phrases in the text to lớn the meanings below. 3. Read the text again and choose the best answers. 4. Work in pairs. Discuss whether you want to lớn participate in Vietnam Idol. Give your reasons.

 • Tiếng Anh 10 Unit 3 Speaking

  1. Read about a TV music show and complete the notes below. 2. Work in groups. Make up a new music show. Use the points in 1 to lớn organise your ideas. 3. Present your show to lớn the whole class. Use your ideas in 2 and the expressions below. Vote for the best show.

 • Tiếng Anh 10 Unit 3 Listening

  1. Look at the picture and answer the following questions. 2. Listen to lớn an interview about preparations for an International Youth Music Festival. Tick (✓) the information that you hear in the recording. 3. Listen again and decide whether the following statements are true (T) or false (F). 4. Work in groups. Discuss the following questions.

 • Tiếng Anh 10 Unit 3 Writing

  1. Ann has just come back from a music sự kiện and shared her experience on a music trang web. Read her blog and complete the notes below. 2. Work in groups. Put the words and phrases in the box below into the appropriate columns. Some words and phrases can go into more than vãn one column. 3. Imagine you went to lớn a music sự kiện. Write a blog (about 120 words) to lớn share your experience. Use the notes in 1 and the words and phrases in 2 to lớn help you.

 • Tiếng Anh 10 Unit 3 Communication and culture / CLIL

  1. Listen and complete the following conversation with the expressions from the box. Then practise it in pairs. 2. Work in pairs. Have similar conversations making and responding to lớn suggestions about going to lớn a music show. 1. Read a passage about chau nài singing and complete the mind map below. Work in pairs. Tell your partner what you find most interesting about chau nài singing.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 10 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: ý chí nghị lực của tuổi trẻ hiện nay

Báo lỗi - Góp ý

2k8 Tham gia tức thì group share, trao thay đổi tư liệu học hành miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, Cam kết chung học viên học tập chất lượng tốt, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.