agno3 tác dụng với hcl

Phản ứng AgNO3 + HCl tạo nên kết tủa White AgCl nằm trong loại phản xạ trao thay đổi đã và đang được thăng bằng đúng mực và cụ thể nhất. Bên cạnh này đó là một trong những bài bác tập luyện sở hữu tương quan về Ag sở hữu câu nói. giải, mời mọc chúng ta đón xem:

AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3

Quảng cáo

Bạn đang xem: agno3 tác dụng với hcl

1. Phương trình phản xạ HCl tính năng với AgNO3

HCl + AgNO3 → HNO3 + AgCl↓

Phản ứng này nằm trong loại phản xạ trao thay đổi.

2. Hiện tượng của phản xạ HCl tính năng với AgNO3

- Có kết tủa White xuất hiện; kết tủa là AgCl.

3. Cách tổ chức phản xạ HCl tính năng với AgNO3

- Nhỏ kể từ từ hỗn hợp AgNO3 vô ống thử sở hữu chứa chấp hỗn hợp HCl.

4. Cách ghi chép phương trình ion thu gọn gàng của phản xạ HCl tính năng với AgNO3

Bước 1: Viết phương trình phân tử:

HCl + AgNO3 → HNO3 + AgCl↓

Bước 2: Viết phương trình ion không hề thiếu vì chưng cách: đem những hóa học một vừa hai phải dễ dàng tan, một vừa hai phải năng lượng điện li mạnh trở nên ion; những hóa học năng lượng điện li yếu ớt, hóa học kết tủa, hóa học khí nhằm vẹn toàn bên dưới dạng phân tử:

H+ + Cl- + Ag+ + NO3- → H+ + NO3- + AgCl↓

Bước 3: Viết phương trình ion thu gọn gàng kể từ phương trình ion không hề thiếu bằng phương pháp lược vứt đi những ion tương tự nhau ở cả nhì vế:

Ag+ + Cl- → AgCl↓

5. Mở rộng lớn về phản xạ trao thay đổi vô hỗn hợp hóa học năng lượng điện li

Quảng cáo

Xét phản ứng:

Dung dịch A + hỗn hợp B → Sản phẩm.

- Phản ứng xẩy ra vô hỗn hợp những hóa học năng lượng điện li là phản xạ Một trong những ion.

- Phản ứng trao thay đổi ion vô hỗn hợp những hóa học năng lượng điện li chỉ xẩy ra khi những ion phối hợp được cùng nhau tạo nên trở nên tối thiểu một trong các số những hóa học sau:

+ Chất kết tủa.

+ Chất năng lượng điện li yếu ớt.

+ Chất khí.

Thí dụ:

+ Phản ứng tạo nên trở nên hóa học kết tủa:

Na2SO4 + BaCl2 → 2NaCl + BaSO4

+ Phản ứng tạo nên trở nên hóa học năng lượng điện li yếu:

HCl + NaOH → NaCl + H2O

+ Phản ứng tạo nên trở nên hóa học khí:

Fe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2

6. Phân biệt những ion F-, Cl-, Br-, I-

Quảng cáo

Sử dụng AgNO3 thực hiện dung dịch demo. Ví dụ:

NaF + AgNO3 → ko tác dụng

NaCl + AgNO3 → AgCl (↓ trắng) + NaNO3

NaBr + AgNO3 → AgBr (↓ vàng) + NaNO3

NaI + AgNO3 → AgI (↓ vàng đậm) + NaNO3

AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3

7. Bài tập luyện áp dụng liên quan

Câu 1:Đổ hỗn hợp AgNO3 theo thứ tự vô 4 dung dịch: NaF, NaCl, NaBr và NaI thì thấy:

A. Cả 4 hỗn hợp đều tạo nên kết tủa.

B. Có 3 hỗn hợp tạo nên kết tủa và 1 hỗn hợp ko tạo nên kết tủa.

C. Có 2 hỗn hợp tạo nên kết tủa và 2 hỗn hợp ko tạo nên kết tủa.

D. Có 1 hỗn hợp tạo nên kết tủa và 3 hỗn hợp ko tạo nên kết tủa.

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Quảng cáo

NaF + AgNO3 → ko phản ứng

NaCl + AgNO3 → AgCl↓ + NaNO3

NaBr + AgNO3 → AgBr↓ + NaNO3

NaI + AgNO3 → AgI↓ + NaNO3

Câu 2: Phản ứng thông thường được dùng làm pha chế HCl vô chống thử nghiệm là:

A. H2 + Cl2 → 2HCl.

B. AgNO3 + HCl → AgCl ↓ + HNO3

C. NaCl(r) + H2SO4 (đ) to NaHSO4 + HCl.

D. BaCl2 + H2SO4 BaSO4↓ + 2HCl.

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Trong chống thử nghiệm, người tao pha chế HCl bằng phương pháp mang lại tinh ranh thể NaCl tính năng với hỗn hợp H2SO4 đặc:

NaCl(r) + H2SO4 (đ) toNaHSO4 + HCl

Câu 3: Cho hỗn hợp chứa chấp 6,03 gam láo ăn ý bao gồm nhì muối hạt NaX và NaY (X, Y là nhì nhân tố sở hữu vô ngẫu nhiên, ở nhì chu kì thường xuyên nằm trong group VIIA, số hiệu vẹn toàn tử ZX < ZY) vô hỗn hợp AgNO3 (dư), chiếm được 8,61 gam kết tủa. Phần trăm lượng của NaY vô láo ăn ý ban sơ là

A. 52,8%.

B. 58,2%.

C. 47,2%.

D. 41,8%.

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

+) TH1: Nếu láo ăn ý đầu là NaF và NaCl

→ Kết tủa chỉ mất AgCl (Vì AgF tan)

→ nAgCl = 0,06 mol = nNaCl

→ nNaF = 6,030,06.58,542= 0,06 mol

→ %mNaCl = 0,06.58,56,03.100%= 58,2%

+) TH2: Nếu không tồn tại NaF

Gọi số mol của NaX và NaY theo thứ tự là x và y

→ mmuối của Na = x.(23 + X) + nó.(23 + Y) = 6,03g

Và mkết tủa = x.(108 + X) + nó.(108 + Y) = 8,61g

Trừ vế với vế tao được: (x + y).85 = 2,58g

→ x + nó = 0,0304 mol

M¯ muối Na = 198,66

M¯halogen = 175,66 → Không sở hữu những độ quý hiếm vừa lòng.

Câu 4:Phương trình phản ứng: Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2O sở hữu phương trình ion rút gọn gàng là:

A.H+ + OH → H2O

B. Ba2+ + 2OH + 2H+ + 2Cl → BaCl2 + 2H2O

C. Ba2+ + 2Cl → BaCl2

D. Cl + H+ → HCl

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Phương trình phân tử:

Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2O

Phương trình ion lênh láng đủ:

Ba2+ + 2OH + 2H+ + 2Cl→ Ba2+ + 2Cl + 2H2O

Phương trình ion rút gọn:

H+ + OH → H2O

Câu 5:Cho phản ứng: Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + H2O.

Xem thêm: nghị luận nói tục chửi thề

Phương trình ion thu gọn gàng của phản xạ bên trên là

A. HCl + OH → H2O + Cl.

B. 2H+ + Mg(OH)2 → Mg2+ + 2H2O.

C. H+ + OH → H2O.

D. 2HCl + Mg(OH)2 → Mg2+ + 2Cl + 2H2O.

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

Ta sở hữu phản ứng: Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + 2H2O.

Phương trình ion không hề thiếu là: Mg(OH)2 + 2H+ + 2Cl → Mg2+ + 2Cl+ 2H2O.

→ Phương trình ion thu gọn gàng là: Mg(OH)2 + 2H+ → Mg2+ + 2H2O.

Câu 6:Phương trình ion rút gọn gàng Ba2+ + SO42 → BaSO4 tương ứng với phương trình phân tử này sau đây?

A. Ba(OH)2 + CuSO4 → BaSO4 + Cu(OH)2.

B. H2SO4 + BaCO3 → BaSO4 + CO2 + H2O.

C. Na2SO4 + Ba(NO3)2 → BaSO4 + 2NaNO3.

D. H2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4 + 2H2O.

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

A. Ba2++2OH+Cu2++SO42BaSO4+Cu(OH)2

B. 2H++SO42+BaCO3BaSO4+CO2+H2O

C. Ba2++SO42BaSO4

D. H++SO42+Ba2++OHBaSO4+H2O

Câu 7: Phản ứng này sau đó là phản xạ trao thay đổi ion vô hỗn hợp những hóa học năng lượng điện li?

A. 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2

B. 2HCl + FeS → FeCl2 + H2S

C. NaOH + HCl → NaCl + H2O

D. Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Phản ứng trao thay đổi ion vô hỗn hợp những hóa học năng lượng điện li chỉ xẩy ra khi những ion phối hợp được cùng nhau tạo nên trở nên tối thiểu một trong số hóa học sau: hóa học kết tủa, hóa học năng lượng điện li yếu ớt, hóa học khí.

Câu 8: Cho những phản xạ chất hóa học sau:

(1) NaHS + NaOH →

(2) Ba(HS)2 + KOH →

(3) Na2S + HCl →

(4) CuSO4 + Na2S →

(5) FeS + HCl →

(6) NH4HS + NaOH →

Các phản xạ đều sở hữu và một phương trình ion rút gọn gàng là:

A. (3), (4), (5).

B. (1), (2).

C. (1), (2), (6).

D. (1), (6).

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

(1) HS+OHS2+H2O

(2) HS+OHS2+H2O

(3) S2+2H+H2S

(4) S2+Cu2+CuS

(5) FeS+2H+Fe2++H2S

(6) NH4++HS+2OHNH3+H2O+S2

Câu 9: Phương trình ion thu gọn: Ca2++CO32CaCO3là của phản xạ xẩy ra thân thiết cặp hóa học này sau đây?

(1) CaCl2 + Na2CO3

(2) Ca(OH)2 + CO2

(3) Ca(HCO3)2 + NaOH

(4) Ca(NO3)2 + (NH4)2CO3

A. (1) và (2).

B. (2) và (3).

C. (1) và (4).

D. (2) và (4).

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

(1), (4) sở hữu nằm trong phương trình ion thu gọn gàng là Ca2++CO32CaCO3

(2) 2OH+SO2SO32+H2O

(3) Ca2++HCO3+OHCaCO3+H2O

Câu 10: Phản ứng này bên dưới đó là phản xạ trao thay đổi ion vô dung dịch?

A. Zn + H2SO4 →ZnSO4 + H2

B. Fe(NO3)3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaNO3

C. 2Fe(NO3)3 + 2KI → 2Fe(NO3)2 + I2 + 2KNO3

D. Zn + 2Fe(NO3)3 → Zn(NO3)2 + 2Fe(NO3)2

Hướng dẫn giải:

Đáp án B

A, C, D là phản xạ lão hóa khử

B là phản xạ trao thay đổi ion vô dung dịch:Fe3++3OHFe(OH)3

Câu 11:Khi sụp hỗn hợp AgNO3 vô hỗn hợp này tại đây tiếp tục mang lại kết tủa gold color đậm nhất?

A. Dung dịch HF

B. Dung dịch HCl

C. Dung dịch HCl

D. Dung dịch HI

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

HF + AgNO3 → ko phản ứng

HCl + AgNO3 → AgCl (↓ trắng) + HNO3

HBr + AgNO3 → AgBr (↓ vàng) + HNO3

HI + AgNO3 → AgI (↓ vàng đậm) + HNO3

Câu 12:Cho lượng dư hỗn hợp AgNO3 tính năng với láo ăn ý bao gồm 0,1 mol NaF và 0,1 mol NaCl. Khối lượng kết tủa tạo nên trở nên là

A. 10,8 gam.

B. 27,05 gam.

C. 14,35 gam.

D. 21,6 gam.

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

Vì NaF ko phản xạ với AgNO3nên kết tủa chỉ mất AgCl

NaCl + AgNO3 → AgCl ↓ + NaNO3

0,1 → 0,1 mol

Xem thêm: ở điều kiện chuẩn cần phải đốt cháy hoàn toàn bao nhiêu gam ch4

→ mAgCl = 0,1.143,5 = 14,35g

Xem tăng những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • 2Ag + O3 → Ag2O + O2
 • 2Ag + Cl2 → 2AgCl ↓
 • 2Ag + Br2 → 2AgBr ↓
 • 2Ag + I2 → 2AgI ↓
 • 3Ag + 4HNO3 → 3AgNO3 + NO ↑ + 2H2O
 • Ag + 2HNO3 → AgNO3 + NO2 + H2O
 • 2Ag + 2H2SO4 → Ag2SO4 + SO2 + 2H2O
 • 4Ag + 2H2S + O2(không khí) → 2Ag2S + 2H2O
 • 2Ag + 2HF(đặc) + H2O2 → 2AgF + 2H2O
 • 2Ag + S → Ag2S
 • 2AgNO3 + Fe → Fe(NO3)2 + 2Ag↓
 • AgNO3 + FeCl2 → Fe(NO3)2 + AgCl↓
 • AgNO3 + NaCl → NaNO3 + AgCl↓
 • 2AgNO3 + H2O + 4NH3 + HCOOH → (NH4)2CO3 + 2Ag↓ + 2NH4NO3
 • Ag2S + O2 to 2Ag↓ + SO2
 • 2AgCl as Cl2 + 2Ag
 • 2AgNO3 + Cu → Cu(NO3)2 + 2Ag↓
 • 2AgNO3 → 2Ag + 2NO2 + O2
 • 2AgNO3 → 2Ag + 2NO2 + O2

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng học hành giá cả tương đối rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài bác giảng powerpoint, khóa huấn luyện giành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây tạo nên bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official